Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 20.10.2008Zwrot kosztw noclegu powyej limitu nie jest przychodem pracownika
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spka zwrci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, ktre s wysze ni przewidziane w ww. Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej limity, to czy zwrcona nadwyka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
  • 13.10.2008Opodatkowanie poyczki dla pracownika
   W praktyce gospodarczej pracodawcy czsto udzielaj pracownikom poyczek na specjalnych, czsto preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpatne wiadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej poyczki skutkuje powstaniem obowizku podatkowego?
   • 08.09.2008Okres wanoci certyfikatu rezydencji
    Pytanie podatnika: Czy, jeli bdc w posiadaniu oryginau obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianego wyej podmiotu, bd osoby fizycznej, Spka uzyska od tego podmiotu, bd osoby fizycznej w nastpnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, i dane wynikajce z owego certyfikatu nie ulegy zmianie, bdzie mg on uzna, e speniony jest warunek, o ktrym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych oraz w art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, tzn. e jest on w posiadaniu certyfikatu rezydencji owego podmiotu, bd osoby fizycznej?
    • 01.09.2008Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomoci
     Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, umowa zamiany nieruchomoci pomidzy Spk a Gmin bdzie zwolniona z podatku od czynnoci cywilnoprawnych przewidzianego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC?
     • 28.08.2008Umowa przedwstpna sprzeday nie moe stanowi dugu spadkowego
      Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym zobowizanie wynikajce z umowy przedwstpnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzeday nieruchomoci jest dugiem spadkowym, ktry naley odliczy od wartoci spadku celem ustalenia czystej wartoci spadku?
      • 27.08.2008Finansowanie pracownikowi paliwa na wyjazd na wakacje z ZFS
       Pytanie podatnika: W stosunku do ryczatu na paliwo przyznanego na rodzin (w tym dzieci) korzystajc z wypoczynku zorganizowanego pojawia si wtpliwo, czy naley dzieli ryczat na osoby i cz przypadajc na dorosych opodatkowa, a cz dotyczca dzieci i modziey do lat 18 wolna jest od podatku, gdy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, czy ryczat jest w caoci opodatkowany bez wzgldu na to, czy przewoone s dzieci i zwolnienie z cytowanego wyej artykuu go nie dotyczy?
       • 21.08.2008Wygrane w konkursach pracowniczych
        Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarwno przez pracownikw Spki jak i osoby trzecie (niebdce pracownikami Spki) z tytuu nagrd rzeczowych i wygranych pieninych podlegaj opodatkowaniu na zasadach waciwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w formie zryczatowanego 10 % podatku dochodowego od osb fizycznych, a zatem nie powinny podlega rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, take w przypadku gdy przekazywane s laureatom konkursu bdcym pracownikami Spki?
        • 20.08.2008Sprzeda darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
         Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadkw i darowizn przysuguje w sytuacji gdy pienidze pochodzce ze sprzeday (przed upywem 5 lat) darowanego mieszkania, bdcego przedmiotem ulgi okrelonej w art. 16 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, zostan przeznaczone na dokoczenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budow uzyskane zostao w grudniu 2006 r., a wic przed dokonaniem sprzeday?
         • 07.08.2008Sprzeda mieszkania nabytego w drodze zamiany
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zby przedmiotowe mieszkanie, w zwizku z czym prosi o okrelenie poniesionych kosztw, w celu osignicia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.
          • 05.08.2008Zbycie mieszkania objtego umow rozszerzajc wsplno majtkow maesk
           Pytanie podatnika: Czy sprzeda ww. mieszkania spowoduje konieczno zapacenia 10 % podatku od 50 % wartoci mieszkania?
           • 01.08.2008Sprzeda samochodu nabytego w drodze spadku a PIT
            Pytanie podatnika: Czy biorc pod uwag tre art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych mona zaliczy do „nakadw poczynionych w czasie posiadania rzeczy” kapita kredytu spaconego przed terminem wymagalnoci, w celu uzyskania przychodu ze sprzeday samochodu i ktrego spata bya niezbdn przesank pozwalajc na uzyskanie przychodu ze sprzeday, z uwagi na umowny zakaz rozporzdzania pojazdem w trakcie obowizywania umowy kredytowej?
            • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodw ze stosunku pracy
             Pytane podatnika: Czy mona zastosowa do przychodu tytuem wynagrodzenia za prac nie majc przymiotu pracy twrczej – koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, za do przychodu wynikajcego z wynagrodzenia tytuem korzystania z praw autorskich do powstaych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programw komputerowych – koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
             • 25.07.2008Przystpienie wsplnika do spki cywilnej
              Pytania podatnika: 1. Czy podlegaj opodatkowaniu zwroty wartoci wkadu pieninego wniesionego do spki oraz ratalna spata 25 % wartoci majtku wsplnego spki wychodzcych wsplnikw? 2. Czy podlegaj opodatkowaniu zmiany umowy spki cywilnej zawarte w aneksach?
              • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
               Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
               • 18.07.2008Wypata udziaw na rzecz udziaowcw
                Pytania podatnika: 1. Czy mona uzna, e w przypadku umorzenia udziaw lub odpatnego ich zbycia na rzecz Spki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegajcego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjcie przez Spk kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokoci wydatkw na objcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych naley ustali naley koszty uzyskania przychodu z tytuu umorzenia udziaw w sytuacji, gdy dostpnym rdem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
                • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
                 Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki s przedmiotem podlegajcym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                 • 15.07.2008W jakim terminie wystawi PIT-11
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy w trakcie roku ustao zatrudnienie jednego z pracownikw obowizuje termin przekazania informacji PIT-11 wynikajcy z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych , t. j. do koca lutego nastpnego roku, czy z art. 39 ust. 2 t. j. do 15 dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym zostaa pobrana ostatnia zaliczka?
                  • 14.07.2008Nieoprocentowane poyczki z zakadu pracy
                   Pytanie podatnika: Czy warto odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawc poyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                   • 11.07.2008Przeniesienie rezydencji podatkowej do Holandii
                    Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz art. 4 konwencji Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce w roku 2007 i w latach nastpnych?
                    • 08.07.2008Opodatkowanie poyczki udzielonej przez udziaowca
                     Pytania podatnika: 1. Czy kada kolejna wypata z tytuu ju zawartej umowy poyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypat zostao ju dokonanych) powinna by przedmiotem podatku PCC? Jeeli Wnioskodawca spaci ca wypacon kwot, a nastpnie ponownie zostanie mu wypacona caa kwota poyczki lub jej cz, nastpnie Poyczkobiorca czciowo j spaci i znw zostanie mu ona wypacona, to czy takie wypaty kwoty poyczki bd podlega podatkowi PCC, czy te bd z PCC zwolnione?
                     • 07.07.2008Ulgi budowlanej nie mona odziedziczy
                      Pytanie podatnika: Czy niewykorzystana ulga budowlana (ktra nie znalaza pokrycia w podatku) po zmarej matce, moe by wykorzystana przez crk?
                      • 04.07.2008Karty prezentowe dla pracownikw
                       Pytanie podatnika: Czy warto kart prezentowych potraktowa jako bony towarowe, ktre nie stanowi wiadcze rzeczowych podlegajcych zwolnieniu od opodatkowania do kwoty nie przekraczajcej w roku podatkowym 380,00 z?
                       • 09.06.2008Zwrot nadpaconych skadek ZUS
                        Pytanie podatnika: Jak naley uj w dokumencie PIT-11 kwot zwrotu skadek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z lat ubiegych, ktre dokonano pracownikowi w roku biecym w wyniku decyzji X?
                        • 27.05.2008Nieodpatne zniesienie wspwasnoci samochodu
                         Pytanie podatnika: Czy od takiego nieodpatnego zniesienia wspwasnoci uamkowej czci samochodu Wnioskodawca bdzie zwolniony z pacenia podatku, czy te bdzie zobowizany do uiszczenia podatku?
                         • 19.05.2008Darowizna papierw wartociowych
                          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z dokonaniem darowizny skadnikw majtkowych na rzecz Funduszu u Wnioskodawczyni powstanie przychd?
                          • 19.03.2008Sprzeda udziaw w nieruchomoci i PCC
                           Pytania podatnika: 1. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC lub VAT) powinna zosta opodatkowana sprzeda udziaw w nieruchomoci przez osoby prawne? 2. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC i VAT) powinna zosta opodatkowana sprzeda udziaw w nieruchomoci przez osoby fizyczne? 3. Jeeli sprzeda udziaw w nieruchomoci przez osoby fizyczne podlega bdzie podatkowi VAT to, czy osoby te musz przez zawarciem umowy zarejestrowa si jako podatnicy VAT oraz czy w takim przypadku nabywcy bdzie przysugiwao odliczenie podatku naliczonego?
                           • 18.03.2008wiadczenia medyczne a przychd pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy zakup usug medycznych w zakresie wykraczajcym poza obowizek pracodawcy na podstawie przepisw prawa pracy na rzecz pracownikw oraz czonkw ich rodzin opaconych w sposb zryczatowany uzaleniony od iloci zatrudnionych w danym miesicu pracownikw bdzie stanowi przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                            • 17.03.2008Przystpienie nowego wsplnika do spki cywilnej
                             Pytania podatnika: Czy podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych zwroty wkadu pieninego wniesionego do spki oraz ratalna spata 25% wartoci majtku wsplnego spki wychodzcych wsplnikw? Czy podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych zmiany umowy spki cywilnej zawarte w aneksach?

                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]