Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPP1/4512-336/15-2/Mpe

 • 07.11.2014Moment powstania obowizku podatkowego w VAT przy dostawie towarw
  Pytanie podatnika: W ramach umw z kontrahentami okresy rozliczeniowe oraz okresy patnoci s ustalone, jako okresy np.: tygodniowe, dwutygodniowe, miesiczne lub kwartalne. Jednoczenie czci kontrahentw dokonuje rozlicze w walutach obcych. Czy spka powinna rozpozna obowizek podatkowy z tytuu dostawy towarw na koniec kadego okresu rozliczeniowego (np. ostatniego dnia tygodnia, miesica itp.)? Jaki kurs powinna zastosowa dla przeliczenia waluty obcej dla celw obliczenia podstawy opodatkowania VAT?
  • 05.11.2014Odliczenie VAT od wydatkw zwizanych z udziaem w uroczystociach pogrzebowych
   Pytanie podatnika: Spka bdzie ponosi wydatki na zakup wiecw pogrzebowych lub kwiatw, koszty transportu pracownikw uczestniczcych w pogrzebie, nekrologw umieszczanych w prasie, kondolencji i inne zwizane z udziaem w uroczystociach pogrzebowych w zwizku ze mierci pracownika i jego najbliszej rodziny, byego pracownika i jego najbliszej rodziny, pracownikw kontrahentw lub osb prowadzcych dziaalno gospodarcz dokonujcych zakupu towarw w spce bd dokonujcych dystrybucji towarw spki. Czy spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartoci ww. wydatkw?
   • 31.10.2014Obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk dokonane s w tym samym miesicu i do transakcji zostanie w ustawowym terminie wystawiona faktura rozliczeniowa, Spka nie bdzie zobowizana do wystawienia faktury zaliczkowej, jeeli faktura rozliczeniowa bdzie zawiera rwnie informacje o otrzymanej zaliczce (w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki)?
    • 30.10.2014Umowa poyczki. Z VAT czy PCC?
     Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy poyczki nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych w zwizku z faktem, i otrzymana przez Wnioskodawc od Poyczkodawcy poyczka bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug oraz jednoczenie bdzie korzystaa ze zwolnienia od podatku od towarw i usug?
     • 29.10.2014Odliczenie VAT w nastpnych okresach rozliczeniowych
      Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spka otrzymuje od sprzedawcy faktur VAT w okresie rozliczeniowym pniejszym ni okres rozliczeniowy, w ktrym powstaje obowizek podatkowy u sprzedawcy (np. pierwszy, drugi, trzeci lub jakikolwiek inny pniejszy okres rozliczeniowy nastpujcy po okresie rozliczeniowym w ktrym powsta obowizek podatkowy u sprzedawcy), bdzie uprawniona do dokonania obnienia kwoty podatku VAT nalenego o kwot podatku VAT naliczonego, wykazanego w fakturze, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktrym otrzyma faktur albo za jeden z dwch nastpujcych po tym okresie okresw rozliczeniowych?
      • 24.10.2014Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
       Pytanie podatnika: Agencja zamierza zawrze ze swoim kontrahentem umow o wsppracy, ktrej przedmiotem bdzie wiadczenie przez Agencj na rzecz klienta kompleksowej usugi marketingowej polegajcej na organizacji i prowadzeniu loterii? Czy Agencji bdzie przysugiwa prawo do odliczenia, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarw i usug, 50% podatku VAT wynikajcego z faktury VAT potwierdzajcej zakup samochodu osobowego przeznaczonego na nagrod dla uczestnikw loterii?
       • 17.10.2014Zbiorcza faktura korygujca dokumentujca udzielenie bonusu
        Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spk faktury korygujce dokumentujce udzielane przez ni bonusy, speniaj wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. s zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujce stanowi z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostaych warunkw, podstaw do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego udokumentowany nimi rabat (bonus)?
        • 10.10.2014VAT od przekazania prezentw w opakowaniach zbiorczych
         Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie przez spk towarw w celach reklamowo-promocyjnych, ktrych jednostkowa cena nabycia okrelona na moment przekazania towarw nie przekracza 10 z netto i ktre przekazywane s w opakowaniach zbiorczych, powinno by opodatkowane podatkiem od towarw i usug VAT?
         • 07.10.2014VAT: Nieodpatne przekazanie materiaw reklamowych
          Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie kontrahentom, w zwizku z dziaalnoci gospodarcz spki, materiaw o charakterze reklamowym i informacyjnym, ktrych cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 z i ktre nie maj wartoci uytkowej, ani handlowej dla otrzymujcego, bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
          • 02.10.2014Opodatkowanie VAT aportu praw majtkowych po 1 stycznia 2014 r.
           Pytanie podatnika: Czy podstaw opodatkowania VAT czynnoci wniesienia przez Wnioskodawc wkadu niepieninego do spki jawnej, na ktry skadaj si skadniki majtku niestanowice przedsibiorstwa albo jego zorganizowanej czci, traktowanej dla potrzeb tego podatku jako wiadczenie usug (przedmiot aportu stanowi bd prawa majtkowe), bdzie warto rynkowa przedmiotu aportu, nalena z tytuu wniesienia wkadu niepieninego, pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT, a kwota dopaty gotwkowej stanowi bdzie VAT naleny?
           • 05.09.2014Nieodpatne posiki dla pracownikw a VAT
            Pytanie podatnika: Spka dokonuje zakupu zup byskawicznych w celu wydania ich pracownikom. Wydawane zupy nie s posikami wydawanymi zgodnie z art. 232 Kodeks pracy i rozporzdzeniem ws. profilaktycznych posikw i napojw. Czy przekazanie pracownikowi zupy, w sytuacji gdy jednostkowa cena nabycia przekazywanej zupy nie przekracza 10 z, naley traktowa jako pozostajce poza zakresem opodatkowania VAT przekazania prezentw o maej wartoci?
            • 25.08.2014Sprzeda budynku. Czy trzeba paci VAT?
             Pytanie podatnika: Czy planowana sprzeda przez cztery osoby jednego budynku w zabudowie bliniaczej (2 segmentw) dokonana wycznie w celu uzyskania rodkw: na spat kredytu hipotecznego zacignitego na zakup dziaki budowlanej, na ktrej ma zosta wybudowany dom mieszkalny przeznaczony na zaspokojenie wasnych potrzeb mieszkaniowych sprzedawcw oraz na budow ww. domu mieszkalnego podlega VAT?
             • 20.08.2014Korekta rozlicze VAT po wyrejestrowaniu podatnika
              Pytanie podatnika: Czy po wyrejestrowaniu dla potrzeb VAT podatnik ma prawo do korekty?
              • 14.08.2014Sprzeda apartamentw a stawka VAT
               Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym sprzeda przedmiotowych apartamentw bdzie opodatkowana obnion stawk podatku od towarowi usug zgodnie z art. 41 ust. 12 w zwizku z art. 41 ust.2 i art. 146a pkt 2) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug, to jest stawk 8%?
               • 01.08.2014Moment powstania obowizku w VAT dla usug wykonywanych czciowo
                Pytanie podatnika: Czy obowizek podatkowy w VAT z tytuu wiadczenia przez spk usug powstaje w dniu, w ktrym dana cz usugi zostaa wykonana, a okrelona cz prowizji staa si nalena i patna?
                • 29.07.2014Terminy odliczania VAT w 2014 r.
                 Pytanie podatnika: Kiedy spka, zgodnie z ustaw o VAT, w brzmieniu obowizujcym od dnia 1 stycznia 2014 r., moe obniy kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w przypadku, o ktrym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT w sytuacji, gdy faktur, ktra stanowi podstaw do tego obnienia, otrzyma w okresie rozliczeniowym: 1. nastpujcym bezporednio po okresie, o ktrym mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT jako pierwszy okres rozliczeniowy, 2. nastpujcym bezporednio po ww. okresie jako drugi okres rozliczeniowy, c. nastpujcym bezporednio po ww. okresie, innym ni wymieniony w 1 i 2?
                 • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych poyczek pracownikom ze rodkw obrotowych
                  Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowizujcym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowizujcym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia poyczki przez spk pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednoczenie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
                  • 11.07.2014Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomoci
                   Pytanie podatnika: Czy naley przyj, e zmiana przeznaczenia nastpia po oddaniu nieruchomoci do uytkowania i dokonywa korekty w cigu 10 lat, liczc od roku, w ktrym zostaa oddana do uytkowania (2014 r.) w wysokoci 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, rozpoczynajc dokonywanie korekt od deklaracji podatkowej skadanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastpujcego po roku podatkowym, za ktry dokonuje si korekty (tj. za I kw. 2015 r.)? Czy naley przyj, e zmiana przeznaczenia nastpia przed oddaniem nieruchomoci do uytkowania i dokona korekty jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres, w ktrym nastpia zmiana przeznaczenia tj. w deklaracji za I kw. 2014 r.?
                   • 11.07.2014VAT: Dojazd do/z pracy samochodem subowym
                    Pytanie podatnika: W sytuacji, gdy pracownicy bd obciani za udostpnienie im samochodw, czy fakt, i pracownik dojeda z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w celu zapewnienia miejsca parkowania samochodu, oznacza, e spka wiadczy w tym zakresie usug w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym, czy fakt dojazdu, na tym odcinku, powinien by uwzgldniany w podstawie opodatkowania podatkiem VAT z tytuu odpatnego udostpniania pracownikowi samochodu?
                    • 24.06.2014VAT 2014: Odliczanie podatku od samochodw do 3,5 tony
                     Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci wykorzystuj samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony zarwno do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jak i do celw innych ni dziaalno gospodarcza. Pojazdy samochodowe s uytkowane na podstawie umw najmu i leasingu zawartych przed 1 kwietnia br. (w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2014 r.) oraz po tym dniu. Jak prawidowo odlicza VAT od ww. pojazdw?
                     • 24.06.2014Obowizek podatkowy w VAT przy robotach budowlanych
                      Pytanie podatnika: Spka zamierza podpisa umow dotyczc realizacji robt budowlanych. Rozwaane s trzy wersje umowy: faktura raz na miesic po podpisaniu protokou, faktura po podpisaniu dokumentu potwierdzajcego realizacj etapu robt, faktura za wykonanie czci usugi w danym okresie rozliczeniowym. Od jakiego momentu naley liczy termin na wystawienie faktury w kadej z trzech analizowanych wersji umowy? Kiedy powstaje obowizek podatkowy w kadej z trzech analizowanych wersji umowy?
                      • 16.06.2014Poczstunek dla pracownikw i kontrahentw a VAT
                       Przedsibiorca moe odliczy podatek naliczony przy nabyciu artykuw spoywczych zuytych przez pracownikw lub goci (kontrahentw), gdy nabywane artykuy nale si pracownikom na podstawie wewntrznych regulacji, czy te s udostpniane na spotkaniach roboczych lub spoywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami majcych zwizek z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych.
                       • 13.06.2014Poczstunek dla pracownikw i kontrahentw a VAT
                        Przedsibiorca moe odliczy podatek naliczony przy nabyciu artykuw spoywczych zuytych przez pracownikw lub goci (kontrahentw), gdy nabywane artykuy nale si pracownikom na podstawie wewntrznych regulacji, czy te s udostpniane na spotkaniach roboczych lub spoywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami majcych zwizek z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych.
                        • 08.05.2014Usugi kompleksowe a VAT
                         Pytanie podatnika: Czy sprzeda pakietw powinna by traktowana jako jedna usuga opodatkowana stawk VAT waciw dla usugi gwnej?
                         • 07.05.2014Podatki 2014. Przechowywanie faktur elektronicznych i papierowych
                          Przepisy podatkowe dopuszczaj moliwo przechowywania faktur zarwno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Faktury musz by jednak podzielone na okresy rozliczeniowe w sposb zapewniajcy atwe ich odszukanie oraz autentyczno pochodzenia, integralno treci i czytelno tych faktur a do upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego.
                          • 30.04.2014Odszkodowanie za opnienie patnoci od kontrahenta a VAT
                           Pytanie podatnika: Czy otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w zwizku z opnieniem zapaty nalenoci za dostarczone towary przez kontrahenta spki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                           • 23.04.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej przy WDT
                            Pytanie podatnika: Spka jest producentem wyrobw miedzianych opodatkowanych VAT stawkami innymi ni zwolniona oraz czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym rwnie dla potrzeb transakcji wewntrzwsplnotowych. Podatek VAT spka rozlicza za miesiczne okresy rozliczeniowe. W przypadku transakcji uznawanych za WDT podatek naleny VAT nalicza nabywca (w przypadkach gdy zostay spenione wszystkie ustawowe warunki do zastosowania odwrotnego obcienia). W ktrym miesicu spka ma obowizek rozpozna korekt z tytuu zmiany ceny?
                            • 18.04.2014Obowizek w VAT przy sprzeday towarw na przeomie miesica
                             Pytanie podatnika: Spka planuje wystawia faktury VAT dokumentujce dostawy towarw w dniu ich wydania z magazynu. Natomiast obowizek podatkowy zamierza rozpoznawa w momencie dokonania dostawy, a zatem, co do zasady, w momencie przejcia towarw przez kontrahenta. Czy dla potrzeb podatku VAT od 1 stycznia 2014 r. spka powinna rozpoznawa obowizek podatkowy zgodnie z art. 19a ustawy o VAT w momencie dostawy towarw, ktra czasami bdzie miaa miejsce w nastpnym miesicu kalendarzowym po miesicu, w ktrym nastpio wydanie towarw z magazynu i wystawienie faktury VAT?
                             • 01.04.2014VAT: Nieodpatne udostpnianie kontrahentowi skadnikw majtkowych
                              Pytanie podatnika: Czy nieodpatne udostpnienie kontrahentowi (wiadczeniodawcy) skadnikw majtkowych Wnioskodawcy na czas wykonania umowy o wiadczenie usug, jak rwnie ponoszenie przez Wnioskodawc kosztw zwizanych z uywaniem tych skadnikw majtkowych przez wiadczeniodawc, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                              • 25.03.2014Podatki 2014: Moment powstania obowizku podatkowego w VAT dla usug
                               Pytanie podatnika: Czy w stosunku do usug dugoterminowych przyjmowanych przez klienta etapowo Wnioskodawca po 1 stycznia 2014 r. bdzie zobowizany do rozpoznawania obowizku podatkowego w VAT wedug zasad wskazanych w art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania danego etapu usugi, dla ktrego okrelona zostaa zapata w odniesieniu do kwoty zapaty przypadajcej na ten etap?
                               • 19.03.2014Podatkowe rozliczenie niezamortyzowanej inwestycji w wynajmowanym lokalu
                                Przedsibiorcy, ktrzy prowadz dziaalno gospodarcz w wynajmowanym lokalu, nierzadko musz poczyni w nim nakady, ktre maj charakter inwestycji. Jeli inwestycja ta bdzie wykorzystywana do wykonywania czynnoci opodatkowanych, przedsibiorcy bdcy podatnikami VAT maj prawo odliczenia podatku naliczonego od naby towarw i usug zwizanych z jej powstaniem.
                                • 03.01.2014Tre faktury korygujcej
                                 Pytanie podatnika: Dla wszystkich rodzajw faktur korygujcych Spka zamierza posugiwa si jednym wzorem dokumentu. Nowy wzr faktury korygujcej przewiduje kadorazowo wykazanie pozycji sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to iloci jednostkowych opakowa, ceny jednostkowej, upustu, wartoci netto, stawki VAT), a dodatkowo nastpujce pozycje: „Warto zmniejszenia/zwikszenia sprzeday netto”, „Zmniejszenie/zwikszenie podatku nalenego”, „Warto zmniejszenia/zwikszenia sprzeday brutto.” Czy nowy wzr faktury korygujcej spenia warunki wynikajce z przepisw?
                                 • 31.12.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od usug serwisowych
                                  Podatek naliczony odnoszcy si do nabywanych usug serwisowych wynikajcy z faktur dokumentujcych miesiczne opaty za najem pojazdw oraz wiadczenia serwisowe, nie bdzie objty ograniczeniem wynikajcym z art. 86a ust. 8 ustawy o VAT i bdzie podlega odliczeniu na zasadach oglnych okrelonych w art. 86 ust. 1 ustawy - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej.
                                  • 13.12.2013Termin obnienia VAT nalenego w przypadku korekty faktury wewntrznej
                                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wystawieniem faktur korygujcych do faktur wewntrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2 w zwizku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zmniejszajcych kwot VAT nalenego, spka jest uprawniona do obnienia kwoty podatku nalenego w deklaracji VAT za okres, w ktrym zostan wystawione faktury korygujce?
                                   • 19.11.2013Umowa o dzieo a koszty autorskie
                                    Pytanie podatnika: Czy poczwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. w zwizku z uzyskiwanymi przychodami z tytuu umowy o dzieo, na podstawie ktrej Wnioskodawczyni wykonuje dzieo w postaci scenariusza i jednoczenie rozporzdza na rzecz Producenta przysugujcymi jej do tego dziea prawami autorskimi, po przekroczeniu kwoty zryczatowanych kosztw uzyskania przychodw, o ktrej mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, Wnioskodawczyni przysugiwa bd zryczatowane koszty uzyskania przychodw w wysokoci 20% uzyskanego przychodu?
                                    • 18.11.2013VAT 2014: Obowizek podatkowy w VAT przy sprzeday praw i udzielenia licencji
                                     Pytanie podatnika: Czy Spka postpuje prawidowo w stanie prawnym, ktry bdzie obowizywa od 2014 r. rozpoznajc obowizek podatkowy w podatku VAT z tytuu sprzeday praw i udzielenia licencji na zasadach oglnych, tj. z chwil wykonania usugi lub z chwil upywu terminu rozliczeniowego?
                                     • 15.11.2013Autoresponder jako forma potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                      Pytanie podatnika: Spka zamierza korzysta z automatycznych elektronicznych komunikatw zwrotnych (tzw. autorespondery) potwierdzajcych dotarcie wiadomoci e-mail pod adres poczty elektronicznej kontrahenta, jak rwnie jej odczytanie przez kontrahenta. Taki elektroniczny komunikat zwrotny bdzie stanowi dla Spki potwierdzenie otrzymania przez kontrahenta informacji o fakturze korygujcej oraz podstaw do obnienia podatku nalenego. Czy ww. sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygujcej speniaj wymagania okrelone w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
                                      • 14.11.2013Podatki 2014: Wystawianie zbiorczych faktur korygujcych dokumentujcych przyznane rabaty
                                       Pytanie podatnika: W jaki sposb wystawia faktury korygujce dokumentujce przyznane rabaty do koca 2013 roku i po 1 stycznia 2014 r.?
                                       • 07.11.2013Sprzeda produktw w zestawie a opodatkowanie VAT
                                        Jak rozlicza sprzeda produktw do konsumpcji w zestawie? Czy dla potrzeb VAT powinno si deklarowa jeden czy wiele towarw? Sprawdmy.
                                        • 04.11.2013Potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej
                                         Konieczno potwierdzenia korekty, na skutek ktrej dla sprzedawcy nastpuje obnienie podstawy opodatkowania, jest zrozumiae. Taka korekta powoduje po stronie sprzedawcy przysporzenie, ktre powinno by symetrycznie skompensowane przez zmniejszenie podatku VAT do odliczenia u nabywcy. Jednak w praktyce wystpuj czsto trudnoci z uzyskaniem potwierdzenia korekty.
                                         • 31.10.2013Podatki 2014: Usugi serwisowe samochodw a odliczenie VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie, od 1 stycznia 2014 r. Spce bdzie przysugiwao pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytuu nabywania usug serwisowych, czy te prawo do odliczenia podlega bdzie ograniczeniu przewidzianemu w art. 86a ust. 8 Ustawy o VAT, tj. do wysokoci 60%, nie wicej ni 6000 z liczonej cznie dla opat z tytuu najmu i serwisu?
                                          • 29.10.2013Odliczenie VAT z faktur zakupu towarw i usug przy uyciu kart flotowych
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawianych na rzecz Wnioskodawcy przez dostawc a dokumentujcych nabycie towarw i usug przy uyciu kart flotowych, w sytuacji, w ktrej towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci uprawniajcych do odliczenia tego podatku i nie wystpuj przypadki wyczenia tego prawa (np. w zakresie odliczenia VAT od paliwa do samochodw osobowych)?
                                           • 04.10.2013Tre faktury korygujcej dokumentujcej rabat
                                            Pytanie podatnika: Czy przepisy rozporzdzenia oraz ustawy o VAT w brzmieniu obowizujcym do koca 2013 r. naley interpretowa w ten sposb, e dla udokumentowania udzielenia rabatu spka moe wystawia faktur korygujc zawierajc wycznie elementy treci wymienione w § 13 ust. 3 i 8 rozporzdzenia?
                                            • 02.10.2013Prawo do odliczenia VAT przy zakupie motocykla
                                             Interpelacja nr 19912 do ministra finansw w sprawie rozbienych interpretacji przez izby skarbowe art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug
                                             • 27.09.2013Data otrzymania faktur w formie elektronicznej
                                              Pytanie podatnika: Czy dzie otrzymania przez Wnioskodawc za pomoc wiadomoci e-mail wysanej pod wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostpnieniu e-faktury w serwisie stanowi moment dorczenia faktury VAT, w myl przepisw ustawy o podatku od towarw i usug? Czy okresem, w ktrym Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze, jest okres, w ktrym otrzyma powiadomienie o wystawieniu i udostpnieniu e-faktury w serwisie bd dwa nastpne okresy rozliczeniowe?
                                              • 25.09.2013Moment powstania obowizku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.
                                               Pytanie podatnika: W ktrym okresie rozliczeniowym dla potrzeb podatku od towarw usug Wnioskodawca powinien wykaza obowizek podatkowy? Czy w momencie dostawy towarw do kontrahenta, ktry czasami wystpuje w nastpnym okresie rozliczeniowym/miesicu przy dostawach na przeomie miesica, czy w momencie wystawienia faktury, ktry moe by wczeniejszy ni dostawa towarw do kontrahenta? Problem dotyczy wykazywania obowizku podatkowego na przeomie miesica, gdzie data wystawienia faktury - dokumentujca sprzeda rni si o 1 dzie od daty dokonania dostawy towarw wystpujcej w dniu nastpnym.
                                               • 19.09.2013Nieodpatna dostawa towarw i wiadczenie usug a VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy udostpnienie artykuw spoywczych naley traktowa jako nieodpatne przekazanie lub zuycie towarw na potrzeby osobiste pracownikw lub kontrahentw, a w przypadku usugi cateringowej lub gastronomicznej jako nieodpatne wiadczenie usug na potrzeby osobiste pracownikw, kontrahentw lub jako inne nieodpatne wiadczenie usug do celw innych ni dziaalno gospodarcza podatnika?
                                                • 30.08.2013Prezenty o maej wartoci a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie opisanych w stanie faktycznym towarw (prezentw) o jednostkowej cenie nabycia (bez podatku) bd jednostkowym koszcie wytworzenia (nieobejmujcym podatku akcyzowego) niszym ni 10 z, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, bez wzgldu na ilo prezentw przekazywanych jednorazowo jednemu kontrahentowi i ich czn warto?
                                                 • 29.08.2013Wynajcie mieszkania a koszty uzyskania przychodw przedsibiorcy
                                                  Pytanie podatnika: Czy wynajcie przez Wnioskodawc pokoju/mieszkania na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba Jego gwnego kontrahenta (w ktrej wiadczy swoje usugi), moe by w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc ewidencji podatkowej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                                                  • 28.08.2013Odliczenie VAT z faktury przesanej w PDF
                                                   Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesana Spce przez Kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a nastpnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia j do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »