Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualizacji

 • 16.04.2010Orzecznictwo: Tabela amortyzacyjna zamiast ewidencji środków trwałych
  Z uzasadnienia: W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania, przyjmując błędnie, że tabela amortyzacyjna nie spełnia wymogów formalnych ewidencji środków trwałych i nie może być z nią utożsamiana. W związku z tym, za zasadne należało uznać twierdzenia Skarżącego, że przedstawienie tabel amortyzacyjnych stanowiło wystarczającą podstawę do dokonania odpisów amortyzacyjnych, z uwagi na treść art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczynych, który wskazuje na wagę istnienia samej ewidencji środków trwałych, a nie innych dokumentów źródłowych.
 • 07.04.2010Opinia ZRP o opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów
  Już w lutym 2009 roku Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił uwagę na problem, jakim jest zwiększenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, które wzrosły drastycznie z powodu aktualizacji wyceny wartości nieruchomości gruntowych. Temat powrócił na łamy gazet, gdyż do końca marca trzeba byo wnieść opłaty za użytkowanie wieczyste.
 • 02.04.2010Prostsza aktualizacja danych dla celów VAT
  1 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która uprości zasady aktualizacji podstawowych danych identyfikacyjnych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie 14-dniowego terminu dla podatników VAT na dokonanie aktualizacji danych zarówno na gruncie ustawy o NIP, jak i ustawy o VAT, a także zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego dla celów VAT, w sytuacji, gdy dane podlegające aktualizacji zostały już objęte zgłoszeniem aktualizacyjnym na podstawie ustawy o NIP.
 • 22.03.2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich.
 • 16.03.2010Inflacja w lutym spadła do 2,9 proc.
  W lutym 2010 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. w skali roku i o 0,2 proc. w skali miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w lutym br. - zarówno w porównaniu do stycznia br., jak i lutego 2009 - miał wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem.
 • 25.02.2010Główne zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie: a) miejsca świadczenia usług, b) składania informacji podsumowujących. Przepisy ustawy weszły w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2010 r.  Wprowadzone zmiany istotnie zmieniają obowiązki w podatku od towarów i usług podatników dokonujących transakcji z zagranicą.
 • 22.02.2010Ułatwienia dla przedsiębiorców opłacających za siebie składki na ZUS
  Koniec z samodzielnym wypełnianiem formularzy ubezpieczeniowych przez płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej. Od 1 marca dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie informacji uzyskanych od płatników, przy pomocy oprogramowania KSI ZUS. W każdym miesiącu pracownicy Zakładu wprowadzają do systemu ZUS około 1,2 mln papierowych dokumentów ubezpieczeniowych dostarczonych przez płatników składek.
 • 15.02.20101 procent – problemy urzędów skarbowych ze stosowaniem prawidłowego wykazu
  Od kilku dni Ministerstwo Finansów usiłuje wyjaśnić przypadki, w których urzędnicy, posługując się nieaktualnym wykazem organizacji pożytku publicznego znajdującego się w systemie kompyterowym POLTAX odmawiają przyjęcia zeznań wskazujących OPP nie znajdującą się w wykazie. Wydaje się, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. Poniżej publikujemy dwa wyjaśnienia MF z kilku ostatnich dni, dotyczące tej sprawy.
 • 09.02.2010Rząd: Deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,9 proc. PKB w 2012 r.
  W poniedziałek 8 lutego rząd przyjął aktualizację programu konwergencji, czyli harmonogramu dostosowania polskiej gospodarki do kryteriów określonych w Traktacie z Maastricht. Dokument zawiera opis sytuacji gospodarczej kraju i najważniejsze informacje o stanie finansów publicznych. Jednym z priorytetów średniookresowej strategii rządu pozostaje wejście do strefy euro, co ma być możliwe dzięki obniżeniu deficytu sektora finansów publicznych do 2,9 proc. w 2012 r. oraz utrzymaniu długu publicznego poniżej 60 proc. PKB.
 • 05.02.2010W 2011 roku zarejestrujesz firmę przez Internet
  Interpelacja nr 13603 do ministra gospodarki w sprawie funkcjonowania programu „Jedno okienko” i instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
 • 04.02.2010MRR zaktualizowało listy projektów indywidualnych
  Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Celem aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, a na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.
 • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
  1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.
 • 18.12.2009Bardzo duże pieniądze z budżetu do ZUS
  Interpelacja nr 12104 do ministra finansów w sprawie deficytu w kasie ZUS
 • 08.12.2009Orzecznictwo: Użytkowanie wieczyste – podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego
  Podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., stanowi kwota należnej każdorazowo opłaty (pierwszej, rocznej), czyli ustalanej na moment jej ustawowej wymagalności, 2. Obowiązek podatkowy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., powstaje z momentem otrzymania całości lub części poszczególnych opłat (pierwszej, rocznej), lecz nie później niż z upływem terminu ich płatności (wymagalności).
 • 02.12.2009Rząd powiększył dwie specjalne strefy ekonomiczne
  Rada Ministrów na wniosek ministra gospodarki przyjęła zmiany w rozporządzeniach dotyczących katowickiej i warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Efektem zmian będzie znaczne powiększenie obydwu obszarów, co ma się przyczynić do realizacji nowych projektów inwestycyjnych i stworzenia nowych miejsc pracy.
 • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
  1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
 • 22.10.2009Częstotliwości GSM udostępnione na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe akty prawne umożliwiające wykorzystywanie częstotliwości GSM przez telefony 3G. Jest to następstwem porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów zawartego w lipcu w celu aktualizacji dyrektywy GSM dotyczącej wykorzystania widma radiowego do celów telefonii komórkowej. Nowe przepisy europejskie spowodują wzrost konkurencji na europejskim rynku usług telekomunikacyjnych i ułatwią operatorom świadczenie szybszych usług o zasięgu paneuropejskim, takich jak np. mobilny internet. Przyczynią się również do szybszego rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych, będących jednym z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze w UE.
 • 21.09.2009Zielone światło dla nowej ustawy o finansach publicznych
  Likwidacja państwowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, a także państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, wprowadzenie stabilnych zasad wydatkowania środków publicznych oraz wdrożenie długofalowego planowania – to podstawowe założenia nowej ustawy o finansach publicznych. Zmiany mają za zadanie uzdrowienie finansów państwa i dostosowanie ich do standardów Unii Europejskiej.
 • 26.08.2009BCC o zmianach w ochronie informacji niejawnych
  Ułatwienia dla przedsiębiorców ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych, a także firm wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania w tym zakresie – to zmiany w ustawie o ochronie informacji niejawnych, które pozytywnie ocenił Business Centre Club. Według autorów rządowego projektu celem nowego prawa jest takie unormowanie systemu ochrony informacji niejawnych, aby był on maksymalnie efektywny przy jednoczesnym uproszczeniu i aktualizacji, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.
 • 21.08.2009BCC pozytywnie ocenia projekt ustawy o rezerwach strategicznych
  Zdaniem Business Centre Club, opracowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o rezerwach strategicznych, przewidujący zmianę celu tworzenia, a także zmianę organizacji i funkcjonowania państwowych rezerw - stwarza możliwość utworzenia sprawnego i racjonalnego systemu, który zabezpieczy realizację zadań m.in. z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.
 • 12.08.2009Prawie 37 mld zł w półtora roku
  Wpływy z prywatyzacji kluczowych spółek w ciągu najbliższych 18 miesięcy (druga połowa 2009 r. i 2010 r.) mają wynieść ok. 36,7 mld zł – przewiduje przyjęta przez rząd uchwała w sprawie aktualizacji „Planu prywatyzacji na lata 2008 – 2011”. Oprócz zwiększenia wpływów do budżetu w latach 2009-2010, prywatyzacja powinna także pomóc wielu spółkom Skarbu Państwa znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej i uczynić przedsiębiorstwa bardziej efektywnymi – wyjaśnia rząd.
 • 10.08.2009MG: Tauron powinien pozostać w rękach państwa
  Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje sprzeciw wobec prywatyzacji spółki Tauron S.A., co zakłada  zaktualizowany plan prywatyzacyjny, ogłoszony w lipcu przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Jedna z największych polskich firm energetycznych miałaby zostać sprywatyzowana w 2010 r. wraz z innymi państwowymi spółkami.
 • 03.08.2009MRR: Listy projektów kluczowych zaktualizowane
  Resort rozwoju regionalnego zakończył kolejną aktualizację list projektów indywidualnych dla programów Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 626 projektów o całkowitej orientacyjnej wartości 229,9 mld zł. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów z UE to ponad 141,1 mld zł.
 • 23.07.200936,7 mld zł z prywatyzacji do końca 2010 r.
  Według uaktualnionego programu prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa przychody ze sprzedaży państwowego majątku mają do końca przyszłego roku wynieść 36,7 mld zł. Lista kluczowych projektów prywatyzacyjnych obejmuje m.in. sektor energetyki i chemii oraz sprzedaż części udziałów Skarbu Państwa w spółkach giełdowych, w tym części akcji KGHM i Lotos. W rękach Skarbu Państwa pozostaną spółki strategiczne.
 • 09.07.2009Orzecznictwo: Zawieszenie czy umorzenie postępowania egzekucyjnego?
  Na podstawie tytułów wykonawczych nr: SM 4/879/07, SM 4/881/07 wystawionych 31.07.2007 r. obejmujących zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. i odsetki za zwłokę od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za listopad i grudzień 2002 r. oraz tytułów wykonawczych nr: SM 5/885/07 i SM 5/886/07 wystawionych 01.08.2007 r. obejmujących zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2002 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach wszczął postępowanie egzekucyjne z majątku "M." Spółki z o.o. w S. (dalej: Spółka).
 • 29.06.2009Spółka cywilna techników dentystycznych może korzystać ze zwolnienia z VAT
  Pytanie podatnika: Czy spółka cywilna techników dentystycznych świadcząca usługi poprzez swoich wspólników, którzy wykonują je osobiście, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT od 1 stycznia 2008 r.?
 • 06.05.2009Założenia nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
  Równość osób fizycznych wobec innych wierzycieli, dyscyplina finansowa, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – takie, zdaniem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, będą efekty ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i jej rozszerzenia na wszystkich obywateli.
 • 10.04.2009Nieuregulowany status nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów
  Ponad 60 proc. działek Skarbu Państwa i blisko 30 proc. działek gminnych (spośród skontrolowanych przez Izbę) ma nieuregulowany stan prawny – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. Starostowie i wójtowie (a w miastach burmistrzowie i prezydenci) nie wiedzą dokładnie, jakie nieruchomości należą do gmin i Skarbu Państwa oraz jaki jest ich stan prawny. Nieuporządkowanie stanu prawnego nieruchomości występuje w całej Polsce, zwłaszcza w województwach położonych wzdłuż zachodniej i północnej granicy kraju.
 • 06.04.2009Ulepszenie budynku a podatek od nieruchomości
  Pytanie: W ciągu tego roku planujemy rozbudować i zmodernizować istniejące budynki. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od zwiększonej powierzchni użytkowej tych budynków oraz od wzrostu ich wartości?
 • 01.04.2009Ceny nakładów inwestycyjnych w ubiegłym roku
  O 0,3 proc. obniżyły się w ciągu czterech kwartałów 2008 r. ceny nakładów inwestycyjnych w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2007 - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • 13.03.2009GUS: Roczna inflacja w lutym wzrosła o 0,5 pkt. proc.
  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku wyniósł w lutym 3,3 i był wyższy niż przed miesiącem o pół punktu procentowego – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń 2009 w stosunku stycznia ubiegłego roku został skorygowany do wysokości 2,8 proc. wobec wstępnie szacowanego 3,1 proc.
 • 12.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część II
  Przedwczoraj opublikowaliśmy pierwszą część przeglądu programów, dzięki którym możemy w prosty sposób rozliczyć podatek dochodowy za 2008 rok. Zaprezentowaliśmy program naszego autorstwa, oraz programy firmy wrocławskiej firmy Format oraz krakowskiego Elfina. Dzisiaj kontynuujemy przegląd. Nie przeprowadzaliśmy szczegółowych testów oprogramowania pod kątem poprawności działania – z własnego doświadczenia wiemy, że takich bardzo dokładnych testów dokonują producenci przed udostępnieniem programu. Chodziło nam raczej o przedstawienie głównych funkcji użytkowych i pokazanie, że wybór oprogramowania jest już naprawdę spory.
 • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część I
  Sezon rozliczeń rocznych w pełni. Płatnicy podatku wysłali już informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatników, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się z podatku za 2008 rok. Najwcześniej rozliczają się zwykle osoby, które oczekują zwrotu podatku – im szybciej złożą zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot. Osoby, którym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopłacić fiskusowi, często wstrzymują się z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnieć, że nie ma znaczenia, czy zeznanie złożymy wcześniej czy później – podatek trzeba zapłacić w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpłatnych programów, w których możemy sporządzić zeznanie w prosty i szybki sposób. Postanowiliśmy dokonać ich krótkiego przeglądu, aby ułatwić naszym Czytelnikom wybór. Dzisiaj jego pierwsza część.
 • 04.02.2009Wzmocnienie funduszy poręczeniowych dla MSP
  Z obecnych 888,5 mln zł do około 1,8 mld zł w 2013 r. wzrosnąć ma kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a z 589 mln zł do ok. 1 mld zł podniesiony zostanie kapitał funduszy poręczeniowych – zdecydował rząd. Rada Ministrów przyjęła dokument „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 – 2013”, przedłożony przez ministra gospodarki.
 • 03.02.2009Unijne dotacje poza konkursem: Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych
  Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 548 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 194,59 mld zł. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to blisko 117,5 mld zł.
 • 02.02.2009Program Rozliczenie roczne podatki.biz 2008
  Już od wielu lat udostępniamy naszym Czytelnikom program Rozliczenie roczne podatki.biz. Mamy przyjemność przestawić jego edycję służącą do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Tak jak w poprzednich latach zdecydowaliśmy się na prostą i przejrzystą formę, rezygnując z wbudowywania skomplikowanych kreatorów. Program umożliwia bardzo szybkie wypełnienie i wydrukowanie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Koncentrowalismy się na tym, aby wypełnienie formularzy przypominało jak najbardziej pracę na oryginalnych drukach. Jak zawsze program wyposażyliśmy w moduł "Razem czy osobno" - umożliwiający podjęcie decyzji, czy opłaca nam się rozliczenie ze współmałzonkiem, i jak co roku na naszych stronach www udostępnimy serwis Rozliczenie roczne 2008 - którego zawartość stanowić będzie omówienie i analiza problemów szczegółowych, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania rozliczenia rocznego.
 • 28.01.2009Nie ma podstaw do aktualizacji kwoty do ustalania wartości początkowej lokali
  Interpelacja nr 6090 do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia kwestii braku aktualizacji kwoty określonej w art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjmowanej przez podatników do ustalenia w sposób uproszczony wartości początkowej budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 • 30.12.2008Dane dotyczące dowodu osobistego w formularzach NIP
  Zapytanie nr 2414 do ministra finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
 • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie
  Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?
 • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
  Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?
 • 11.12.2008Zmiana PKD — aktualizacja REGON
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności uchyliło PKD wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. Od 1 stycznia 2008 r. powstające podmioty przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych posługują się już nową klasyfikacją (dalej: PKD 2007). Jednak do 31 grudnia 2009 r. stara klasyfikacja (PKD 2004) będzie nadal stosowania — do działalności oznaczonych zgodnie z nią przed 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorcy zadają sobie jednak pytanie: czy i kiedy powinni podjąć działania w celu zmiany numeracji PKD w istniejących wpisach do systemu REGON.
 • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
  Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • 20.08.2008Zmiany w rejestrze REGON
  Rząd na wniosek Głównego Urzędu Statystycznego zmienił rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. Nowe przepisy dotyczą także szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
 • 12.08.2008Aktualizacja wartości środków trwałych
  Od 20 lat powadzę warsztat produkujący skrzynki na listy. Na hali produkcyjnej jest wiele maszyn, które mimo upływu lat działają, bowiem oprócz tego, że są właściwie użytkowane i konserwowane, regularnie przeprowadzam ich remonty. Niestety – w ewidencji środków trwałych maszyny te mają zerową wartość księgową. Czy mogę zaktualizować (podwyższyć) tę wartość, np. poprzez wycenę biegłego i zaliczać koszty ich amortyzacji do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 • 03.07.2008Przedsiębiorca większość deklaracji prześle drogą elektroniczną
  Od początku lipca system e-Deklaracje przyjmuje kolejnych 16 deklaracji, które można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podatnicy zyskali możliwość przesyłania za pośrednictwem Internetu m.in. rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz aktualizacji danych (NIP-3).
 • 20.06.2008Od piątku całkowity zakaz połowów dorsza
  20 czerwca 2008 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 czerwca 2008 r w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 663). Nowa regulacja wprowadza całkowity, czasowy zakaz prowadzenia połowów dorszy na Morzu Bałtyckim przez wszystkie statki pływające pod polską banderą.
 • 12.06.2008Pracownicy otrzymają akcje PGNiG
  Rząd zdecydował o sprzedaży jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co pozwoli na wydanie akcji uprawnionym pracownikom tej spółki. Rada Ministrów przyjęła też projekt aktualizacji „Polityki dla przemysłu gazu ziemnego”, przedłożony przez ministra skarbu państwa
 • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
  W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
 • 13.05.2008Przekształcenie spółki a prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do wyboru rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej za rok 2008 (wyboru formy ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów), czy też spółka jawna musi prowadzić księgi rachunkowe do końca roku obrotowego tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.?
 • 07.05.2008Prawo do odliczenia VAT z faktury od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT
  Za sprzeczną z prawem wspólnotowym należy uznać wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, stwierdzającą, że organ podatkowy ma prawo odmówić odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach podwykonawcy, dotyczących faktycznie zrealizowanych usług, na tej podstawie, że zbywca usługi nie dokonał aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w terminie i nie zapłacił należnego podatku. Skoro podatek wynikający z faktury był w świetle powołanych przepisów należny i wymagalny, to zadaniem państwa jest stworzenie i stosowanie takich środków, które umożliwią jego wyegzekwowanie — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »