Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ile trwa kontrola

 • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
  Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
   Interpelacja Posa Pawa Papke dotyczca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS bdcych przedsibiorcami kobiet w ciy staa si przyczynkiem dla wyjanienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakad. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mona odnie wraenie, e w stosunku do przedsibiorczych kobiet ZUS stosuje rodki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, e odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsibiorcom informacji.
   • 11.12.2019Podatki 2019: Przedsibiorcy ocenili dziaalno organów podatkowych
    Niemal jedna trzecia (31 proc.) polskich przedsibiorców jest niezadowolona z dziaalnoci organów podatkowych – wynika z badania przeprowadzonego przez firm doradcz PwC. W regionie Europy rodkowo-Wschodniej polscy podatnicy nale do najbardziej niezadowolonych z dziaalnoci krajowych organów skarbowych.
    • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
     W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
     • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
      Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
      • 02.04.2019WSA. Majtek osobisty przedsibiorcy z niszym podatkiem od nieruchomoci
       Z uzasadnienia: W przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomoci przez osob bdc przedsibiorc nie jest wystarczajcy do uznania jej za zwizan z dziaalnoci gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo ta wchodzi w skad przedsibiorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej majtek osobisty, odrbny od majtku zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
       • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
        Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
        • 25.02.2019WSA. Czciowy zwrot wkadu ze spóki komandytowej neutralny podatkowo
         Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce komandytowej.
         • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
          Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
          • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pene prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku wtpliwoci
           Z uasadnienia: Nie zawsze zakoczenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero cay szereg ustale odnonie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okolicznoci jakie towarzyszyy transakcjom, umoliwiajc ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje cisa zaleno pomidzy planowanym terminem zakoczenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwyki podatku.
           • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
            Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
            • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
             Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
             • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
              Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
              • 03.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
               Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
               • 02.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na danie
                Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezporedni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada ukad i format (schemat XML), który umoliwia jego atwe przetwarzanie.  JPK na danie obejmuje 6 struktur:  ksigi rachunkowe – JPK_KR,  wycig bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksiga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
                • 05.06.2018Moliwo odmowy zwrotu VAT z powodu wykrycia nieprawidowoci u kontrahenta
                 Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón.zm.), podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystpia nadwyka podatku naliczonego nad nalenym sam decyduje, czy kwot nadwyki wykae jako kwot do przeniesienia na nastpny okres rozliczeniowy, czy zada jej zwrotu z urzdu skarbowego.
                 • 04.06.2018Moliwo odmowy zwrotu VAT z powodu wykrycia nieprawidowoci u kontrahenta
                  Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm.) podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystpia nadwyka podatku naliczonego nad nalenym, sam decyduje, czy kwot nadwyki wykae jako kwot do przeniesienia na nastpny okres rozliczeniowy, czy zada jej zwrotu z urzdu skarbowego.
                  • 26.04.2018NSA: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczciu czynnoci sprawdzajcych
                   Sankcyjna stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek od czynnoci cywilnoprawnych nie zosta wpacony do dnia rozpoczcia czynnoci sprawdzajcych, w toku których podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki.
                   • 18.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
                    W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
                    • 17.04.2018Po 6 miesicach dziakowiec sprzeda altan bez PIT
                     W 2013 r. maonkowie nabyli dziak i w kolejnych latach remontowali znajdujc si na dziace altan. Ostatnie prace zakoczyli zim 2015 r., take ostatnie nasadzenia zostay dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do uytkowania dziaki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do uytkowania dziaki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne róda i zapacili podatek dochodowy. Czy postpili prawidowo?
                     • 11.04.2018Kasa fiskalna w dziaalnoci sezonowej
                      Prowadz dziaalno gospodarcz od 1 maja 2011 r. i dokonuj rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrujcej. Dziaalno ma charakter sezonowy, od maja do padziernika. Po zakoczeniu sezonu likwiduj (wyrejestrowuj) dziaalno, rejestruj si w urzdzie pracy jako osoba bezrobotna i w okresie pomidzy sezonami pobieram zasiek dla bezrobotnych. Czy przy kolejnej rejestracji dziaalnoci gospodarczej, musz kupowa now kas?
                      • 10.04.2018Kasa fiskalna w dziaalnoci sezonowej
                       Prowadz dziaalno gospodarcz od 1 maja 2011 r. i dokonuj rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrujcej. Dziaalno ma charakter sezonowy, od maja do padziernika. Po zakoczeniu sezonu likwiduj (wyrejestrowuj) dziaalno, rejestruj si w urzdzie pracy jako osoba bezrobotna i w okresie pomidzy sezonami pobieram zasiek dla bezrobotnych. Czy przy kolejnej rejestracji dziaalnoci gospodarczej, musz kupowa now kas?
                       • 17.01.2018Elektroniczne zawiadczenia lekarskie e-ZLA - informacja ZUS dla patników
                        Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zostaa moliwo wystawiania zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy w formie dokumentu elektronicznego1). W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca  2018 r.2) lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, zwany dalej "lekarzem" moe wystawia zawiadczenia lekarskie zarówno w formie dokumentu elektronicznego, jak i  wedug zasad obowizujcych przed 1 stycznia 2016 r. na wydanych przez ZUS drukach ZUS ZLA.
                        • 22.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                         • 21.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                          Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                          • 21.12.2017NSA: Skutki opónienia wydania decyzji
                           W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, e do opónienia w wydaniu decyzji doszo z przyczyn zalenych od organu, powinien wykaza, e podejmowane przez organ czynnoci nie byy uzasadnione i celowe, gdy nie zmierzay do dokadnego wyjanienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynnoci te pozbawione byy dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (byy nieistotne) lub polegay, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stron postpowania lub polegay na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z wasnej inicjatywy.
                           • 13.12.2017Uchwaa NSA: Strata podatkowa przedawnia si po piciu latach
                            W wietle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowizujcym od 1 wrzenia 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postpowania podatkowego i orzekanie o wysokoci straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym zostaa ona poniesiona, w sytuacji gdy upyn termin przedawnienia zobowizania podatkowego za ten rok - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 27.09.2017WSA. Przeduenie terminu zwrotu VAT: Postanowienie powinno zawiera konkretn dat
                             Z uzasadnienia: Przeduenie terminu zwrotu podatku od towarów i usug powinno by okrelone konkretn dat, a nie w sposób niejako blankietowy "do czasu zakoczenia czynnoci weryfikacyjnych". I nawet jeli termin zwrotu podatku, w razie trwania powodów uzasadniajcych jego przesunicie, moe zosta w konkretnej sytuacji na dalszy, okrelony czas po raz kolejny przeduony, to samo postanowienie wydawane na danym etapie, w wietle dostpnej wtedy wiedzy oraz przyjtych zaoe i oczekiwa organu co do informacji niezbdnych dla podjcia decyzji co do zwrotu, powinno komunikowa przewidywany termin zakoczenia weryfikacji, która uzasadniaa jego wydanie.
                             • 15.09.2017JPK - prace rozwojowe nadal trwaj
                              W okresie 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r. urzdy skarbowe przeprowadziy i zakoczyy 7504 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; 3445 czynnoci pozostaje w toku. Z kolei bye urzdy kontroli skarbowej (obecnie urzdy celno-skarbowe) przeprowadziy i zakoczyy 26 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; w toku pozostaje 13 czynnoci - poinformowa w odpowiedzi na interpelacj poselsk Pawe Gruza (MF).
                              • 14.08.2017WSA. Podatek od domku letniskowego: Ewidencja to nie wszystko
                               Z uzasadnienia: Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W caym ust. 1 rónicuje si stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostaych budynków. W wietle art. 5 ust. 1 ustawy budynek moe by zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeeli jego parametry techniczne umoliwiaj zamieszkanie w nim przez cay rok. A zatem, podczas ustalania wysokoci zobowizania podatkowego istotne staj si parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.
                               • 17.05.2017NSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                                Z uzasadnienia: Osoba ponoszca wydatki na przewóz na zabiegi nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni cel przejazdów wasnym samochodem osobowym, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny, np. poprzez przedoenie karty zabiegowej, skierowania lekarskiego, zawiadczenia o uczestnictwie w zabiegach itp.
                                • 16.05.2017Kontrola celno-skarbowa i KAS w nowym porzdku prawnym
                                 W marcu 2017 r. weszy w ycie przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to rewolucyjna zmiana w zakresie organizacji prowadzonych postpowa celnych i skarbowych. O ile postpowania podatkowe prowadzone przez urzdy skarbowe co do zasady prowadzone bd na podobnych zasadach, o tyle zasady, na jakich prowadzone byy postpowania celne i postpowania prowadzone przez bye urzdy kontroli skarbowej, ulegn radykalnym zmianom.
                                 • 02.03.2017Czy gmina jest podatnikiem VAT?
                                  Tezy: Aby uzna, e gmina jest opodatkowana VAT naley poczyni analiz, która skada si z dwóch etapów: 1/ naley stwierdzi czy dan czynno naley zakwalifikowa jako czynno wchodzc w zakres dziaalnoci gospodarczej i tym samym przypisa gminie status podatnika VAT; 2/ w sytuacji uznania gminy za podatnika VAT naley oceni, czy mamy wówczas do czynienia z dziaaniem gminy jako organu wadzy publicznej a jeeli tak, to czy pomimo to istniej argumenty w postaci znaczcego zakócenia konkurencji przemawiajce za koniecznoci opodatkowania gminy VAT. Co wicej owo zakócenie konkurencji musi mie charakter rzeczywisty.
                                  • 02.02.2017Nowe uprawnienia pracowników KAS mog zaskoczy przedsibiorców
                                   Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która zmieni nie tylko instytucjonalne otoczenie w zakresie podatków, zacznie funkcjonowa 1 marca 2017 r. Modyfikacji ulegn równie uprawnienia i gwarancje procesowe firm. Z pocztkiem marca zaczn obowizywa nowe zasady prowadzenia kontroli i postpowa podatkowych oraz rozpatrywania odwoa od decyzji wydanych przez organy nowej administracji skarbowej. Pracownicy kontroli dostan wicej uprawnie, a w konsekwencji wprowadzenie KAS zmieni aktualny porzdek prawny.
                                   • 25.01.2017NSA. Co dla celów podatku od nieruchomoci moe by budowl?
                                    O zaliczeniu danego obiektu budowlanego do kategorii budowli, mieszczcych si w katalogu wprost wymienionym w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a co za tym idzie stanowicych budowl w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, decyduj (poza cechami okrelonymi w tych przepisach) równie funkcje uytkowe (gospodarcze) tego obiektu dla podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 14.12.2016Jak organy podatkowe wykorzystuj dane z JPK?
                                     Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzia m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).
                                     • 05.12.2016Likwidacja spóki i przekazanie majtku. Skutki podatkowe w CIT
                                      Z uzasadnienia: Nie sposób zatem nie zgodzi si z tez, e przekazanie majtku na rzecz wspólników nie generuje przysporzenia po stronie spóki, ( którego pojawienie si jest elementem koniecznym powstania przychodu podatkowego ) ale stanowi jedynie element konieczny do wykrelenia spóki z rejestru sdowego. Likwidacyjne wydanie majtku spóki nie jest stosunkiem umownym pomidzy wierzycielem i dunikiem. Tylko taka relacja mogaby stanowi o wystpieniu przychodu. Jest to czynno techniczna bdca czci procesu likwidacyjnego. Przeciwko opodatkowaniu ww. czynnoci przemawiaj take wzgldy celowociowe.
                                      • 24.11.2016Przeduenie terminu zwrotu rónicy VAT mona zaskary?
                                       Tezy: Przeduenie terminu zwrotu rónicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pón. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postpowania podatkowego, lub postpowania kontrolnego) nastpuje w formie zaskaralnego zaaleniem postanowienia naczelnika urzdu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w zwizku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pón. zm.), na które przysuguje skarga do sdu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z pón. zm.).
                                       • 28.10.2016WSA. Kontrola podatkowa nie moe utrudnia funkcjonowania przedsibiorstwa
                                        Zagwarantowanie podatnikowi moliwoci normalnego funkcjonowania przedsibiorstwa w trakcie kontroli i postpowania podatkowego zwizane jest midzy innymi z czasem trwania tych procedur. Prowadzenie kontroli podatkowej przez ponad dwa lata, przy dalszym braku moliwoci okrelenia terminu jej zakoczenia, nie moe by uznane za nieprzewleke niezalenie od przyczyn takiego stanu. Taki czas trwania kontroli w nie mieci w terminach okrelonych w ustawie o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, narusza te wymóg zakoczenia kontroli bez zbdnej zwoki przewidziany w art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                                        • 16.08.2016PIT. Opodatkowanie przychodw z wynajmowanego budynku uytkowego
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn, ktra prowadzi indywidualn dziaalno gospodarcz w zakresie systemw zabezpiecze mienia i osb. Jednym z dodatkowych zakresw prowadzonej przez niego dziaalnoci, s usugi sklasyfikowane w PKD w grupowaniu 55.20 Z - tj. Obiekty noclegowe turystyczne miejsca krtkotrwaego zakwaterowania. Przychody z dziaalnoci rozliczane s przy zastosowania podatku liniowego. Wnioskodawca zawar umowy wynajmu jako osoba prywatna poza prowadzon dziaalnoci. Czy przychd z wynajmowanego budynku uytkowego opodatkowa ryczatem w wysokoci 8,5%?
                                         • 14.07.2016Subowe mieszkanie a przychd pracownika
                                          Z uzasadnienia: Majc na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczeglnoci rozpatrzy - przyjmujc wskazane przez Trybuna Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (poniewa przykadowo to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy te jest to wiadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
                                          • 22.06.2016Ustalenie stawki amortyzacyjnej po zmianie klasyfikacji rodka trwaego
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi dostpu do Internetu, telefonii cyfrowej oraz telewizji. Przedmiotowe usugi s wiadczone przy wykorzystaniu sieci optycznej, ktrej przewidywany okres uytkowania jest duszy ni rok. Sie zostaa wprowadzona do ewidencji rodkw trwaych pod symbolem 211 KT. Stosowana jest 10% stawka amortyzacji. Jednak, w opinii Wnioskodawcy, ww. sie naley zaklasyfikowa jako zesp komputerowy (symbol 491 KT). Czy prawidowe jest zastosowanie 30% stawki amortyzacji dla opisywanej sieci?
                                           • 09.05.2016Stroje subowe a koszty uzyskania przychodw
                                            Z uzasadnienia: Racj trzeba przyzna WSA, e opisane we wniosku stroje subowe nie maj charakteru reklamowego. Odzie ta nie bdzie si wyrniaa niczym, co umoliwioby dostrzeenie jej przez odbiorcw, tym bardziej, e nosi j bd pracownicy, ktrzy maj bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), bd w ogle nie maj takiego kontaktu, zatem trudno uzna, e bd one stanowiy "nonik treci o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skarca.
                                            • 26.02.2016WSA. Wypata zysku w formie rzeczowej a przychd w PIT
                                             Z uzasadnienia: Przeniesieniu wasnoci nieruchomoci, stanowicych majtek spki, na jej wsplnika, celem uregulowania zobowizania spki (wypata zysku), nie odpowiada wiadczenie wzajemne ze strony wsplnika - spka nie uzyska adnego przysporzenia. Taka czynno prawna nie jest odpatnym zbyciem nieruchomoci, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wic nie prowadzi do powstania po stronie spki, a w konsekwencji u skarcego - jako wsplnika spki jawnej przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest obojtna podatkowo.
                                             • 22.02.2016Ukryta dziaalno gospodarcza. Kto odpowiada za przestpstwo firmanctwa?
                                              Z uzasadnienia: Z przepisu wynikaj nastpujce przesanki odpowiedzialnoci: powstanie zalegoci podatkowych podczas prowadzenia ukrytej dziaalnoci gospodarczej, zgoda firmujcego oraz posugiwanie si cudz firm w celu ukrycia faktu prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej lub jej rzeczywistych rozmiarw. Odpowiedzialnoci z tytuu firmowania nie poniesie jedynie ten, kto o wykorzystywaniu swojego nazwiska lub firmy nie wiedzia.
                                              • 11.02.2016Unikanie opodatkowania a pozorno czynnoci prawnej
                                               Teza: 1. Przepis art. 199a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ma zastosowanie jedynie w przypadku stwierdzenia istnienia w obrocie pozornej czynnoci prawnej, a nie czynnoci prawnej dokonanej wycznie w celu osignicia zamierzonego rezultatu podatkowego, nie majcej jednak cech czynnoci pozornej.
                                               • 27.01.2016WSA. Umowa o dzieo a dziaalno gospodarcza w VAT
                                                Z uzasadnienia: Za samodzieln dziaalno nie bdzie moga zosta uznana dziaalno, ktra jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zblionym, poniewa wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewntrznej podmiotu, na rzecz ktrego jest prowadzona, nie powoduje adnego ryzyka ekonomicznego po stronie usugodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialnoci usugodawcy wobec osb trzecich za szkody wyrzdzone w zwizku z prowadzon dziaalnoci.
                                                • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
                                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                                                 • 16.11.2015Wniosek o stwierdzenie nadpaty musi by rozpatrzony
                                                  Z uzasadnienia: Organ podatkowy musi kadorazowo wyda merytoryczne rozstrzygnicie w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpaty, niezalenie od tego czy w obrocie prawnym istnieje decyzja okrelajca wysoko zobowizania podatkowego w podatku, czy te nie, za wnioskowany okres opodatkowania.
                                                  • 27.08.2015Nielegalny pobr energii a podatek akcyzowy
                                                   Z uzasadnienia: Na potrzeby postpowania podatkowego wystarczajce jest bowiem zaistnienie czynnoci podlegajcej opodatkowaniu akcyz, w tym przypadku zuycia energii w zwizku z faktem jej nielegalnego pobierania, za przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wymagaj bowiem aby fakt nielegalnego poboru energii przez okrelon osob by stwierdzony orzeczeniem sdu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »