Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPP1/443-42/115/AD

 • 17.10.2018Obowi您ki w VAT wynikaj帷e z rozwi您ania umowy najmu lokalu
  Stosunek najmu ulega rozwi您aniu w przypadku:  up造wu czasu na jaki umowa zosta豉 zawarta (je瞠li zawarta zosta豉 na czas oznaczony),  up造wu okresu wypowiedzenia (je瞠li zosta豉 zawarta na czas nieoznaczony),  o鈍iadczenia jednej za stron z這穎nego drugiej stronie (bez wzgl璠u na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgl璠u na czas trwania umowy).  Rozwi您anie umowy najmu wi您a si mo瞠 tak dla najemcy jak i wynajmuj帷ego z obowi您kiem w zakresie rozliczenia VAT przy op豉tach wynikaj帷ych z rozwi您ania takiej umowy.
  • 15.10.2018Obowi您ki w VAT wynikaj帷e z rozwi您ania umowy najmu lokalu
   Stosunek najmu ulega rozwi您aniu w przypadku:  up造wu czasu na jaki umowa zosta豉 zawarta (je瞠li zawarta zosta豉 na czas oznaczony),  up造wu okresu wypowiedzenia (je瞠li zosta豉 zawarta na czas nieoznaczony),  o鈍iadczenia jednej za stron z這穎nego drugiej stronie (bez wzgl璠u na czas trwania umowy),  na mocy porozumienia stron (bez wzgl璠u na czas trwania umowy).  Rozwi您anie umowy najmu wi您a si mo瞠 tak dla najemcy jak i wynajmuj帷ego z obowi您kiem w zakresie rozliczenia VAT przy op豉tach wynikaj帷ych z rozwi您ania takiej umowy.
   • 04.10.2018NSA: Dostawa dzia趾i na której stoi fragment budynku nale膨cy do dzia趾i s御iedniej
    Z uzasadnienia: Dostaw dzia趾i, na której wci捫 stoi stary budynek, który ma zosta rozebrany celem wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórk rozpocz皻o przed t dostaw oraz rozbiórk tego budynku, uwa瘸 nale篡 za transakcj jednolit maj帷 na celu jako ca這嗆 dostaw nie tyle istniej帷ego budynku, co niezabudowanej dzia趾i.
    • 28.08.2018Opakowania a podstawa opodatkowania VAT
     Zgodnie z art. 29a ust. 1 w zwi您ku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, podstaw opodatkowania ustawodawca nakazuje obj望 m.in. koszty opakowania. Jest wi璚 zasad, 瞠 warto嗆 opakowania w którym dostarczany jest towar b璠帷y przedmiotem dostawy zwi瘯sza podstaw opodatkowania takiej transakcji.
     • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
      Pytanie: Przedmiotem dzia豉lno軼i jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowi您uj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powy窺zego zapisu. W takim przypadku najemcy s obci捫ani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi b璠 wynagrodzenie nale積e z tytu逝 realizowania przez ni czynno軼i opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
      • 20.07.2018Mo磧iwo嗆 anulowania faktury VAT
       Niekiedy przy prowadzeniu dzia豉lno軼i gospodarczej podatnicy pope軟iaj b喚dy polegaj帷e na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporz康zeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak post徙i, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywo豉 瘸dnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zosta這 uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g.
       • 18.07.2018Mo磧iwo嗆 anulowania faktury VAT
        Niekiedy przy prowadzeniu dzia豉lno軼i gospodarczej podatnicy pope軟iaj b喚dy polegaj帷e na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporz康zeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak post徙i, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywo豉 瘸dnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zosta這 uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g.
        • 12.07.2018Przekazanie prezentów ma貫j warto軼i a VAT
         Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g stanowi, 瞠 opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o ma貫j warto軼i, je瞠li przekazanie to nast瘼uje na cele zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika.
         • 03.07.2018Czy jednorazowa sprzeda nieruchomo軼i czyni ze zbywcy podatnika VAT?
          Bior帷 pod uwag definicj podatnika okre郵on w art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g oraz dzia豉lno軼i gospodarczej wynikaj帷 z art. 15 ust. 2 tej ustawy, immanentn cech podatnika jest dzia豉nie, które przybiera form zawodow. Za przejaw profesjonalnego funkcjonowania w sferze obrotu nieruchomo軼iami mo積a uzna przyk豉dowo:
          • 24.05.2018VAT od darowizny
           Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umow darowizny darczy鎍a zobowi您uje si do bezp豉tnego 鈍iadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj徠ku. Jej cech charakterystyczn jest brak 鈍iadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczy鎍y w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pó幡.zm.) na równi z odp豉tn dostaw towarów traktuje nieodp豉tne przekazanie przez podatnika towarów nale膨cych do jego przedsi瑿iorstwa, w szczególno軼i wszelkie darowizny, je瞠li podatnikowi przys逝giwa這, w ca這軼i lub w cz窷ci, prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z tytu逝 nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich cz窷ci sk豉dowych.
           • 23.05.2018Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
            Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pó幡. zm.; dalej: ustawa o VAT) nak豉daj na podatników VAT obowi您ek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od warto軼i dodanej. Obowi您kowe zatem jest uj璚ie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, 瞠 w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest mo磧iwo軼i dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesi璚znego z kasy fiskalnej. Wyj徠kiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
            • 23.05.2018VAT od darowizny
             Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umow darowizny darczy鎍a zobowi您uje si do bezp豉tnego 鈍iadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj徠ku. Jej cech charakterystyczn jest brak 鈍iadczenia ze strony obdarowanego na rzecz darczy鎍y w zamian za otrzymane przysporzenie. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pó幡. zm.) na równi z odp豉tn dostaw towarów traktuje nieodp豉tne przekazanie przez podatnika towarów nale膨cych do jego przedsi瑿iorstwa, w szczególno軼i wszelkie darowizny, je瞠li podatnikowi przys逝giwa這, w ca這軼i lub w cz窷ci, prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z tytu逝 nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów b康 ich cz窷ci sk豉dowych.
             • 22.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomo軼i a VAT
              Czynno嗆 bezumowna to taka, która nie ma 廝ód豉 w 瘸dnej umowie stwierdzaj帷ej wol stron. Czynno嗆 tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nak豉da豚y obowi您ek 鈍iadczenia us逝gi. Bezumowno嗆 oznacza z zasady brak zgody w豉軼iciela na korzystanie z nieruchomo軼i stanowi帷ej jego w豉sno嗆. Ma to miejsce, gdy pomi璠zy w豉軼icielem a korzystaj帷ym bezumownie z nieruchomo軼i brak stosunku prawnego wi捫帷ego strony, na podstawie którego mo積a by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – 膨da 鈍iadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
              • 21.05.2018Jak udokumentowa us逝gi wykonane na w豉sne potrzeby?
               Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odp豉tnego 鈍iadczenia us逝g. Od zasady tej istniej jednak wyj徠ki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pó幡.zm.) za odp豉tne 鈍iadczenie us逝g uznaje si tak瞠 nieodp豉tne 鈍iadczenie us逝g na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by造ch pracowników, wspólników, udzia這wców, akcjonariuszy, cz這nków spó責zielni i ich domowników, cz這nków organów stanowi帷ych osób prawnych, cz這nków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodp豉tne 鈍iadczenie us逝g do celów innych ni dzia豉lno嗆 gospodarcza podatnika. 
               • 21.05.2018Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomo軼i a VAT
                Czynno嗆 bezumowna to taka, która nie ma 廝ód豉 w 瘸dnej umowie stwierdzaj帷ej wol stron. Czynno嗆 tego rodzaju nie znajduje odzwierciedlania w jakimkolwiek tytule prawnym, który nak豉da豚y obowi您ek 鈍iadczenia us逝gi. Bezumowno嗆 oznacza z zasady brak zgody w豉軼iciela na korzystanie z nieruchomo軼i stanowi帷ej jego w豉sno嗆. Ma to miejsce, gdy pomi璠zy w豉軼icielem a korzystaj帷ym bezumownie z nieruchomo軼i brak stosunku prawnego wi捫帷ego strony, na podstawie którego mo積a by domaga si korzystania z niej, a z drugiej – 膨da 鈍iadczenia wzajemnego w postaci wynagrodzenia.
                • 19.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                 Uproszczenie w zakresie fakturowania polegaj帷e na mo磧iwo軼i wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odr瑿nych dostaw towarów lub us逝g wykonanych w ci庵u miesi帷a obowi您uje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Sta這 si to dzi瘯i zmianie zapisu w rozporz康zeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us逝g, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us逝g (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pó幡.zm.). Stanowi豉 ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej (Dz.Urz. L 347/1), daj帷ego pa雟twom cz這nkowskim UE uprawnienie do umo磧iwienia podatnikom sporz康zenia faktury zbiorczej obejmuj帷ej kilka odr瑿nych dostaw towarów lub us逝g.
                 • 18.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                  Uproszczenie w zakresie fakturowania polegaj帷e na mo磧iwo軼i wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odr瑿nych dostaw towarów lub us逝g wykonanych w ci庵u miesi帷a obowi您uje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Sta這 si to dzi瘯i zmianie zapisu w rozporz康zeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us逝g, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us逝g (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pó幡.zm.). Stanowi豉 ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej (Dz.Urz. L 347/1), daj帷ego pa雟twom cz這nkowskim UE uprawnienie do umo磧iwienia podatnikom sporz康zenia faktury zbiorczej obejmuj帷ej kilka odr瑿nych dostaw towarów lub us逝g.
                  • 12.04.2018Gdy faktur wystawi podatnik wykre郵ony z rejestru
                   Urz璠y skarbowe uzyska造 pot篹n bro w walce z – ich zdaniem – nieuczciwymi podatnikami VAT. Jest to instytucja wykre郵enia podmiotu z rejestru podatników VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pó幡.zm.) jest ono dokonywane m.in. gdy oka瞠 si, 瞠 podatnik nie istnieje, niemo磧iwe jest skontaktowanie si z nim lub jego pe軟omocnikiem, zawiesi wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej na minimum 6 miesi璚y, nie sk豉da deklaracji vatowskich za 6 kolejnych miesi璚y lub 2 kolejne kwarta造, w sk豉danych deklaracjach nie wykaza sprzeda篡 lub nabycia z VAT do odliczenia.
                   • 11.04.2018Gdy faktur wystawi podatnik wykre郵ony z rejestru
                    Urz璠y skarbowe uzyska造 pot篹n bro w walce z – ich zdaniem – nieuczciwymi podatnikami VAT. Jest to instytucja wykre郵enia podmiotu z rejestru podatników VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pó幡.zm.) jest ono dokonywane m.in. gdy oka瞠 si, 瞠 podatnik nie istnieje, niemo磧iwe jest skontaktowanie si z nim lub jego pe軟omocnikiem, zawiesi wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej na minimum 6 miesi璚y, nie sk豉da deklaracji vatowskich za 6 kolejnych miesi璚y lub 2 kolejne kwarta造, w sk豉danych deklaracjach nie wykaza sprzeda篡 lub nabycia z VAT do odliczenia.
                    • 15.03.2018Nieodp豉tne przekazanie nieruchomo軼i a VAT
                     Przekazanie tego rodzaju mo瞠 nast徙i w wielu sytuacjach niemaj帷ych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Mo瞠 to by przekazanie nieruchomo軼i nale膨cej do spó趾i na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomo軼i na rzecz Skarbu Pa雟twa dla realizacji celów publicznych.
                     • 14.03.2018Nieodp豉tne przekazanie nieruchomo軼i a VAT
                      Przekazanie tego rodzaju mo瞠 nast徙i w wielu sytuacjach niemaj帷ych ze sob z pozoru wiele wspólnego. Mo瞠 to by przekazanie nieruchomo軼i nale膨cej do spó趾i na osobiste cele wspólników czy darowanie przez gmin nieruchomo軼i na rzecz Skarbu Pa雟twa dla realizacji celów publicznych.
                      • 06.03.2018NSA. Us逝gi ci庵貫: Mo積a wystawia faktur raz na tydzie
                       Za dostawy o charakterze ci庵造m, o których mowa w art. 19a ust. 4 w zwi您ku z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT nale篡 uzna ci庵 kolejnych, odr瑿nych dostaw dokonywanych w d逝窺zym ni miesi帷 okresie czasu, b璠帷y wynikiem ustale poczynionych pomi璠zy kontrahentami, czy zawartych pomi璠zy nimi umów, w ramach których dostawca zobowi您uje si wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz 軼i郵e okre郵onych towarów, wed逝g ustalonego planu - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                       • 09.02.2018Opakowania a podstawa opodatkowania VAT
                        Zgodnie z art. 29a ust. 1 w zwi您ku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pó幡.zm.), podstaw opodatkowania ustawodawca nakazuje obj望 m.in. koszty opakowania. Jest wi璚 zasad, 瞠 warto嗆 opakowania w którym dostarczany jest towar b璠帷y przedmiotem dostawy zwi瘯sza podstaw opodatkowania takiej transakcji.
                        • 12.01.2018Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                         Podatnicy czynni VAT – najcz窷ciej z bran篡 handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegaj帷e na uzupe軟ianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezp豉tny. Akcja taka ma za zadanie zwi瘯szy sprzeda poprzez zach璚enie do jej dokonania jak najwi瘯szej liczby klientów, których by mo瞠 sk這ni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki b璠zie mi造m uzupe軟ieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewno軼i przyczynia si do zwi瘯szenia poziomu sprzeda篡, dobrego odbioru sprzedawcy w鈔ód klientów. Zatem za這穎ny cel, czyli wspomaganie dzia豉lno軼i firmy poprzez zwi瘯szenie sprzeda篡, jest w ten sposób realizowany.
                         • 14.12.2017Mo磧iwo嗆 anulowania faktury VAT
                          Niekiedy przy prowadzeniu dzia豉lno軼i gospodarczej podatnicy pope軟iaj b喚dy polegaj帷e na wystawieniu faktury, która nie powinna w ogóle zosta wystawiona. Poniewa okazuje si to dopiero po sporz康zeniu dokumentu, podatnik staje przed problemem, jak post徙i, aby dokument taki przesta istnie w sensie prawnym, a tym samym nie móg wywo豉 瘸dnych skutków prawnych. Zagadnienie anulowania faktury nie zosta這 uregulowane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).
                          • 20.11.2017Odliczenie VAT od wydatków na u篡tkowanie samochodów wynaj皻ych pracownikom
                           Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatnikowi s逝篡 prawo do odliczenia wydatków na pojazdy samochodowe w wysoko軼i 50% kwoty VAT z faktury dokumentuj帷ej wydatki zwi您ane z takimi pojazdami.
                           • 14.11.2017Przekazanie prezentów ma貫j warto軼i a VAT
                            Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) stanowi, 瞠 opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o ma貫j warto軼i, je瞠li przekazanie to nast瘼uje na cele zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika.
                            • 14.11.2017Odliczenie VAT od wydatków na u篡tkowanie samochodów wynaj皻ych pracownikom
                             Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatnikowi s逝篡 prawo do odliczenia wydatków na pojazdy samochodowe w wysoko軼i 50% kwoty VAT z faktury dokumentuj帷ej wydatki zwi您ane z takimi pojazdami.
                             • 04.07.2017Podatki 2017: Faktura z wystawionym paragonem w rejestrach VAT oraz w PKPiR
                              Znowelizowane przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 710, z pó幡. zm.; dalej: ustawa o VAT) na這篡造 na podatników VAT obowi您ek ewidencjonowania w rejestrach VAT numeru, za pomoc którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od warto軼i dodanej. Obowi您kowe zatem jest uj璚ie w rejestrach VAT numeru NIP lub NIP-UE kontrahenta. Wynika to z uregulowa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W praktyce oznacza to, 瞠 w rejestrach podatnicy musz ewidencjonowa wszystkie wystawione na rzecz innych podatników VAT faktury. Tym samym brak jest mo磧iwo軼i dokonania zbiorczego zapisu do rejestrów VAT, np. na podstawie raportu miesi璚znego z kasy fiskalnej. Wyj徠kiem jest jedynie sprzeda na rzecz osób fizycznych.
                              • 04.07.2017Aktualizacja dodatkowych lokalizacji dzia豉lno軼i w NIP-2
                               Pytanie podatnika: Siedzib spó趾i jest A. Spó趾a posiada równie sta陰 lokalizacj (lokal biurowy na podstawie umowy najmu) w B. Ponadto dla celów realizacji projektu Wnioskodawca na terenie konkretnego województwa wynajmuje lokal biurowy i prowadzi tam biuro projektu do kontaktu z uczestnikami projektu i zarz康zania projektem. Czy Wnioskodawca ma obowi您ek aktualizowania danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji w B, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotycz帷ych lokalizacji miejsc organizacji szkole organizowanych poza siedzib Wnioskodawcy?
                               • 27.06.2017Odliczenie VAT z faktury zawieraj帷ej nieprawid這w stawk podatku
                                Co do zasady, czynny, zarejestrowany podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i us逝g, je瞠li te towary/us逝gi maj zwi您ek z wykonywanymi przez niego czynno軼iami opodatkowanymi. Dodajmy, 瞠 kwot podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj帷ych z otrzymanych faktur. Czy podatnik ma jednak prawo odliczy VAT z faktury zawieraj帷ej nieprawid這w stawk podatku?
                                • 26.06.2017Odliczenie VAT z faktury zawieraj帷ej nieprawid這w stawk podatku
                                 Co do zasady, czynny, zarejestrowany podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i us逝g, je瞠li te towary/us逝gi maj zwi您ek z wykonywanymi przez niego czynno軼iami opodatkowanymi. Dodajmy, 瞠 kwot podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikaj帷ych z otrzymanych faktur. Czy podatnik ma jednak prawo odliczy VAT z faktury zawieraj帷ej nieprawid這w stawk podatku?
                                 • 06.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                  Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawieraj帷y wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a tak瞠 opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawid這wo wystawion faktur VAT?
                                  • 05.04.2017Odliczenie VAT. Faktura z adnotacj "dokument niefiskalny"
                                   Pytanie: Czy wystawiany przy pomocy drukarki fiskalnej dokument, zawieraj帷y wszelkie dane wymagane przepisami ustawy o VAT, a tak瞠 opatrzony dodatkow adnotacj „dokument niefiskalny”, powinien zosta uznany za prawid這wo wystawion faktur VAT?
                                   • 28.03.2017Korekta podstawy opodatkowania przy rabatach i zwrotach towarów w WNT
                                    Pytanie podatnika: Czy Spó趾a mo瞠 pomniejszy podstaw opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzeda穎wego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez konieczno軼i oczekiwania na faktur/not koryguj帷, je瞠li posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzeda穎wego czy akceptacji zwrotu towarów?
                                    • 16.03.2017Udzielanie po篡czek a VAT 
                                     Pytanie podatnika: Czy dzia豉lno嗆 po篡czkowa Po篡czkodawcy w zakresie udzielania przedmiotowych po篡czek podlega opodatkowaniu VAT i jednocze郾ie korzysta z przedmiotowego zwolnienia okre郵onego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, a w zwi您ku z tym nie b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynno軼i cywilnoprawnych?
                                     • 02.03.2017Kto ma prawo do pe軟ego odliczenia VAT przy zakupie samochodu?
                                      Pytanie podatnika: Czy w 鈍ietle art. 86a ust. 4 pkt 2 nale篡 uzna, 瞠 konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego u篡cie do celów niezwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz lub powoduje, 瞠 jego u篡cie do celów niezwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przys逝guje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwi您ku z nabyciem pojazdu bez obowi您ku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                                      • 24.02.2017Rozliczenie VAT w transakcji 豉鎍uchowej
                                       Pytanie podatnika: Czy w opisanej sprawie Wnioskodawca b璠zie podatnikiem podatku od towarów i us逝g z tytu逝 importu towarów zakupionych od podatnika z Litwy, których import nast徙i bezpo鈔ednio z Bia這rusi? Czy Wnioskodawca b璠zie móg obni篡 podatek VAT nale積y o podatek VAT, o którym mowa w pytaniu pierwszym, jako o podatek naliczony?
                                       • 22.02.2017Elektroniczne potwierdzenie WDT dla potrzeb VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) gromadzone i przechowywane wy陰cznie w formie elektronicznej (tj. jako skan stanowi帷y za陰cznik do wiadomo軼i e-mail otrzymanej od przewo幡ika lub kontrahenta), bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, b璠 mia造 moc dowodow dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym b璠 uprawnia Spó趾 do stosowania stawki 0% dla realizowanych przez ni transakcji WDT?
                                        • 06.02.2017Rozliczenia VAT. Samofakturowanie w praktyce
                                         Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przysz造m Umowa dotycz帷a „samofakturowania”, w zakresie procesu wystawiania i akceptacji faktur, spe軟ia wymogi, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT? Czy Spó販e przys逝guje i b璠zie przys逝giwa這 prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spó趾 w imieniu i na rzecz dostawcy, w sytuacji gdy zatwierdzenie faktury nast徙i przez tego podatnika w sposób milcz帷y, tj. gdy w terminie okre郵onym w Umowie nie zg這si on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spó趾?
                                         • 02.02.2017Odliczenie pe軟ego VAT przy zakupie samochodu
                                          Pytanie podatnika: Czy w 鈍ietle art. 86a ust. 4 pkt 2 nale篡 uzna, 瞠 konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego u篡cie do celów niezwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz lub powoduje, 瞠 jego u篡cie do celów niezwi您anych z dzia豉lno軼i gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przys逝guje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwi您ku z nabyciem pojazdu bez obowi您ku prowadzenia ewidencji przebiegu?
                                          • 25.01.2017VAT. Przechowywanie dokumentów CMR w formie elektronicznej
                                           Pytanie podatnika: W zwi您ku z planowan zmian sposobu przechowywania dokumentów CMR, powstaje pytanie, czy Wnioskodawca przechowuj帷 dokumenty CMR w formie elektronicznej na serwerze w Holandii, b璠zie post瘼owa prawid這wo w 鈍ietle obowi您uj帷ych przepisów, tj. art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g?
                                           • 11.01.2017VAT. Nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów reklamowych
                                            Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie gad瞠tów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 z, nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu VAT tak瞠 w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi wi瘯szej liczby gad瞠tów (w tym - w jednym opakowaniu np. pude趾u), o 陰cznej warto軼i przekraczaj帷ej 10 z netto?
                                            • 29.12.2016VAT. Faktury zaliczkowe wystawiane przed otrzymaniem p豉tno軼i
                                             Pytanie podatnika: Czy faktury zaliczkowe wystawiane przez Wnioskodawc przed otrzymaniem p豉tno軼i b璠 spe軟ia warunki „faktur dokumentuj帷ych otrzymanie cz窷ci zap豉ty” zgodnie z dyspozycj art. 106f ust. 3 ustawy o podatku od towarów i us逝g, nawet je郵i p豉tno嗆 nast徙i po up造wie 30 dni od daty wystawienia faktury zaliczkowej? Czy Wnioskodawca b璠zie móg skorzysta w tym przypadku z mo磧iwo軼i odliczenia cz窷ci VAT?
                                             • 22.12.2016Milcz帷a akceptacja faktur przy samofakturowaniu
                                              Pytanie: Spó趾a zamierza upro軼i rozliczenia z kontrahentami poprzez wprowadzenie systemu tzw. samofakturowania, tj. w oparciu o art. 106d ustawy VAT zamierza wprowadzi procedur pozwalaj帷 na wystawianie faktur w imieniu i na rzecz kontrahentów. Umowa dot. samofakturowania b璠zie zawiera豉 postanowienie, 瞠 brak informacji zwrotnej ze strony kontrahenta do ko鎍a ustalonego terminu strony b璠 uznawa造 za zatwierdzenie przez kontrahenta tre軼i wystawionej faktury. Czy mo磧iwe i prawid這we b璠zie zastosowanie procedury samofakturowania z zastosowaniem milcz帷ego akceptu jako formy zatwierdzania faktur?
                                              • 20.12.2016Nieodp豉tne przekazanie nieruchomo軼i wspólnikom stanowi dostaw towarów
                                               Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawc w formie spó趾i jawnej nieruchomo軼i i przekazanie ich nieodp豉tnie wspólnikom tej瞠 Spó趾i, którzy wykorzystywa b璠 przedmiotowe nieruchomo軼i wy陰cznie w celach zwi您anych z dzia豉lno軼i opodatkowan podatkiem VAT, tj. wspólnicy którzy je otrzymaj nadal b璠 wynajmowa nieruchomo軼i w ramach tzw. najmu prywatnego, b璠zie stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 a co za tym idzie b璠zie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                               • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o ma貫j warto軼i na rzecz pracowników jako dostawa towarów
                                                Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o ma貫j warto軼i, nie b璠zie stanowi odp豉tnej dostawy towarów podlegaj帷ej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie b璠zie podlega obowi您kowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej?
                                                • 06.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas fiskaln
                                                 Pytanie: Celem zwi瘯szenia motywacji i zaanga穎wania w prac, sp馧ka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, kt鏎e daj mo磧iwo嗆 korzystania z us逝g podmiot闚 trzecich takich, jak m.in. zaj璚ia fitness, si這wnia itp. (pe軟i rol karnetu/wej軼i闚ki). Cz窷 koszt闚 zakupu kart pokrywana jest z ZF吁, za pozosta豉 cz窷 jest potr帷ana z wynagrodzenia pracownik闚. Czy przekazanie kart pracownikom, jako dzia豉lno嗆 zwi您ana z ZF吁, w ca這軼i nie podlega VAT i w zwi您ku z tym nie powinna by ewidencjonowana na kasie rejestruj帷ej w cz窷ci finansowanej przez pracownik闚?
                                                 • 05.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas fiskaln
                                                  Pytanie: Celem zwi瘯szenia motywacji i zaanga穎wania w prac, spó趾a, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które daj mo磧iwo嗆 korzystania z us逝g podmiotów trzecich takich, jak m.in. zaj璚ia fitness, si這wnia itp. (pe軟i rol karnetu/wej軼iówki). Cz窷 kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZF吁, za pozosta豉 cz窷 jest potr帷ana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako dzia豉lno嗆 zwi您ana z ZF吁, w ca這軼i nie podlega VAT i w zwi您ku z tym nie powinna by ewidencjonowana na kasie rejestruj帷ej w cz窷ci finansowanej przez pracowników?
                                                  • 20.09.2016Wydawanie gratis闚 w uj璚iu VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy Sp馧ce przys逝guje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytu逝 nabycia towar闚, przekazywanych nieodp豉tnie jako gratisy? Czy Sp馧ka ma obowi您ek opodatkowa nieodp豉tne wydanie gratis闚 podatkiem od towar闚 i us逝g?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nast瘼na strona »