Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek za warunki szkodliwe

 • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
  Pracownicy w zwizku z wykonywan prac podlegaj wstpnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowizany jest zawrze umow z zakadem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzcym praktyk lekarsk. Wstpnym badaniom lekarskim podlegaj:
  • 23.06.2010Zobowizania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
   Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zobowiza pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na peen etat w Polsce, wysyanego do pracy we Francji
   • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciy
    W okresie ciy, a take w okresie urlopu macierzyskiego pracownicy, pracodawca nie moe wypowiedzie ani rozwiza umowy o prac, chyba e zachodz przyczyny uzasadniajce rozwizanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentujca pracownic zakadowa organizacja zwizkowa wyrazia zgod na rozwizanie umowy