amortyzacja inwestycje

 • 26.05.2023Ochrona inwestorów indywidualnych. UE szykuje nowe przepisy
  Inwestorzy detaliczni (indywidualni) mają uzyskać większą ochronę – wynika z przyjętego przez Komisję Europejską pakietu nowych regulacji. W założeniu interesy konsumentów mają zostać postawione na pierwszym miejscu w kontekście inwestycji detalicznych. Jak zapowiada Bruksela, w efekcie możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie unii rynków kapitałowych.
 • 25.05.2023Prawo do odliczenia VAT: Prewspółczynnik odliczenia podatku
  W praktyce obrotu gospodarczego może zdarzyć się sytuacja, w której zakup towaru lub usługi dotyczy zarówno działalności gospodarczej jak i celów innych niż działalność gospodarcza.
 • 04.05.2023Czym wyróżnia się spółka komandytowa? Jakie są jej zalety?
  Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie i funkcjonowanie spółek handlowych. Jedną z nich jest spółka komandytowa. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch rodzajów wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Jak zawrzeć taką formę prawną? Jakie są jej zalety? Jaki jest minimalny kapitał zakładowy w tym przypadku? Dowiedz się, co musisz wiedzieć przed zarejestrowaniem swojej pierwszej spółki komandytowej.
 • 28.04.2023Wybór formy opodatkowania za 2022 do 2 maja 2023 r.
  Jeżeli na 2022 rok wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, możesz to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę opodatkowania z wybranych wcześniej ryczałtu albo z podatku liniowego na skalę podatkową możesz zmienić z mocą wsteczną. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które możesz składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomisz o tym urząd skarbowy. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.
 • 14.04.2023Podatek u źródła: Ważny wyrok ws. odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał niekorzystny dla podatników wyrok dotyczący odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji. Sprawa odnosi się do dywidendy wypłacanej na rzecz spółki z siedzibą w Holandii. Organ podatkowy wskazał, że spółka holenderska nie spełniła ustawowego wymogu, bo dywidendy są w Holandii zwolnione z podatku.
 • 13.04.2023Podatek u źródła: Ważny wyrok ws. odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał niekorzystny dla podatników wyrok dotyczący odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji. Sprawa odnosi się do dywidendy wypłacanej na rzecz spółki z siedzibą w Holandii. Organ podatkowy wskazał, że spółka holenderska nie spełniła ustawowego wymogu, bo dywidendy są w Holandii zwolnione z podatku.
 • 30.03.2023Sądy bronią amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
  Od 1 stycznia 2023 roku w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być wyższe w roku podatkowym niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Wskazane ograniczenie przekłada się na bardzo negatywne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw, w szczególności traktujących nieruchomości jako inwestycje i niedokonujących do nich odpisów amortyzacyjnych na potrzeby rachunkowe.
 • 23.03.2023Zagrożenia dla dominującej pozycji dolara
  Jeszcze nieco ponad dwa lata temu, w sierpniu 2020 roku, Nouriel Roubini[1] - wybitny amerykański ekonomista, człowiek który przewidział światowy kryzys gospodarczy z 2008 roku – stwierdzał w podsumowaniu swojego artykułu dla brytyjskiego Guardiana, że pozycja dolara jest na razie bezpieczna, chociaż w nadchodzących latach i dziesięcioleciach stoją przed nim poważne wyzwania.
 • 22.03.2023Przekształcenie spółki lub JDG a estoński CIT – zmiany w 2023 r.
  Estoński CIT nazywany także „ryczałtem od spółek” umożliwia zarządzanie kapitałem spółki, pozwalając na lokowanie środków w poszczególne inwestycje bez obowiązku zapłaty podatku do momentu, w którym zysk zostanie wypłacony wspólnikom. Od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT wprowadzono pewne zmiany. Czy obecnie nadal warto korzystać z tego rozwiązania?
 • 09.03.2023Zasady wliczania do czasu pracy podróży służbowych - MPiPS wyjaśnia
  W obecnym stanie prawnym problematyka zasad wliczania do czasu pracy podróży służbowych nie jest uregulowana wprost w konkretnym przepisie Kodeksu pracy. Kwestia relacji czasu podróży służbowej do czasu pracy pracownika była natomiast przedmiotem bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w którym sąd ten dokonywał wykładni przepisów Kodeksu pracy definiujących czas pracy oraz podróż służbową - czytamy w odpowiedzi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 08.03.2023Sposób rozliczania VAT w działalności nierejestrowanej
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna. Nazwa pochodzi stąd, iż dla jej legalnego wykonywania zbędna jest rejestracja w CEIDG, urzędzie skarbowym oraz GUS. W myśl ww. przepisu za działalność gospodarczą nie jest uznawana działalność takich osób o ile przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • 01.03.2023Nowa ustawa ułatwi inwestycje dotyczące elektrowni szczytowo-pompowych
  Rząd przyjął projekt nowej ustawy, która ma usprawnić przygotowanie, realizację i rozbudowę inwestycji dotyczących elektrowni szczytowo-pompowych. Jak tłumaczy rząd, takie elektrownie będą pełnić rolę magazynów energii elektrycznej i będą istotne w kontekście transformacji energetycznej. Przewiduje się, że w Polsce może powstać minimum 6 elektrowni tego rodzaju.
 • 28.02.2023Podatek przychodowy zamiast CIT? ZPP rusza z nową kampanią
  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpoczął nową kampanię pn. „Biznes dla Polski, Polska dla biznesu”, która ma promować nowoczesny patriotyzm gospodarczy oraz tworzyć klimat do poprawy warunków prowadzenia biznesu. Jednym z pierwszych postulatów organizacji jest wprowadzenie prostego podatku przychodowego na niskim poziomie. Danina miałaby funkcjonować zamiast podatku dochodowego CIT.
 • 14.02.2023Komputery kwantowe jednym z motorów transformacji gospodarczej
  W kolejnych latach rewolucja związana z technologią kwantową może być jednym z głównych motorów transformacji gospodarczej – oceniają eksperci firmy EY. Przewiduje się, że sprzedaż usług na bazie technologii kwantowej wzrośnie do 8,6 mld dolarów w 2027 r., a do tego czasu poziom inwestycji kapitałowych osiągnie 16,4 mld USD. Potencjalne zyski z zastosowania technologii mają być zdecydowanie większe i dotyczyć różnych sektorów.
 • 14.02.2023Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
  Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • 13.01.2023Działalność gospodarcza: Jak wybrać optymalną formę opodatkowania? 
  Jeśli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować.
 • 09.01.2023Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych zacznie obowiązywać już w marcu
  W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2023 r. i mają ułatwiać inwestycje mieszkaniowe grupom osób fizycznych, które chcą własnymi siłami budować domy i mieszkania.
 • 28.12.2022Zwolnienie z CIT a decyzja o wsparciu na nowe inwestycje
  Od 1 stycznia 2022 r. podatnik, który chce zwolnić określone dochody z podatku CIT, musi mieć pewność, że jego dochody są „osiągnięte z realizacji nowej inwestycji”, a nie - tak jak miało to miejsce do końca 2021 r. - że jego dochody są „uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu”. W przypadku zatem gdy część dochodów nie pochodzi „z realizacji nowej inwestycji”, podatnik powinien pozostałą część dochodów wyodrębnić i opodatkować na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT.
 • 22.12.2022Nowa dyrektywa CSRD coraz bliżej - komentarz ekspercki
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano nową dyrektywę ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Nowe przepisy zobowiążą duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe do przedstawiania w sprawozdaniach z działalności informacji nt. kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka.
 • 20.12.2022[21.12.2022] Szkolenie on-line: Bilansowe zamknięcie roku
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie bilansowego zamknięcia roku, a w szczególności w zakresie: sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej wyceny składników bilansu ustalenia wyniku finansowego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych uproszeń w zakresie sporządzania sprawozdań.
 • 09.12.2022Dostawcy usług będą musieli zgłaszać transakcje związane z kryptoaktywami
  Wszyscy dostawcy usług obsługujących transakcje na kryptoaktywach dla klientów mieszkających w Unii Europejskiej zostaną zobowiązani do zgłaszania takich transakcji – zapowiada Komisja Europejska. Nowy wymóg ma służyć zwiększaniu przejrzystości podatkowej. Zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2026 r.
 • 07.12.2022Branża farmaceutyczna ma płacić nowy parapodatek
  Podmioty z branży farmaceutycznej, w tym m.in. apteki, producenci leków i hurtownie farmaceutyczne, mają płacić nową opłatę roczną. Wpływy z niej będą docelowo pokrywać część kosztów funkcjonowania zreformowanej inspekcji farmaceutycznej. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, nowa opłata to w praktyce kolejny podatek, który obciąży branżę.
 • 07.12.2022Pomoc dla mikro- oraz małych przedsiębiorców
  Mali przedsiębiorcy, np. prowadzący sklepiki osiedlowe, otrzymują nowe rachunki za media, ogrzewanie. Koszty zatrudnienia wzrastają. To wszystko powoduje masowe zamykanie działalności przez małych przedsiębiorców, a w konsekwencji ogromny wzrost bezrobocia. Kiedy i na jaką pomoc mogą liczyć mikro- oraz mali przedsiębiorcy? - pyta posłanka w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.
 • 01.12.2022Wsparcie procesu transformacji ekologicznej budynków - ustawa już obowiązuje
  Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej budynków. Ma się to odbywać poprzez: zwiększenie skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, poprawę stanu technicznego budynków komunalnych oraz propagowanie wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.
 • 28.11.2022Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty
  Przypomnijmy, że od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.
 • 16.11.2022Biznes apeluje o ograniczenie wydatków na programy socjalne i społeczne
  Wobec pogarszającej się sytuacji finansów publicznych rząd powinien zmienić podejście do kierunków polityki socjalnej i społecznej – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Zrzeszająca biznes organizacja zaapelowała m.in. o ograniczenie programu 500+, likwidację dodatkowych emerytur oraz analizę efektywności wszelkich innych programów socjalnych i społecznych.
 • 14.11.2022PIT: Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) i ulga w PIT z nią związana
  Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.
 • 28.10.2022Wysokie ceny uderzają we wszystkie branże
  Ogólnie pojęta drożyzna, w tym m.in. wzrost kosztów materiałów i energii, stanowi obecnie największe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wynika z nowego badania pn. „Skaner MSP”, które zostało przeprowadzone przez Instytut Keralla Research dla BIG InfoMonitor. Aktualnie już połowa firm podwyższa ceny swoich towarów i usług.
 • 27.10.2022Coraz wyższe stawki najmu. Rynek nieruchomości się zmienia
  We wrześniu br. stawki najmu w głównych miastach Polski były przeciętnie o 28 proc. wyższe rok do roku – wynika z wyliczeń Expandera i Rentier.io. Eksperci przewidują, że taki trend się utrzyma i będzie podnosić opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem. Równocześnie jednak kończy się czas, gdy inwestycje w takie lokale były oparte na dużym finansowaniu z kredytów.
 • 25.10.2022Stan finansów publicznych może wymagać wprowadzenia nowych podatków?
  W obecnej sytuacji rośnie ryzyko przekroczenia w kolejnych latach limitu 60 proc. PKB, który dotyczy relacji wysokości długu publicznego do PKB kraju. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, aby nie przekroczyć tego limitu, konieczne może być np. przejęcie pełni aktywów OFE przez ZUS, zmniejszenie publicznych inwestycji czy też wprowadzenie nowych podatków.
 • 24.10.2022Stan finansów publicznych może wymagać wprowadzenia nowych podatków?
  W obecnej sytuacji rośnie ryzyko przekroczenia w kolejnych latach limitu 60 proc. PKB, który dotyczy relacji wysokości długu publicznego do PKB kraju. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, aby nie przekroczyć tego limitu, konieczne może być np. przejęcie pełni aktywów OFE przez ZUS, zmniejszenie publicznych inwestycji czy też wprowadzenie nowych podatków.
 • 19.10.2022Wysokie ceny gazu. KE chce solidarności i wspólnych zakupów
  Komisja Europejska przedstawiła dodatkowe wnioski dotyczące nadzwyczajnych środków, które mają służyć rozwiązaniu problemu wysokich cen gazu w Unii Europejskiej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw w trakcie zimy. Bruksela proponuje przede wszystkim wspólne zakupy gazu oraz nowe środki związane z przejrzystym i solidarnym wykorzystaniem infrastruktury przez kraje członkowskie.
 • 18.10.2022NSA: Mieszkanie od pracodawcy jest przychodem pracownika
  Dobrowolne przyjęcie od pracodawcy nieodpłatnego zakwaterowania leży w interesie pracownika, gdyż uzyskuje on w ten sposób wymierną korzyść (przysporzenie majątkowe) w postaci uniknięcia kosztów, które musiałby ponieść, skoro zdecydował się na wynikające z umowy o pracę "mobilne" miejsce pracy poza miejscem jego zamieszkania. Zatem, wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla jego pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
 • 18.10.2022PIT: Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym
  Inwestycja w obcych środkach trwałych podlega amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu używania - stanowi o tym art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 06.10.2022Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo 13,7 mld zł z tytułu PIT
  Do końca roku samorządy mają otrzymać łącznie blisko 13,7 mld zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, środki te zostaną przekazane w trzech ratach, a pierwsza transza w wysokości 1/3 kwoty ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego już w ciągu najbliższych dni.
 • 05.10.2022Podatki 2022: Biznes ostrzega przed podatkiem od nadzwyczajnych zysków
  Wprowadzenie tzw. podatku od nadzwyczajnych zysków może skutkować falą niekontrolowanych bankructw, która osłabi całą polską gospodarkę – wynika z badania przeprowadzonego przez Radę Przedsiębiorczości wśród przedstawicieli 146 największych przedsiębiorstw w Polsce. Stawka nowej daniny miałaby wynieść 50 proc. i objąć wszystkie duże firmy, które zatrudniają ponad 250 osób.
 • 29.09.2022Podatki 2023: Nowy budżet zakłada wzrost dochodów podatkowych o 17,4 proc.
  W przyszłym roku dochody podatkowe państwa mają wzrosnąć o 17,4 proc. względem obecnego roku – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2023 r., który został już przyjęty przez rząd. Projekt zakłada również m.in. pewien wzrost udziału samorządów we wpływach z podatku dochodowego PIT.
 • 27.09.2022Usprawnienie procesu inwestycyjnego CPK - nowe zwolnienia podatkowe
  Przepisy zawarte w ustawie z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego mają na celu przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego oraz wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o CPK oraz w innych ustawach, zmierzających do usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz wsparcia i przyspieszenia realizacji inwestycji. W związku z tym, w ustawie o PIT zostaną dodane nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.
 • 21.09.2022Podatki i opłaty lokalne z nieprawidłowościami w gminach
  Gminy zwiększają swoje dochody własne, ale nie zawsze prawidłowo ustalane i pobierane są podatki i opłaty lokalne – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku albo nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, a także nieegzekwowania obowiązku ich składania. W większości badanych gmin stwierdzono wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 • 19.09.2022Ustawa o dochodach JST do zmiany. Prezydent podpisał nowelizację
  Jeszcze w obecnym roku jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostaną zasilone dodatkowymi wpływami z podatku dochodowego PIT w łącznej wysokości 13,6 mld zł – to jedna ze zmian przewidzianych w noweli ustawy o dochodach JST. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.
 • 19.09.2022Kary dla przedsiębiorców w 2023 r. ostro w górę
    Wpisanym na stałe w ryzyko gospodarcze jest brak bieżącego regulowania własnych zobowiązań. Przyczyną takiego stanu mogą być m.in. opóźnienia we wpływach ze sprzedaży produktów, towarów lub usług, ściągalność wierzytelności o małej skuteczności, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyższych sytuacji mogą być: brak, niedopłata bądź opóźnienia w zapłacie podatków, niezłożenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowiązków formalno-podatkowych nakładanych przez ustawodawcę. Uchybienie wykonywania powyższych czynności może skutkować nałożeniem przez organ skarbowy na przedsiębiorcę kary grzywny, a ta uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 • 30.08.2022MPiPS: Składki ZUS od wszystkich umów zleceń? Na razie trwa analiza
    Temat oskładkowania umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, jest dyskutowany już od wielu lat i był ujęty w różnych dokumentach, między innymi w Przeglądzie systemu emerytalnego - Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z propozycjami zmian. Temat ten wielokrotnie też był poruszany na forum Rady Dialogu Społecznego, zaś obecnie trwają prace analityczne w tym zakresie - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  
 • 19.08.2022Podatnik bezgotówkowy i zwrot VAT w 15 dni na rachunku
    Podejmujesz inwestycje związane z rozwojem swojej firmy lub ponosisz wysokie koszty bieżące działalności i masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Jesteś detalistą i przyjmujesz wpłaty bezgotówkowe przy użyciu kas online lub wirtualnych? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot VAT na rachunek w 15 dni, bez dodatkowych formalności.  
 • 16.08.2022Inflacja coraz wyższa, a przedsiębiorcy znacznie ograniczają inwestycje
  W lipcu br. inflacja wyniosła 15,6 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wzrost cen jest na rekordowo wysokim poziomie, ale jednocześnie odnotowano spadek tempa wzrostu względem poprzedniego miesiąca. Problemy z rosnącą inflacją mają coraz wyraźniejszy wpływ na przedsiębiorców. Duża część firm zapowiada kolejne podwyżki cen jesienią, a aż 92 proc. przedsiębiorców rozważa ograniczenie inwestycji.
 • 11.08.2022Coraz gorsza koniunktura. Dane wskazują na spowolnienie gospodarcze
  Słabnące wyniki sprzedaży oraz odczyty dotyczące nowych zamówień i inwestycji potwierdzają spowolnienie gospodarcze w Polsce – wynika z nowego miesięcznego indeksu koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. W sierpniu br. indeks spadł o 3,8 pkt (do 98,6 pkt). Pierwszy raz od lutego odczyt jest poniżej neutralnego poziomu, co oznacza przewagę negatywnych nastrojów.
 • 02.08.2022PIT: Zaniechane inwestycje - co z kosztami uzyskania przychodów
    Przedsiębiorcy, rozpoczynając inwestycje zakładają, że zostaną one ukończone i przyczynią się w przyszłości do zwiększenia przychodów i dochodów firmy. Jednak z wielu różnych powodów wiele inwestycji nie ulega zakończeniu i zostaje zaniechanych lub zostaje sprzedanych. Powstaje w tym momencie pytanie, jak należy traktować takie zdarzenie w kontekście kosztów uzyskania przychodu.  
 • 29.07.2022Nowy indeks gospodarki cyfrowej. Polska na 24. miejscu w UE
  Komisja Europejska opublikowała wyniki nowego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) za 2022 r. Polska zajęła w tym zestawieniu 24. pozycję wśród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak wskazują analitycy, Polska to jeden z krajów, w których poprawa wyników jest najlepsza. Liderami cyfryzacji są Finlandia, Dania, Holandia i Szwecja.
 • 26.07.2022Złoto wraca do świata finansów
    W świecie niestabilnej i coraz mniej przewidywalnej gospodarki coraz częściej sięgamy po sprawdzone na rynku wymiany towarowo-pieniężnej instrumenty. Jednym z takich instrumentów jest złoto. W ciągu ostatnich dziesięcioleci „władcy pieniądza” zrobili wiele, aby wyrzucić złoto ze świata finansów i zastąpić je dolarem.  
 • 25.07.2022Inwestycje w elektrownie wiatrowe. Senat przygotował projekt zmian
  Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowy projekt zakłada liberalizację zasad dotyczących lokalizacji wiatraków. Wprowadzona miałaby zostać zasada zachowania minimalnej odległości 500 metrów w linii prostej od budynku mieszkalnego.
 • 22.07.2022Spółki nieruchomościowe pozbawione odpisów amortyzacyjnych
  Spółki nieruchomościowe, które oddały w leasing operacyjny swoją nieruchomość, zostały w nagły sposób pozbawione jakiejkolwiek możliwości zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od takiej nieruchomości – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Kontrowersje dotyczą ustawy o CIT i tzw. Polskiego Ładu.

następna strona »