Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłata za hotel szkolenie

 • 16.06.2015NSA. Szkolenia zawodowe a przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Nie jest możliwe określenie zindywidualizowanej wartości świadczeń uzyskiwanych przez pracownika, a zatem brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów uczestnictwa pracowników w zajęciach dodatkowych i uroczystej kolacji w czasie wolnym od obowiązkowego szkolenia zawodowego. Wykładnia, która utożsamia otrzymanie nieodpłatnego świadczenia z możliwością wzięcia przez pracownika udziału w spotkaniu organizowanym przez pracodawcę i która nie uwzględnia, czy pracownik wziął udział w spotkaniu oraz czy i w jakim stopniu skorzystał z oferowanych świadczeń, stanowi rozszerzającą interpretację przepisów prawa.
  • 11.03.2015Stawka VAT dla świadczonych usług refakturowania mediów
   Pytanie podatnika: Jaką stawką VAT opodatkowane są media (dostawa wody, energii, odbiór ścieków, wywóz nieczystości) w umowach najmu, gdzie widnieje zapis oddzielający pozostałe koszty eksploatacyjne od ścisłego czynszu?
   • 03.07.2013Wyjazd szkoleniowo-integracyjny a przychód pracownika
    Pytanie podatnika: Czy świadczenia związane z organizacją spotkań i wyjazdów szkoleniowych oraz integracyjnych stanowią przychód dla pracowników lub członków ich rodzin opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz poboru podatku?
    • 03.08.2011Wyjazdy szkoleniowe pracowników - konsekwencje podatkowe w PIT
     Jeśli świadczenia oferowane pracownikowi mają charakter niesprecyzowany co do wielkości, potencjalny i warunkowy, kwalifikowanie ich jako przychodu ze stosunku pracy jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód nie może zostać hipotetycznie przypisany en bloc (grupie podatników czy też jednemu podatnikowi). Przeciwnie, powinien on poddawać się weryfikacji w sensie możności jego wyliczenia i skonkretyzowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.