Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IBPP4/443-123/14/EK

 • 10.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
  Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
  • 10.08.2020wiadczenie czciowe a wystawienie faktury VAT
   wiadczenie jest to zachowanie si dunika, które jest zgodne z treci zobowizania czynice zado interesowi wierzyciela. Zachowanie to jedynie czciowo pozosta moe w zgodzie z treci zobowizania, za przykad poda mona dostarczenie mniejszej iloci towaru ni przewidziano w umowie, czy zrealizowanie jedynie czci okrelonej w takim porozumieniu usugi, gdy przewiduje ono realizacj wiadczenia w penym zakresie. Wówczas mamy do czynienia ze wiadczeniem czciowym.
   • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
    Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
    • 06.05.2020Moliwo samofakturowania
     Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
     • 05.05.2020Moliwo samofakturowania
      Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
      • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
       Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
       • 24.04.2019VAT przy zakupie towaru z montaem od unijnego sprzedawcy
        W myl art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, przez wewntrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie si nabycie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel, które w wyniku dokonanej dostawy s wysyane lub transportowane na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium pastwa czonkowskiego rozpoczcia wysyki lub transportu przez dokonujcego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz.
        • 26.02.2019VAT przy zaliczce na poczet wewntrzwspólnotowej dostawy towarów
         Pytanie: W celu zapewnienia pynnoci finansowej Spóki oraz dopywu rodków niezbdnych na realizacj danego zamówienia, Wnioskodawca moe otrzyma od Kontrahenta zaliczk(i) na poczet przyszej dostawy towaru. Ponadto, nie jest wykluczone, e dostawa towaru w ramach WDT bdzie nastpowa partiami. W zwizku z powyszym, jest prawdopodobne, e Kontrahent zada wystawienia przez Spók faktury z tytuu otrzymania przez Wnioskodawc zaliczki. Czy wystawienie faktury zaliczkowej jest zdarzeniem powodujcym powstanie obowizku podatkowego w VAT?
         • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
          Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
          • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
           Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
           • 25.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
            Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
            • 24.10.2018Co oznacza rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej?
             Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wikszo podatników sprzedajcych towary i usugi na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych ma obowizek ewidencjonowa osignite z tego tytuu obroty za pomoc kasy rejestrujcej.
             • 06.09.2018Podstawa opodatkowania w systemie VAT mara
              Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odsprzeday, podstaw opodatkowania stanowi mara bdca rónic pomidzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot VAT.
              • 05.09.2018Podstawa opodatkowania w systemie VAT mara
               Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odsprzeday, podstaw opodatkowania stanowi mara bdca rónic pomidzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot VAT.
               • 28.08.2018Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                • 08.02.2018Uznanie pierwszej dostawy w acuchu dostaw za dostaw eksportow
                 Pod pojciem dostawy ruchomej naley rozumie dostaw, która obejmuje rzeczywiste przemieszczenie towaru stanowice wewntrzwspólnotow dostaw towaru lub eksport towarów. Istotnym jest, e tylko jedna dostawa w acuchu moe zosta uznana za dostaw ruchom, która zgodnie z obowizujcymi przepisami moe podlega opodatkowaniu stawk 0% VAT zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT (jako wewntrzwspólnotowa dostawa towaru) lub art. 41 ust. 4-6 ustawy o VAT (jako eksport towarów).
                 • 04.12.2017Milczca akceptacja noty korygujcej
                  Pytanie: Czy w przypadku braku wyraenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygujcej przez kontrahenta Spóki (tj. nieprzekazania wiadomoci za porednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy te za porednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) naley uzna, e doszo do jej akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust. 2 ustawy o VAT?
                  • 30.11.2017Skutki sprzeday cigej dla opodatkowania VAT
                   Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) posuguj si pojciem „usugi wiadczonej w sposób cigy”, nie zawieraj jednak adnej jego definicji. Ustawodawca pozostawi wic szerokie pole do interpretacji przez organy skarbowe i orzecznictwo.
                   • 29.11.2017Skutki sprzeday cigej dla opodatkowania VAT
                    Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) posuguj si pojciem „usugi wiadczonej w sposób cigy”, nie zawieraj jednak adnej jego definicji. Ustawodawca pozostawi wic szerokie pole do interpretacji przez organy skarbowe i orzecznictwo.
                    • 21.09.2017WNT: Moment powstania obowizku podatkowego
                     Z uzasadnienia: Biorc po uwag powoany przepis naley wskaza, e w sytuacji, gdy wystawiona przez dostawc faktura dokumentujca dostaw konkretnych towarów zostaa wystawiona przed 15. dniem miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano ich dostawy, obowizek podatkowy z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia towarów powsta z chwil wystawienia tej faktury.
                     • 22.06.2017Forma akceptacji noty korygujcej
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku wyraenia sprzeciwu i braku zaakceptowania noty korygujcej przez kontrahenta Spóki (tj. nieprzekazania wiadomoci za porednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, czy te za porednictwem telefonu, albo w jakikolwiek inny sposób) naley uzna, e doszo do jej akceptacji, o której mowa w przepisie art. 106k ust. 2 ustawy o VAT?
                      • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechcaj podrónych do zakupów
                       Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzcych wtpliwoci interpretacyjne dotyczcych systemu zwrotu VAT dla podrónych
                       • 25.04.2017Kto moe by przedstawicielem podatkowym?
                        Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy w chwili obecnej Wnioskodawca rozlicza podatek od towarów i usug oraz inne podatki stanowice dochód budetu pastwa przez okres krótszy ni 24 miesice moe on by ustanowiony przedstawicielem podatkowym?
                        • 24.04.2017Czy potwierdzenie noty korygujcej jest konieczne?
                         Pytanie podatnika: Czy brak wyraenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygujcej przez kontrahenta oznacza jej akceptacj?
                         • 20.04.2017Zapacona akcyza nie do odzyskania?
                          Podatnik sprowadzi pojazd osobowy z kraju Wspólnoty na teren Polski. Podatek akcyzowy za samochód zosta zapacony przed pierwsz rejestracj. Pojazd zosta zarejestrowany w urzdzie komunikacji. Nastpnego dnia roboczego rejestracja zostaa cofnita, poniewa pojawi si kupiec z kraju trzeciego. Pojazd zosta wyeksportowany w cigu tygodnia poza Uni Europejsk. Czy podatnik moe wnioskowa o zwrot akcyzy?
                          • 16.03.2017Udzielanie poyczek a VAT 
                           Pytanie podatnika: Czy dziaalno poyczkowa Poyczkodawcy w zakresie udzielania przedmiotowych poyczek podlega opodatkowaniu VAT i jednoczenie korzysta z przedmiotowego zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, a w zwizku z tym nie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                           • 22.02.2017Elektroniczne potwierdzenie WDT dla potrzeb VAT
                            Pytanie podatnika: Czy dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) gromadzone i przechowywane wycznie w formie elektronicznej (tj. jako skan stanowicy zacznik do wiadomoci e-mail otrzymanej od przewonika lub kontrahenta), bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, bd miay moc dowodow dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym bd uprawnia Spók do stosowania stawki 0% dla realizowanych przez ni transakcji WDT?
                            • 14.02.2017Zbiorcze faktury korygujce a kurs waluty
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujcych moe przeliczy kurs walut obcych wedug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury korygujcej?
                             • 13.02.2017Moment powstania obowizku podatkowego w dostawie krajowej i wdt
                              Pytanie podatnika: Czy za moment dokonania dostawy kompleksu naley uzna moment dostarczenia ostatniego elementu skadajcego si na cao kompleksu i w rezultacie, czy:
                              • 25.01.2017Patno za porednictwem systemu PAYPAL a eksport towarów w VAT
                               Pytanie podatnika: Czy ww. sprzeda powinna by ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej w sytuacji gdy klienci kupujcy w sklepie internetowym pac przez system PAYPAL, kada wpata jest poczona z konkretnym zamówieniem i kada wpata zawiera szczegóowe dane kupujcego (imi nazwisko, adres)? Dla kadej wysyki jest wystawiana imienna faktura sprzedaowa. Czy ww. sprzeda moe zosta uznana za sprzeda eksportow w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usug z zastosowaniem stawki 0%?
                               • 25.01.2017VAT. Przechowywanie dokumentów CMR w formie elektronicznej
                                Pytanie podatnika: W zwizku z planowan zmian sposobu przechowywania dokumentów CMR, powstaje pytanie, czy Wnioskodawca przechowujc dokumenty CMR w formie elektronicznej na serwerze w Holandii, bdzie postpowa prawidowo w wietle obowizujcych przepisów, tj. art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                                 • 31.10.2016Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji acuchowej
                                  Pytanie podatnika: Czy spóka prawidowo postpuje w przedstawionym wyej stanie faktycznym stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów wynoszc 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spóka prawidowo postpuje stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszcych dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyki, ubezpieczenia przesyki, pakowania na fakturze? Czy spóka prawidowo postpuje prezentujc w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostae koszty towarzyszce eksportowi towarów?
                                  • 20.10.2016Dokumentowanie wewntrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb VAT
                                   Pytanie podatnika: 1. Czy w sytuacji posiadania przez Spók dokumentów: specyfikacji sztuk znajdujc si zarówno na fakturze VAT jak i w dokumencie dostawy WZ wraz z dokumentem opisanym powyej w wersji papierowej (Wariant I), potwierdzajcym otrzymanie towarów bdcych przedmiotem WDT w danym miesicu którego dotyczy dokument, przez nabywc na terytorium innego ni Polska pastwa czonkowskiego, stanowi wystarczajcy dowód realizacji WDT uprawniajcy Spók (przy spenieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki 0%?
                                   • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowizania z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
                                    Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, bdc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT uywany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewntrzne suby ksigowe kontroli okazao si, i Wnioskodawca bdnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uici w 2010 r. podatku VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia uywanego samochodu oraz nie uici wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowizanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytuu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu ulego przedawnieniu?
                                    • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne s wyczone z opodatkowania
                                     Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachcenia potencjalnych nabywcw do skorzystania z oferty spki i zwikszenia sprzeday treci multimedialnych, usug bd towarw tam oferowanych spka planuje zorganizowanie loterii dla klientw tego sklepu, w ktrych oferowane bd wygrane (nagrody rzeczowe lub pienine). Czy loterie, ktre planuje organizowa spka podlegaj opodatkowaniu podatkiem od gier?
                                     • 27.09.2016Miejsce opodatkowania i rozliczenia usug wynajmu powierzchni wystawienniczej
                                      Pytanie podatnika: Czy miejscem wiadczenia wszystkich usug zwizanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej, ktrej ostatecznym celem bya prezentacja produktw na targach jest miejsce pooenia nieruchomoci zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT i w przedmiotowej sprawie ww. usugi podlegaj opodatkowaniu wg stawek i zasad obowizujcych na terytorium kraju Zleceniodawcy? Czy refaktura kosztw wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz kosztw dodatkowych dla kontrahenta z Polski nie bdzie podlegaa opodatkowaniu wedug polskich przepisw ustawy o VAT i wystawiona przez Wnioskodawc faktura winna zawiera informacj: podatek VAT - np. i winna by rozliczona w deklaracji VAT-7 w poz. 11?
                                      • 14.07.2016Dostawa towarw wraz z montaem a rozliczenie VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy transakcja, ktra bdzie realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego stanowi bdzie odpatn dostaw towarw czy odpatne wiadczenie usug? Jakie bdzie miejsce wiadczenia transakcji? Kiedy transakcja realizowana na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug w Polsce?
                                       • 11.07.2016Rozliczenia VAT. Jak rozpozna wewntrzwsplnotow transakcj trjstronn?
                                        Pytanie podatnika: Czy opisana wyej transakcja, w ramach ktrej ostatni podatnik (C) organizuje transport, dziaajc w tym zakresie w interesie i za aprobat Spki (A) lub drugiego podatnika (B) speniaj definicj wewntrzwsplnotowej transakcji trjstronnej, o ktrej mowa jest w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug VAT, w odniesieniu do ktrych rozliczenie VAT moe zosta dokonane na zasadach waciwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 tej ustawy?
                                        • 13.06.2016Import usug. Kto musi zoy formularz VAT-9M?
                                         Pytanie podatnika: Czy czynno polegajc na zakupie kluczy aktywacyjnych, w przypadku, gdy „klucze” te pochodz od kontrahenta poza granicami kraju i Wnioskodawca nie otrzyma adnego dokumentu potwierdzajcego zawarcie transakcji poza e-mailem z kodem moe traktowa jako import usug i ow transakcj rozlicza na formularzu VAT-9M?
                                         • 05.05.2016VAT: Usugi za granic. Bez wpywu na limit zwolnienia, ale z faktur
                                          Ustawodawca przewidzia zwolnienie z VAT ze wzgldu na kwot sprzeday. Zostao ono ustanowione w art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia si od podatku sprzeda dokonywan przez podatnikw, u ktrych warto sprzeday nie przekroczya cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 z. Do wartoci sprzeday nie wlicza si kwoty podatku. Tak wic zwolnienie dotyczy podatnikw u ktrych kwota sprzeday nie przekracza limitu 150 000 z rocznie. Uwagi wymaga analiza moliwo stosowania tego zwolnienia w przypadku, gdy dany podatnik wiadczy usugi opodatkowane za granic. Moe bowiem pojawi si wtpliwo, czy warto takich usug take wchodzi do limitu 150 000 z rocznie.
                                          • 04.05.2016VAT: Usugi za granic. Bez wpywu na limit zwolnienia, ale z faktur
                                           Ustawodawca przewidzia zwolnienie z VAT ze wzgldu na kwot sprzeday. Zostao ono ustanowione w art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia si od podatku sprzeda dokonywan przez podatnikw, u ktrych warto sprzeday nie przekroczya cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 z. Do wartoci sprzeday nie wlicza si kwoty podatku. Tak wic zwolnienie dotyczy podatnikw u ktrych kwota sprzeday nie przekracza limitu 150 000 z rocznie. Uwagi wymaga analiza moliwo stosowania tego zwolnienia w przypadku, gdy dany podatnik wiadczy usugi opodatkowane za granic. Moe bowiem pojawi si wtpliwo, czy warto takich usug take wchodzi do limitu 150 000 z rocznie.
                                           • 19.04.2016VAT. Dokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw
                                            Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug, posiadanie przez Wnioskodawc w swojej dokumentacji dokumentu speniajcego wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczeglnych sztuk adunku) i speniajcego jednoczenie wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowd potwierdzajcy przyjcie przez nabywc towaru) przesanego przez nabywc towarw do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamwienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniao bdzie Wnioskodawc do zastosowania stawki 0% dla wewntrzwsplnotowej dostawy towarw?
                                            • 18.04.2016Usugi transportowe a opodatkowanie VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy do zastosowania obnionej do 0% stawki podatku dla tej usugi wymagane jest spenienie dodatkowego warunku posiadania dokumentu celnego, z ktrego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartoci usugi transportowej do podstawy opodatkowania z tytuu importu towarw?
                                             • 13.04.2016Zwolnienie podmiotowe w VAT. Usugi na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego
                                              Pytanie podatnika: Czy przychd ze sprzeday licencji, upowaniajcej do sprzeday kursw on-line Wnioskodawcy, na rzecz amerykaskiego serwisu - przedsibiorstwa majcego siedzib w Stanach Zjednoczonych i bdcego odbiorc usug wiadczonych przez Wnioskodawc, podlega wliczeniu do limitu cznej wartoci sprzeday okrelonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT? Czy Wnioskodawca jest obowizany do wystawienia faktury dokumentujcej wiadczenie usug na rzecz podmiotu ze Stanw Zjednoczonych, czy te moe rozliczy si z samego wpywu na konto, ktre powizane jest z rachunkiem firmowym Wnioskodawcy?
                                              • 05.04.2016Tajemnice organw podatkowych, czyli kilka sw o interpretacjach
                                               Organy podatkowe niechtnie dziel si swoj wiedz z podatnikami. Wydawane interpretacje czsto nie daj konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza si jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
                                               • 04.04.2016Tajemnice organw podatkowych, czyli kilka sw o interpretacjach
                                                Organy podatkowe niechtnie dziel si swoj wiedz z podatnikami. Wydawane interpretacje czsto nie daj konkretnej odpowiedzi. Fiskus ogranicza si jedynie do udzielania odpowiedzi „tak” lub „nie”. Szkoda.
                                                • 18.03.2016Jaka faktura dla odbiorcy z innego kraju UE?
                                                 W sytuacji gdy z tytuu wiadczenia usugi obowizanym do rozliczenia podatku od wartoci dodanej bdzie kontrahent niemiecki, spka powinna dokumentowa wykonan usug faktur, wpisujc na niej adnotacj „odwrotne obcienie”. Jednoczenie na wystawionych fakturach nie naley wykazywa stawki i kwoty podatku.
                                                 • 17.03.2016Jaka faktura dla odbiorcy z innego kraju UE?
                                                  W sytuacji gdy z tytuu wiadczenia usugi obowizanym do rozliczenia podatku od wartoci dodanej bdzie kontrahent niemiecki, spka powinna dokumentowa wykonan usug faktur, wpisujc na niej adnotacj „odwrotne obcienie”. Jednoczenie na wystawionych fakturach nie naley wykazywa stawki i kwoty podatku.
                                                  • 21.01.2016Jak dokumentowa WDT dla potrzeb VAT?
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku oryginaw listw przewozowych CMR wystarczajce do zastosowania stawki VAT 0% do takiej WDT bdzie posiadanie przez Spk kompletu dokumentw przedstawionych w opisie zdarzenia przyszego wniosku?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »