akredytacja dla firm szkoleniowych

 • 14.12.2022NSA. Agroturystyka: Wynajem pokoju dla pracownika bez PIT
  W rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „osobą przebywającą na wypoczynku” w gospodarstwie agroturystycznym, może być także pracownik odbywający podróż służbową - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 13.09.2022JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 - GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
 • 04.04.2022Co zmienia Polski Ład w IP Box, uldze B+R oraz uldze na robotyzację?
  Projekt Polskiego Ładu wdraża zmiany związane ze zwiększeniem innowacyjności krajowej gospodarki. Wynikiem tego jest m.in. dopracowanie wybranych, obecnie działających preferencji: ulgi na prace badawczo-rozwojowe (B+R) oraz ulgi IP Box. Jednocześnie ma dojść do wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań, którymi będą: możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek i tzw. ulga na robotyzację. 
 • 25.11.2021Polski Ład - ulgi dla firm, które wdrażają innowacje
  Polski Ład wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi od będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów.
 • 03.11.2021Pośrednik nie oznacza faktur symbolem GTU
  Usługi pośrednictwa handlowego nie są usługami wymienionymi w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a zatem nie podlegają obowiązkowemu oznaczeniu w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z deklaracją kodem GTU_11, GTU_12, czy GTU_13.
 • 13.10.2020Ewidencja VAT po zmianach związanych z nowym JPK_VAT z deklaracją
  Ewidencje prowadzone do celów VAT są mocno sformalizowane, mimo, iż nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszące się do ewidencji VAT znajdują się w art. 109 ustawy o VAT, i określają podstawowe wymogi dotyczące ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży) oraz pozostałych podatników.
 • 12.10.2020Ewidencja VAT po zmianach związanych z nowym JPK_VAT z deklaracją
  Ewidencje prowadzone do celów VAT są mocno sformalizowane, mimo, iż nie przewidziano ich wzoru. Regulacje ustawowe odnoszące się do ewidencji VAT znajdują się w art. 109 ustawy o VAT, i określają podstawowe wymogi dotyczące ewidencji prowadzonych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży) oraz pozostałych podatników.
 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
 • 20.05.2020Firmy szkoleniowe i doradcze liczą na rekomendacje ws. odmrażania
  Przedsiębiorstwa szkoleniowe i doradcze apelują o przyjęcie rekomendacji, które pozwoliłyby im na realizację stacjonarnych szkoleń oraz doradztwa z poszanowaniem wymogów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa. Od połowy marca br. firmy oferujące takie usługi praktycznie nie prowadzą, poza usługami w formie zdalnej, działalności.
 • 19.03.2020Pracodawcy i związkowcy apelują o odważniejsze działania pomocowe
  Rząd powinien podjąć odważne działania gwarantujące bezpieczeństwo socjalne pracowników, ochronę miejsc pracy oraz pomoc w przetrwaniu przedsiębiorstwom – twierdzą organizacje zrzeszające pracodawców oraz związki zawodowe. Jak oceniają partnerzy społeczni, skala obecnych zagrożeń związanych z koronawirusem nie została odpowiednio uwzględniona w przedstawionej w środę tarczy antykryzysowej.
 • 25.02.2019Podmioty powiązane - istotne zmiany od 1 stycznia 2019 r.
  Współpraca i wymiana handlowa między podmiotami powiązanymi (kapitałowo bądź osobowo) powodują, że dążąc do minimalizacji obciążeń fiskalnych podmioty te ustalają między sobą ceny różne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie międzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosującego korzystniejsze opodatkowanie.
 • 22.02.2019Podmioty powiązane - istotne zmiany od 1.01.2019 r.
  Współpraca i wymiana handlowa między podmiotami powiązanymi (kapitałowo bądź osobowo) powodują, że dążąc do minimalizacji obciążeń fiskalnych podmioty te ustalają między sobą ceny różne od cen stosowanych na wolnym rynku. Zjawisko to jest wykorzystywane szczególnie w wymianie międzynarodowej i polega na "przerzucaniu" dochodów do kraju stosującego korzystniejsze opodatkowanie.
 • 11.05.2017Otrzymanie dotacji. Skutki podatkowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymaną dotacją?
 • 21.12.2015Nieodpłatne świadczenie usług a VAT
  Pytanie podatnika: Czy opisane nieodpłatne świadczenia usług wypełniają dyspozycję art. 8 ust. 2 pkt . 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 pkt . 1 ww. ustawy?
 • 13.05.2015Unijne fundusze na szkolenia – nowe możliwości dla firm
  W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmianie ulegną m.in. zasady dotyczące finansowania szkoleń. Jak przekonuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o zawartości oferty szkoleniowej decydować ma przede wszystkim rynek, czyli sami przedsiębiorcy.
 • 23.12.2014Impreza integracyjna jako przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Czy możliwe jest identyfikowanie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie pracownika z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej? Czy w związku z takim udziałem pracownika w imprezie integracyjnej/firmowej Spółka (pracodawca) powinien zidentyfikować przychód pracownika z tego tytułu i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy poprawne jest obliczenie wysokości przychodu pracownika poprzez działanie arytmetyczne polegające na podzieleniu kosztów tego spotkania przez liczbę pracowników, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu?
 • 16.10.2014Rozliczenia VAT. Dofinansowanie jako opodatkowany obrót
  Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymana przez Towarzystwo na realizację operacji „O .....” stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Towarzystwo ma możliwość odzyskania podatku VAT od dokonywanych zakupów towarów i usług w ramach pozyskanej pomocy?
 • 09.07.2014Wydatki na szkolenia dla kontrahentów jako koszt firmy
  Z uzasadnienia: Inaczej niż w odniesieniu do pracowników odpada możliwość uznania wydatków innej firmy na motywowanie przedsiębiorcy do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej jako kosztu tejże firmy. Stanowiło by to bowiem zaprzeczenie istoty działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem pracownik pracuje bo tak wynika z umowy o pracę, to przedsiębiorca podejmuje działalność z uwagi na swoją wolę prowadzenia takiej działalności. Zależy to tylko i wyłącznie od niego. To on sam motywuje się do osiągania jak najlepszych wyników. Nie można zatem tłumaczyć konieczności organizowania imprez integracyjno-rozrywkowych dla przedsiębiorców koniecznością motywowania ich do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej im, a w konsekwencji i ich kontrahentom większych zysków.
 • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
  Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
 • 02.12.2013Zwolnienia i odliczenia VAT - wyrok TS UE
  Przedsiębiorstwa nie mogą korzystać równocześnie ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie krajowych regulacji oraz odliczenia przewidzianego w dyrektywie unijnej – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Polskie prawo było zgodne z wyrokiem już od trzech lat, ale wyrok może mieć znaczenie dla pozostałych państw członkowskich.
 • 20.11.2013Outplacement jako przychód pracownika
  W wielu przypadkach pracodawcy, zwalniając pracowników, starają się zapewnić im pomoc w zakresie poszukiwania nowej pracy oraz w zwiększeniu ich atrakcyjności na rynku pracy (tzw. outplacement). Należy jednak pamiętać, że takie świadczenia mogą powodować powstanie przychodu po stronie pracownika.
 • 05.08.2013Rząd utworzy Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  W 2014 r. rozpocznie działalność Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Jak wskazuje rząd, za jego pomocą dofinansowywane będą szkolenia dla pracowników i pracodawców w wieku 45 i więcej lat. W przyszłym roku budżet KFS wyniesie ok. 100 mln zł. Pieniądze pochodzić mają z Funduszu Pracy.
 • 15.04.2013Jak firmy szkolą pracowników
  Swoje kompetencje zawodowe podnosi ponad jedna trzecia (36%) Polaków – wynika z badania pn. „Bilans Kapitału Ludzkiego”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak się okazuje, coraz chętniej czynią to także właściciele i pracownicy firm z sektora MSP. Dużym ograniczeniem pozostają jednak nadal koszty kursów i szkoleń.
 • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • 06.07.2012Szkolenia na wyjeździe w kosztach firmy
  Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu co do zasady należy uznać wydatki na szkoleniową i reklamową część konferencji wraz z niezbędnymi kosztami wyżywienia i zakwaterowania osób uczestniczących, kosztami wynajęcia sal konferencyjnych, a także kosztami upominków zawierających logo firmy organizatora. Nie dotyczy to oczywiście wydatków poniesionych na tzw. "osoby towarzyszące", które w sensie podatkowym nie mogą kreować przychodu podmiotu gospodarczego. Kosztem nie może również być wydatek na przygotowanie członków zarządu do wystąpień przez osobę z dużym doświadczeniem w wystąpieniach publicznych.
 • 29.02.2012Rusza nowy program pomocowy dla firm
  W przyszłym tygodniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie drugi nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania. Z bezpłatnego pakietu usług doradczo-szkoleniowych będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, których sytuacja uległa pogorszeniu wskutek spowolnienia gospodarczego. Rekrutacja rozpocznie się 5 marca.
 • 29.02.2012Staż a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  Zapytanie nr 302 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia zasad postępowania wobec osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, korzystających ze szkoleń lub staży dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tytułu czego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
 • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
  Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
 • 01.04.2011Zwolnienie z VAT usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Szczegóły zasad opodatkowania usług szkoleniowych zostały wyjaśnione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 marca 2011 r. nr IPPP1/443-6/11-4/AW.
 • 09.03.2011Pracodawcy RP: Wyższy VAT na szkolenia to błąd
  Zmiany znowelizowanych przepisów ustawy o podatku VAT w zakresie usług szkoleniowych - rozłożenia wzrostu opodatkowania w czasie oraz doprecyzowania przepisów, które zezwalają na różne traktowanie podmiotów oferujących te same usługi – domagają się Pracodawcy RP. Ich zdaniem, nałożenie z początkiem roku 23-procentowej stawki VAT na szkolenia to błąd, który może mieć poważne konsekwencje dla rynku tych usług.  
 • 14.12.2010Dofinansowanie wczasów dla dzieci: Nie tylko faktura jest dowodem poniesienia wydatku
  Pytanie podatnika: Jak ustalić prawo do zwolnienia z podatku na podstawie faktur. Od jakich podmiotów (jak to można sprawdzić) i co konkretnie musi widnieć na fakturze, aby skorzystać z ww. zwolnienia?
 • 10.12.2010Biznes dostrzega znaczenie sektora edukacji
  Budowanie przyszłej przewagi konkurencyjnej na wiedzy i kompetencjach to najważniejsza korzyść, jaką przedsiębiorstwa dostrzegają w planowym podnoszeniu kwalifikacji pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG na zlecenie PKPP Lewiatan. Sondaż był częścią projektu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców" zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 • 12.10.2010Finansowanie szkoleń dla pracowników – konsekwencje podatkowe w kontekście ostatnich zmian w przepisach
  Do obowiązków pracodawców należy m.in. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By umożliwić wypełnianie tego obowiązku, wprowadzono przepisy regulujące kwestie przyznawania pracownikom urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń, np. pokrywania kosztów kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zwrotu kosztów przejazdu. Ponadto kwestia finansowania lub dofinansowania szkoleń oraz różnych innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest od długiego czasu normą w przypadku bardzo wielu firm, które decydują się na finansowanie przedmiotowych świadczeń bez względu na obowiązki wynikające w tym zakresie z prawa pracy, dostrzegając po prostu korzyści płynące z posiadania dobrze wyszkolonej i przygotowanej do realizacji powierzanych obowiązków kadry pracowników.
 • 27.08.2010Wycieczka zagraniczna dla kontrahentów w kosztach firmy
  Pytanie podatnika: Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów faktury VAT dotyczące organizacji wspólnych wyjazdów szkoleniowych oraz wycieczek będących nagrodą w organizowanej sprzedaży premiowej. Kontrahent wystawia fakturę VAT powołując się na podpisaną między stronami umowę współpracy w zakresie promocji sprzedaży. Kontrahent obciąża Spółkę fakturą po uiszczeniu przez siebie całości bądź części zapłaty z tytułu organizowanego wyjazdu na rzecz np. biura podróży. Wyjazdy organizowane są z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do wystawionej Spółce przez kontrahenta faktury. Do jakiego miesiąca Spółka powinna zaliczyć podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania przychodu?
 • 06.07.2010Nowy inkubator w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym
  Kilkanaście firm oraz organizacje branży IT rozpoczną w sierpniu działalność na terenie Pomerania Technoparku, który tworzy Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Centrum inkubacji biznesu znajdzie się w przygotowywanym dla przedsiębiorców kompleksie, w którym do użytkowania oddanych zostanie 2 tys. metrów kwadratowych. Wraz z oferowaną infrastrukturą, firmy otrzymają również wsparcie merytoryczne w ramach realizowanych w tym roku projektów szkoleniowych i programu rozwoju firm.
 • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
  Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
 • 19.01.2009PARP uruchomi w lutym konkursy na projekty szkoleniowe
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje dokumentację do tegorocznych konkursów w ramach działania „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najbliższe konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, zostaną uruchomione w drugiej połowie lutego.
 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
 • 15.05.2008Sprzeczne wyroki w sprawie opodatkowania wynagrodzeń osób wypłacanych ze środków pomocowych UE
  Interpelacja nr 1302 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z PIT wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych, wypłacanych ze środków unijnych.
 • 20.03.2008Usługi szkoleniowe i VAT
  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją nr 7 ujęte zostały usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).
 • 18.03.2008Brak strategii – brak pomocy?
  Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje jeden z wymogów, którego spełnienie jest warunkiem otrzymania pomocy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostęp do szkoleń zależy od tego, czy firma, która ubiega się o ich sfinansowanie, dysponuje strategią rozwoju.
 • 07.03.2008Akademia PARP
  Do końca czerwca 2008 roku będzie realizowany projekt pod nazwą Akademia PARP. Jest to jeden z ostatnich otwartych projektów szkoleniowych, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków EFS z okresu programowania 2004-2006.
 • 26.02.2008Pełna księgowość dla wszystkich firm realizujących unijne projekty?
  Interpelacja nr 353 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie prowadzenia pełnej księgowości przez firmy realizujące projekty finansowane ze środków unijnych
 • 06.02.2008Bez akredytacji – z podatkiem
  Zmiana rozporządzenia MEN dotyczącego szkoleń oraz wydanie przez MF interpretacji, która nie będzie wiązać prawa do zwolnienia podatkowego dla ośrodków szkoleniowych z faktem posiadania przez nie akredytacji – to główne postulaty Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, według której opodatkowanie szkoleń szkodzi rynkowi pracy.
 • 11.07.2007Opodatkowanie środków pomocowych
  Interpelacja nr 7559 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej
 • 28.05.2007Opodatkowanie środków z unijnych dotacji
  Interpelacja nr 6793 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dotacji unijnych otrzymanych przez firmy na realizację projektów
 • 03.10.2006Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych
  Jakie kwalifikacje musi posiadać agent ubezpieczeniowy, a jakie broker ubezpieczeniowy, czy broker reasekuracyjny? Jakimi umiejętnościami musi się wykazać krawiec, a jakimi operator maszyny do szycia? Co musi umieć bukieciarz, a co florysta? O tym jak istotna jest to sprawa, świadczy zauważalne już zainteresowanie standardami kwalifikacji ze strony polskich pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej, od których pracodawcy wymagają udokumentowania posiadanych kwalifikacji.
 • 04.05.2006Składanie wniosków o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
  Do 2 czerwca 2006 r. w Ministerstwie Gospodarki można składać wnioski o dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości ” (AIP), które aktywizują i podnoszą kwalifikacje oraz stwarzają warunki i dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.
 • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
  W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).