Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budynek budowla podatek od nieruchomości

 • 26.03.2012Zewnętrzny obmiar altany a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.
  • 15.03.2012Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków
   Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.
   • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
    W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
    • 05.03.2012Podatek od nieruchomości od domków letniskowych
     Interpelacja nr 1534 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości przewidzianego dla budynków mieszkalnych i letniskowych
     • 15.02.2012Zły stan budynku a podatek od nieruchomości
      Aby budynek mógł zostać wyłączony z opodatkowania stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej względy techniczne, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych muszą mieć charakter obiektywny, a więc niezależny od woli przedsiębiorcy oraz trwały. Stanowisko takie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1662/11.
      • 13.02.2012Wydatki na remont budynku w kosztach uzyskania przychodów
       Z uzasadnienia: Jeżeli obiekt budowlany został wpisany do środków trwałych to oznacza, że jest on kompletny i zdatny do użytkowania. Okoliczność, że obiekty te nie przynoszą obecnie dochodu nie może być równoznaczna z ich niezdatnością do użytkowania czy niekompletnością. Zatem, jeśli roboty w budynkach mają charakter remontowy, a budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych, to nie sposób uznać, że wydatki związane z tymi robotami będą miały istotne znaczenie dla wartości początkowej środka trwałego, po oddaniu go do użytku. Wydatki te powinny więc stanowić koszt podatkowy w momencie poniesienia.
       • 23.01.2012Zajęcie nieruchomości na działalność
        Żeby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
        • 19.01.2012Liczba wynajmowanych lokali nie przesądza o działalności gospodarczej
         Pytanie podatnika: Czy przychody z najmu czterech lokali mieszkalnych Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%? Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalność gospodarcza?
         • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
          Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
          • 21.10.2011Opodatkowanie VAT dostawy gruntu
           Pytanie podatnika: Czy poprawnie zastosowano stawkę ZW na fakturze VAT dokumentującej dostawę gruntu?
           • 21.09.2011Działalność sezonowa a podatek od nieruchomości
            Z uzasadnienia WSA: Nie może być tak, że przysłowiowa "dziura w dachu" powoduje, że budynek traci charakter związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez to zdecydowanie zmniejsza się jego opodatkowanie. Zatem, organy podatkowe miały podstawę przyjąć, że jeżeli chodzi o sporne obiekty nie wystąpiła przesłanka "względów technicznych", uniemożliwiająca prowadzenie działalności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w obiektach wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie sezonowo niezbędne jest praktycznie coroczne wykonywanie remontów i napraw umożliwiających prowadzenie w nich, w okresie letnim, działalności gospodarczej.
            • 07.09.2011Remont a obniżenie stawki podatku od nieruchomości
             Prowadzenie przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych, zmierzających do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usługową, nie powoduje, iż budynek taki nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "względami technicznymi", o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dającymi możliwość zastosowania tzw. stawki pozostałej w podatku od nieruchomości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
             • 21.06.2011Internaty a podatek od nieruchomości
              W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków internatów, czyli obiektów zbiorowego zamieszkiwania, do których zalicza się także m. in. areszty śledcze, koszary, domy wypoczynkowe, domy dziecka, domy rencistów. Wątpliwości interpretacyjne dotyczą kwestii prawidłowego zakwalifikowania tychże budynków do kategorii, czy to mieszkalnych, czy pozostałych.
              • 30.05.2011Zwrot VAT za materiały budowlane na budowę domku letniskowego
               Pytanie podatnika: Małżonkowie wybudowali dom całoroczny na działce o statusie rekreacyjnym. Nastąpił już odbiór budynku przez architekta. Małżonkowie zamierzają się wprowadzić do wybudowanego budynku w maju 2011 r. Dom spełnia wszystkie wymogi, by móc w nim mieszkać przez cały rok. Małżonkowie złożyli wniosek o przekwalifikowanie przedmiotowej działki na działkę budowlaną. Dom będzie miejscem zamieszkania małżonków. Czy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem mogą odliczyć podatek VAT poniesiony przy zakupie materiałów budowlanych przeznaczony na budowę ww. nieruchomości?
               • 01.04.2011Grunty nie podlegają amortyzacji
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni (wspólnik spółki cywilnej) na podstawie umowy darowizny stała się właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Na tej nieruchomości wspólnicy spółki cywilnej, za zgodą jej właściciela, zamierzają dokonać inwestycji w postaci budowy obiektu gastronomicznego, odliczając przy tym podatek VAT jaki będzie poniesiony na zakup towarów i usług do budowy. Czy spółka cywilna w ewidencji środków trwałych prawidłowo będzie ujmować wartość środka trwałego jako sumę wartości działki oraz nakładów poniesionych przez spółkę cywilną na budowę?
                • 23.02.2011Tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest opodatkowana
                 Interpelacja nr 19987 do ministra finansów w sprawie opodatkowania tablic reklamowych
                 • 22.02.2011Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości
                  Kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych budzi w ostatnim czasie szereg kontrowersji. Spór dotyczy opodatkowania poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych. Żaden z przepisów prawa nie definiuje pojęcia „elektrowni wiatrowej” czy też „siłowni wiatrowej”.
                  • 07.02.2011Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości w obrocie prywatnym
                   Znaczna część transakcji sprzedaży nieruchomości odbywa się na rynku nieprofesjonalnym. Cechą tych transakcji jest, że sprzedającymi są osoby, które zbywają nieruchomości incydentalnie. Powszechność opodatkowania podatkiem dochodowym powoduje, że i taka sprzedaż wymaga ustalenia podstawy opodatkowania oraz naliczenia i odprowadzenia podatku. Ustawodawca umieścił jednak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ustanawiające pewnego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatku. Sytuacja podatkowa nie jest jednak prosta. W ciągu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokości opodatkowania należy rozpoznać moment wybudowania (nabycia) nieruchomości. Od tego  zależy bowiem sposób, w jaki opodatkowany zostanie dochód z jej sprzedaży.
                   • 17.01.2011PIT: Opodatkowanie sprzedaży mieszkania (domu lub gruntu)
                    Sprzedaż mieszkania domu czy działki to jedna z sytuacji, w której może powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustalenie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości nie jest jednak zbyt proste – w ciągu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokości opodatkowania należy rozpoznać moment wybudowania (nabycia) nieruchomości – od tego bowiem zależy sposób, w jaki opodatkowany zostanie dochód z jej sprzedaży.
                    • 01.12.2010Jak płacić podatek od nieruchomości od nowych budynków lub ich części?
                     W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca definiuje pojęcie obowiązku podatkowego w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym „obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach”.
                     • 08.09.2010Orzecznictwo: Wydatek na budowę własnego budynku mieszkalnego
                      Tezy: Pod pojęciem wydatku na budowę własnego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) u.p.d.o.f.), należy rozumieć taki rodzaj wydatku, który w sposób nie budzący wątpliwości jest konieczny i niezbędny do funkcjonowania tegoż budynku mieszkalnego. Wydatek ów powinien być nierozerwalnie związany z zaspakajaniem funkcji mieszkalnej danego obiektu.
                      • 31.08.2010Orzecznictwo: Wpis do rejestru zabytków a zwolnienie z podatku od nieruchomości
                       Tezy: 1) Zwolnieniem z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. objęte zostały wyłącznie grunty i budynki indywidualnie wpisane do rejestru zabytków. 2) Indywidualny wpis do rejestru zabytków budynków stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania (art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.) nie może zostać uznany za stanowiący podstawę do objęcia zwolnieniem również zajętych pod te budynki gruntów.
                       • 30.08.2010Warunki skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
                        Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, pod warunkiem że występują przesłanki świadczące o tym, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Ustawodawca narzucił podatnikom chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Fakt nieskorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia związany z brakiem rejestracji jako podatnika VAT nie może przesądzić o zwolnieniu z opodatkowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                        • 13.08.2010Orzecznictwo: Podatek od nieruchomości – kolejne kontrowersje wokół definicji budowli
                         Teza: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm. ) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm. ) podlegają części budowlane baterii koksowniczych (pieców przemysłowych) oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Budowlą bowiem nie jest bateria koksownicza jako całość techniczno - użytkowa (art. 3 pkt 1 Pb), ale jej część budowlana (art. 3 pkt 3 Pb) i tylko ta część podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
                         • 21.07.2010Amortyzacja pawilonów handlowych wybudowanych na wydzierżawionym gruncie
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
                          • 07.07.2010Nieodpłatne zniesienie współwłasności a utrata prawa do ulgi budowlanej
                           Pytanie podatnika: Czy dokonanie działu spadku, poprzez nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości, na której to nieruchomości Wnioskodawczyni wspólnie ze zmarłym małżonkiem wznieśli budynek mieszkalny, ponosząc wydatki, które w części (19%) pomniejszały podatek dochodowy Wnioskodawczyni i jej małżonka i przyznanie wyłącznego prawa własności tej nieruchomości jednemu z dzieci Wnioskodawczyni, uprawnionemu do spadku po zmarłym małżonka Wnioskodawczyni (jednemu ze współwłaścicieli nieruchomości), nie będzie skutkować powstaniem przychodu Wnioskodawczyni skutkującego w szczególności utratą uprawnień do wykorzystanej przez nią uprzednio ulgi budowlanej (pomniejszenia podatku dochodowego 19% sumy wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego), a tym samym powstania przychodu Wnioskodawczyni w związku ze zbyciem nieruchomości, skutkującego obowiązkiem jego opodatkowania podatkiem dochodowym?
                           • 16.06.2010Wydanie pozwolenia na rozbiórkę nie zwalnia z opodatkowania
                            Z uzasadnienia: Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki, a zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W świetle powyższej regulacji nie ulega wątpliwości, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają obiekty, które nie spełniają warunków określonych w powyższej definicji budynku, przy czym w definicji tej nie ma odwołania do stanu technicznego budynku czy też stanu jego użyteczności. Zatem sam fakt przeznaczenia budynku do rozbiórki, a nawet jego zły stan techniczny czy też brak przydatności do użytkowania nie są wystarczające do uznania, że dany obiekt nie stanowi budynku w rozumieniu ww. ustawy.
                            • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                             Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                             • 08.06.2010PIT: Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia
                              Zapytanie nr 6523 do ministra finansów w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej
                              • 02.06.2010VAT: Sprzedaż budynku wybudowanego na cudzym gruncie
                               Pytanie podatnika: W październiku 2002 r. Wnioskodawca oddał do użytkowania wytworzony we własnym zakresie budynek stacji dializ posadowiony na cudzym (dzierżawionym) gruncie należącym do szpitala. Czy do sprzedaży opisanego budynku Wnioskodawca może zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 pkt 10 i czy w związku ze sprzedażą winien skorygować VAT naliczony, o który obniżył VAT należny w okresie budowy proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do upływu 10 lat? Czy też sprzedaży tej nie należy uznać za dostawę towaru, lecz za usługę polegającą na sprzedaży nakładów i opodatkować 22% stawką VAT?
                               • 04.05.2010Nowelizacja ustawy Prawo budowlane a podatek od nieruchomości
                                Interpelacja nr 14610 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości
                                • 23.04.2010Nowa definicja obiektu budowlanego budzi wątpliwości
                                 Interpelacja nr 14789 do ministra finansów w sprawie zmiany w ustawie Prawo budowlane dotyczącej opodatkowania nieruchomości
                                 • 12.04.2010Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynków mieszkalnych
                                  Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej.
                                  • 30.03.2010Ministerswo Finansów uspokaja i wyjaśnia kwestie instalacji i urządzeń technicznych w budynkach
                                   Warszawa, 30 marca - Pismo Ministra Finansów rozstrzyga spór w zakresie objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych powstały w wyniku nieprecyzyjnej nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
                                   • 25.01.2010Orzecznictwo: Funkcja mieszkalna budynku może być realizowana bez ogrodzenia
                                    Z uzasadnienia: Analiza art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prowadzi do wniosku, że do urządzeń technicznych związanych z budynkiem mieszkalnym ustawodawca zaliczył te urządzenia, które przesądzają o mieszkaniowym charakterze budynku, a więc przyłącza (np. wodociągowe, kanalizacyjne, do sieci cieplnej, do linii elektrycznej, gazowej itp.) oraz urządzenia instalacyjne służące m.in. gromadzeniu i odprowadzaniu ścieków, związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, odgromowymi i uziemienia, klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, przyzywowymi (domofony) i alarmowymi, gazowymi, wykorzystującymi alternatywne źródła energii. Do tego typu urządzeń nie można natomiast zaliczyć ogrodzenia, bez którego budynek mieszkalny może istnieć, nie traci swojego mieszkalnego charakteru i może być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
                                    • 13.01.2010Remont nie uzasadnia zastosowania niższej stawki podatku
                                     Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę nieruchomości skutkuje tym, że budynek, budowla i grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według najwyższych stawek podatkowych. Czasowe ich niewykorzystywanie lub zawieszenie działalności nie ma znaczenia dla zasadności ich opodatkowania stawkami jak przy działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                                     • 02.11.2009Remont w wynajmowanym lokalu
                                      Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza początkową wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i jednocześnie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostała kwota nakładów inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych środkach trwałych”?
                                      • 04.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą
                                       Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
                                       • 02.09.2009Czy budynek bez dachu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
                                        Według definicji budynku zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obiekt budowlany, który nie ma dachu nie jest budynkiem. Jeżeli właściciel budynku otrzymał pozwolenie na rozbiórkę i doprowadził ją do etapu zdjęcia poszycia dachowego, to należy przyjąć, że dach przestał istnieć, a w konwencji obiekt budowlany utracił cechy budynku. Dach nie chroni przed opadami atmosferycznymi, jeżeli nie ma poszycia. Na gruncie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oznacza to, że budynek traci wówczas byt jako przedmiot podatku od nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                                        • 28.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją wymiarową
                                         W sytuacji, gdy w dniu wydawania decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy organowi podatkowemu nie była znana okoliczność faktyczna istotna dla wymiaru tego podatku, a mianowicie związanie przedmiotu opodatkowania z prowadzeniem działalności gospodarczej ze względu na znajdowanie się tego przedmiotu w posiadaniu przedsiębiorcy (okoliczność istniejąca już w dniu wydawania tej decyzji), zasadne było stanowisko organów obu instancji co do tego, że ujawnienie się tej okoliczności faktycznej i wskazujących na nią dowodów umożliwiało wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją wymiarową, jej uchylenie oraz wydanie nowej decyzji co do istoty sprawy, tj. decyzji ustalającej wymiar podatku z uwzględnieniem obiektywnego charakteru zgłoszonych do opodatkowania przedmiotów.
                                         • 04.06.2009Podatek od nieruchomości: Kto ma dowieść złego stanu technicznego budynku
                                          Przesłanka niemożności wykorzystywania gruntu lub budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych adresowana jest do organów podatkowych. W tej sytuacji, organy te zobligowane są w toku prowadzonego postępowania wyjaśnić, czy rzeczywiście dany przedmiot opodatkowania będący w posiadaniu przedsiębiorcy ze względów technicznych nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Środkami dowodowymi, z których mogą korzystać organy podatkowe, są wszystkie dopuszczalne przepisami Ordynacji podatkowej, a w szczególności oględziny przedmiotu opodatkowania, przesłuchanie strony postępowania (za jej zgodą), przesłuchanie świadka, czy też powołanie biegłego. Posiłkowo, organy te mogą posługiwać się także przepisami prawa budowlanego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
                                          • 08.04.2009Podatek od nieruchomości od garaży
                                           Interpelacja nr 7649 do ministra finansów w sprawie zmniejszenia stawki podatku od garażu będącego oddzielnym budynkiem w celu jej ujednolicenia ze stawką podatku od garażu będącego częścią budynku mieszkalnego
                                           • 06.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie obiektów tymczasowych
                                            Jeżeli istnienie budowli, w postaci tymczasowego obiektu budowlanego, stanowiące okoliczność, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, ustanie, zanim mógł w jej przedmiocie powstać obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, obowiązek ten, na podstawie normujących w tym zakresie przepisów art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, nie powstanie.
                                            • 16.03.2009Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu współwłasności nieruchomości
                                             Obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży na współwłaścicielach solidarnie. Organ podatkowy opodatkowując współwłaścicieli, wydaje jedną decyzję dotyczącą całej nieruchomości bez wyszczególnienia udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Jednoznaczne brzmienie przepisów nie pozwala ustalić obowiązku podatkowego odrębnie w stosunku do każdego z nich z uwagi na sposób korzystania z nieruchomości. Nie zwalnia z obowiązku podatkowego fakt uiszczenia podatku w wysokości obliczonej od użytkowanej przez danego współwłaściciela części nieruchomości i obiektów. Dopiero spełnienie świadczenia w pełnym zakresie świadczy o spełnieniu obowiązku podatkowego i jest podstawą do ewentualnych rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, które jednak nie mają wpływu na obowiązek podatkowy i nie mogą być przedmiotem oceny w postępowaniu podatkowym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
                                             • 24.02.2009Co to jest budowla?
                                              Interpelacja nr 6847 do ministra finansów w sprawie przyjęcia pełnej i spójnej definicji budowli w przepisach podatkowych
                                              • 13.02.2009Wpisanie budynku do rejestru zabytków a opodatkowanie gruntu pod nim podatkiem od nieruchomości
                                               Zwrot „indywidualnie” użyty w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w ten sposób, że wpis musi dotyczyć odrębnie gruntu oraz budynku. Przepis ten nie pozwala na przyjęcie, że wpisanie budynku do rejestru zabytków automatycznie powoduje uznanie gruntu pod tym budynkiem za zabytek objęty rejestrem zabytków, dając tym samym podstawę do zastosowania wobec tego gruntu zwolnienia podatkowego z przytoczonego wyżej przepisu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
                                               • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
                                                W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                                • 29.01.2009Orzecznictwo: Droga gminna jako infrastruktura towarzysząca?
                                                 Z uzasadnienia: "Kiedy zatem w art. 146 ust. 3 u.p.t.u. definiuje się infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego, poprzez określenie jej zakresu przedmiotowego, należy uwzględniać, że stawka obniżona 7 % powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę)."
                                                 • 21.01.2009Orzecznictwo podatkowe: O opodatkowaniu decydują kwestie techniczne
                                                  1. Wykazanie istnienia związku techniczno-użytkowego pozwala na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jako budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obiektu budowlanego składającego się z części o charakterze stricte budowlanym (np. fundament) oraz nie mających takiego charakteru (np. urządzenia techniczne). Jeżeli takiego związku nie można wykazać, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą podlegały jedynie części budowlane obiektu. 2. Jeżeli w budynku usytuowana została budowla, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
                                                  • 07.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Proporcjonalne odliczenie VAT
                                                   W sytuacji, kiedy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, ze zm.) inny sposób pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, niż ten który wynika z proporcji oznaczonej przez ustawodawcę w art. 90 ust. 3 tej ustawy nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Kryterium powierzchni związanej z czynnościami w stosunku, do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w stosunku do których takie prawo nie przysługuje, nie może być zastosowane do ustalania proporcji odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie zostało ono przewidziane przez ustawodawcę.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »