Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

FORMULARZ UE/EOG

 • 25.09.2020Odzyskanie przez vatowca podatku od wartoci dodanej
  Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej czsto nie zamyka si w terytorialnych ramach jednego pastwa. Konieczne bywa niejednokrotnie dokonanie przez vatowca zakupów w innych krajach UE. Zakupów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W zwizku z tym, e zakup taki jest opodatkowany w innym pastwie unijnym, VAT uiszczany jest na terytorium innego pastwa UE, skutkiem czego nie moe zosta uwzgldniony w deklaracji rozliczeniowej. Moliwe jest jednak zastosowanie mechanizmu zwrotu podatku od wartoci dodanej, czyli VAT z innego pastwa UE.
  • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
   Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
   • 24.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
    Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
    • 23.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
     Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
     • 23.09.2020[Szkolenie on-line] Ksigowo projektów unijnych
      Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiajcym poniesione wydatki. Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie ksigowoci i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególnoci w zakresie:
      • 21.09.2020ZUS zmienia zlecenie na umow o prac Co z PIT?
       W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
       • 18.09.2020[Szkolenie on-line] Podstawy gospodarowania odpadami w przedsibiorstwie
        Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tematyk odpadów - od podstaw (w tym podstaw prawnych) poniewa tylko wiadomo (istnienia) wymaga prawnych pozwala kadej firmie na zrozumienie "logiki prawa", która czsto nie wydaje si na pierwszy rzut oka oczywista. Szkolenie ma równie zwróci uwag przedsibiorców na wiadome podejmowanie decyzji o sposobie postpowania z wytwarzanymi odpadami (pamitajc o skutkach formalno-prawnych oraz finansowych nieprzestrzegania przepisów. Podczas szkolenia w trakcie dyskusji bdzie moliwo wymiany pogldów dotyczcych zagadnie gospodarowania odpadami w polskich realiach.
        • 17.09.2020Podatki 2020: Znaczce zmiany ws. JPK ju 1 padziernika
         Na pocztku padziernika br. w ycie wejd nowe zasady skadania plików JPK. Z kocem obecnego miesica Ministerstwo Finansów wyczy dotychczasowe rodowisko do przesyania danych w formie JPK. W praktyce pliki JPK, w tym te nowe JPK z deklaracj, mona bdzie skada wycznie poprzez now brank REST API albo z wykorzystaniem bezpatnych narzdzi resortu finansów.
         • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
          Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
          • 16.09.2020Podatki 2020: Znaczce zmiany ws. JPK ju 1 padziernika
           Na pocztku padziernika br. w ycie wejd nowe zasady skadania plików JPK. Z kocem obecnego miesica Ministerstwo Finansów wyczy dotychczasowe rodowisko do przesyania danych w formie JPK. W praktyce pliki JPK, w tym te nowe JPK z deklaracj, mona bdzie skada wycznie poprzez now brank REST API albo z wykorzystaniem bezpatnych narzdzi resortu finansów.
           • 11.09.2020Resort klimatu przygotowa wzór sprawozdania o marnowanej ywnoci
            Ministerstwo Klimatu przedstawio projekt nowego rozporzdzenia ws. wzoru sprawozdania o marnowanej ywnoci oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej ywnoci. W efekcie wprowadzone zostan jednolite formularze, które maj uatwi podmiotom handlowym wypenianie obowizku sprawozdawczego. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2021 r.
            • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
             4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
             • 09.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
              Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
              • 08.09.2020[Szkolenie on-line] Podatki dla inwestujcych w nieruchomoci
               Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitau. Jedn z najpopularniejszych, bo przynoszcych dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomoci. Dochód moe by uzyskiwany z tytuu wynajmu oraz sprzeday nieruchomoci z zyskiem.  Tam, gdzie pojawia si konieczno pacenia podatków, powinno pojawi si równie planowanie podatkowe - jest niezbdnym elementem analizy zyskownoci. Przepisy o podatku dochodowym pozwalaj na wybór rónych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczat, zasady ogólne, dziaalno gospodarcza) a sprzeda nieruchomoci moe si wiza z podatkiem lub nie, mona te skorzysta z ulg.
               • 08.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
                Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
                • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
                 4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
                 • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
                  Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
                  • 07.09.2020To nie jest wiedza tajemna! Jak sprawdzi zniki w OC i AC
                   Mona kombinowa na wiele sposobów, ale kluczowy wpyw na cen OC i AC zawsze bd miay zniki. Szkopu w tym, e wielu kierowców nie ma pojcia, ile ich wypracowao. Na szczcie atwo to sprawdzi.
                   • 03.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
                    Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
                    • 02.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
                     Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
                     • 29.08.2020[Szkolenie on-line] Tworzenie umów zlecenia w praktyce
                      Zlecenie jest niezmiernie czsto wykorzystywan umow zarówno do bardzo prostych, jak i bardzo rozbudowanych usug. Jako umowa prawa cywilnego rzdzi si przy tym zasad swobody umów, która daje moliwo uregulowania w umowie wielu wanych kwestii, o których jednak przepisy milcz. Ta forma pozwala te na doprecyzowanie i zmian wielu zapisów bezporednio wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to samego dookrelenia zobowizania zleceniobiorcy, doprecyzowania wzajemnych wiadcze, rozliczania ponoszonych wydatków. Niezmierne istotne przy tym s zapisy dotyczce wynagrodzenia - jego wysokoci, sposobów ustalania, terminów i sposobu patnoci, sposobu potwierdzania liczby godzin realizacji usug.
                      • 28.08.2020[Szkolenie on-line] Nowy plik - JPK VAT z deklaracj
                       JPK_VAT z deklaracj to nowy dokument elektroniczny, stanowicy poczenie i rozszerzenie zakresu dwóch dotychczas uywanych dokumentów - JPK_VAT i ewidencji VAT. Nowy JPK obejmie zarówno ewidencj VAT (w której prezentowane s informacje o zakupach i sprzeday za raportowany okres), jak i deklaracje VAT (deklaracj VAT-7 i VAT-7K). Co istotne, nowy JPK_VAT bd skadali za okresy od 1 padziernika 2020 r. obowizkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czyni podatnicy VAT - bez wzgldu na ich rozmiar. Nie ma zatem preferencyjnych terminów dla mikroprzedsibiorców i przedsibiorców mniejszych. W konsekwencji, ju wkrótce nie bdzie moliwoci skadania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, ni przez JPK_VAT.
                       • 26.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
                        Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
                        • 24.08.2020Wpaty na mikrorachunek: MF przedstawio projekt rozporzdzenia
                         Projekt okrela w zaczniku wykaz rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz zosta podzielony na trzy czci wedug rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W kadej z tych czci zostay ujte nalenoci wynikajce z okrelonych deklaracji/zezna w ramach danego rodzaju podatku, które s realizowane przy uyciu mikrorachunku podatkowego.
                         • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                          Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                          • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                           Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                           • 17.08.2020Zwrot nadpaconych skadek ZUS po likwidacji dziaalnoci na ryczacie
                            Od lutego 2012 r. do lipca 2017 r. podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (usugi budowlane), z której przychody opodatkowane byy w formie ryczatu ewidencjonowanego wedug stawki 5,5%. W 2018 r. otrzyma na rachunek bankowy zwrot nadpaconych skadek na ubezpieczenie spoeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób podatnik powinien opodatkowa otrzymany zwrot skadek?
                            • 17.08.2020NSA. Penomocnictwo szczególne dotyczy konkretnej sprawy podatkowej
                             Obowizujcy przepis art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, mówicy o zoeniu penomocnictwa szczególnego do „akt sprawy” naley rozumie w ten sposób, e chodzi o spraw w znaczeniu konkretnej procedury podatkowej. Nie ma adnych przesanek, aby w aktualnym stanie prawnym inaczej odczytywa ten warunek do uzyskania przez podatnika skutecznej reprezentacji przed organami podatkowymi, ni czyniono to dotychczas - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                              Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                              • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
                               Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
                               • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                                Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                                • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
                                 Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
                                 • 10.08.2020Gdy zlecenie jest umow o prac. Co z rozliczeniem PIT?
                                  W 2019 r. w spóce przeprowadzona bya kontrola PIP. Inspekcja Pracy zobowizaa spók do uznania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach istnienia stosunku pracy jako umów o prac. Umowy te dotyczyy 2018 roku. Spóka nie wnosia zastrzee do protokou PIP, ani nie odwoywaa si od treci wystpienia. Jak naley rozliczy powysze w PIT-11 i PIT-4R?
                                  • 07.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
                                   Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
                                   • 06.08.2020Podatki 2020: Wzór PIT-40A/11A do zmiany
                                    W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Formularz dostosowano do zmian na poziomie ustawowym.
                                    • 06.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
                                     Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
                                     • 06.08.2020[18.08.2020] Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
                                      Czesto uywany w odniesieniu do schematów podatkowych skrót MDR oznacza opublikowany w 2015 roku raport, opracowany w ramach OECD ( Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju) - Mandatory Disclosure Rules. T nazw mona tumaczy na polski jako "obowizkowe zasady ujawniania informacji" i to tumaczenie wietnie oddaje intencje unijnych ustawodawców, którzy w celu coraz intensywniejszego przeciwdziaania agresywnej optymalizacji podatkowej wprowadzili zalecane rozwizania do jednej z unijnych dyrektyw. W polskim prawie przepisy dotyczce raportowania schematów pojawiy si 1.01.2019 r., i cho od rozpoczcia ich obowizywania mino nieco czasu, w dalszym cigu zrozumienie, kiedy mamy do czynienia ze schematem oraz rozstrzygnicie, kiedy stajemy si podmiotem zobowizanym do raportowania budzi  powane wtpliwoci. Kwestia jest o tyle istotna, e podmiotów zobowizanych jest bardzo wiele. Podmiotem zobowizanym mona zosta nawet nie uczestniczc aktywnie w agresywnym planowaniu podatkowym. Dotyczy to midzy innymi osób i przedsibiorców prowadzcych rachunkowo podatkow na zlecenie innych podmiotów. Zapraszamy do udziau w e-kursie: Raportowanie schematów podatkowych (MDR), którego celem i zadaniem jest przedstawienie zasad generalnych dotyczcych tego nowego obowizku oraz wyjanienie cigle pojawiajcych si wtpliwoci i rozwizanie ewentualnych problemów.  
                                      • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
                                       Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
                                       • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2020 r.
                                        W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i do gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowizujce od 1.1.2017 r. wprowadziy cakowit rewolucj w regulacjach dotyczcych cen transferowych: z jednej strony zmniejszya si liczba podatników zobowizanych do sporzdzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowizanych do jej sporzdzenia zawiera duo wicej obowizkowych informacji. W 2018 r. zmieniy si zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powizane spóki kontrolowane (CFC).
                                        • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych
                                         Ju wkrótce pracodawcy nalecy do sektora finansów publicznych bd mieli obowizek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitaowych. Termin utworzenia PPK przez tych pracodawców jest jednolity dla wszystkich podmiotów, nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych. Pracodawcy bd zobowizani do dokonania wyboru instytucji finansowej, której zostanie powierzone zarzdzanie rodkami gromadzonymi w PPK oraz podpisania odpowiednich umów. Zapraszamy Pastwa na szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych.
                                         • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Tworzenie rozkadów czasu pracy
                                          Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
                                          • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                                           Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                                           • 03.08.2020Procesy inwestycyjno-budowlane coraz bardziej cyfrowe
                                            Z pocztkiem sierpnia br. Ministerstwo Rozwoju wdroyo nowe elementy cyfryzacji procesów inwestycyjno-budowlanych. Ju jesieni moliwe ma by przesyanie drog elektroniczn dokumentacji budowlanej, a pod koniec roku mona bdzie skada przez internet wnioski o pozwolenie na budow.
                                            • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                             Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                             • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                              Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                              • 23.07.2020Koniec Twojej udrki z poszukiwaniem przepisów
                                               Jeeli tylko dziaasz w biznesie (swoim albo nie), to doskonale wiesz ile czasu, si i nerwów kosztuje Ci ledzenie zmian w przepisach. Podatkowo-ksigowe musisz sprawdza tu i tam, branowych szukasz tam i siam, aktualnych – sanitarno-koronawirusowych – tropisz znowu gdzie indziej. Jeszcze jakie? Tylko Ty wiesz. My wiemy jedno – udrka, mordga, zmora, utrapienie… okrelenia mona mnoy. Ale jest rozwizanie – jeden krok, eby ogarn wszystko.
                                               • 13.07.2020Prawo do odliczenia VAT w przypadku przelewu na konto spoza biaej listy
                                                Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:  w odniesieniu do których naczelnik urzdu skarbowego nie dokona rejestracji albo które wykreli z rejestru jako podatników VAT,  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podatników, których rejestracja jako podatników VAT zostaa przywrócona. 
                                                • 06.07.2020Podatki 2020: MF przygotowao nowy wzór PIT-40A/11A
                                                 W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.
                                                 • 03.07.2020Podatki 2020: MF przygotowao nowy wzór PIT-40A/11A
                                                  W Ministerstwie Finansów przygotowano projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Wzór zostanie odpowiednio dostosowany do zmian ustawowych.
                                                  • 02.07.2020Podatki 2020: Nowy wzór informacji VAT-UE
                                                   Wzory informacji podsumowujcej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowujcej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w ustawie o podatku VAT. Nowe rozporzdzenie weszo w ycie z pocztkiem lipca br. Zmiany mog mie wpyw na ponad 300 tys. podatników VAT.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 54 ] nastpna strona »