Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizacji

 • 02.09.2011Użytkowanie wieczyste w Kodeksie cywilnym
  Użytkowanie wieczyste jest instytucją prawa rzeczowego. Odnosi się do nieruchomości gruntowych. Użytkowanie wieczyste nie jest kwalifikowane ani jako prawo własności, ani też jako ograniczone prawo rzeczowe. Jest prawem o pośrednim charakterze uregulowanym w tytule II księgi drugiej Kodeksu cywilnego.
 • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonować zaliczki?
  Pytanie podatnika: Czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca?
 • 01.08.2011Rozliczenie wydatków na dojazdy do pracy
  Podatnik może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup imiennych biletów okresowych PKP, o ile wydatki te są wyższe niż roczne, ustawowo określone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i spełnione zostały warunki – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 15 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-117/11-2/DS.
 • 04.07.2011Rejestracja firmy możliwa także przez Internet
  Od piątku (1 lipca br.) każdy, kto będzie chciał rozpocząć działalność gospodarczą, będzie mógł dokonać rejestracji swojej firmy drogą elektroniczną, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany są efektem wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepływ danych pomiędzy urzędami ma odbywać się automatycznie, podane informacje będą poddawane natychmiastowej weryfikacji.
 • 01.07.2011Porozumienie ws. prac nad aktualizacją strategii dla Polski Wschodniej
  Szefowa resortu rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisali w środę (29 czerwca br.) specjalny list intencyjny, w którym określono zasady współpracy przy aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”.
 • 22.06.2011UE wzmocni zarządzanie gospodarcze
  Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili nowy pakiet legislacyjny dotyczący zasad zarządzania gospodarczego w UE. Nowe regulacje mają wzmocnić dyscyplinę budżetową w poszczególnych krajach Unii oraz zwiększyć nadzór nad prowadzoną polityką gospodarczą Decyzję podjęto podczas poniedziałkowego (20 czerwca br.) posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Luksemburgu.
 • 06.06.2011Zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Systemu Usług
  Od 1 czerwca br. obowiązują zapisy nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw z 24 maja 2011 r. Rozporządzenie wprowadza m.in. nową definicję usługi systemowej KSU i wydłuża okres w jakim dany podmiot ma zostać poddany audytowi.
 • 31.05.2011MF: Dług publiczny jednak niższy
  Dług publiczny na koniec 2010 r. okazał się jednak nieco niższy niż przewidywano. Ministerstwo Finansów poinformowało, że kwota państwowego długu publicznego (na 31 grudnia 2010 r.) wyniosła dokładnie 747,906 mld zł, co stanowi 52,8% w relacji do PKB. Oznacza to, iż jego wysokość jest niższa o 0,1% w porównaniu do danych przedstawionych wcześniej przez Główny Urząd Statystyczny. Przy wyliczaniu wielkości długu publicznego resort finansów korzystał z metodologii krajowej.
 • 26.05.2011Opodatkowanie sprzedaży samochodu wygranego w konkursie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wygrała w konkursie samochód. Ryczałtowy podatek z tytułu wygranej w wysokości 10% został w całości zapłacony przez organizatora konkursu. Przed upływem pół roku - licząc od końca miesiąca, w którym nagroda została odebrana - wnioskodawczyni zamierza sprzedać przedmiotowy samochód za kwotę niższą niż wartość z faktury. Jakie są skutki podatkowe sprzedaży tego samochodu?
 • 20.05.2011Sprzedaż firmowej nieruchomości nabytej w darowiźnie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem lokali mieszkalnych, których własność nabył w drodze darowizny od rodziców w 2010 r. Lokale będą przedmiotem wynajmu lub będą używane na własne cele biurowe prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, ww. lokale zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych i będą amortyzowane. Jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w drodze darowizny wpisanego do ewidencji środków trwałych?
 • 27.04.2011WSA: Zakup mieszkania w Polsce nie wpływa na rozliczenie PIT
  Z uzasadnienia: Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysługujących lokatorom, nie dowodzi jeszcze, że podatniczka zamierza na stałe wrócić do Polski, zaś mieszkanie to docelowo przeznaczyła dla swoich dzieci. Podkreślić należy przy tym, że nawet gdyby podatniczka chciała to mieszkanie zatrzymać dla siebie, sam fakt, że jest właścicielką mieszkania w innym kraju, nie przesądza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydującego znaczenia zatem, że dwa razy w roku zatrzymuje się tam, gdy przyjeżdża na święta.
 • 07.04.2011E-biblioteka podatkowa z aktualizacją treści
  Zmiany w prawie podatkowym następują nieustannie – 1 kwietnia weszła w życie kolejna duża nowelizacja VAT, wkrótce czekają nas następne zmiany. Podatnikom trudno jest śledzić wszystkie kolejne modyfikacje przepisów i skutki praktyczne nimi spowodowane. Dlatego udostępniamy dla subskrybentów e-biblioteki podatkowej, na którą składają się 24 wyjątkowe e-booki, gwarancję aktualizacji treści – wszystkie e-booki otrzymane w ramach subskrypcji objęte są dla subskrybentów bezpłatną aktualizacją do końca roku 2011. Gwarancja obejmuje również nabywców pojedynczych e-booków.
 • 10.03.2011Aktualizacja danych po połączeniu spółek
  Pytanie podatnika: Który z podmiotów, uczestniczących w połączeniu (Spółka przejmująca czy Spółka przejmowana) zobowiązany będzie do aktualizacji danych poprzez ewentualne złożenie formularza NIP-2 oraz formularz VAT-Z wskutek połączenia (w szczególności do podpisania stosownych formularzy)?
 • 02.03.2011Fundusze unijne: Aktualizacja list projektów indywidualnych
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło kolejną aktualizację list projektów indywidualnych, czyli najważniejszych inwestycji, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji był przegląd stanu ich przygotowań. W efekcie z list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych usuniętych zostało 9 projektów i dodano 2 nowe przedsięwzięcia.  
 • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
  Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 21.02.2011Bezpłatny program Formularz VZM-1 podatki.biz
  Prezentujemy Państwu program Formularze VZM-1 podatki.biz umożliwiający wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 • 17.02.2011Darowizna na rzecz OPP nie podlega VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 04.02.2011Ubezpieczenia produktów bankowych – rekomendacja ZBP
  1 lipca br. wejdzie w życie rekomendacja Związku Banków Polskich w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Głównym celem tego dokumentu jest określenie ogólnych zasad postępowania banków w przypadku, gdy wykonywanie przez bank lub ubezpieczyciela umów ubezpieczenia ryzyka banku może wywołać skutki dla klienta.  
 • 01.02.2011Bezpłatny program Formularz VZM – nowa wersja instalacyjna
  W serwisie podatki.biz udostępniliśmy dzisiaj nową wersję instalacyjną bezpłatnego programu Formularz VZM. Wersja ta umożliwia import danych z poprzednich wersji programu, wyposażona jest w moduł aktualizacji, który w przyszłości w przypadku zmiany przepisów umożliwi aktualizację bez konieczności pobierania nowej wersji. Przypomnijmy, że program będzie pomocny wszystkim, którzy starają się o zwrot VAT z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.  
 • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
 • 20.01.2011Aktualizacja Kalkulatora FK
  Informujemy, że opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator FK, oznaczoną numerem 4.8.8 z dnia 20 stycznia 2011 r.
 • 03.01.2011Kiedy sprzedaż firmowego samochodu osobowego podlega zwolnieniu z VAT
  Pytanie podatnika: Czy sprzedając samochód przed upływem 6 m-cy od daty wprowadzenia do środków trwałych Zainteresowana może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i nie płacić podatku należnego od tej transakcji oraz nie rejestrować się jako podatnik VAT na formularzu VAT-R?
 • 29.12.2010Nowa deklaracja VAT-9M także jako e-deklaracja
  Ministerstwo Finansów opublikowało w BIP projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt ten zastępuje na liście e-deklaracji określonej w zmienianym rozporządzeniu dotyczasową deklarację dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9M) deklaracją dla podatku od towarów i usług (VAT-9M). Konieczność aktualizacji listy deklaracji powstała w związku z określeniem nowych wzorów deklaracji dla VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (rozporządzenie nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw).
 • 22.12.2010Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
  Pytanie podatnika: Czy wykazując w zeznaniu PIT przychód ze sprzedaży samochodu, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wygranej zgodnie z protokołem przekazania samochodu?
 • 02.12.2010WSA: Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
  Tezy: Niezbędnym elementem klauzuli jest oświadczenie rzeczoznawcy co do aktualności operatu, którego to oświadczenia nie może zastąpić stwierdzenie rzeczoznawcy o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska w sprawie. Podtrzymanie stanowiska w sprawie, które to sformułowanie, co należy podkreślić nie jest terminem ustawowym, nie jest bowiem tym samym co "potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego". Podtrzymanie stanowiska w sprawie odnosi się bowiem do przekonania rzeczoznawcy o prawidłowości przyjętych metod badawczych, poczynionych ustaleń i uzyskanych wyników, a nie do wpływu na aktualność operatu szacunkowego czynnika obiektywnego niezależnego od "warsztatu" rzeczoznawcy jakim jest upływ czasu pomiędzy sporządzeniem operatu, a jego wykorzystaniem przez organ administracji orzekajacy w sprawie.
 • 23.11.2010NIP tylko dla przedsiębiorców
  Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązujące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Resort przewiduje m.in. przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób objętych systemem ewidencji ludności i pozostawienie NIP wyłącznie dla podatników VAT i prowadzących działalność gospodarczą.  
 • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
  Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
 • 26.10.2010Jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb rachunkowości?
  Warto przyjrzeć się zasadom dokonywania odpisów amortyzacyjnych określonym w ustawie o rachunkowości. Trzeba bowiem pamiętać, że nieco się one różnią od reguł właściwych dla rozliczeń podatkowych.
 • 25.10.2010Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
  Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Wartości wyrażone w walutach obcych trzeba zatem przeliczać na złotówki. Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
 • 22.10.2010Kiedy wyceniać aktywa po cenach netto?
  W przypadku gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Wartości te nie mogą być wyższe od cen nabycia tych aktywów albo kosztów ich wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takiej sytuacji jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
 • 21.10.2010Jak dokonać wyceny aktywów i pasywów?
  Jednym z elementów inwentaryzacji jest dokonanie wyceny aktywów i pasywów. Dokonuje się jej nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dzień ten jest natomiast dniem, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
 • 13.10.2010Zgłoszenia identyfikacyjne na nowych formularzach
  Wprowadzenie nowych wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, o których mowa w ustawie o NIP, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Jednocześnie ma zostać wprowadzony nowy wzór zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3).
 • 13.10.2010Po przekwalifikowaniu gruntów zapłacisz wyższy podatek
  Interpelacja nr 17714 do ministra finansów w sprawie opodatkowania terenów zlokalizowanych wzdłuż szlaków komunikacyjnych
 • 11.10.2010Jak prowadzić księgi rachunkowe?
  Ustawa o rachunkowości wymaga, aby księgi rachunkowe były prowadzone w języku polskim. Księgowania powinny być natomiast dokonywane w walucie polskiej. Poza tym jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zas ady (politykę) rachunkowości.
 • 29.09.2010Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.: Kwota zakupu nie podlega waloryzacji
  Pytanie podatnika: Dnia 9 lipca 1993 r. Wnioskodawca nabył udziały w spółce z o.o. za kwotę 50 mln zł, która po denominacji w 1995 r. wynosiła 5 000 zł. W 2007 r. zarząd spółki wystąpił o sprzedaż udziałów. Jednakże dopiero w dniu 12 listopada 2009 r. Wnioskodawca sprzedał, zmuszony sytuacją rodzinną, ww. udziały za kwotę 20 000 zł. Czy w związku ze sprzedażą w 2009 r. udziałów w spółce z o.o. koszt ich zakupu w 1993 r. podlega waloryzacji przy rozliczeniu w zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodów?
 • 28.09.2010PO Infrastruktura i Środowisko – 10 preumów
  Trzy projekty z sektora środowiska oraz siedem z zakresu transportu zostanie dofinansowanych na łączną kwotę 542 mln zł – wynika z preumów zawartych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty zostały umieszczone na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wyniku sierpniowej aktualizacji.
 • 13.09.2010Zmiany stawek VAT: Czy będzie problem z kasami fiskalnymi?
  Interpelacja nr 17402 do ministra finansów w sprawie kosztów wprowadzenia planowanej przez rząd podwyżki podatku VAT
 • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
  Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
 • 02.09.2010Wyniki aktualizacji list kluczowych unijnych projektów
  Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej. Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
 • 26.08.2010MG proponuje aktualizację ustaw energetycznych
  Weryfikacja przepisów kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz uporządkowanie przepisów prawa energetycznego – propozycje takich zmian przedstawił departament energetyki Ministerstwa Gospodarki. Zdaniem resortu aktualizacji wymaga również regulacja dotycząca akcyzy na energię elektryczną.
 • 02.08.2010Fundusze unijne: Więcej środków na infrastrukturę energetyczną
  Zwiększenie dofinansowania dla gazociągów Włocławek-Gdynia i Jeleniów-Dziwiszów oraz dla połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa przewiduje propozycja aktualizacji listy projektów z działania 10.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którą Ministerstwo Gospodarki zamierza wystąpić do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo na listę rezerwową dołączono dwa nowe projekty, związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • 15.07.2010Jedno okienko: Problem z aktualizacją danych
  Interpelacja nr 16018 do ministra gospodarki w sprawie wydłużenia ścieżki administracyjnej dla niektórych czynności w wyniku wprowadzenia zasady tzw. jednego okienka
 • 13.07.2010Opodatkowanie sprzedaży wygranego w loterii samochodu
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze sprzedażą samochodu wygranego w loterii należy zapłacić podatek? Jeśli tak, to na jakim formularzu podatkowym należy wykazać tę sprzedaż?
 • 05.07.2010Najpierw postępowanie podatkowe, a dopiero potem obciążenie kosztami biegłego
  Z uzasadnienia: Dla obciążenia strony skarżącej kosztami opinii biegłego na gruncie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy spełnić wymagane przytoczonymi normami prawa przesłanki, przy czym nie wystarczy tylko stwierdzenie, że miała miejsce czynność w postaci sporządzenia opinii oraz, że "wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika." Z zestawienia cytowanych norm prawnych wynika bowiem, że są pozostałe wymogi związane z brzmieniem tychże przepisów, a do nich należy uprzednie ustalenie między innymi, czy przedmiot opodatkowania (jak w niniejszej sprawie - budynki i budowle po myśli art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czy jest i może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
 • 21.06.2010Odliczanie VAT przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
  Pytania podatnika: 1. Czy Spółka nabywając w przyszłości usługi, których nabycie zostało udokumentowane fakturą VAT - a należność zostanie zapłacona w ratach - ma prawo pomniejszyć podatek należny za dany miesiąc rozliczeniowy, o podatek naliczony obliczony proporcjonalnie do kwoty zapłaconej raty za nabytą usługę? 2. Czy zwrócone przez klientów na rachunek bankowy lub do kasy Spółki wydatki, które zostały opłacane w ich imieniu i na ich rzecz przez spółkę, między innymi z tytułu należnych w danym postępowaniu opłat skarbowych od pełnomocnictw składanych w postępowaniach podatkowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, opłat za wydanie interpretacji indywidualnych, wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, opłat kancelaryjnych za wydanie odpisu wyroku sądowego oraz innych należnych opłat sądowych oraz publicznoprawnych, winny być uznane przez Spółkę za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 22%, która to usługa winna być udokumentowana fakturą VAT?
 • 15.06.2010Ministerstwo Gospodarki z nowym portalem
  Stworzenie nowoczesnego pod względem technicznym oraz wizualnym portalu, wzmacniającego zarządzanie wiedzą w resorcie – taki był cel zmian w internetowym serwisie MG, który w nowej odsłonie został uruchomiony 14 czerwca. Struktura nowych stron została dostosowana do strategicznych kierunków działania ministerstwa, takich jak reforma regulacji, fundusze UE, wsparcie przedsiębiorczości, bezpieczeństwo gospodarcze i współpraca międzynarodowa.
 • 26.05.2010Zmiana deklaracji VAT 7 – nie tylko pole na adnotacje
  Interpelacja nr 15181 do ministra finansów w sprawie utrzymania stosowanych dotychczas druków VAT-7: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • 18.05.2010Wpływ migracji zamożnych podatników na dochody samorządów
  Interpelacja nr 15053 do ministra finansów w sprawie propozycji zmian w zakresie zasad naliczania dochodów gmin i powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 07.05.2010MG: Wzrost PKB będzie szybszy niż prognozuje KE
  Analitycy Ministerstwa Gospodarki spodziewają się nieznacznie szybszego wzrostu gospodarczego Polski, niż wynika to z ostatnich prognoz Komisji Europejskiej, i szacują go na poziomie około 3 proc. w 2010 r. i co najmniej 3,5 proc. w 2011 r. Według Komisji dynamika PKB wyniesie 2,7 proc. w 2010 r. i 3,3 proc. w 2011 r., dzięki czemu Polska będzie najszybciej rozwijającym się krajem UE w tym i pozostanie jednym z liderów wzrostu w przyszłym roku.
 • 22.04.2010KPP o sytuacji w ochronie zdrowia
  Według KPP, braku inicjatywy ustawodawczej Minister Zdrowia w zakresie zmian systemowych ustroju opieki zdrowotnej nie można tłumaczyć układem głosów w parlamencie. Chociaż w trakcie konferencji, która odbyła się 7 kwietnia pod patronatem KPP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jakub Szulc poinformował, że do końca kwietnia będą ukończone pracę nad pakietem ustaw usprawniających funkcjonowanie systemu, to jednak takie działanie należy uznać za niewystarczające. Polsce potrzebna jest całościowa przemyślana reforma ustroju opieki zdrowotnej a nie działania usprawniające.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »