Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPP1/4512-336/15-2/Mpe

 • 09.07.2020Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT
  Rachunek powierniczy znalaz zastosowanie w regulacjach ustawy z 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego aktu prawnego deweloper dla realizacji przedsiwzicia deweloperskiego zawiera umow o prowadzenie otwartego lub zamknitego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Instytucja to przewidziana zostaa w art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, za w zakresie nieuregulowanym tam zastosowanie znajduj przepisy tytuu XX Kodeksu Cywilnego „Umowa rachunku bankowego”.
  • 07.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
   W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
   • 06.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
    W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
    • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
     Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
     • 30.06.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
      Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
      • 04.05.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
       Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
       • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
        Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
        • 09.04.2020Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
         Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
         • 30.03.2020VAT. Gotowo do wykonania usugi to usuga?
          Wykonanie usugi w wietle ustawy o podatku od towarów i usug moe przejawia si na wiele sposobów. Usuga wiadczenia na rzecz jej beneficjenta nie zawsze musi przybiera posta realizacji czynnoci uzgodnionej przez strony czynnoci. Dopuszczalne jest zawarcie umowy, której treci bdzie oczekiwanie na wezwanie przez wierzyciela do wykonania treci umowy lub oczekiwanie na zaistnienie okolicznoci, w których wiadczenie bdzie naleao wykona.
          • 03.03.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
           Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
           • 20.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
            Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
            • 19.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
             Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
             • 19.02.2020Sprzeda potwierdzona paragonem a nastpnie faktur – jak skorygowa
              Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygujcej. Sprzeda wykazana na paragonie, do którego nastpnie wystawiona zostaa faktura VAT moe zosta skorygowana wycznie w sposób wczeniej opisany a okrelony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzeday. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a nastpnie udokumentowanego faktur, powinien wykaza w ewidencji korekt kasowych i wystawi faktur korygujc.
              • 18.02.2020Jak may podatnik rozlicza VAT
               Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, maym podatnikiem jest podatnik VAT:  u którego warto sprzeday brutto (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty 1 200 000 euro, prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi w wysokoci brutto nie przekroczya w poprzednim roku wyraonej w zotych kwoty 45 000 euro.
               • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                • 12.02.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                 W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                 • 13.11.2019Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
                  Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
                  • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                   Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                   • 07.11.2019Wykonywanie dziaalnoci gospodarczej przez miasto nie okrela automatycznie jego statusu w podatku VAT
                    Mimo, i czynnoci realizowane przez Miasto mog mie charakter usugowy, to stanowi one dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. wówczas, gdy podmiot je realizujcy dziaa na zasadach rynkowych, jako producent, handlowiec lub usugodawca – bdcy podatnikiem VAT (z wyjtkami przewidzianymi w przepisach UE). Jeeli natomiast czynnoci te nie s wykonywane na zasadach rynkowych, lecz w ramach wadztwa administracyjnego (tzw. imperium), wówczas nie maj one charakteru dziaalnoci gospodarczej i s wyczone z zakresu przedmiotowego VAT, gdy Miasto nie dziaa w takiej sytuacji jako podatnik.
                    • 04.11.2019Nieruchomo ulepszona – co z VAT przy zbyciu?
                     Rozpocz naley od wyjanienie pojcia „ulepszenie”. Podatnik moe ponosi rónego rodzaju nakady na rodki trwae, którymi by mog m.in. nieruchomoci. Sposób ponoszenia wydatków na rodki trwae okrelaj przepisy ustaw o podatku dochodowym. Nakady te mog mie dwie formy:  remontów,  ulepsze, które przybieraj posta przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.
                     • 29.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                      Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                      • 28.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                       Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                       • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                        Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                        • 16.10.2019Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                         Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym waciciel pojazdu samochodowego, cignika rolniczego, pojazdu wolnobienego wchodzcego w skad kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowizany przedstawi go do badania technicznego.  Z kolei w myl art. 81 ust. 6 teje ustawy okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 t przeprowadza si:
                         • 25.09.2019Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                          Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                          • 11.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                           Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
                           • 10.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                            Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
                            • 19.08.2019Koszty sprzeday samochodu a VAT
                             Od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                             • 09.08.2019Przypadki, w których mona anulowa faktur VAT
                              Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usug, ani przepisy rozporzdze wykonawczych do ustawy, nie reguluj kwestii dotyczcej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjtku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzajce si do przekrelenia oryginau i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznociach anulowania) uniemoliwiajcych ich powtórne wykorzystanie.
                              • 31.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                               Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                               • 30.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                                Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                                • 10.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                 Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                 • 09.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                  • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                   Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                   • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                    Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                    • 27.06.2019Zgoda na odpatne odstpienie od umowy jest usug opodatkowan VAT
                                     wiadczona przez Kontrahenta usuga polegajca na zezwoleniu na przedterminowe rozwizanie umowy jest zwizana ze wiadczonymi wczeniej usugami. Dziki niej zwolniony odnosi korzy w postaci zerwania niekorzystnej wizi prawnej oraz moliwoci organizacji pracy przedsibiorstwa w inny sposób, bd te w oparciu o wspóprac z innym podmiotem.
                                     • 13.06.2019Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                      Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                      • 28.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                                       W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                                       • 27.05.2019Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracowników
                                        W ramach benefitów pracowniczych pracodawcy coraz czciej decyduj si na refundacj kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy jest to wydatek zwizany porednio z jego dziaalnoci, gdy wpywa na prac pracownika. Pomimo takiego zwizku pojawiaj si istotne wtpliwoci, czy pracodawca ma prawo odliczy VAT z faktury dokumentujcej zakup takich okularów.
                                        • 27.05.2019NSA. Obowizek podatkowy przy usugach rozliczanych okresowo
                                         Z uzasadnienia: Pojcie usug cigych, o których mowa w analizowanych regulacjach ustawy o VAT naley definiowa majc na wzgldzie cel, w jakim wprowadzono art. 64 Dyrektywy 2006/112/WE, co prowadzi do szerszego rozumienia tego pojcia. Winno ono zatem obejmowa wiadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe/cige, jak równie dokonywane w ramach staych umów o wspóprac, w przypadku których w zwizku z ich wiadczeniem ustalono nastpujce po sobie terminy patnoci.
                                         • 30.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                          Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                          • 29.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                           Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                           • 25.04.2019Rabat poredni na gruncie podatku VAT
                                            Coraz czciej spotykan praktyk jest udzielanie tzw. rabatu poredniego. Istot rabatu poredniego jest to, e rabat nie jest udzielany bezporedniemu nabywcy danego towaru, a kolejnemu ich odbiorcy w acuchu. Jak wyglda rozliczenia takiego rabatu na gruncie podatku od towarów i usug?
                                            • 24.04.2019VAT przy zakupie towaru z montaem od unijnego sprzedawcy
                                             W myl art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, przez wewntrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie si nabycie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel, które w wyniku dokonanej dostawy s wysyane lub transportowane na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium pastwa czonkowskiego rozpoczcia wysyki lub transportu przez dokonujcego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz.
                                             • 09.04.2019Rabat poredni w VAT
                                              Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
                                              • 08.04.2019Rabat poredni w VAT
                                               Udzielenie rabatu to czsta forma dziaania sprzedawców suca zwikszeniu sprzeday poprzez jej uatrakcyjnienie dla kupujcych. Zwykle dziaa to tak, e im wicej danego towaru kupi nabywca tym nisza bdzie cena jednostkowa za zakupione dobro. Dziaa on na linii sprzedawca - kupujcy. Rabat poredni jest bardziej skomplikowany. Jego istot jest obnienie ceny towaru nie dla bezporedniego nabywcy lecz dla ich nabywcy kocowego, do którego towar trafia ostatecznie i jest on ostatnim ogniwem w acuchu dostawy dóbr oferowanych przez pierwszy podmiot (z reguy producenta). Jest on zwykle udzielany z tytuu osignicia dostatecznie wysokiego poziomu sprzeday towarów producenta przez ów finalny podmiot. Tak wic kocowy odbiorca jest premiowany rabatem w okrelonej wysokoci przez pierwsze ogniwo (z reguy producenta) z pominiciem porednika.
                                               • 08.04.2019NSA. Skutki sprzeday wierzytelnoci po skorzystaniu z ulgi na ze dugi w VAT
                                                Art. 89a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug (w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2013 r.) naley rozumie w ten sposób, e - majc na uwadze zasady proporcjonalnoci i neutralnoci VAT - w przypadku gdy po zoeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty w formie tzw. ulgi na ze dugi, naleno zostaa zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowizany jest do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego w rozliczeniu za okres, w którym naleno zostaa zbyta - z uwzgldnieniem proporcji, w jakiej otrzymana z tytuu sprzeday kwota ma si do kwoty dokonanej korekty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 14.02.2019Obowizek podatkowy u maych podatników VAT
                                                 Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) maym podatnikiem jest podmiot:  u którego warto sprzeday wraz z kwot podatku nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 1 200 000 euro,  prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze, z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi (wraz z podatkiem) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 45 000 euro.
                                                 • 13.02.2019Obowizek podatkowy u maych podatników VAT
                                                  Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) maym podatnikiem jest podmiot:  u którego warto sprzeday wraz z kwot podatku nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 1 200 000 euro,  prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze, z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi (wraz z podatkiem) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 45 000 euro.
                                                  • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                                                   Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »