Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ordynacja podatkowa art 193a

 • 04.12.2019Podatki 2020: Dwa miejsca wykonywania dziaalnoci a obowizek wymiany kasy
  Pytanie: Wnioskodawca wykonuje dziaalno w dwóch rónych lokalizacjach: siedziba firmy - demonta, naprawy, sprzeda pozyskanych czci i akcesoriów oraz dodatkowe miejsce - filia - tylko sprzeda wymontowanych czci i akcesoriów. Czy Wnioskodawca w dodatkowym miejscu prowadzenia dziaalnoci w którym prowadzi tylko ww. sprzeda, musi z dniem 1 stycznia 2020 roku sprzeda ewidencjonowa na kasie online czy moe nadal stosowa dotychczasow kas z elektroniczn kopi zapasow zgodnie z terminem zapisanym w ustawie art. 145a ust. 7 ustawy o VAT - do 31 grudnia 2022?
  • 01.10.2019Kasa fiskalne online dla gastronomii od 1 lipca 2020 r.
   Pytanie: Czy prowadzc dziaalno w ramach punktu sprzeday detalicznej (sklep spoywczo-przemysowy) z punktem sprzeday usug gastronomicznych Wnioskodawczyni jest zobowizana do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fisklane on-line z dniem 1 lipca 2020 r., a opisany przez ni punkt sprzeday usug gastronomicznych spenia przesanki opisane w przepisach w zakresie usug zwizanych z wyywieniem wycznie wiadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym równie sezonowo, oraz usug w zakresie krótkotrwaego zakwaterowania?
   • 02.01.2018Faktury korygujce dot. WNT w ewidencji VAT i JPK
    Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do celów wewntrzwspólnotowych i posiada aktywny VAT-UE. Zdarza si, e faktury zawieraj bd w cenie. Ceny ustalone byy jeszcze przed dostaw. Wystawiane s wtedy korekty „do zera”. Za jaki miesic naley rozliczy podatek w deklaracji VAT i pliku JPK w takim przypadku? Czy moliwe jest ujcie podatku jedynie na podstawie ostatniej prawidowej faktury (wówczas w rejestrze VAT i pliku JPK pokazana bdzie jedynie nowa, prawidowa faktura a faktura pierwotna i korekta „do zera” nie bd pokazane w ogóle)?
    • 05.10.2017Podatki 2018: Obowizek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsibiorców
     Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bd objci obowizkiem comiesicznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzeday VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna cz podatników realizuje ju ten obowizek. Due, rednie i mae firmy zostay nim objte. Od 1 stycznia 2018 r. obowizek ten obejmie take najmniejsze firmy – mikroprzedsibiorców.
     • 04.10.2017Podatki 2018: Obowizek przekazywania JPK_VAT przez mikroprzedsibiorców
      Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bd objci obowizkiem comiesicznego przekazywania – bez wezwania – ewidencji zakupu i sprzeday VAT – JPK_VAT. W praktyce znaczna cz podatników realizuje ju ten obowizek. Due, rednie i mae firmy zostay nim objte. Od 1 stycznia 2018 r. obowizek ten obejmie take najmniejsze firmy – mikroprzedsibiorców.
      • 15.09.2017JPK - prace rozwojowe nadal trwaj
       W okresie 01.07.2016 r. – 30.04.2017 r. urzdy skarbowe przeprowadziy i zakoczyy 7504 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; 3445 czynnoci pozostaje w toku. Z kolei bye urzdy kontroli skarbowej (obecnie urzdy celno-skarbowe) przeprowadziy i zakoczyy 26 czynnoci sprawdzajcych z wykorzystaniem JPK; w toku pozostaje 13 czynnoci - poinformowa w odpowiedzi na interpelacj poselsk Pawe Gruza (MF).
       • 01.08.2017Kasy fiskalne online ju od 1 stycznia 2018 r.?
        Po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, przedsibiorcy, co do zasady, nie bd musieli wymienia kas. Podatnik bdzie móg stosowa do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a take kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku bd wycofywane kasy z kopi papierow. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowizku stosowania kas on-line w branach szczególnie naraonych na ryzyko naduy podatkowych - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 31.07.2017Kasy fiskalne online ju od 1 stycznia 2018 r.?
         Po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, przedsibiorcy, co do zasady, nie bd musieli wymienia kas. Podatnik bdzie móg stosowa do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a take kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku bd wycofywane kasy z kopi papierow. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowizku stosowania kas on-line w branach szczególnie naraonych na ryzyko naduy podatkowych - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
         • 27.07.2017Bdzie jednolity wzór faktury?
          Okrelenie w sposób obligatoryjny jednolitego wygldu faktur jest niemoliwe do uwzgldnienia, poniewa pozostawaoby w sprzecznoci z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Jednake zmiany w Ordynacji podatkowej - obowizek przekazywania na danie organu podatkowego JPK Faktura VAT, powinny przyczyni si do stopniowego „ustandaryzowania” faktur wystawianych przez podatników - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 14.03.2017Czy pliki JPK s chronione?
           Interpelacja nr 9998 do ministra finansów w sprawie tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych
           • 24.02.2017W poniedziaek trzeba wysa JPK_VAT za stycze
            27 lutego 2017 r. upywa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za stycze 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzeday VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z pón. zm.).
            • 10.02.2017Obowizki dotyczce JPK VAT
             Obowizek zoenia comiesicznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy duych przedsibiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowizkiem tym zostali równie objci mali i redni przedsibiorcy. Natomiast mikroprzedsibiorcy bd objci tym obowizkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r.
             • 11.01.2017Podatki 2017: Sankcje w VAT zbyt restrykcyjne?
              Interpelacja nr 8526 do ministra finansów, ministra rozwoju w sprawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
              • 14.12.2016Jak organy podatkowe wykorzystuj dane z JPK?
               Interpelacja nr 7504 w sprawie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzia m.in. art. 193a (Jednolity Plik Kontrolny).
               • 13.10.2016JPK. Moliwe formy przesyania danych
                Pliki JPK mog by przesyane w dwóch przypadkach: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Bez wezwania organu podatkowego przesyane s pliki JPK VAT. Terminem przesyania tego typu plików jest 25. dzie miesica nastpujcego po miesicu, za który plik zosta wygenerowany. 
                • 10.10.2016JPK. Moliwe formy przesyania danych
                 Pliki JPK mog by przesyane w dwóch przypadkach: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Bez wezwania organu podatkowego przesyane s pliki JPK VAT. Terminem przesyania tego typu plików jest 25. dzie miesica nastpujcego po miesicu, za który plik zosta wygenerowany. 
                 • 28.07.2016Kolejne uproszczenia dla maych firm?
                  Interpelacja nr 4489 w sprawie obnienia kosztw ewidencyjnych mikrospek z ograniczon odpowiedzialnoci.
                  • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejciowy?
                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wejciem w ycie przepisw ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (tj. w szczeglnoci art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawc bdzie obowizywa okres przejciowy, zgodnie z ktrym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowizany bdzie sporzdza Jednolity Plik Kontrolny, o ktrym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to e zgodnie z ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej posiada status redniego przedsibiorcy?
                   • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
                    Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                    • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
                     Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                     • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                      Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                      • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                       Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                       • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                        Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                        • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                         Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                         • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                          Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                          • 24.05.2016Ksigi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego rwnie za okresy przesze?
                           Interpelacja nr 2660 do ministra finansw w sprawie zakresu danych wynikajcych z ksig podatkowych, ktrego bd mogy da organy podatkowe (Jednolity Plik Kontrolny)
                           • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                            Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                            • 01.04.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                             Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                             • 31.03.2016Podatki 2016. Jednolity Plik Kontrolny. Co z mikroprzedsibiorcami?
                              Interpelacja nr 1403 do ministra finansw w sprawie obowizku tworzenia i przesyania do organw podatkowych jednolitych plikw kontrolnych
                              • 05.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                               Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                               • 04.01.2016Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                                • 28.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                 Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.  Obowizek ten zostanie naoony na podatnikw w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizujca).
                                 • 27.10.2015Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowizek podatnikw prowadzcych ksigi komputerowo
                                  Jednolity Plik Kontrolny to format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w jakim podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.  Obowizek ten zostanie naoony na podatnikw w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z pn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizujca).
                                  • 11.06.2015Podatki 2016: Ordynacja z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym
                                   Do Ordynacji podatkowej trafi przepisy dotyczce tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli jednolitego formatu, w ktrym maj by przekazywane ksigi podatkowe i dowody ksigowe - wynika z nowej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji, ktry w tym tygodniu skierowano do pierwszego czytania w Sejmie. Nowe rozwizania maj zosta oparte na standardzie XML.
                                   • 10.06.2015Podatki 2016: Ordynacja z nowym Jednolitym Plikiem Kontrolnym
                                    Do Ordynacji podatkowej trafi przepisy dotyczce tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli jednolitego formatu, w ktrym maj by przekazywane ksigi podatkowe i dowody ksigowe – wynika z nowej wersji projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji, ktry w tym tygodniu skierowano do pierwszego czytania w Sejmie. Nowe rozwizania maj zosta oparte na standardzie XML.