Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB1/415-80/11-4/AMN

 • 11.07.2011Jak zaksięgować w PKPiR akcyzę od samochodów zakupionych za granicą
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na kupnie-sprzedaży samochodów używanych. Samochody Zainteresowany chce kupować w kraju, w państwach należących do Unii Europejskiej, jak też w państwach nienależących do Unii. Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
  • 30.06.2011Impreza artystyczna może być kosztem podatkowym
   Pytanie podatnika: Firma organizuje otwarte targi dla kontrahentów oraz dobrowolnych gości. W czasie targów zorganizowano otwartą imprezę artystyczną, w czasie której prowadzący konferansjer pomiędzy poszczególnymi numerami artystycznymi przedstawiał historię firmy oraz reklamował oferowane przez nią produkty. Czy koszt organizacji ww. imprezy artystycznej jest kosztem uzyskania przychodu firmy?
   • 29.06.2011Odszkodowanie z OC sprawcy to przychód dla ryczałtowca
    Fakt, że koszty naprawy samochodu zostały rozliczone bezgotówkowo, tj. należności związane z jego naprawą zostały przekazane przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio firmie dokonującej jego naprawę, nie ma wpływu na kwestię uzyskania przychodu przez podatnika. Ubezpieczającym samochód i zarazem ubezpieczonym był bowiem podatnik i to na jego rzecz przyznano odszkodowanie. Zatem, od kwoty odszkodowania „bezgotówkowego”, którą otrzymała firma naprawcza, podatnik ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 05.05.2011 r., sygn. ILPB1/415-80/11-4/AMN.
    • 24.06.2011Kradzież środków obrotowych a koszty uzyskania przychodów
     Jeśli podatnik dochował należytej staranności przy zabezpieczeniu środków pieniężnych i swoim zachowaniem bądź zaniechaniem nie przyczynił się do kradzieży, to wartość skradzionych środków obrotowych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415-314/11-3/AGr.
     • 22.06.2011Opłata za zerwanie umowy może być kosztem
      Pytanie podatnika: W roku 2008 podatnik zawarł umowę leasingu dźwigu, denominowaną w jenach japońskich. Dźwig przeznaczony był do użytku w żwirowni i przyczynił się do zwiększenia wydajności, poprawy konkurencyjności i zwiększenia przychodów firmy. W roku 2010, z przyczyn ekonomicznych (wysoki kurs jena), podatnik nie był w stanie regulować zobowiązań wynikających z umowy. W związku z tym Wnioskodawca, zgodnie z umową, zwrócił dźwig leasingodawcy. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?
      • 14.06.2011Stypendia sportowe a PIT
       Stypendia wypłacane osobom nieposiadającym statusu ucznia lub studenta oraz stypendia wypłacane uczniom i studentom, którzy nie złożą oświadczenie PIT-2C stanowią przychód z uprawiania sportu. Cała kwota stypendium podlega w takim przypadku opodatkowaniu PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 1 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415-269/11-4/AO. (Interpretacja dotyczyła 2010 roku).
       • 27.05.2011Zawieszenie działalności nie wpływa na okres rozliczenia straty
        W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, okres zawieszenia nie zostaje wyłączony z okresu pięcioletniego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę. Tym samym okres ten biegnie niezależnie od okresu zawieszenia działalności gospodarczej i upływa po pięciu najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych po roku, w którym strata została poniesiona. Zatem po wznowieniu działalności gospodarczej, po upływie pięcioletniego okresu następującego po roku, w którym stratę poniesiono, nie ma możliwości dokonania odliczenia poniesionej straty - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 28.02.2011 r., sygn. ILPB1/415-1375/10-2/AMN.
        • 26.05.2011Raty leasingowe i kaucja gwarancyjna w kosztach firmy
         Całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej (określonej w umowie jako kaucja gwarancyjna) można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 18 maja 2011 r. nr ILPB1/415-805/08/11-S/AG.
         • 25.05.2011Diety także w soboty i niedziele
          W przypadku odbywania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą zagranicznej podróży służbowej - za cały czas jej trwania, łącznie z sobotą i niedzielą - może ona zaliczyć do kosztów diety związane z tą podróżą, do wysokości wskazanej w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 02.05.2011 r., sygn. ILPB1/415-149/11-4/AGr.
          • 19.05.2011Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji
           Sfinansowanie wydatków na zakup wyposażenia i usług ze środków, przyznanych z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej, nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 maja 2011 r. nr ILPB1/415-132/11-3/TW.
           • 19.05.2011Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy
            Pytanie podatnika: Czy sporządzanie w spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
            • 16.05.2011Wydatki na studia nie zawsze będą kosztem przedsiębiorcy
             Pytanie podatnika: 1. Czy mogę do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć opłaty czesnego za studia na obydwu kierunkach oraz inne koszty związane z kształceniem (dojazdy; zakup podręczników)? 2. W przypadku możliwości zaliczenia w/w opłat do kosztów uzyskania przychodów- co byłoby w sytuacji gdy z przyczyn ode mnie nie zależnych- nigdy nie rozpoczęła świadczenia usług logopedycznych i pedagogicznych?
             • 02.05.2011Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników a PIT
              Wprawdzie do sezonu wakacyjnego mamy jeszcze trochę czasu, już dziś jednak warto się zastanowić, w jaki sposób ułatwić pracownikom możliwość wysłania dzieci na wakacje, by jednocześnie nie obciążyć ich podatkiem z tego tytułu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje taką możliwość, wymaga jednak spełnienia kilku warunków.
              • 19.04.2011Współpraca taksówkarza z inną firmą nie powoduje utraty prawa do karty
               Podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową, będąc związany umową z firmą prowadzącą m.in. działalność transportową przewozu osób dotyczącą korzystania z wizerunku tej firmy i odpłatnie z centrali radio-taxi, może płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21.12.2010 r., sygn. ILPB1/415-1063/10-4/AMN.
               • 12.04.2011PIT można wysłać do pracownika e-mailem
                Pytanie podatnika: Czy płatnik przekazując pracownikowi roczne obliczenie podatku PIT-40 lub informację PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym - na adres elektroniczny pracownika, podany przez pracownika do tego celu, realizuje obowiązek przekazania pracownikowi stosownej informacji?
                • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką mieszkania, które w 2000 roku kupiła nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata płaciła podatek ryczałtowy, a od 2009 roku przeszła na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowała. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokali mieszkalnych, które aktualnie wynajmuje?
                 • 01.04.2011Grunty nie podlegają amortyzacji
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wspólnik spółki cywilnej) na podstawie umowy darowizny stała się właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Na tej nieruchomości wspólnicy spółki cywilnej, za zgodą jej właściciela, zamierzają dokonać inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczając przy tym podatek VAT jaki będzie poniesiony na zakup towarów i usług do budowy. Czy spółka cywilna w ewidencji środków trwałych prawidłowo będzie ujmować wartość środka trwałego jako sumę wartości działki oraz nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na budowę?
                  • 30.03.2011Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą w 2011 r.
                   Pracownik wykonujący pracę poza granicami kraju najczęściej musi korzystać z noclegu. Często też pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatne zakwaterowanie podczas pobytu za granicą. Takie świadczenie dla pracownika nie jest oczywiście obojętne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podróży służbowej. Jeżeli pracownik znajduje się w podróży służbowej to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg lub zwrócić poniesione przez niego wydatki na ten cel.
                   • 03.03.2011Umowa pomiędzy małżonkami bez wpływu na opodatkowanie przychodów z najmu
                    Pytanie podatnika: Czy zawarta między małżonkami umowa o pobieraniu dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości przez żonę co do wskazanych nieruchomości, a przez Wnioskodawcę co do pozostałych, objętych ustrojem wspólności majątkowej, będzie skutkowała opodatkowaniem tychże otrzymanych kwot odrębnie u żony i odrębnie u męża (a proporcja wartościowa ich nie będzie wynosić 50%:50%)? W jakim terminie małżonkowie mogą zawrzeć ww. umową?
                    • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników oraz szkoleń dla kontrahentów – zaliczenie wydatków do kosztów
                     Imprezy integracyjne to skuteczne narzędzie wykorzystywane przez pracodawców w celu zwiększenia efektywności pracy. Mimo, iż w ogólnym rachunku ekonomicznym działanie takie przynosi wymierne korzyści finansowe, to jednak organizacja tego typu spotkań wiąże się często ze znacznymi nakładami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkoleń dla kontrahentów. Możliwość zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego podejścia organów podatkowych.
                     • 07.02.2011Okulary korekcyjne nie powiększą kosztów
                      Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na zakup specjalistycznych okularów przeciwsłonecznych zgodnie z zaleceniami lekarza (dołączono kopię faktury) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
                      • 18.01.2011Amortyzacja hali magazynowej
                       Pytanie podatnika: Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwale z gruntem budowanej hali magazynowej?
                       • 12.01.2011Obowiązki płatnika: Dwie wypłaty w jednym miesiącu
                        Pytanie podatnika: Czy ustalając zaliczkę na podatek dochodowy należy brać pod uwagę łączny miesięczny przychód - bez względu na liczbę dokonanych w danym miesiącu wypłat?
                        • 07.01.2011Wynajem nieruchomości otrzymanej od spółki
                         Pytanie podatnika: Czy nieodpłatnie otrzymaną ze spółki nieruchomość, będącą ich własnością prywatną, małżonkowie, jako osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą wynająć innemu podmiotowi gospodarczemu z zastosowaniem zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%?
                         • 07.01.2011Pizza dla pracowników może być kosztem
                          Pytanie podatnika: Czy pracodawca może uznać rachunki związane z zakupem gotowego posiłku typu catering, jedzenie na wynos, Fast-food, pizza, czy też produkty spożywcze dla pracowników pracujących w godzinach nadliczbowych jako koszty uzyskania przychodów?
                          • 23.12.2010Świadczenie usług dla byłego pracodawcy i ryczałt
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo świadczyć usługi dla byłego pracodawcy pozostając podatnikiem opodatkowującym swoje przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego czy też po wykonaniu takiej usługi jest zobowiązany opłacać podatek na zasadach ogólnych?
                           • 08.12.2010PIT: Do pracy na koszt firmy
                            Pytanie podatnika: Czy bezpłatny transport pracowników do pracy i z powrotem dokonywany przez pracodawcę - przy braku środków komunikacji umożliwiających pracownikom stawienie się w pracy i powrót - jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 08.12.2010Kurs języka obcego a przychód pracownika
                             Pytanie podatnika: Czy opłata za kurs języka jest przychodem pracownika i czy należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych po dniu 11 kwietnia 2010 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego)?
                             • 01.12.2010Odbudowa środka trwałego: Remont czy ulepszenie?
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje towary spożywcze w pawilonie handlowym. Przez lata użytkowania część magazynowa ulegała stopniowej dewastacji aż okazało się, że stan techniczny nie pozwala na użytkowanie tej części pawilonu w celach magazynowych. Na podstawie wydanego pozwolenia część magazynowa została rozebrana i w tym miejscu odbudowano magazyn, który wszelkimi parametrami jest zgodny z wcześniejszym zastanym stanem w momencie kupna tegoż pawilonu. Czy poniesione w związku z remontem wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, który można jednorazowo rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności w momencie zakończenia remontu?
                              • 01.12.2010Zwrot za wyżywienie podczas podróży służbowej bez PIT
                               Pytania podatnika: 1. Czy nadwyżka kwoty przysługującej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyżywienie podczas podróży służbowej ponad kwotę diety określonej w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia, jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wydatek obok faktury wystawionej na spółkę jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                               • 26.11.2010Polisa na życie przedsiębiorcy a koszty podatkowe
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wykupić ubezpieczenie na życie. Wykup polisy wynika z sytuacji, gdyż firma zajmuje się również sprzedażą bezpośrednią co jest związane ze stałym przemieszczaniem się środkami komunikacji, co może doprowadzić w przyszłości do powstania kolizji. W związku z wydarzeniem losowym firma jednoosobowa nie będzie mogła przez pewien okres czasu zajmować się sprzedażą co wiąże się z częściową utratą przychodu z działalności. Czy w kosztach uzyskania przychodów można uwzględnić ubezpieczenie w prywatnej firmie?
                                • 26.11.2010Strój biznesowy może być kosztem
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza zakwalifikować w koszty uzyskania dochodu zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmy. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie ubezpieczeń oraz usługi związanej z administracyjną obsługą biura. Czy zakup takiego stroju może być kosztem podatkowym?
                                 • 13.10.2010Niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku nie stanowi kosztu
                                  Pytanie podatnika: Czy w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezamortyzowana wartość zlikwidowanego budynku stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie jego likwidacji? Czy koszty związane z rozbiórką budynku zwiększą koszt wytworzenia nowo wybudowanego w przyszłości budynku biurowo-usługowego?
                                  • 11.10.2010PKPiR: Księgowanie zwrotu przeterminowanych towarów do dostawcy
                                   Pytanie podatnika: Czy postąpiliśmy prawidłowo ujmując fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru zakupionego w 2009 roku w styczniu 2010, czyli w momencie faktycznego zwrotu przedmiotowych towarów handlowych?
                                   • 04.10.2010Opodatkowanie dochodów uzyskanych w trakcie likwidacji spółki jawnej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wspólnie z żoną prowadził działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadał 10% udziałów, a żona 90%. Oboje rozliczali dochody z prowadzonej działalności podatkiem liniowym 19%. W grudniu 2009 r. żona zmarła. W umowie spółki nie było zapisu, że w wypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na jego miejsce wstępuje spadkobierca. W związku z powyższym, spółka została postawiona w stan likwidacji, został powołany likwidator i sporządzony remanent na dzień rozpoczęcia likwidacji. Jeżeli w trakcie likwidacji podmiot będzie przynosił dochody, to w jaki sposób płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                    • 21.09.2010Karta podatkowa: Zatrudnianie pracowników do utrzymania czystości
                                     Pytania podatnika: 1. Czy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa ilość osób jaką można zatrudnić do utrzymania czystości czy decyduje o tym podatnik stosownie do swoich potrzeb? 2. Czy o fakcie zatrudnienia osób do utrzymania czystości podatnik ma obowiązek informować urząd skarbowy?
                                     • 16.09.2010KUP: Wydatki na zakup wyposażenia do wynajmowanego lokalu
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może wymienione składniki wyposażenia zakupionej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej - wynajmu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącach poniesionych wydatków na podstawie art. 22, ust. 4 i ust. 6b oraz art. 22d, ust.1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
                                      • 20.08.2010Remont w zamian za czynsz będzie przychodem wynajmującego
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje podpiwniczenie domu na małą gastronomię od 1 lipca 2009 r. Zgodnie z umową najmu i aneksem do niej, Wnioskodawca do końca 2009 r. nie otrzymuje zapłaty za wynajem w zamian za kompensatę - remont zewnętrzny budynku. W jakiej wysokości należy opłacać podatek od wynajmu podpiwniczenia budynku na małą gastronomię i od kiedy 2010 roku?
                                       • 12.07.2010Leasing w spadku
                                        Pytania podatnika:  Czy w przedstawionym stanie faktycznym: 1. wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
                                        • 30.06.2010MF: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a przychód świadczeniobiorcy
                                         Pytanie podatnika: Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                         • 16.06.2010Wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
                                          Pytania podatnika: Czy wymagane jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanego dla potrzeb działalności gospodarczej? Czy po wpisaniu samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych można odliczyć od podatku dochodowego jednocześnie koszty paliwa oraz inne koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego?
                                          • 01.02.2010MF: Wydatki na imprezę integracyjną a przychód pracowników
                                           Pytanie podatnika: Czy pracownicy poniosą jakieś konsekwencje podatkowe z tytułu udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę?
                                           • 11.11.2009Księgowanie usług podwykonawcy w kolumnie 10 PKPiR
                                            Pytania: 1. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów i materiałów wg cen zakupu)? 2. Czy prawidłowym jest księgowanie zakupów związanych z wykonaniem stanowiska targowego (płyty do zabudowy, fotele, sofy, wykładziny [...]) w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? 3. Czy prawidłowym jest księgowanie usługi od podwykonawcy w kol. 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                                            • 11.11.2009Faktura i dostawa w różnych terminach
                                             Pytanie: W jakim miesiącu i z jaką datą w kolumnie 2 (data zdarzenia gospodarczego) Wnioskodawca powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych, które otrzymał wraz z fakturą w terminie późniejszym (w tym także w miesiącu następnym) w stosunku do daty wystawienia faktury i czy data wpisania do kolumny 2 jest datą poniesienia kosztu?
                                             • 22.09.2009Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami
                                              Kwestia właściwego stosowania metod rozliczania kosztów podatkowych w czasie stanowi obecnie jedno z najciekawszych oraz powodujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z prawidłowym ustaleniem kwoty kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził do porządku prawnego kategorie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów uzyskania innych niż bezpośrednio z nimi związane. Zastosowana terminologia stwarza wiele praktycznych problemów, ponieważ ustawy podatkowe nie zawierają samodzielnych definicji ww. pojęć. Jak należy rozliczać koszty inne niż bezpośrednio z przychodami związane?
                                              • 28.08.2009Samochód wspólnika w spółce cywilnej – rozliczanie wydatków
                                               Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczące eksploatacji samochodu winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
                                               • 25.08.2009Zagraniczne podróże służbowe – rozliczanie wydatków
                                                Zasadą jest, że środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. To pracodawca ma ponosić ciężar kosztów podróży, a zatem ma prawo wybrać środek lokomocji, który w danym wypadku uzna za stosowny. Jeżeli podróż odbywała się środkami komunikacji publicznej, wówczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
                                                • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                                                 Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
                                                 • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
                                                  Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku można odliczyć koszty na dojazd do zakładu pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych opisaną poniżej Kartą Przejazdu wraz z zaświadczeniem?
                                                  • 03.04.2009Przedawnienie zobowiązania podatkowego
                                                   Pytanie podatnika: 1. Jaka jest podstawa prawna żądania przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, mając na względzie, iż zobowiązania podatkowe związane z tym zdarzeniem prawnym uległy, zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej przedawnieniu? 2. Na jakiej podstawie naczelnik urzędu skarbowego żąda od podatnika przedłożenia dokumentów w sytuacji, gdy podatnik nie ma obowiązku ich przechowywania?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »