Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja obcych obiektach

  • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?