Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup publikacji

 • 24.12.2015Rozliczenia CIT. Jak ustalać cenę rynkową?
  Teza: 1. Za podstawę ustalania ceny rynkowej w rozumieniu art. 12 ust. 6 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może być uznana taka, która wynika z oferty skierowanej tylko do określonego, zamkniętego kręgu podmiotów, a także taka która wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych obowiązków związanych z przejęciem określonych zadań podmiotu prawa publicznego.
 • 14.12.2015VAT. Jak rozliczać usługi elektroniczne?
  Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Spółka świadcząca usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT wyłącznie poprzez Internet (drogą elektroniczną), na rzecz kontrahentów mających siedzibę zarówno na terytorium UE, jak i poza nim, powinna zapłacić podatek VAT od przeprowadzonych transakcji?
 • 05.03.2015Pełne odliczenie VAT od samochodu. Jak szczegółowa powinna być ewidencja?
  Możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla całej trasy z punktami pośrednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd - dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem adresów punktów pośrednich np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
 • 04.03.2015Pełne odliczenie VAT od samochodu. Jak szczegółowa powinna być ewidencja?
  Z uzasadnienia: Możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dla całej trasy z punktami pośrednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd - dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem adresów punktów pośrednich np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu.
 • 11.02.2015VAT na książki powinien być jednolity
  Interpelacja nr 30521 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT na cyfrowe książki
 • 19.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
 • 16.01.2015VAT 2015: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia tych usług jest teraz miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (dotychczas taka reguła stosowana była wyłącznie przy usługach elektronicznych świadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z państw trzecich).
 • 25.07.2014Sprzedaż zestawu promocyjnego na gruncie VAT
  Pytanie podatnika: Czy sprzedając zestaw promocyjny „on-pack” spółka powinna traktować go jako dostawę odrębnego produktu i wyodrębniać na fakturze sprzedaży cenę takiego produktu, czy też spółka powinna traktować taką sprzedaż jako sprzedaż kilku odrębnych produktów (produkt standardowy, dodany element promocyjny, opakowanie jednostkowe) i wyodrębniać na fakturze sprzedaży osobno cenę wszystkich elementów wchodzących w skład takiego zestawu?
 • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusów
  Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje na rzecz kontrahentów (odbiorców) dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowi umowa o współpracy handlowej. Określa ona warunki współpracy, przewidując m.in. udzielanie bonusów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami umowy. Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do przyznawania bonusów (premii pieniężnych) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej ilości zakupów towarów od Wnioskodawcy. Czy czynność polegająca na udzielaniu bonusów podlega opodatkowaniu VAT?
 • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
 • 26.08.2013Sponsoring a podatek dochodowy i VAT
  W odróżnieniu od darowizny sponsoring jest umową ekwiwalentną, tzn. w zamian za udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego sponsor otrzymuje usługi o charakterze reklamowym.
 • 23.08.2013Odliczenie częściowe VAT oraz korekta podatku naliczonego
  Pytanie podatnika: Czy muzeum ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury, która będzie wystawiona za dezynfekcję, osuszenie, opakowania i transport zbiorów?
 • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
  Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 14.12.2012Rozliczenie wydatków na nabycie wierzytelności obcej
  Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności?
 • 08.05.2012Ogłaszanie sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B w 2012 roku
  Przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wskazują, że część sprawozdań finansowych podlega obowiązkowemu ogłoszeniu w Monitorze Polskim B. Złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenia w Monitorze Polskim B należy dokonać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
  W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
 • 14.03.2012Nieodpłatne przekazywanie książek na rzecz bibliotek a VAT
  Pytanie podatnika: Spółdzielnia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ma obowiązek nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy wydanych książek. Wnioskodawca jest bezpośrednim wydawcą książek i podatek należny jest pomniejszany w całości o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych książek. Czy ww. przekazanie książek bibliotekom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 • 18.07.2011MF: VAT nie wpływa na poziom czytelnictwa
  Interpelacja nr 21931 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska rządu wobec propozycji zmian w polskim prawie podatkowym w odniesieniu do wprowadzenia podatku VAT na towary i usługi wydawnicze
 • 04.05.2011Stawka VAT dla kosztów przesyłki przy sprzedaży wysyłkowej książek
  Koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (tj. stawki w wysokości 23% lub 0%, o ile spełnione zostaną przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku). Natomiast, gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowaną stawką 0% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 15.04.2011 r., sygn. ILPP1/443-46/11-4/AW.
 • 08.04.2011O mężczyźnie, który nie pozostawił testamentu
  Stieg Larsson, autor trylogii Millennium, zmarł w 2004 r. po oddaniu swojego dzieła do druku, lecz przed jego wydaniem. Wszystkie trzy książki o dziennikarzu Mikaelu Blomkviście i Lisbeth Salander okazały się wielkim sukcesem wydawniczym. Gdyby ich autor żył, byłby bardzo majętną osobą. Dodatkowo jego spuścizna ciągle rośnie, ponieważ prawo do publikacji książek zakupiło ponad 40 krajów, przetłumaczono je na 25 języków i trwa ich ekranizacja.
 • 09.03.2011Odliczenie VAT od paliwa do leasingowanych aut w 2011
  Interpelacja nr 20484 do ministra finansów w sprawie odliczania podatku VAT od paliwa
 • 07.02.2011UOKiK: Empik nie przejmie Merlina
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że przejęcie spółki Merlin przez NFI Empik doprowadzi do ograniczenia konkurencji, i zakazała transakcji. Wydanie decyzji zostało poprzedzone największym w historii Urzędu badaniem rynku. Na potrzeby analizy skierowano pytania do ponad 1100 potencjalnych konkurentów i kontrahentów uczestników transakcji, w tym – wydawnictw, dystrybutorów, sklepów internetowych sprzedających książki i płyty z muzyką oraz wytwórni muzycznych. Decyzja nie jest prawomocna. Empikowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 • 27.04.2010Opodatkowanie PIT nagród w konkursie
  Pytania podatnika: 1. Czy przewidziane w konkursie nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł są objęte zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy Wnioskodawca występując w roli płatnika zryczałtowanego podatku może w przypadku nagród o mieszanym charakterze (rzeczowo-pieniężne) potrącić kwotę należnego podatku od wartości całej nagrody, czy potrącenie jest możliwe tylko od nagrody pieniężnej natomiast w przypadku nagrody rzeczowej konieczne jest wpłacenie przez podatnika na rzecz płatnika kwoty odpowiadającej wartości zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu przyznanej nagrody? 3. Czy w przypadku nagród, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł należny podatek należy obliczyć biorąc za podstawę całkowitą wartość nagrody czy tylko nadwyżkę ponad 760 zł?
 • 20.04.2010RPO: Kolej narusza prawa konsumenckie
  Do RPO kierowane są skargi dotyczące jakości usług przewoźników kolejowych. Dotyczą one nagminnych opóźnień pociągów i braku stosownej rekompensaty finansowej, niewłaściwego stanu technicznego taboru do przewozów osobowych, niehonorowania biletów wystawionych przez innego przewoźnika, stanu technicznego i sanitarnego dworców. Z-ca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do Ministra Infrastruktury o zajęcie stanowiska w tej sprawie
 • 26.03.2010UOKIK: Polkomtel ukarany za "Laptop z modemem iPlus tylko za 1 zł"
  Sąd Apelacyjny uznał, że zakwestionowana przez UOKiK reklama operatora sieci Plus iPlus dla ciebie z komputerem wprowadzała w błąd. Wcześniej decyzję Prezesa Urzędu potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • 21.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Nawet jednorazowa czynność może spowodować uznanie podmiotu za podatnika VAT
  Z uzasadnienia: Stanowisko, jakoby okoliczność wystawienia przez skarżącego na przestrzeni lata 2002-2008 ogółem jedynie 14 faktur z tytułu działalności w zakresie fotografii sama przez się nie świadczyła o wykonywaniu czynności z zamiarem ich realizacji w sposób częstotliwy jest wysoce chybione. Gdyby bowiem iść tokiem rozumowania organów podatkowych, to nasuwa się absurdalny wniosek, że to one mogłyby decydować, jaka ilość czynności powinna być wykonana, aby podatnik spełnił wymagania określone w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w zakresie "częstotliwości". Dla jednych zatem mogłaby być to ilość 5 czynności, dla innych - 20, a jeszcze dla innych np. 100. (...) Status podatnika VAT i łączące się z nim prawo do odliczenia podatku jest uzyskiwany niezależnie od celu i rezultatu działalności gospodarczej.
 • 01.10.2009Gry i zabawy podczas szkolenia kontrahentów to reprezentacja firmy
  Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki w związku z organizacją szkolenia będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
  Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
 • 02.06.2009Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: Koniec z protestowaniem
  Prawo zamówień publicznych nieustannie się zmienia, czego dowodem może być kolejny projekt nowelizacji, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Nowelizacja ta wprowadza daleko idące zmiany, tj. całkowitą rezygnację z instytucji protestu czy trybu udzielenia zamówienia – zapytania o cenę.
 • 27.05.2009Przełom w e-administracji?
  Urzędy będą mogły załatwiać sprawy interesantów nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci dokumentu elektronicznego, doręczanego za pośrednictwem internetu – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej.
 • 27.04.2009Jak pod względem podatkowym kwalifikować imprezy promocyjne
  Wyznaczenie wyraźnej granicy między reprezentacją a reklamą jest trudne. Chodzi głównie o przypadki, gdy działania podatnika mają zarówno aspekty reklamowe, jak i reprezentacyjne. Może się zatem zdarzyć, że impreza promocyjna odznacza się okazałością i wystawnością, ale jej aspekt reprezentacyjny jest na drugim planie, bowiem zasadniczym celem organizatora imprezy jest promowanie własnych produktów, a w konsekwencji – zwiększenie ich sprzedaży. W powyższej sytuacji wydatki związane z organizacją imprezy nie powinny być kwalifikowane jako koszty reprezentacji i mogą być zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 23.05.2008Upublicznianie danych osobowych dłużnika przez bank
  Interpelacja nr 2125 do ministra finansów w sprawie publikacji danych osobowych dłużników w Internecie
 • 26.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wyprzedaż majątku własnego nie jest opodatkowana VAT
  1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi 1.1. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 468/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.
 • 06.12.2007Internetowy przewodnik od UKE
  Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował przewodnik po usługach dostępu do internetu. Jest on przeznaczony zarówno dla tych, którzy planują zakup tej usługi, jak i tych, którzy szukają możliwości zmiany dotychczasowych warunków korzystania z niej.
 • 30.08.2007GUS i NBP: Rosną wskaźniki ufności konsumenckiej
  W sierpniu 2007 r. obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, bieżący oraz wyprzedzający, poprawiły się względem poprzedniego miesiąca. Utrzymuje się również korzystna relacja wobec wyników sprzed roku oraz dwóch lat. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi obecnie –5,3 (wobec wartości –7,2 w lipcu), wzrósł zatem o 1,9 pp. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2006 oraz 2005 roku jest to wynik lepszy odpowiednio o 9,9 oraz o 16,5 pp. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej zmienił się w sierpniu jedynie nieznacznie i wynosi –6,7 (w poprzednim miesiącu –6,9). W okresie ostatnich dwóch lat obserwowany jest stały wzrost jego notowań — o 12,5 oraz o 21,7 pp. względem tego samego miesiąca 2006 oraz 2005 roku.
 • 20.02.2007RPO w sprawie znaków opłaty skarbowej
  Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów (05.02.2007 r.) w sprawie skarg obywateli związanych ze zniesieniem możliwości dokonywania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej
 • 07.02.2007Nauka języka kosztem uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z nauką języka angielskiego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]