Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budynek budowla podatek od nieruchomości

 • 15.12.2008Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
  • 27.11.2008Orzecznictwo: Kiedy działalność gospodarcza? 
   „Zdaniem organu, z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że dokonując podziału na działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, podatnik nie działał celem zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Działania te miały na każdym etapie podejmowania czynności o charakterze zarobkowym, poprzez działania zwiększające wartość działek. Nie można odmówić charakteru zarobkowego również sprzedaży działek zabudowanych. Działania poprzedzające sprzedaż, znacznie wykraczające poza zwykłe czynności konieczne do zbycia składników majątku osobistego, wskazują na istnienie woli osiągnięcia korzyści ze sprzedaży, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej”.  
   • 15.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Część składowa rzeczy nie może stanowić przedmiotu samoistnego posiadania
    Przy braku możliwości uznania budynku wzniesionego na cudzej nieruchomości gruntowej oddanej w dzierżawę, nie będącej własnością gminy lub Skarbu Państwa, za część składową rzeczy w rozumieniu art. 47 k.c. oraz uznania, że pozostaje on co najmniej w samoistnym posiadaniu podmiotu, który go wybudował, nie ma możliwości przeniesienia obowiązku podatku w podatku od nieruchomości na ten podmiot. W takiej sytuacji bowiem, budynek ten w znaczeniu prawnym, dzieli los gruntu, czyli oznacza to również, że na właścicielu nieruchomości gruntowej, z tytułu własności tegoż budynku, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości.
    • 15.10.2008Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej
     Pytania podatnika: 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca zapłaci podatek od sprzedaży nieruchomości? 2. Jaką moc prawną mają ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług sprzed roku 2007 w stosunku do obecnie obowiązujących ustaw, odnośnie nabycia i sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca?
     • 13.10.2008Czasowy brak wykorzystywania budynku dla działalności gospodarczej a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
      Nawet nieruchomości niewykorzystywane w danym momencie do prowadzenia działalności należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Nie może być tak, że np. dziura w dachu powoduje, że budynek traci charakter związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza się jego opodatkowanie — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
      • 11.09.2008Odliczenie VAT od zakupów inwestycyjnych
       Pytanie podatnika: Czy Spółka miała prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego, którego część jest wykorzystywana na działalność zwolnioną od podatku VAT, a część na działalność opodatkowaną – w takiej części procentowej, jaką wynajmowana część nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT pozostaje w ogólnej powierzchni wybudowanej nieruchomości?
       • 28.05.2008Obiekt tymczasowy a opłata targowa
        Interpelacja nr 2141 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów tymczasowych
        • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
         Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
         • 12.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej
          Ulga z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje także w przypadku zbycia przedmiotu darowizny w celu nabycia budynku w "stanie surowym, zamkniętym".
          • 21.04.2008Zakładowe na spółdzielcze, spółdzielcze na własność - bez podatku
           Interpelacja nr 806 do ministra finansów w sprawie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w odrębną własność
           • 11.02.2008Wydatki inwestycyjne w przedsiębiorstwie
            Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych przez inwestycję należy rozumieć środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm., dalej: UR). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 UR, środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
            • 04.12.2007Wartość początkowa rozbudowanego budynku
             Pytanie podatnika: Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku, ustalonej w oparciu o wycenę biegłego z roku 2006? Przy czym budynek nabyty w w roku 1989 i rozbudowywano w latach 1994-97.
             • 07.09.2007Kto płaci podatek od posiadania nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego?
              Podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba, która faktycznie włada majątkiem — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 29.06.2007Posiadasz lokal jako przedsiębiorca i go nie użytkujesz? I tak zapłacisz wyższy podatek
               Sam fakt posiadania lokalu przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla lub grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet budynki niewykorzystywane przez przedsiębiorcę w danym momencie, lub też wykorzystywane na inną działalność niż gospodarcza (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Decydujące znaczenie ma to, że podstawę opodatkowania budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, a nie jest ważne, jak intensywnie są wykorzystywane te nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
               • 22.11.2006Podatek od nieruchomości i prawo budowlane
                Często nieświadomie błędnie wypełniamy deklarację służącą ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości. Definicje zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budzą wątpliwości, często i urzędnicy mają trudności z prawidłowym kwalifikowaniem poszczególnych typów nieruchomości dla celów podatkowych, o czym świadczy spora ilość pism kierowanych z ministerstwa finansów do organów samorządowych.