Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-850/13-4/MG

 • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
  Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
  • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
   Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
   • 10.09.2019Neutralna podatkowo wymiana udziaów midzy wspólnikami polskiej i zagranicznej spóki
    Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny Sd Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygnitej przez WSA sprawie, dotyczcej neutralnoci podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadajcego 50% akcji. W swym rozstrzygniciu NSA powoa si na utart lini orzecznicz, wyraon m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zrónicowanie podatkowych skutków dziaa majcych ten sam cel tylko w zalenoci od dopuszczalnej w wietle przepisów prawa iloci osób, które zawizay spók, mogoby zniweczy cel zaoony przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zrónicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spóek kapitaowych podejmujcych tosame, zgodne z prawem, dziaania restrukturyzacyjne w zalenoci od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14).
    • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
     Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
     • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
      Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
      • 19.06.2019Poyczka od rodziny. Skutki w PIT
       Pytanie: Mój ojciec udzieli mi nieoprocentowanej poyczki. Kwota poyczki zostaa przelana na mój rachunek bankowy. Zacignicie poyczki nie miao zwizku z dziaalnoci gospodarcz. W dalszej kolejnoci zawarlimy porozumienie, na mocy którego ojciec zwolni mnie z obowizku zwrotu kwoty poyczki pod tytuem darmym, a ja przyjem ww. zwolnienie z dugu. Czy ewentualny przychód uzyskany z tytuu otrzymania poyczki oraz nastpnie zwolnienia z obowizku zwrotu kwoty tej poyczki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
       • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
        Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
        • 10.05.2019Pobór podatku od papierów wartociowych wyemitowanych za granic
         Biorc pod uwag, e obowizki patnika mog by naoone polsk ustaw tylko na podmioty majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polski, stwierdzi naley, e obowizek ten dotyczy tylko emitentów majcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem i przychodów których ródo znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego nastpuje pobór tzw. „podatku u róda” - wyjanio MF w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
         • 21.03.2019NSA: Jak rozstrzyga w przypadku istnienia luki prawnej
          Z uzasadnienia: ...W demokratycznym pastwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP) strona nie moe ponosi konsekwencji ewidentnych bdów i zaniedba prawodawcy, w tym zwaszcza takich, które powoduj luk w prawie naruszajc podstawowe zasady porzdku konstytucyjnego. Luk tak w wyjtkowych przypadkach wypeni mona w drodze analogii. Brak przepisu wyczajcego analogi z procesu interpretacji i stosowania materialnego prawa sprawia bowiem, e na zasadzie wyjtku mona si posuy t metod dla usunicia ewidentnych narusze porzdku konstytucyjnego
          • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
           Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
           • 04.10.2018Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
            Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
            • 03.10.2018Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
             Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
             • 14.08.2018Poyczka od rodziny. Skutki w PIT
              Pytanie: Mój ojciec udzieli mi nieoprocentowanej poyczki. Kwota poyczki zostaa przelana na mój rachunek bankowy. Zacignicie poyczki nie miao zwizku z dziaalnoci gospodarcz. W dalszej kolejnoci zawarlimy porozumienie, na mocy którego ojciec zwolni mnie z obowizku zwrotu kwoty poyczki pod tytuem darmym, a ja przyjem ww. zwolnienie z dugu. Czy ewentualny przychód uzyskany z tytuu otrzymania poyczki oraz nastpnie zwolnienia z obowizku zwrotu kwoty tej poyczki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
              • 15.05.2018Korekta PIT-11. Za bdy patnika odpowiada podatnik?
               Pytanie: Patnik przesa Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Patnik uzna, e zwolnienie z obowizku podatkowego oraz koniecznoci zapacenia skadek do ZUS byo bdne i odprowadzi zaleg zaliczk na poczet podatku w wysokoci 18% od zanionego przychodu oraz skadki zdrowotne i spoeczne. Patnik wezwa Wnioskodawc do zoenia korekty zezna rocznych we waciwym urzdzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowizek zapaty zalegego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?
               • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
                 Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
                 • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
                  W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
                  • 19.01.2018NSA: Przeksztacenie Sp. z o.o. w spók jawn i zwolnienie z PCC
                   Teza: W przypadku przeksztacenia spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w spók jawn zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych podlega nie tylko rónica pomidzy wartoci majtku wniesionego do spóki jawnej lub komandytowej, a wysokoci opodatkowanego uprzednio kapitau zakadowego spóki z o.o., lecz równie - zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a w zwizku z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41. poz. 399 z pón. zm.) - ta cz wkadu, która odpowiada nieopodatkowanemu z mocy ustawy wczeniej kapitaowi zakadowemu w spóce kapitaowej.
                   • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                    Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                    • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                     Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                     • 30.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyszym limitem, ale nie dla wszystkich
                      Zgodnie z tzw. du nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyszony zostanie limit dotyczcy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednoczenie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogcych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, bdzie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi midzy fiskusem a podatnikami.
                      • 29.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyszym limitem, ale nie dla wszystkich
                       Zgodnie z tzw. du nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyszony zostanie limit dotyczcy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednoczenie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogcych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, bdzie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi midzy fiskusem a podatnikami.
                       • 31.10.2017Wynajem dwóch mieszka w ramach najmu prywatnego
                        Pytanie: Czy Wnioskodawczyni wynajmujc dwa mieszkania, które bd naleay do jej majtku prywatnego bdzie moga skorzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania – wedug stawki 8,5%, tj. zgodnie z art. 2 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
                        • 10.08.2017Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
                         Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
                         • 09.08.2017Wynagrodzenie wypacane przelewem a przychód i koszt podatkowy
                          Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT), przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze. 
                          • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                           Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                           • 19.07.2017Skutki podatkowe zawarcia umowy cesji ksieczki mieszkaniowej
                            Pytanie: Czy fakt otrzymania oszczdnociowej ksieczki mieszkaniowej w drodze nieodpatnej cesji i póniejsza jej likwidacja (realizacja),w nastpstwie której bank wypaca okrelon (wynikajc z odrbnych przepisów) kwot pienidzy (znan dopiero po jej wyliczeniu przez bank), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                            • 03.07.2017NSA. PCC od przeksztacenia spóki kapitaowej w osobow
                             Z treci art. 9 pkt 11 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych wynika, e opodatkowaniu przy przeksztaceniu spóek podlegaj wkady do spóki osobowej ponad t ich cz, która – co do zasady - podlegaa ju opodatkowaniu, a wic w tym zakresie zastosowanie znale moe zwolnienie podatkowe obowizujce na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a wymienionej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 08.06.2017Czy podzia spóki podlega PCC?
                              Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC podatkowi temu podlegaj umowy spóki oraz ich zmiany, jeeli powoduj podwyszenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych.
                              • 20.04.2017Dochody zagraniczne. PIT dyrektora spóki na Malcie
                               Pytanie podatnika: Czy uzyskiwany przez Wnioskodawc dochód z tytuu penienia funkcji dyrektora w Spóce na Malcie bdzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Rzdem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezalenie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
                               • 27.03.2017Darowizna w formie aktu notarialnego nie wymaga zgoszenia?
                                Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie, e darowizna rodków pieninych dokonana na jej rzecz przez brata w sposób opisany w umowie darowizny podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn u Wnioskodawczyni.
                                • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
                                 Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
                                  Podatnicy, którzy w 2017 r. chc opaca podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczatu, musz zoy owiadczenie w urzdzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowizuje, gdy chc zrezygnowa z ryczatu. Owiadczenie nie skadaj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia naley take zoy zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opacania ryczatu. W tym terminie skada si równie owiadczenie o opodatkowaniu caoci dochodów przez jednego z maonków. Dotyczy to maonków midzy którymi istnieje wspólno majtkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu naley do ich wspólnego majtku.
                                  • 18.11.2016Rozwód a zwrot VAT za materiay budowlane. Brak podpisu maonka na wniosku VZM-1
                                   Pytanie: W 2009 r. kupiam mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. Wszystkie faktury VAT za materiay budowlane s wystawione na moje nazwisko panieskie i s przeze mnie opacone. W 2013 r. wyszam za m, a ju w 2015 r. wniosam do sdu pozew o rozwód. Niestety do dnia dzisiejszego sprawa rozwodowa nadal si toczy. Czy w zaistniaej sytuacji podpis ma na wniosku VZM-1 jest rzeczywicie wymagalny? Czy w takich przypadkach, jak sprawa rozwodowa nie ma odstpstw od tej reguy?
                                   • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                    • 11.10.2016PCC przy zamianie nieruchomoci
                                     Pytanie podatnika: Maonkowie zamierzaj zawrze z córk i jej mem umow zmiany lokali mieszkalnych. Maonkowie samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni uytkowej 74 m2. Rynkowa warto lokalu wynosi 770 000 PLN. Natomiast córka z mem s wacicielami samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni uytkowej 60,66 m2. Do lokalu przypisane jest prawo do korzystania na zasadach wycznoci do dwóch stanowisk garaowych. Warto rynkowa lokalu wynosi 540.000 PLN. Czy od tej zamiany powinien zosta naliczony i zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych?
                                     • 26.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                      Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                      • 23.09.2016Samochd subowy do celw prywatnych w dni wolne od pracy
                                       Pytanie: Przedstawicielom handlowym przekazywane s samochody subowe w celu realizowania zada sprzedaowych spki. Samochody subowe udostpniane s przedstawicielom take do ich celw prywatnych rozumianych jako jazdy w dni wolne od pracy (weekendy, urlopy, dni ustawowo wolne od pracy). Czy dziaaniem prawidowym jest naliczanie przychodu przedstawicielom z tytuu nieodpatnego wiadczenia uzyskanego w zwizku z korzystaniem z samochodu subowego w celach prywatnych w dni wolne od pracy?
                                       • 22.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                        Zgodnie z przepisami prawa handlowego udziaowcy maj moliwo przekazania wartoci wkadu niepieninego (aportu) na kapita zakadowy spki lub podzielenia tej wartoci rwnie na inne kapitay (np. zapasowy). Naley jednak pamita o podatkowych aspektach przekazania wkadu na kapita zapasowy.
                                        • 21.09.2016Aspekty podatkowe aportu z agio
                                         Zgodnie z przepisami prawa handlowego udziaowcy maj moliwo przekazania wartoci wkadu niepieninego (aportu) na kapita zakadowy spki lub podzielenia tej wartoci rwnie na inne kapitay (np. zapasowy). Naley jednak pamita o podatkowych aspektach przekazania wkadu na kapita zapasowy.
                                         • 15.09.2016Podatkowe skutki wymiany udziaw
                                          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy powsta przychd z tytuu objcia udziaw w spce nabywajcej? 
                                          • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powizanymi dotyczy wycznie przedsibiorcw?
                                           Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, naley interpretowa w ten sposb, e niezbdn przesank, aby organ podatkowy okreli dochd (z tytuu darowizny w zakresie zwolnienia maonka z dugu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynnoci w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z dugu stanowi „transakcj”, o ktrej mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy warto darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowizek sporzdzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powizanymi?
                                           • 22.08.2016Poyczka od rodziny. Skutki w PIT
                                            Pytanie: Mj ojciec udzieli mi nieoprocentowanej poyczki. Kwota poyczki zostaa przelana na mj rachunek bankowy. Zacignicie poyczki nie miao zwizku z dziaalnoci gospodarcz. W dalszej kolejnoci zawarlimy porozumienie, na mocy ktrego ojciec zwolni mnie z obowizku zwrotu kwoty poyczki pod tytuem darmym, a ja przyjem ww. zwolnienie z dugu. Czy ewentualny przychd uzyskany z tytuu otrzymania poyczki oraz nastpnie zwolnienia z obowizku zwrotu kwoty tej poyczki jest zwolniony z opodatkowania PIT?
                                            • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy suszne jest stanowisko Wnioskodawcy, e jedynym momentem, ktry moe skutkowa powstaniem po jego stronie przychodu w zwizku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychd powstay w wyniku realizacji Praw bdzie stanowi przychd z kapitaw pieninych podlegajcy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
                                             • 08.08.2016Ekwiwalent za uycie prywatnego sprztu w pracy a PIT pracownika
                                              Pytanie podatnika: Czy jednorazowa wypata pracownikowi ekwiwalentu z gry w wysokoci udokumentowanej wartoci sprztu za wiadczenie pracy przy jego uyciu przez okres co najmniej 24 miesicy od dnia wypaty podlega bdzie zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT oraz w zwizku z tym spka jako patnik nie bdzie obowizana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytuu na podstawie art. 31 ustawy?
                                              • 03.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
                                               W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
                                               • 02.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
                                                W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
                                                • 20.05.2016NSA. Przejcie kredytu hipotecznego a ulga mieszkaniowa w PIT
                                                 Z uzasadnienia: Skoro efekt ekonomiczny w postaci uwolnienia skarcej od dugu z tytuu kredytu bankowego nastpi i to w sposb efektywny z punktu widzenia banku kredytujcego, to nastpia "spata kredytu". W pojciu spaty w znaczeniu jzykowym brak jest wyrnienia sposobw spaty. Na gruncie jzyka etnicznego pojcie spata ma bardzo szerokie znaczenie i oznacza wszelkie sposoby zwrotu czegokolwiek (np. dugu). Rwnie ustawa o PIT nie ustanawia sposobu, w jaki kredyt powinien by spacony. Zatem uytego przez ustawodawc pojcia "spata kredytu" nie mona odnosi wycznie do spaty kredytu w formie przelania gotwki na rachunek banku.
                                                 • 09.05.2016Objcie udziaw w spce kapitaowej. Skutki podatkowe
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym przychodem Wnioskodawcy z tytuu opisanego wkadu niepieninego (aportu) bdzie wycznie warto nominalna udziaw objtych w Nowej Spce w zamian za wkad niepieniny?
                                                  • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                                   Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »