Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje pracownicze

 • 04.10.2019Pracownicze Plany Kapitaowe: Wane pytania i odpowiedzi
  Firmy zatrudniajce co najmniej 250 osób najpóniej do 25 padziernika br. s zobowizane podpisa umow o zarzdzanie PPK, a do 12 listopada – zawrze umow o prowadzenie PPK w imieniu pracowników. W kolejnych latach obowizki te bd dotyczy coraz mniejszych pracodawców, warto wic pozna odpowiedzi na pytania, zwizane z PPK.
  • 26.02.2019Co dalej z OFE?
   Ogólne zaoenia zmian w OFE obejmuj przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej 25% wartoci aktywów OFE przy jednoczesnym zewidencjonowaniu ich wartoci na indywidualnych subkontach poszczególnych osób ubezpieczonych w ZUS. Natomiast 75% aktywów netto OFE, stanowicych gównie akcje spóek notowanych na Giedzie Papierów Wartociowych, ma zosta przekazane na IKZE prowadzone w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W zwizku z faktem, e zmiany te nie zostay jeszcze wprowadzone, wszystkie zgromadzone do tej pory aktywa pozostaj w OFE w ramach którego rodki funduszy s stopniowo przekazywane do ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
   • 08.11.2017Podatki 2018: Jak zmiany w PIT wpyn na pracownicze programy akcyjne?
    Z pocztkiem 2018 r. w ycie wej ma dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.  Projektodawcy zamierzaj wprowadzi m.in. definicj programu motywacyjnego i zmieni cz przepisów dotyczcych takich programów. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej PwC, nowela bdzie mie realny wpyw na pracownicze programy akcyjne (PPA), które ciesz si w Polsce rosnc popularnoci.
    • 10.10.2016Wypata z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
     Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypaty (bez skadki ZUS paconej przez pracodawc) z podziau wyniku finansowego netto w miesicu ich wypaty?
     • 19.09.2016Podatek od lokat i oszczdnoci do likwidacji? 
      Interpelacja nr 5567 w sprawie likwidacji lub zmniejszenia podatku od dochodw kapitaowych.
      • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
       Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
       • 08.07.2016Uchwaa NSA. Odsetki z tytuu nieterminowej zapaty a rdo przychodu w PIT
        Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zosta zaliczone do przychodw z innych rde, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwizku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
         Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
         • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
          Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
          • 25.01.2016Akcje pracownicze po zmarym maonku. Podstawa opodatkowania
           Pytanie podatnika: Czy akcje pracownicze nabyte nieodpatnie przez zmarego ma weszy w skad spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny by wykazane przez Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym na potrzeby Urzdu Skarbowego i czy ewentualny podatek od spadku winien by wyliczony od 1/2 udziau?
           • 13.11.2015WSA. Odsetki karne powinny by przypisane do nalenoci gwnej
            Z uzasadnienia: Skoro odsetki, jako wiadczenie akcesoryjne s bezporednio i cile zwizane z przychodem z tytuu odpatnego zbycia akcji, a odsetki te nie mogyby powsta, gdyby nie obowizek zapaty ceny za akcje, to nie ma uzasadnionych podstaw do przyjcia, e naleno gwna oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny by przypisane do dwch odrbnych rde przychodw. Nie sposb bowiem za odrbne rdo przychodw uzna przychodw z odpatnego zbycia akcji (papierw wartociowych) i odsetek od kwoty sprzedanych akcji.
            • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
             Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
             • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
              Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
              • 19.01.2015Podatkowe skutki podziau przedsibiorstwa
               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z przejciem dziaalnoci podstawowej w ramach podziau Spki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych?
               • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracownikw. Skutki podatkowe
                Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawc akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych rde? Czy te jest to przychd z kapitaw pieninych? Czy dochody zwizane z otrzymaniem akcji „B” bd podlegay opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy te dochd zrealizuje si jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spki „B”?
                • 07.05.2014czenie spek a koszty uzyskania przychodw
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawc w zwizku z przygotowaniem oraz realizacj procesu poczenia stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw, potrcalne w momencie ich poniesienia?
                 • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybra?
                  Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                  • 07.05.2013Nagrody dla pracownikw jako koszty uzyskania przychodw pracodawcy
                   Wykadnia jzykowa art. 15, a take art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych powinna uwzgldnia konstrukcj podatku dochodowego od osb prawnych oraz wypywajcy z niej charakter prawny, nie pozwalajcy powtrnie ujmowa w kosztach uzyskania przychodw osoby prawnej nagrd wypaconych jej pracownikom z zysku netto, a wic po wczeniejszym obcieniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osb prawnych.
                   • 12.04.2013Premie pracownika wypacane z zysku a koszty uzyskania przychodu
                    Wykadnia jzykowa art. 15, a take art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) powinna uwzgldnia konstrukcj podatku dochodowego od osb prawnych oraz wypywajcy z niej charakter prawny, nie pozwalajcy powtrnie ujmowa w kosztach uzyskania przychodw osoby prawnej nagrd wypaconych jej pracownikom z zysku netto, a wic po wczeniejszym obcieniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osb prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 13.06.2011Premie i nagrody dla pracownikw z zysku netto s kosztem podatkowym
                     Z uzasadnienia: Wypata nagrody z zysku netto bdzie kosztem uzyskania przychodw, poniewa ma zwizek z przychodami i nie jest zawarta w katalogu wycze zawartym w art. 16 ustawy o podatku dochodowego od osb prawnych. Z kolei nie bd kosztem uzyskania przychodw, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt ustawy, skadki na ubezpieczenie spoeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrbnych ustaw - od nagrd i premii, wypacanych w gotwce lub w papierach wartociowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem to wynika wprost z przepisu.
                     • 04.04.2011Prywatyzacyjne plany MSP
                      W 2011 r. Ministerstwo Skarbu Pastwa zamierza za porednictwem warszawskiej Giedy Papierw Wartociowych sprywatyzowa midzy innymi Jastrzbsk Spk Wglow oraz sprzeda kolejne pakiety akcji pastwowych spek - przede wszystkim PKO BP SA. Resort ma nadziej, e ten rok bdzie kontynuacj dobrej passy na rynkach kapitaowych z roku poprzedniego, dziki czemu zostanie wzmocniony wizerunek Warszawy jako regionalnego centrum finansowego.  
                      • 22.03.2011Emerytury – jak przedsibiorcy odkadaj na staro?
                       Business Centre Club zapyta swoich czonkw, w jaki sposb gromadz rodki na swoje emerytury i czy planowane zmiany dotyczce otwartych funduszy emerytalnych bd miay wpyw na ich dotychczasowe decyzje. Z badania wynika, e przedsibiorcy poza do popularnym wrd nich III filarem najchtniej inwestuj w nieruchomoci, obligacje, lokaty bankowe, akcje i fundusze inwestycyjne.  
                       • 23.07.2010Wypaty dla pracownikw dokonanych z podziau zysku jako KUP
                        Nalene udziaowcom dywidendy z tytuu udziau w spce kapitaowej s rodkami przenoszonymi z majtku teje spki do majtku jej wsplnika, ktre to wiadczenie stanowi realizacj szczeglnego zobowizania wynikajcego z relacji spka kapitaowa - wsplnik. Z tych tez wzgldw wiadczenia takiego nie mona traktowa jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osob prawn. Czym innym ni wypata dywidendy wsplnikowi jest natomiast wypacanie przewidzianych regulaminem wewntrznym spki wiadcze zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeeli rdem rodkw na realizacj teje wypaty bdzie osignity przez spk w poprzednim roku zysk netto.
                        • 20.07.2010Prywatyzacja pracownicza – MG chce uatwie
                         Ministerstwa Gospodarki przyjo i skierowao do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji trzech ustaw: o komercjalizacji i prywatyzacji, o porczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pastwa oraz niektre osoby prawne, a take Prawa upadociowego i naprawczego. Gwne cele projektu to wsparcie prywatyzacji pracowniczej, zwikszenie zainteresowania jednostek samorzdu terytorialnego udziaem w procesach prywatyzacyjnych i upadociowych, a take upowszechnienie wasnoci obywatelskiej.
                         • 23.06.2010Zwolnienie z PIT sprzeday akcji: Obrt publiczny nie jest ofert publiczn
                          Publiczny charakter oferty, o ktrej mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie ma miejsca wtedy, gdy jest adresowana do ograniczonego krgu osb, lecz gdy jest adresowana do wszystkich – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 13.01.2009Koszty uzyskania przychodw ze sprzeday akcji nabytych w drodze spadku
                           Pytania podatnika: 1. Czy koszty postpowania spadkowego (w sytuacji gdy w skad masy spadkowej wchodz tylko akcje) wykazane fakturami VAT i poniesione przez spadkobiercw, w tym koszty pomocy prawnej udzielonej przez kancelari (wykazane fakturami VAT), stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji? 2. Czy koszty obsugi prawnej (wykazane fakturami VAT) udzielonej przez kancelari polegajcej na prowadzeniu negocjacji z potencjalnym nabywc, a take z osob, ktra zgasza roszczenia do akcji oraz na sporzdzeniu projektu bilingwalnej umowy sprzeday akcji, w tym dokonaniu ustale statusu prawnego akcji stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji?
                           • 12.06.2007Koszty uzyskania przychodw z tytuu odpatnego zbycia akcji
                            Pytanie podatnika: Dotyczy ustalania kosztw uzyskania przychodu przy sprzeday akcji pracowniczych.
                            • 05.12.2006Odpowiedzialno spadkobiercw za zobowizania podatkowe spadkodawcy
                             Pytanie: W 2005 r. mj m sprzeda akcje pracownicze. Po mierci ma, od uzyskanego przez ma z tego tytuu dochodu, do urzdu skarbowego zosta wpacony podatek dochodowy od osb fizycznych. Jednoczenie toczy si postpowanie spadkowe i po jego zakoczeniu spadkobiercy bd mieli obowizek zapaty podatku od spadku, w skad ktrego wchodz rwnie pienidze uzyskane ze sprzeday akcji. Czy zapata podatku dochodowego od dochodu ze sprzeday akcji oraz podatku od spadku prowadzi do podwjnego opodatkowania tych samych kwot?
                             • 27.12.2005Przychody kapitaowe w zeznaniu rocznym
                              Od 1 stycznia 2004 r. zmieni si sposb opodatkowania dochodw kapitaowych i nastpio jego ujednolicenie. Dochody kapitaowe poczwszy od 2004 r. opodatkowane s wedug stawki 19%. Przypomnijmy, e do koca 2003 r. np. odsetki od poyczek, czy od wkadw oszczdnociowych byy opodatkowane ryczatowo wedug stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypacanych wsplnikom spek kapitaowych wynosi 15%.