Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB4/4511-262/16-4/IM

 • 26.09.2019Pobór zaliczek na podatek przy oddelegowaniu na okres przekraczajcy 183 dni
  Od wynagrodze pracowników, których przewidywany pobyt w Niemczech ma przekracza zgodnie z zawart umow 183 dni w okresie dwunastu miesicy w roku podatkowym, patnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.
  • 26.06.2019NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem
   Z uzasadnienia: Nie mona uzna za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsiwzicia, w którym za zwycizc uznaje si kadego uczestnika, który osignie w danym przedziale czasu okrelon warto obrotów z tytuu sprzeday towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeeli spóka organizuje akcj niespeniajc wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowi przychodu z konkursu. Warto nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonuj na rzecz spóki czynnoci w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie przychód z pozarolniczej dziaalnoci.
   • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
    Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
    • 21.05.2019NSA. Odsetki od kwot wypaconych odszkodowa z PIT
     Z uzasadnienia: Nieuprawnione jest zatem stanowisko prezentowane przez skarc, i kwoty otrzymane z tytuu ubezpiecze majtkowych i osobowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuj równie odsetki za nieterminow wypat tych wiadcze. W przepisie tym nie mówi si o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych i pozostajcych w zwizku z nimi (zwizanych z nimi) innych kwotach, lecz wycznie o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych.
     • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
      Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
      • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
       Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
       • 29.10.2018NSA. Liniowy podatek wyklucza wspólne rozliczenie maonków
        Z uzasadnienia: Podatnik dokonujcy wyboru opodatkowania dochodów osiganych z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wedug jednolitej 19% stawki podatkowej skada w cile okrelonym terminie owiadczenie woli naczelnikowi urzdu skarbowego i od tego momentu ma do niego zastosowanie przepis art. 30c, do czego nawizuje w swojej treci art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, wyczajcy z kolei w takim wypadku moliwo wspólnego opodatkowania maonków. Dokonany w tym owiadczeniu wybór jest nieodwoywalny w trakcie roku podatkowego i jednoczenie rozciga si na kolejne lata podatkowe, a do prawnie skutecznej rezygnacji podatnika z dokonanego wyboru.
        • 13.09.2018NSA: Konkurs czy program motywacyjny?
         Z uzasadnienia: „...nagrody uzyskiwane przez uczestników wskazanego przedsiwzicia nie stanowi nagród w konkursie, lecz s nagrodami zwizanymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Innymi sowy, bd one motywowa nie tyle do wspózawodnictwa pomidzy uczestnikami okrelonego „konkursu”, ile do wspózawodnictwa w pracy zawodowej, do osignicia najwikszej iloci obrotów i dochodów ich pracodawcy. Jest to zatem niewtpliwie system motywacyjny, którego uczestnicy stan si beneficjentami wiadcze z tytuu przyczynienia si do zwikszenia sprzeday produktów, stanowicego zasadniczy cel przedsiwzicia nazwanego „konkursem”.
         • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
          Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
          • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
           Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
           • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
            Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
            • 19.03.2018NSA. Warto posików powyej diety z PIT
             Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wycznie warto tej czci otrzymanych przez pracownika wiadcze na pokrycie kosztów wyywienia w podróy (bez wzgldu na form tego wiadczenia), która nie przekracza wysokoci diety z tytuu podróy subowej. Rezygnacja przez pracodawc z wypacania diety na rzecz zapewnienia bezpatnego i penego wyywienia nie oznacza, e w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okrela limitu dla nalenoci zwizanych z wyywieniem pracownika podczas podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 26.10.2017Subowy telefon z abonamentem bez limitu a prywatne rozmowy i przychód pracownika
              Spóka zawara umow z operatorem sieci komórkowej, która przewiduje wynagrodzenie ryczatowe za wiadczone usugi w tym nielimitowane rozmowy z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych na terenie Polski. Spóka planuje udostpni wybranym pracownikom telefony do korzystania dla celów subowych, jednake chce równie dopuci moliwo incydentalnego wykorzystania ich do rozmów krajowych w celach prywatnych. Czy wykonywanie rozmów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
              • 25.10.2017Subowy telefon z abonamentem bez limitu a prywatne rozmowy i przychód pracownika
               Spóka zawara umow z operatorem sieci komórkowej, która przewiduje wynagrodzenie ryczatowe za wiadczone usugi w tym nielimitowane rozmowy z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych na terenie Polski. Spóka planuje udostpni wybranym pracownikom telefony do korzystania dla celów subowych, jednake chce równie dopuci moliwo incydentalnego wykorzystania ich do rozmów krajowych w celach prywatnych. Czy wykonywanie rozmów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
               • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                • 18.08.2017Odsetki za zwok s bytem niezalenym
                 Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczy pojcie przychodu z odpatnego zbycia nieruchomoci do pojcia ceny nabycia okrelonej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania pojcia przychodu o ewentualne odsetki za opónienie w zapacie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzgldne pierwszestwo przed reguami wynikajcymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
                 • 17.08.2017NSA. Ugoda u notariusza podlega PIT
                  Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dotyczy odszkodowania i zadouczynienia otrzymanego na mocy ugody zawartej w formie aktu notarialnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 26.07.2017Ulga na dzieci: Sama wadza rodzicielska nie wystarczy
                   Interpelacja nr 13581 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zasad rozliczania ulgi prorodzinnej
                   • 07.06.2017Prowadzenie dziaalnoci za granic. Gdzie paci podatek?
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykonuje prace spawalniczo-montaowe na warsztacie kontrahenta niemieckiego w siedzibie jego firmy na terenie Niemiec. Wnioskodawca nie posiada zarejestrowanej dziaalnoci w Niemczech, nie posiada równie na ich terenie oddziau w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczony jest w Polsce i tutaj te odprowadza skadki ZUS. W którym kraju Wnioskodawca posiada rezydencj podatkow oraz obowizek opodatkowania dochodów z dziaalnoci gospodarczej?
                    • 06.06.2017NSA. Sprzeda nieruchomoci: Ulga odsetkowa a ulga mieszkaniowa
                     Z uzasadnienia: Ustawodawca, jak wskazano wyej, odrónia wydatki na spat kredytu i spat odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzgldnienie wydatków na spat odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy (tzw. ulga odsetkowa), nie wycza moliwoci zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust.25 pkt 2 lit. a ustawy o PIT od opodatkowania dochodu ze zbycia kolejnego lokalu w czci przeznaczonej na spat tego kredytu.
                     • 05.06.2017Jak ustali rezydencj podatkow?
                      Pytanie podatnika: Gdzie podatnik posiada swoj rezydencj podatkow i w którym kraju ma obowizek opodatkowa dochody z dziaalnoci gospodarczej?
                      • 17.05.2017Obowizki patnika przy wypacie wynagrodzenia czonkom wspólnoty mieszkaniowej
                       Pytanie podatnika: Wspólnota Mieszkaniowa w formie uchway powoaa zarzd wspólnoty mieszkaniowej. Równie w formie uchway ustalia wynagrodzenie dla czonków zarzdu za prac na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Jak w wietle przepisów podatkowych naley rozliczy wypacane wiadczenie dla czonków zarzdu wspólnoty mieszkaniowej?
                       • 16.05.2017Dofinansowanie do zielonej szkoy dziecka a PIT pracownika
                        Maj i czerwiec to miesice, w których wiele szkó organizuje dla swoich uczniów wyjazdy na tzw. zielon szko. Niektórzy pracodawcy finansuj rodzicom wydatki na ten cel. Zobaczmy, czy takie dofinansowanie jest przychodem pracownika, który naley opodatkowa podatkiem dochodowym.
                        • 15.05.2017Opodatkowanie PIT otrzymanych napiwków
                         Napiwek otrzymywany przez pracownika jest przychodem ze stosunku pracy i powinien zosta opodatkowany razem z wynagrodzeniem. Warto pamita, e za prawidowe rozliczenie podatku nienalenie od formy wypaty napiwku, zawsze odpowiada bdzie pracownik. 
                         • 15.05.2017Dofinansowanie do zielonej szkoy dziecka a PIT pracownika
                          Maj i czerwiec to miesice, w których wiele szkó organizuje dla swoich uczniów wyjazdy na tzw. zielon szko. Niektórzy pracodawcy finansuj rodzicom wydatki na ten cel. Zobaczmy, czy takie dofinansowanie jest przychodem pracownika, który naley opodatkowa podatkiem dochodowym.
                          • 12.05.2017Opodatkowanie PIT otrzymanych napiwków
                           Napiwek otrzymywany przez pracownika jest przychodem ze stosunku pracy i powinien zosta opodatkowany razem z wynagrodzeniem. Warto pamita, e za prawidowe rozliczenie podatku nienalenie od formy wypaty napiwku, zawsze odpowiada bdzie pracownik. 
                           • 14.04.2017Kiedy ekwiwalent za pranie odziey roboczej bez PIT?
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca nie posiada rodków umoliwiajcych pranie odziey roboczej, pracownikom wypacany jest ekwiwalent pieniny za pranie we wasnym zakresie. Ekwiwalent jest wypacany w formie ryczatu. Ryczat zosta obliczony na podstawie szacunkowych kosztów prania w danym miesicu. Obecnie wysoko ryczatu zostaa okrelona w kwocie 10 z miesicznie. Czy tak ustalony ryczat stanowi przychód pracownika, od którego naley naliczy i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                            • 12.04.2017Przychody pracownika: Dodatkowe wydatki zwizane z uytkowaniem kart przedpaconych
                             Pytanie: Pracodawca planuje wprowadzenie wiadcze dla pracowników w postaci kart przedpaconych, które umoliwiaj dokonywanie patnoci w wybranych obiektach sportowych i kulturalnych. Oprócz kwoty doadowania karty przedpaconej, pracodawca zobowizany bdzie ponosi dodatkowe wydatki (wypaty) na rzecz podmiotu obsugujcego karty, takie jak: miesiczna prowizja, koszty etykietowania, opata za przesyk oraz jednorazow opat za kart. Czy ww. wydatki (wypaty) naley uzna za przychody ze stosunku pracy?
                             • 12.04.2017Skutki podatkowe otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokoci
                              Pytanie podatnika: Czy kwota zasdzona przez sd (zwrot zadatku w podwójnej wysokoci) stanowi dla Wnioskodawczyni ródo przychodu i w zwizku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy te stanowi kwot woln od podatku dochodowego? Jeli zasdzona kwota stanowi dla Wnioskodawczyni ródo przychodu to z jakiego tytuu?
                              • 04.04.2017Turnus rehabilitacyjny. Rozliczenie ulgi dla niepenosprawnych
                               Wystarczajc przesank do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej okrelonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby podatnik poniós wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepenosprawnoci i posiada dokument stwierdzajcy poniesienie tego wydatku.
                               • 03.04.2017Turnus rehabilitacyjny. Rozliczenie ulgi dla niepenosprawnych
                                Wystarczajc przesank do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej okrelonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby podatnik poniós wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepenosprawnoci i posiada dokument stwierdzajcy poniesienie tego wydatku.
                                • 30.03.2017Ryczat na samochód z paliwem czy bez? - fiskus nie zmienia zdania
                                 Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itd.?
                                 • 29.03.2017Ryczat na samochód z paliwem czy bez? - fiskus nie zmienia zdania
                                  Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itd.?
                                  • 22.03.2017Ubiór subowy nie jest przychodem pracownika
                                   Pytanie podatnika: Pracownicy i osoby zatrudnione na umow zlecenia bd zobowizani do noszenia kolekcji dostpnej w sprzeday spóki. Ubrania te posiadaj oznaczenia identyfikujce spók (logo). Moe si zdarzy, e pracownicy bd wykorzystywali stroje take poza godzinami pracy (np. w drodze do pracy). Czy udostpnienie ubra z kolekcji nie stanowi przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla pracowników i zleceniodawców?
                                   • 13.03.2017Dochody zagraniczne. Ograniczony i nieograniczony obowizek podatkowy
                                    Pytanie podatnika: Czy w wietle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podlega ograniczonemu, czy te nieograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce?
                                    • 30.01.2017Ekwiwalent za pranie odziey roboczej bez podatku?
                                     Co do zasady przyznany pracownikowi ekwiwalent pieniny za pranie odziey roboczej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z pón. zm.). Wypacona kwota moe by jednak zwolniona z podatku. 
                                     • 26.01.2017Jak dzieli przychód i koszty podatkowe w spóce osobowej?
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowizany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjtym w umowie spóki osobowej udziaem Wnioskodawcy w zysku spóki osobowej?
                                      • 20.01.2017NSA. Sprzeda udziau w nieruchomoci przekazanego do majtku odrbnego maonka
                                       Definiujc pojcie „nabycia” nieruchomoci lub udziau w nieruchomoci, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku ich darowizny z majtku objtego wspólnoci ustawow maesk do majtku osobistego (odrbnego) jednego z maonków, w sytuacji dalszego trwania tej wspólnoci, naley odwoywa si do przepisów i zasad ich wykadni wynikajcych z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 28.11.2016Przychód pracownika z tytuu objcia go prywatn opiek medyczn
                                        Objcie pracownika prywatn opiek medyczn poprzez wykupienie przez pracodawc abonamentu medycznego jest dla niego wiadczeniem o okrelonej wartoci majtkowej. Niemniej jednak, okrelajc wysoko przychodu pracownika z tego tytuu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrbnienie okrelonych grup wiadcze zdrowotnych wchodzcych w zakres oferowanego pakietu medycznego.
                                        • 25.11.2016Przychód pracownika z tytuu objcia go prywatn opiek medyczn
                                         Objcie pracownika prywatn opiek medyczn poprzez wykupienie przez pracodawc abonamentu medycznego jest dla niego wiadczeniem o okrelonej wartoci majtkowej. Niemniej jednak, okrelajc wysoko przychodu pracownika z tego tytuu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrbnienie okrelonych grup wiadcze zdrowotnych wchodzcych w zakres oferowanego pakietu medycznego.
                                         • 25.11.2016Skutki w PIT zwrotu nieruchomoci oraz odstpienia przez sprzedajcego od umowy
                                          Pytanie podatnika: Czy zwrot nieruchomoci sprzedajcemu, bdcy nastpstwem wprowadzenia sprzedajcego przez kupujcego w bd co do moliwoci i zamiaru wywizania si z umowy oraz skutecznego odstpienia przez sprzedajcego od umowy stanowi nabycie w rozumieniu prawa podatkowego, powodujce, e w okresie 5 lat od takiego zdarzenia kade odpatne zbycie nieruchomoci rodzi bdzie obowizek zapaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                          • 22.11.2016Nabycie nieruchomoci w zamian za doywotni rent: ródo i koszty uzyskania przychodu
                                           Pytanie: Midzy mn i moj maonk obowizuje ustrój ustawowej wspólnoci majtkowej. Wuj maonki planuje nam przekaza prawo wasnoci nieruchomoci, któr naby w listopadzie 2015 r., w zamian za doywotni rent wypacan w okrelonej kwocie miesicznie do dnia mierci wuja. Wuj bdzie zamieszkiwa w nieruchomoci do dnia swojej mierci. My bdziemy opacali czynsz oraz opaty eksploatacyjne, natomiast wuj bdzie wpaca nam co miesic okrelon w umowie kwot w zamian za moliwo zamieszkiwania w nieruchomoci. Czy powstanie przychód w PIT od wpacanych przez wuja kwot? Czy czynsz i opaty bd stanowiy koszt uzyskania przychodu?
                                           • 10.11.2016Dochody zagraniczne. Praca za granic z polskim PIT?
                                            Ograniczony i nieograniczony obowizek podatkowy w Polsce. Te dwa pojcia s niezwykle istotne w kwestii oceny zaistnienia koniecznoci rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych. Zobaczmy, jak praktycznie okreli, gdzie zapaci podatek dochodowy, pracujc poza granicami kraju.
                                            • 28.10.2016Jak ustali przychody i koszty z tytuu udziau w spóce osobowej?
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowizany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjtym w umowie spóki osobowej udziaem Wnioskodawcy w zysku spóki osobowej?
                                             • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC czonków zarzdu
                                              Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spók skadki stanowi bd przychód podlegajcy opodatkowaniu PIT czonków zarzdu, a spóka wystpowa bdzie jako patnik podatku od osób fizycznych?
                                              • 16.09.2016Karty rabatowe nie stanowi przychodu pracownika
                                               Pytanie: Czy w zwizku z planowanym przekazaniem pracownikom elektronicznych kart rabatowych, z ktrych pracownicy spki jak i czonkowie ich rodzin bd mogli dokonywa zakupu paliw z rabatem, rabaty te bd stanowiy dla pracownikw i czonkw ich rodzin przychd jako czciowe nieodpatne wiadczenie, od ktrych to naley pobra zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy przekazanie pracownikom elektronicznych kart rabatowych bdzie neutralne podatkowo?
                                               • 12.09.2016Kto ma moliwo zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw?
                                                Pytanie podatnika: Czy Spka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umw o prac, wywizujc si z obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporzdzanie majtkowymi prawami autorskimi, powstaymi w wyniku pracy twrczej, bdzie uprawniona do stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw, przy czym do pozostaego przychodu z wynagrodzenia za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodw powinny zosta okrelone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
                                                • 06.09.2016Jesienna zielona szkoa dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
                                                 Pocztek roku to czas, w ktrym wiele szk organizuje wyjazdy dla uczniw. Rodzice dzieci i modziey niekiedy otrzymuj dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawcw. Czy takie rodki trzeba opodatkowa PIT? Zobaczmy.
                                                 • 05.09.2016Jesienna zielona szkoa dla dziecka. Dofinansowanie bez podatku?
                                                  Pocztek roku to czas, w ktrym wiele szk organizuje wyjazdy dla uczniw. Rodzice dzieci i modziey niekiedy otrzymuj dofinansowanie na ten cel od swoich pracodawcw. Czy takie rodki trzeba opodatkowa PIT? Zobaczmy.
                                                  • 31.08.2016Dokumentacja transakcji z podmiotami powizanymi dotyczy wycznie przedsibiorcw?
                                                   Pytanie: Czy art. 25 ustawy o PIT, naley interpretowa w ten sposb, e niezbdn przesank, aby organ podatkowy okreli dochd (z tytuu darowizny w zakresie zwolnienia maonka z dugu) w drodze oszacowania, jest fakt dokonania czynnoci w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy darowizna w postaci zwolnienia z dugu stanowi „transakcj”, o ktrej mowa w art. 25a ustawy o PIT i gdy warto darowizny przekracza 25a ust. 2 tej ustawy, czy powstanie obowizek sporzdzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powizanymi?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »