Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ILPB1/415-80/11-4/AMN

 • 23.07.2012Wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki a przychód
  Czy wierzytelności, które stanowią składnik majątku likwidowanej spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, będą stanowiły przychód podatkowy?
  • 30.05.2012Zakup licencji na zdjęcia a podatek u źródła
   Pytanie podatnika: Czy wypłacając wynagrodzenie (regulując należność wynikającą z rachunku) za zakup licencji na zdjęcia z Niemiec Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła)?
   • 24.05.2012Opodatkowanie najmu ryczałtem po likwidacji działalności
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
    • 14.05.2012Opodatkowanie przychodów z najmu przez jednego z małżonków
     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy mieszkanie będące przedmiotem najmu należy do majątku odrębnego Wnioskodawczyni, Ona oraz mąż mają składać corocznie wspólne oświadczenie, czy też zastosowanie w sytuacji Wnioskodawczyni i Jej męża ma art. 9 ust. 1 i art. 21 ust.1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
     • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
      Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
      • 19.03.2012Wartość początkowa samochodu będącego współwłasnością
       Pytanie podatnika: Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?
       • 14.03.2012Odstępne za rozwiązanie umowy franczyzowej w kosztach podatkowych
        Pytanie podatnika: Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym oraz detalicznym paliwami płynnymi. Zamiarem Wnioskodawcy jest rozwiązanie umowy Franczyzy zawartej z jednym z koncernów paliwowych, ponieważ znalazł inny koncern oferujący dostawę paliw po cenach niższych przynajmniej o kilka groszy na litrze paliwa, ponadto opłaty franczyzowe w nowej umowie także są zdecydowanie niższe. Czy odstępne z tytułu odstąpienia od umowy franszyzy stanowi koszt uzyskania przychodu?
        • 13.03.2012Skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
         Pytanie podatnika: Czy pieniądze wypłacone Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł?
         • 07.03.2012Skutki podatkowe zwrotu przez ZUS składek zdrowotnych
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu nadpłaconych do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca będzie je opodatkowywał w rozliczeniu rocznym za bieżący rok kalendarzowy jako pozostałe przychody (nienależnie pobrane składki), czy też powinien składać korekty rozliczeń rocznych za poprzednie lata?
          • 01.03.2012Wpłata na fundusz remontowy w kosztach działalności
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada lokal użytkowy, w którym prowadzi działalność. Lokal ten znajduje się w budynku, który należy do spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia uchwałą podjęła postanowienie o remoncie dachu budynku, a następnie remont przeprowadzono. Wszyscy właściciele lokali w budynku zostali obciążeni kosztami tego remontu, w stosunku proporcjonalnym. Jako właściciel jednego z lokali, Wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o wysokości kosztu remontu, była to kwota 10.800,00 zł, którą uiścił na konto funduszu remontowego spółdzielni. Czy powyższy wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
           • 27.02.2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur?
            • 21.02.2012Korzystanie z samochodów służbowych a PIT
             Pytanie podatnika: Czy opisany stan faktyczny obliguje Spółkę do doliczania pracownikowi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń w związku z przejazdami samochodem z miejsca zamieszkania pracownika do siedziby Spółki?
             • 02.02.2012Częstotliwość sporządzania spisu z natury
              Pytanie podatnika: Jak często należy sporządzać spis z natury niezużytych materiałów, niesprzedanych wyrobów gotowych w celu prawidłowego odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?
              • 01.02.2012Stawka ryczałtu dla usług budowlanych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych w branży wodno-melioracyjnej, opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy stawką 8,5%?
               • 19.01.2012Liczba wynajmowanych lokali nie przesądza o działalności gospodarczej
                Pytanie podatnika: Czy przychody z najmu czterech lokali mieszkalnych Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%? Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalność gospodarcza?
                • 18.01.2012Opodatkowanie napiwków
                 Dla osób pracujących w sektorze usług jednym z istotnym elementów wynagrodzenia są napiwki otrzymywane od klientów. W przekonaniu wielu podatników napiwki otrzymywane od klientów są formą nagrody za dobrze wykonaną usługę i w konsekwencji nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Niestety takie podejście jest błędne i naraża podatników na spór z organami podatkowymi.
                 • 18.01.2012Remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kosztach firmy
                  Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. Wnioskodawca nabył budynek, do którego zamierza przenieść działalność gospodarczą. Budynek ten nie jest i nie będzie środkiem trwałym firmy. Przed przeniesieniem działalności do tego budynku, budynek ten wymaga remontu zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków. Czy wydatki poniesione na ten remont można zaliczyć do kosztów podatkowych?
                  • 17.01.2012Prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
                   Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka postąpi prawidłowo obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując do części wynagrodzenia pracowników stanowiącego honorarium autorskie, obliczone w sposób opisany powyżej, koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a do pozostałej części ich wynagrodzenia koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
                   • 13.01.2012Wynagrodzenie prokurenta a PIT
                    Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta wypłacane na podstawie uchwały zarządu należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 stycznia 2012 r. nr ILPB1/415-1195/11-2/AMN.
                    • 22.12.2011Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                     Pytania podatnika: Wnioskodawczyni świadczy usługi doręczania przesyłek na terenie miejscowości poza stałym miejscem zamieszkania w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej. W celu sprawnego wykonywania pracy Wnioskodawczyni wykorzystuje prywatny samochód osobowy. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do stosowania kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków? W jaki sposób Wnioskodawczyni ma je dokumentować? Czy Wnioskodawczyni ma stosować tzw. kilometrówkę i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna rozliczać te koszty w zeznaniu rocznym?
                     • 14.12.2011Amortyzacja składników majątku o wartości do 3500 zł
                      Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakup zestawu komputerowego o wartości netto poniżej 3500 zł oraz wyposażenia biura o wartości poszczególnych składników poniżej 3500 zł netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bieżącej działalności gospodarczej w miesiącu poniesienia kosztu, nie ujmując go w ewidencji środków trwałych, a w przypadku wartości powyżej 1500 zł wprowadzając je do ewidencji wyposażenia?
                      • 12.12.2011Faktura z błędami a koszty uzyskania przychodów
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca oddał do innej firmy do remontu uszkodzony środek trwały. Wnioskodawca uiścił zaliczkę na wykonanie zlecenia (nie otrzymując faktury zaliczkowej). W momencie, w którym zleceniobiorca uznał za datę zakończenia usługi, wystawił mu fakturę VAT. Faktura zawiera takie błędy jak niewłaściwe określenie odbiorcy, nieprecyzyjne określenie sposobu zapłaty, a w części adnotacji - obok informacji o wpłaconej zaliczce nie powołano się na datę, nr faktury zaliczkowej, której nie wystawiono. Czy faktura wystawiona z błędami formalnymi oraz z pominięciem faktury zaliczkowej może stanowić podstawę do zaliczenia w koszty?
                       • 05.12.2011Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych przez przedsiębiorcę
                        Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, stanowiących środki trwałe, dokonanej w trakcie trwania pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie opodatkowany jak przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 30.11.2011Diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej w PKPiR
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie usług konstrukcyjnych, doradztwa technicznego. Zainteresowany usługi świadczy w Niemczech dla firmy z Niemiec, z którą podpisał umowę o współpracę. Firma, z którą podpisał umowę wskazuje miejsce świadczenia usług. Podróże z miejsca zamieszkania (Polska) do miejsca świadczenia usług (Niemcy) odbywają się samochodem prywatnym kilka razy w tygodniu. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej? Czy podstawą do ujęcia kosztów diety w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest dowód wewnętrzny?
                         • 25.11.2011Konsekwencje podatkowe aportu przedsiębiorstwa
                          Pytanie podatnika: Czy utworzenie nowej spółki komandytowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa spółki z o.o. sp. k. wiązać się będzie z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                          • 07.11.2011Odsetki od wspólnego kredytu mogą być kosztem firmy
                           Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zamiar w najbliższym czasie kupić mieszkanie, które w całości przeznaczę na prowadzenie działalności (biura firmy). Zakup lokalu nastąpi w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej i sfinansowany będzie kredytem hipotetycznym, który zaciągnę wraz z małżonką. Żona podpisze oświadczenie, w którym zgodzi się na wykorzystywanie tego mieszkania na cele prowadzonej przeze mnie działalności. Lokal ten wprowadzę na stan środków trwałych i będę go amortyzował. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych działalności wartość odsetek z tytułu zaciągniętego na zakup tego lokalu kredytu?
                           • 03.11.2011Zwrot kosztów wynajmu mieszkania a przychód pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszkań przez pracowników i przedstawianiu dowodów wpłat za wynajęcie, będących potwierdzeniem poniesienia kosztów najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlegać może zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ponad kwotę 500 zł miesięcznie?
                            • 02.11.2011Firma w domu: Amortyzacja garażu
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jest współwłaścicielką jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. Jedno z pomieszczeń w tym budynku jest wykorzystywane w prowadzonej przez Nią działalności jako amortyzowany środek trwały. W budynku znajduje się również garaż, który Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy Wnioskodawczyni może przyjąć, uznać jako środek trwały i amortyzować, pomieszczenie garażowe, w którym przechowywany jest inny środek trwały - samochód osobowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej?
                             • 07.10.2011Koszt poczęstunku w czasie spotkania integracyjnego w księgach rachunkowych
                              Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników od kilkunastu miesięcy budzą ogromne emocje. W kwestii podwyższania przychodu do opodatkowania u pracowników najczęściej urzędy skarbowe wskazują na obowiązki zakładu pracy jako płatnika podatku dochodowego.
                              • 05.10.2011Faktura korygująca a korekta przychodów podatkowych
                               Pytanie podatnika: Czy w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca w prawidłowy sposób dokonuje korekty przychodów, w dacie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonywać korekty przychodów w okresie, w którym wystawiona została faktura pierwotna (korygowana), nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku podatkowego?
                               • 23.09.201150-procentowe koszty przy wynagrodzeniu za czas urlopu
                                Pytanie: Czy do wynagrodzeń za pracę w części przypadającej na zapłatę za przekazanie majątkowych praw autorskich za okresy usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy itp.) można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
                                • 22.09.2011Spis z natury spółki raz do roku a zaliczki wspólnika
                                 Pytanie: Czy sporządzanie w spółce jawnej spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość nie zużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki?
                                 • 16.09.2011Nienależny podatek od dofinansowania do okularów a obowiązki płatnika
                                  Jeżeli pracodawca jako płatnik nienależnie pobrał zaliczki od wypłaconego pracownikom zwrotu kosztów za zakup okularów, wówczas zwolnienie uwzględni dopiero w rocznej informacji PIT-11, PIT-40 przygotowanej dla pracownika i właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Płatnik wtedy pomniejszy kwotę przychodu uzyskanego przez pracownika o wartość zwolnienia i wykaże zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami od świadczeń zwolnionych, które odprowadził do urzędu skarbowego - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 08.08.2011 r., sygn. ILPB1/415-669/11-6/AG.
                                  • 13.09.2011Przechowywanie starych faktur w formie elektronicznej
                                   Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, faktury sprzedaży wystawione po dniu 31 grudnia 2010 r. można przechowywać tylko w formie zapisów w programie komputerowym sprzedażowym, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Natomiast faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2010 r. nie można przechowywać wyłącznie w ww. formie, jeżeli oryginały tych faktur miały postać papierową. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13.07.2011 r., sygn. ILPB1/415-540/11-4/AA.
                                   • 12.09.2011Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej a przychód wspólników
                                    Nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną środka trwałego do majątku prywatnego wspólników, nie powoduje powstania u ich przychodu podatkowego. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego nie stanowi bowiem zbycia i nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie wspólnika spółki, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 05.08.2011 r., sygn. ILPB1/415-670/11-2/AG.
                                    • 12.09.2011Numeracja wpisów w PKPiR
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów stosuje numerację wpisów narastająco od początku roku. W przyszłym roku Wnioskodawca zamierza zmienić sposób numeracji księgi. Zamiast numerować wpisy kolejno od początku roku, zamierza numerować wpisy od początku miesiąca (pierwszy wpis w miesiącu zostanie oznaczony liczbą porządkową 1).Czy tak prowadzona numeracja jest prawidłowa?
                                     • 09.09.2011Konsekwencje przekroczenia limitu przychodów a prowadzenie ksiąg rachunkowych
                                      Pytanie podatnika: Czy fakt, że suma przychodów netto ze sprzedaży, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w ramach prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej, przekroczy limit, o którym mowa w powyższym przepisie (równowartość 1.200.000,00 euro) powoduje utratę prawa wyboru formy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 22.08.2011Amortyzacja mieszkania – rozliczenie udziałów w spółce cywilnej
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
                                       • 17.08.2011Usługi świadczone przez wspólnika w kosztach spółki
                                        Pytanie podatnika: Czy odpowiednia część wynagrodzenia Wnioskodawcy, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów?
                                        • 09.08.2011Dokumentowanie przychodów dla potrzeb PKPiR
                                         Pytanie podatnika: Czy podatnik dokonujący wyłącznie sprzedaży usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz takich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których nabywanie usług świadczonych przez podatnika nie będzie związane z prowadzoną działalnością może dokumentować przychód i dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za pomocą dowodu wewnętrznego wystawionego na koniec każdego dnia, stwierdzającego fakt sprzedaży usług?
                                         • 22.07.2011Składki ZUS od zlecenia można odliczyć od przychodów z pracy
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w świetle zapisów ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, naliczając pracownikowi zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych, może odliczyć od przychodów ze stosunku pracy, składki na ubezpieczenie społeczne pobrane od przychodów z tytułu umowy zlecenia, uzyskanych w zewnętrznej firmie?
                                          • 18.07.2011Stawka ryczałtu dla usług transportowych
                                           Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami ciężarowymi należącymi do zleceniodawców (co najmniej dwa podmioty gospodarcze) Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy przewidziany dla usług transportowych, czyli 5,5% od uzyskanego przychodu?
                                           • 11.07.2011Jak zaksięgować w PKPiR akcyzę od samochodów zakupionych za granicą
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na kupnie-sprzedaży samochodów używanych. Samochody Zainteresowany chce kupować w kraju, w państwach należących do Unii Europejskiej, jak też w państwach nienależących do Unii. Czy należna akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cenę zakupu i należy ją księgować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
                                            • 30.06.2011Impreza artystyczna może być kosztem podatkowym
                                             Pytanie podatnika: Firma organizuje otwarte targi dla kontrahentów oraz dobrowolnych gości. W czasie targów zorganizowano otwartą imprezę artystyczną, w czasie której prowadzący konferansjer pomiędzy poszczególnymi numerami artystycznymi przedstawiał historię firmy oraz reklamował oferowane przez nią produkty. Czy koszt organizacji ww. imprezy artystycznej jest kosztem uzyskania przychodu firmy?
                                             • 29.06.2011Odszkodowanie z OC sprawcy to przychód dla ryczałtowca
                                              Fakt, że koszty naprawy samochodu zostały rozliczone bezgotówkowo, tj. należności związane z jego naprawą zostały przekazane przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio firmie dokonującej jego naprawę, nie ma wpływu na kwestię uzyskania przychodu przez podatnika. Ubezpieczającym samochód i zarazem ubezpieczonym był bowiem podatnik i to na jego rzecz przyznano odszkodowanie. Zatem, od kwoty odszkodowania „bezgotówkowego”, którą otrzymała firma naprawcza, podatnik ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 05.05.2011 r., sygn. ILPB1/415-80/11-4/AMN.
                                              • 24.06.2011Kradzież środków obrotowych a koszty uzyskania przychodów
                                               Jeśli podatnik dochował należytej staranności przy zabezpieczeniu środków pieniężnych i swoim zachowaniem bądź zaniechaniem nie przyczynił się do kradzieży, to wartość skradzionych środków obrotowych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415-314/11-3/AGr.
                                               • 22.06.2011Opłata za zerwanie umowy może być kosztem
                                                Pytanie podatnika: W roku 2008 podatnik zawarł umowę leasingu dźwigu, denominowaną w jenach japońskich. Dźwig przeznaczony był do użytku w żwirowni i przyczynił się do zwiększenia wydajności, poprawy konkurencyjności i zwiększenia przychodów firmy. W roku 2010, z przyczyn ekonomicznych (wysoki kurs jena), podatnik nie był w stanie regulować zobowiązań wynikających z umowy. W związku z tym Wnioskodawca, zgodnie z umową, zwrócił dźwig leasingodawcy. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?
                                                • 14.06.2011Stypendia sportowe a PIT
                                                 Stypendia wypłacane osobom nieposiadającym statusu ucznia lub studenta oraz stypendia wypłacane uczniom i studentom, którzy nie złożą oświadczenie PIT-2C stanowią przychód z uprawiania sportu. Cała kwota stypendium podlega w takim przypadku opodatkowaniu PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 1 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415-269/11-4/AO. (Interpretacja dotyczyła 2010 roku).
                                                 • 27.05.2011Zawieszenie działalności nie wpływa na okres rozliczenia straty
                                                  W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, okres zawieszenia nie zostaje wyłączony z okresu pięcioletniego następującego po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę. Tym samym okres ten biegnie niezależnie od okresu zawieszenia działalności gospodarczej i upływa po pięciu najbliższych kolejno po sobie następujących latach podatkowych po roku, w którym strata została poniesiona. Zatem po wznowieniu działalności gospodarczej, po upływie pięcioletniego okresu następującego po roku, w którym stratę poniesiono, nie ma możliwości dokonania odliczenia poniesionej straty - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 28.02.2011 r., sygn. ILPB1/415-1375/10-2/AMN.
                                                  • 26.05.2011Raty leasingowe i kaucja gwarancyjna w kosztach firmy
                                                   Całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej (określonej w umowie jako kaucja gwarancyjna) można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 18 maja 2011 r. nr ILPB1/415-805/08/11-S/AG.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »