Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ITPB1/415-1132/14/WM 27.01.2015

 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
  • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
    To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
    • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
     • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
      Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
      • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
       Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
       • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
        Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
        • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
         • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
          Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
          • 07.11.2019Podatek od wartoci dodanej jest synonimem podatku od towarów i usug
           Nieprawidowy jest pogld organów podatkowych, jakoby podatek od wartoci dodanej by czym odmiennym od podatku od towarów i usug. Przyjcie powyszego pogldu prowadzioby do zaakceptowania sytuacji, w której podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od podatku. Dlatego z przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych naley wyczy warto podatku od wartoci dodanej, zapaconego np. w Szwecji.
           • 31.07.2019NSA. Sprzeda prawa uytkowania wieczystego niewprowadzonego do ewidencji
            Z uzasadnienia: Nie ulega wic wtpliwoci, e prawa wieczystego uytkowania gruntów nie podlegaj amortyzacji, jednak w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT ustawodawca wskaza, e przychodem z ich odpatnego zbycia, zaliczonym do przychodu z dziaalnoci gospodarczej, jest równie przychód ze zbycia takich wartoci niematerialnych i prawnych, podlegajcych ujciu (a nie w istocie "ujtych" czy te jak mowa w art. 22d ust. 2 ww. ustawy "wprowadzonych") w ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
            • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
             Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
             • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
              Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
              • 12.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
               Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
               • 11.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                • 12.06.2019Wydatki na wynajcie mieszkania w kosztach dziaalnoci
                 Pytanie: Czy najem lokalu na cele mieszkaniowe w miejscowoci, w której Wnioskodawca na stae nie przebywa, a w której przebywa wycznie w celach zwizanych ze wiadczeniem usug na rzecz gównego kontrahenta (w której znajduje si jego siedziba) moe by w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej traktowane jako koszt uzyskania przychodu?
                 • 06.06.2019Odsetki od kredytu w rachunku firmowym jako koszt uzyskania przychodów
                  Problem zaliczania odsetek od limitu debetowego czy kredytu odnawialnego w rachunku firmowym dotyczy zwaszcza przedsibiorców bdcych osobami fizycznymi, którzy mog swobodnie dysponowa rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku firmowym i przeznacza je zarówno na cele prywatne, jak i na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz. Jeli przedsibiorcy ci korzystaj z usug biura rachunkowego, powinni wyranie wskaza, jaka kwota opat bankowych jest zwizana z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, a jaka nie ma takiego charakteru. Konsekwencj zaniechania tego obowizku jest zwykle to, e biuro rachunkowe ujmuje w kosztach uzyskania przychodów wszystkie opaty bankowe, jakie zawiera wycig bankowy. Dziaanie takie moe by obarczone ryzykiem, e organ podatkowy zakwestionuje wysoko tych kosztów i konieczne bdzie dokonanie stosownych korekt.
                  • 05.06.2019Odsetki od kredytu w rachunku firmowym jako koszt uzyskania przychodów
                   Problem zaliczania odsetek od limitu debetowego czy kredytu odnawialnego w rachunku firmowym dotyczy zwaszcza przedsibiorców bdcych osobami fizycznymi, którzy mog swobodnie dysponowa rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku firmowym i przeznacza je zarówno na cele prywatne, jak i na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz. Jeli przedsibiorcy ci korzystaj z usug biura rachunkowego, powinni wyranie wskaza, jaka kwota opat bankowych jest zwizana z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, a jaka nie ma takiego charakteru. Konsekwencj zaniechania tego obowizku jest zwykle to, e biuro rachunkowe ujmuje w kosztach uzyskania przychodów wszystkie opaty bankowe, jakie zawiera wycig bankowy. Dziaanie takie moe by obarczone ryzykiem, e organ podatkowy zakwestionuje wysoko tych kosztów i konieczne bdzie dokonanie stosownych korekt.
                   • 09.05.2019NSA: Wane orzeczenie dla sprzedajcych grunty w obrocie prywatnym
                    W poszukiwaniu dodatkowych dochodów fiskus usiuje tak kwalifikowa przychody podatników, aby uzyska z tego tytuu maksymaln korzy podatkow. Naturalnym jest, e podatnicy dziaaj w przeciwnym kierunku, cho w tym samym celu. Problem pojawia si obecnie w przypadku transakcji zbycia nieruchomoci - nabytych przed laty, otrzymanych w spadku czy darowinie. Zbywcy dokonuj pewnych czynnoci, aby maksymalizowa przychód z transakcji, a fiskus ocenia te dziaania jako zorganizowan dziaalno gospodarcz. Czy susznie? Okazuje si e nie zawsze, o czym wiadczy niedawny wyrok NSA.
                    • 19.03.2019Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                     • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                      Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                      • 14.01.2019NSA. Strata ze sprzeday przedawnionych wierzytelnoci nie moe by kosztem
                       Z uzasadnienia: Skoro w wietle jednoznacznej i nieprzewidujcej wyjtków treci art. 23 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. przedawnienie wierzytelnoci (ich odpisanie) powoduje konsekwencje podatkowe w postaci braku moliwoci uznania ich za koszt uzyskania przychodów, to w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, konsekwencje te s nieodwracalne i nie moe ich zniweczy uczynienie tych wierzytelnoci przedmiotem czynnoci prawnej, takiej jak chociaby ich zbycie. Zbycie przedawnionych wierzytelnoci nie powoduje zatem ich reaktywacji jako kosztu uzyskania przychodów w postaci strat poniesionych w wyniku tego zbycia.
                       • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                        Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                        • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia dziaalnoci w kosztach firmy
                         Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia bd kosztem uzyskania przychodu prowadzonej dziaalnoci? W szczególnoci chodzi o: czesne, opaty poniesione za udzia w kursie jzykowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki zwizane z zakwaterowaniem i zakupem niezbdnych materiaów szkoleniowych (podrczników). Czy wydatki te mog zosta zaliczone jako koszt równie w przypadku, gdy zostan poniesione w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
                         • 18.09.2018Odliczanie skadki KRUS przez przedsibiorc
                          Pomidzy wydatkami i przychodem powinien istnie zwizek przyczynowy. Wydatek musi by poniesiony w celu osignicia przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia róda przychodów oraz powinien by powizany z konkretnym ródem przychodu. Niewtpliwie, cz skadki paconej przez rolnika do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Rolników ma bezporedni zwizek z uzyskiwaniem jednoczenie przez tego rolnika przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. W zwizku z tym, ta cz skadki moe by zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                          • 03.07.2018NSA. Wynajmujcy wiele lokali nie moe stosowa ryczatu
                           Z uzasadnienia: Szeroki zakres prowadzonego najmu (23 lokale) wskazuje, e nie moe on by prowadzony inaczej ni w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zatem, przychód uzyskany z tytuu najmu lokali wykorzystywanych i wynajmowanych w ramach i na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej nie bdzie stanowi przychodu ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, dzierawa, itp.), lecz bdzie przychodem ze róda okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                           • 07.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
                            W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
                            • 05.06.2018Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
                             W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
                             • 30.05.2018Podatki 2018: Strata rozliczana w trakcie roku
                              Pytanie: Czy Spóka moe dokona odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty ju w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesicznych na podatek dochodowy od osób prawnych?
                              • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                               Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                               • 11.04.2018Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                                To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                                • 13.03.2018NSA. Ubezpieczenie od utraty dochodów jako koszt dziaalnoci
                                 Nie sposób przyj, aby wydatek na ubezpieczenie zosta poniesiony w celu uzyskania przychodu z dziaalnoci gospodarczej wnioskodawcy w sytuacji gdy jego celem jest zabezpieczenie róde utrzymania podatnika w razie niemoliwoci uzyskiwania dochodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Wydatek ten w istocie rzeczy ma charakter osobisty i suy zaspokojeniu osobistych potrzeb skarcego, a co za tym idzie nie mona uzna go za koszt uzyskania przychodów z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie spenia przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 02.03.2018CIT: Zaliczenie odpisu aktualizujcego do kosztów podatkowych
                                  Ustawodawca moc art. 12 ust. 3 ustawy o CIT naoy na podatników obowizek rozpoznania przychodów z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej w nalenej wysokoci, chociaby nie zostay one jeszcze faktycznie otrzymane. Jednoczenie ustawa o CIT wyposaa podatnika w narzdzia suce niwelowaniu negatywnych skutków ekonomicznych rozpoznania przychodu nalenego, w sytuacji gdy brak jest podstaw do twierdzenia, i podatnik otrzyma kiedykolwiek rzeczywiste przysporzenie.
                                  • 22.01.2018Wycofanie nieruchomoci z ewidencji T a obowizek korekty odpisów amortyzacyjnych
                                   Pytanie: Czy wycofanie nieruchomoci z ewidencji rodków trwaych i zaprzestanie wykorzystywania ich do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, bdzie skutkowa koniecznoci dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym byy one wykorzystywane w ramach prowadzonej dotychczas dziaalnoci gospodarczej i kiedy znajdoway si w ewidencji rodków trwaych?
                                   • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                    Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                    • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                     Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                     • 19.09.2017Zaliczka zarejestrowana na kasie fiskalnej w przychodach podatkowych
                                      W firmach gdzie stosowane s kasy rejestrujce zaliczk na poczet przyszej sprzeday naley zaewidencjonowa za pomoc urzdzenia a klientowi powinien by wydany paragon. Obowizek ten wynika z przepisów § 3 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. poz. 363) – dalej rozporzdzenie w sprawie kas. Przepis ten stanowi, e otrzymanie przed dokonaniem sprzeday caoci lub czci nalenoci (zapaty) podlega ewidencjonowaniu z chwil jej otrzymania.
                                      • 12.09.2017Kwartalne rozliczanie ryczatu od przychodów z najmu
                                       Pytanie: Wnioskodawca nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej i chciaby rozpocz wynajem nieruchomoci na cele mieszkaniowe jako osoba fizyczna. Wnioskodawca planuje rozliczanie podatku kwartalnie, stosujc stawk zryczatowan wynoszc 8,5% przychodu. Czy Wnioskodawca ma moliwo zastosowania kwartalnego rozliczenia ryczatu?
                                       • 31.08.2017Po likwidacji dziaalnoci mona paci podatek liniowy
                                        Jeeli w cigu roku podatnik w sposób trway zlikwidowa pozarolnicz dziaalno gospodarcz, o tym fakcie zawiadomi naczelnika urzdu skarpowego, dokona wykrelenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocz (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania okrelonej w art. 30c ustawy o PIT.
                                        • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                                         Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                         • 03.07.2017Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                                          To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                                          • 22.05.2017Strata z kradziey pienidzy z konta firmowego moe by kosztem
                                           Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc straty rodków pieninych powstae w zwizku z kradzie rodków pieninych z rachunku bankowego Wnioskodawcy, wskutek nielegalnych dziaa nieznanej osoby (osób) w USA i Czechach stanowi koszty uzyskania przychodu Spóki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                           • 19.05.2017Ryczat tylko od kwoty czynszu za najem?
                                            Pytanie podatnika: Czy do przychodów podatnika opodatkowanych zryczatowanym podatkiem od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne zalicza si okrelone w umowie najmu opaty eksploatacyjne i opat za energi elektryczn?
                                            • 21.04.2017Ujcie pierwszej raty leasingowej w kosztach podatkowych
                                             Pytanie podatnika: Do celów prowadzonej dziaalnoci Wnioskodawca zawiera umowy leasingów operacyjnych na cigniki siodowe i naczepy. Warunkiem wydania przedmiotów leasingu jest uiszczenie pierwszej raty leasingowej, która stanowi 20%-35% wartoci przedmiotu leasingu. Czy ww. rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia?
                                             • 20.04.2017Dochody zagraniczne. PIT dyrektora spóki na Malcie
                                              Pytanie podatnika: Czy uzyskiwany przez Wnioskodawc dochód z tytuu penienia funkcji dyrektora w Spóce na Malcie bdzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z art. 16 umowy midzy Rzeczpospolit Polsk a Rzdem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezalenie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
                                              • 06.04.2017Status maego podatnika dla potrzeb PIT
                                               Pytanie podatnika: Czy w celu ustalenia statusu podmiotu jako maego podatnika, naley wzi pod uwag jedynie przychody ze sprzeday dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzeda dokonywana przez spók komandytow, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzgldniana na potrzeby ustalania statusu maego podatnika?
                                               • 03.04.2017Rata leasingowa jako koszt uzyskania przychodu
                                                Pytanie podatnika: Czy pierwsza rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                • 06.03.2017Przeksztacenie dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow a PIT
                                                 Co do zasady, w myl art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z pón. zm.) za przychody z kapitaów pieninych uwaa si warto wkadu okrelon w statucie lub umowie spóki, a w razie ich braku warto wkadu okrelon w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spóki albo do spódzielni wkadu niepieninego.
                                                 • 27.02.2017Wczeniejsze rozwizanie umowy leasingu. Skutki podatkowe
                                                  Pytanie podatnika: Czy wczeniejsze rozwizanie umowy leasingu operacyjnego z powodu wykupienia przez Wnioskodawc przedmiotu leasingu spowoduje konieczno dokonania korekty kosztów?
                                                  • 16.02.2017Wymiana udziaów a koszty uzyskania przychodów
                                                   Z uzasadnienia: Konkluzja organu, e w analizowanym przypadku koszt uzyskania przychodów powinien by ustalony nie w oparciu o nominaln warto objtych udziaów, lecz na podstawie tzw. kosztów historycznych, a wic ceny nabycia udziaów wymienianych, a nie udziaów otrzymanych w drodze wymiany, nie znajduje odzwierciedlenia normatywnego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »