Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 20.10.2008Zwrot kosztów noclegu powyżej limitu nie jest przychodem pracownika
  Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
   W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
   • 08.09.2008Okres ważności certyfikatu rezydencji
    Pytanie podatnika: Czy, jeśli będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianego wyżej podmiotu, bądź osoby fizycznej, Spółka uzyska od tego podmiotu, bądź osoby fizycznej w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie, będzie mógł on uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. że jest on w posiadaniu certyfikatu rezydencji owego podmiotu, bądź osoby fizycznej?
    • 01.09.2008Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości
     Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Spółką a Gminą będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidzianego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC?
     • 28.08.2008Umowa przedwstępna sprzedaży nie może stanowić długu spadkowego
      Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest długiem spadkowym, który należy odliczyć od wartości spadku celem ustalenia czystej wartości spadku?
      • 27.08.2008Finansowanie pracownikowi paliwa na wyjazd na wakacje z ZFŚS
       Pytanie podatnika: W stosunku do ryczałtu na paliwo przyznanego na rodzinę (w tym dzieci) korzystającą z wypoczynku zorganizowanego pojawiła się wątpliwość, czy należy dzielić ryczałt na osoby i część przypadającą na dorosłych opodatkować, a część dotycząca dzieci i młodzieży do lat 18 wolna jest od podatku, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ryczałt jest w całości opodatkowany bez względu na to, czy przewożone są dzieci i zwolnienie z cytowanego wyżej artykułu go nie dotyczy?
       • 21.08.2008Wygrane w konkursach pracowniczych
        Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?
        • 20.08.2008Sprzedaż darowanego mieszkania a prawo do zachowania ulgi
         Pytanie podatnika: Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji gdy pieniądze pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat) darowanego mieszkania, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną przeznaczone na dokończenie budowy, w sytuacji, gdy pozwolenie na jego budowę uzyskane zostało w grudniu 2006 r., a więc przed dokonaniem sprzedaży?
         • 07.08.2008Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze zamiany
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.
          • 05.08.2008Zbycie mieszkania objętego umową rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską
           Pytanie podatnika: Czy sprzedaż ww. mieszkania spowoduje konieczność zapłacenia 10 % podatku od 50 % wartości mieszkania?
           • 01.08.2008Sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku a PIT
            Pytanie podatnika: Czy biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć do „nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy” kapitał kredytu spłaconego przed terminem wymagalności, w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu i którego spłata była niezbędną przesłanką pozwalającą na uzyskanie przychodu ze sprzedaży, z uwagi na umowny zakaz rozporządzania pojazdem w trakcie obowiązywania umowy kredytowej?
            • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
             Pytane podatnika: Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programów komputerowych – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
             • 25.07.2008Przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
              Pytania podatnika: 1. Czy podlegają opodatkowaniu zwroty wartości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25 % wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? 2. Czy podlegają opodatkowaniu zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
              • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
               Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
               • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
                Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
                • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
                 Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki są przedmiotem podlegającym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                 • 15.07.2008W jakim terminie wystawić PIT-11
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy w trakcie roku ustało zatrudnienie jednego z pracowników obowiązuje termin przekazania informacji PIT-11 wynikający z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , t. j. do końca lutego następnego roku, czy z art. 39 ust. 2 t. j. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana ostatnia zaliczka?
                  • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
                   Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 11.07.2008Przeniesienie rezydencji podatkowej do Holandii
                    Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 konwencji Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w roku 2007 i w latach następnych?
                    • 08.07.2008Opodatkowanie pożyczki udzielonej przez udziałowca
                     Pytania podatnika: 1. Czy każda kolejna wypłata z tytułu już zawartej umowy pożyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypłat zostało już dokonanych) powinna być przedmiotem podatku PCC? Jeżeli Wnioskodawca spłaci całą wypłaconą kwotę, a następnie ponownie zostanie mu wypłacona cała kwota pożyczki lub jej część, następnie Pożyczkobiorca częściowo ją spłaci i znów zostanie mu ona wypłacona, to czy takie wypłaty kwoty pożyczki będą podlegać podatkowi PCC, czy też będą z PCC zwolnione?
                     • 07.07.2008Ulgi budowlanej nie można odziedziczyć
                      Pytanie podatnika: Czy niewykorzystana ulga budowlana (która nie znalazła pokrycia w podatku) po zmarłej matce, może być wykorzystana przez córkę?
                      • 04.07.2008Karty prezentowe dla pracowników
                       Pytanie podatnika: Czy wartość kart prezentowych potraktować jako bony towarowe, które nie stanowią świadczeń rzeczowych podlegających zwolnieniu od opodatkowania do kwoty nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł?
                       • 09.06.2008Zwrot nadpłaconych składek ZUS
                        Pytanie podatnika: Jak należy ująć w dokumencie PIT-11 kwotę zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z lat ubiegłych, które dokonano pracownikowi w roku bieżącym w wyniku decyzji X?
                        • 27.05.2008Nieodpłatne zniesienie współwłasności samochodu
                         Pytanie podatnika: Czy od takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej części samochodu Wnioskodawca będzie zwolniony z płacenia podatku, czy też będzie zobowiązany do uiszczenia podatku?
                         • 19.05.2008Darowizna papierów wartościowych
                          Pytanie podatnika: Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz Funduszu u Wnioskodawczyni powstanie przychód?
                          • 19.03.2008Sprzedaż udziałów w nieruchomości i PCC
                           Pytania podatnika: 1. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC lub VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby prawne? 2. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC i VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne? 3. Jeżeli sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne podlegać będzie podatkowi VAT to, czy osoby te muszą przez zawarciem umowy zarejestrować się jako podatnicy VAT oraz czy w takim przypadku nabywcy będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego?
                           • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                            • 17.03.2008Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej
                             Pytania podatnika: Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwroty wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25% wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?

                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]