Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

IPPB2/415-529/14-2/MK

 • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzeda premiow
  Pytania podatnika: 1. Czy w wietle przedstawionego zdarzenia przyszego, moliwe jest uznanie Programu za dziaania majce charakter sprzeday premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w zwizku z powyszym, nagrody zwizane z uczestnictwem w Programie wypacane Aktualnym Klientom nie prowadzcym dziaalnoci gospodarczej, podlegaj zryczatowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osb fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeli ich jednorazowa warto przekracza kwot 760 z?
  • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odziey roboczej dla zleceniobiorcy
   Pytanie podatnika: Czy wypacone rodki u zleceniobiorcy bd zwolnione z podatku dochodowego w myl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych lub bd traktowane jako przychd ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych bd jako inny przychd wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
   • 04.09.2009Opodatkowanie umowy poyczki zawartej przez podmiot powizany
    Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawc umowy poyczki bd podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych?
    • 02.09.2009Liczy si kwota okrelona w umowie, a nie wypacone nalenoci
     Pytanie podatnika: W jaki sposb ustali przychd do opodatkowania (ryczat czy zasady oglne) z kilku umw zlece w danym miesicu w sytuacji, gdy nie wszystkie nalenoci z tych umw zostay wypacone w tym samym miesicu, w ktrym zostay zawarte umowy: 1. czy sumujc kwoty nalenoci z wszystkich umw zawartych w danym miesicu? 2. czy sumujc wszystkie wypacone rachunki w danym miesicu?
     • 25.08.2009Zagraniczne podre subowe – rozliczanie wydatkw
      Zasad jest, e rodek transportu waciwy do odbycia podry okrela pracodawca. To pracodawca ma ponosi ciar kosztw podry, a zatem ma prawo wybra rodek lokomocji, ktry w danym wypadku uzna za stosowny. Jeeli podr odbywaa si rodkami komunikacji publicznej, wwczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztw przejazdu obejmuje cen biletu okrelonego rodka transportu, wraz z opatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysugujcej pracownikowi ulgi, bez wzgldu na to, z jakiego tytuu ulga na dany rodek transportu przysuguje.
      • 20.08.2009Nieodpatne zniesienie wspwasnoci nieruchomoci obcionej hipotek
       Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn, warto nieruchomoci moe by pomniejszona o warto hipoteki, ktr obciona jest nieruchomo, czy te o faktyczn warto zaduenia z tytuu kredytu ustalona na dzie zawarcia ugody?
       • 14.08.2009Krajowe podre subowe – diety
        Uprawnienia pracownicze zwizane z podrami subowymi okrela art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm). Zgodnie z tym przepisem pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow.
        • 13.08.2009Podatek od darowizny przedsibiorstwa
         Pytanie podatnika: Czy zbycie caego przedsibiorstwa w drodze darowizny na rzecz syna bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych i podatkiem od spadkw i darowizn?
         • 07.08.2009Ugodowe zaspokojenie roszcze pracowniczych a PIT
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpi prawidowo potrcajc od kwoty 70 000 z wynikajcej z ugody sdowej, zaliczk na podatek dochodowy?
          • 31.07.2009Przyznanie pracownikowi zapomogi z ZFS
           Pytanie: Jeden z moich pracownikw jest chory na stwardnienie rozsiane. Niestety, w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszy si i nie moe porusza si ju o wasnych siach. Poniewa jego sytuacja materialna nie pozwala mu na kupno nowego wzka inwalidzkiego, postanowiem sfinansowa ten zakup ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Czy warto zakupu wzka inwalidzkiego stanowi przychd pracownika?
           • 28.07.2009Zwrcone pracownikowi wydatki na zakup ywnoci nie podlegaj PIT
            Pytania podatnika: 1. Czy zwrot pracownikowi kosztw poniesionych na zakup artykuw spoywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posikw profilaktycznych w stanie faktycznym niej opisanym jest zwolniony od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy kwota zwracana pracownikowi powinna by doliczana do przychodw pracownika z umowy o prac?
            • 13.07.2009Skadka OC dla czonka zarzdu jest przychodem
             Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt zwizany z opaceniem przez ubezpieczajc Spk skadki z tytuu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci czonkw organw stanowi przychd dla osoby penicej funkcj czonka zarzdu podlegajcy opodatkowaniu podatkiem od osb fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
             • 10.07.2009Dla celw PIT naley zsumowa wszystkie umowy
              Pytanie podatnika: Czy sposb rozumowania Wnioskodawcy jest prawidowy i czy susznie Wnioskodawca uwaa, e umowa o dzieo i umowa zlecenia zawarte przez tego samego patnika z tym samym podatnikiem to dwa rne tytuy uzyskiwanego przez podatnika przychodu, w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
              • 09.07.2009Dodatek za rozk bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych
               Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozk, wypacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokoci 23,00 z za kady dzie pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychd pracownika zwolniony z opodatkowania?
               • 03.07.2009Przeniesienie wasnoci nieruchomoci w wyniku odwoania darowizny stanowi jej nabycie
                Pytanie podatnika: Czy bdc wacicielem nieruchomoci przez 30 lat i w dobrej wierze z myl, e syn uszanuje wasno, obiecujc budow domu Wnioskodawczyni musi paci tak wysoki podatek? Czy wobec zaistniaych okolicznoci Wnioskodawczyni powinna odprowadzi podatek dochodowy ze zbycia przedmiotowej nieruchomoci?
                • 01.07.2009Dopata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewdzkiego funduszu ochrony rodowiska stanowi przychd
                 Interpelacja nr 8765 do ministra finansw w sprawie uznania dopat do kredytw ekologicznych za dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym
                 • 23.06.2009Udostpnianie pracownikom firmowego oprogramowania
                  Pytanie podatnika: Czy rnica pomidzy rynkow wartoci oprogramowania, a poniesion przez pracownika opat stanowi bdzie dla niego przychd ze stosunku pracy jako wiadczenie czciowo odpatne i w zwizku z tym Spka jako patnik powinna uwzgldni ten przychd przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                  • 27.05.2009Sprzeda towaru samemu sobie a zwrot VAT
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy naley si zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urzd Skarbowy mia prawo odrzuci t faktur?
                   • 26.05.2009Opodatkowanie ekwiwalentu za akcje
                    Pytanie podatnika: Wedug jakiej stawki podatkowej Wnioskodawca powinienem rozliczy uzyskany dochd z tytuu ekwiwalentu wypaconego za akcje?
                    • 25.05.2009Umorzenie poyczki z ZFS zmaremu emerytowi
                     Pytania podatnika: 1. Czy niespacona kwota bdzie podstaw naliczenia podatku dochodowego od osb fizycznych? 2. Czy t kwot mona traktowa jako przychd dla poyczkobiorcy PIT-8C? 3. Czy bdzie dugiem skarbowym? 4. Jak naley prawidowo opodatkowa umorzon poyczk po zmarej emerytce?
                     • 12.05.2009Sprzeda dziaek nabytych w drodze spadku
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wraz z matk sprzeda 2 dziaki. Ze wzgldu na wiek matki oraz stan zdrowia, Wnioskodawczyni obawia si, i matka moe nie doczeka transakcji sprzeday dziaek. W takiej sytuacji bdzie zobowizana przeprowadzi postpowanie spadkowe po matce. Czy Wnioskodawczyni musi czeka jaki okres czasu, by mc sprzeda te dziaki?
                      • 11.05.2009Zbycie mieszkania w drodze umowy doywocia z ustanowieniem suebnoci mieszkania
                       Pytanie podatnika: Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy doywocia zawartej przed upywem piciu lat od daty jego nabycia spowoduje powstanie obowizku zapaty podatku dochodowego od osb fizycznych?
                       • 29.04.2009Dwie umowy darowizny w jednym akcie notarialnym a wymg zawiadczenia organu podatkowego
                        Pytanie podatnika: Czy moliwe jest dokonanie obu umw darowizn nieruchomoci (A na rzecz B, a nastpnie B na rzecz C) w jednym akcie notarialnym, to jest bez koniecznoci przedkadania przy umowie darowizny zawieranej pomidzy B i C, zawiadczenia organu podatkowego, o ktrym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadkw i darowizn, dotyczcego podatku od spadkw i darowizn od umowy darowizny zawartej pomidzy A i B?
                        • 09.04.2009Odszkodowanie za wiadczenie pracy w godzinach nadliczbowych a PIT
                         Pytanie podatnika: Czy od wypaconego odszkodowania na podstawie zawartej ugody naleao pobra podatek dochodowy od osb fizycznych?
                         • 06.04.2009Pomoc rodzicw w spacie kredytu
                          Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji powstaje obowizek podatkowy? Jeli powstaje, to w jakim czasie (kiedy) i jaka jest podstawa opodatkowania?
                          • 25.03.2009Zamiana mieszkania na dom a konieczno zmiany warunkw mieszkaniowych
                           Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, zostanie zachowane prawo do ulgi w podatku od spadkw i darowizn?
                           • 24.03.2009Koszt polisy OC nie jest przychodem pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zawarciem przez pracodawc umowy ubezpieczenia, na podstawie ktrej krg ubezpieczonych zarwno w momencie jej zawarcia, jak i w trakcie trwania okresu podstawowego ubezpieczenia oraz okresu dodatkowego jest otwarty i zmienny, a ponadto brak jest moliwoci identyfikacji z imienia i nazwiska osb ubezpieczonych, powoduje uzyskanie przeze Wnioskodawc, jako potencjonalnego ubezpieczonego, przychodu z tytuu nieodpatnego wiadczenia?
                            • 23.03.2009Zwrot kosztw przejazdu ucznia niepenosprawnego
                             Pytanie podatnika: Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych zwrot czciowych kosztw za dowz dzieci niepenosprawnych do szkoy przez rodzicw?
                             • 19.03.2009Skutki podatkowe odpatnego dziau spadku i zniesienia wspwasnoci
                              Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych powstaje obowizek podatkowy oraz czy stanowisko wnioskodawczyni jest prawidowe?
                              • 18.03.2009Kilometrwka zleceniobiorcy
                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidowo postpuje wliczajc nalenoci za przejechane kilometry do dochodu zleceniobiorcy podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych potrcajc zaliczk na podatek z uwzgldnieniem kosztw uzyskania przychodw w wysokoci 20% po odliczeniu skadek na ubezpieczenie spoeczne?
                               • 11.03.2009Pozwolenie na budow a zwrot VAT
                                Pytania podatnika: 1. Jeeli Wnioskodawca uzyska zwrot czci VAT w zwizku z wydatkami budowlanymi bdzie musia odda ten zwrot, jeli nie zamieszka w wybudowanym domu? 2. Czy Wnioskodawca moe ubiega si o zwrot czci VAT w stosunku do wydatkw, ktre ponis przed uzyskaniem pozwolenia na budow, a po nabyciu dziaki na ktrej buduje dom?
                                • 06.03.2009Ryczat za nocleg nie przysuguje za czas przejazdu
                                 Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiajcym si promem, przysuguje ryczat za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze ... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                 • 05.03.2009Sprzeda lokalu mieszkalnego a podstawa opodatkowania w PCC
                                  Pytanie podatnika: W zwizku z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, i podstaw opodatkowania umowy sprzeday jest warto rynkowa rzeczy lub prawa, ktr zgodnie z ust. 2 tego przepisu oblicza si na podstawie cen przecitnych stosowanych w obrocie tego rodzaju rzeczami lub prawami majtkowymi (z uwzgldnieniem miejsca ich pooenia, stanu i stopnia zuycia) bez odliczania dugw i ciarw, powstaje pytanie jaka kwota w opisanym powyej stanie faktycznym powinna by podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych. Czy podstawa opodatkowania podatkiem powinna by cena lokalu wraz z udziaem w nieruchomoci wsplnej, czy te cena jedynie udziau w nieruchomoci wsplnej (po odliczeniu kosztw nakadw)?
                                  • 04.03.2009Opodatkowanie nabycia spadku obcionego zapisem
                                   Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji po zapacie podatku oraz wykonaniu zapisu testamentowego Wnioskodawca moe zoy korekt deklaracji, w ktrej wpisze w ciar spadku warto mieszkania przekazanego synowi? Czy wwczas podstawa opodatkowania zmniejszy si o warto mieszkania i Wnioskodawca bdzie mg uzyska zwrot wpaconego podatku od spadku? Czy podstaw do zwrotu podatku w tej sytuacji moe by dokument notarialnego wykonania zapisu, w ktrym Wnioskodawca przekae mieszkanie synowi oraz kopia testamentu? Jeli nie, to jakie dokumenty Wnioskodawca powinien doczy do korekty, by mc uzyska zwrot podatku?
                                   • 19.02.2009Ekwiwalent za narzdzia i sprzt
                                    Pytanie podatnika: W jaki sposb (i w jakiej wysokoci) telepracownik powinien rozlicza si ze swoim pracodawc: w formie ewidencji poniesionych kosztw (np.: wg bilingw telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczatu) za wykorzystywanie urzdze biurowych bdcych wasnoci lub wspwasnoci pracownika, czy te proporcjonalnie (np.: 1/3 opat za mieszkanie oraz za elektryczno), tak, aby w efekcie zwrot kosztw otrzymanych od pracodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania adnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesicznych i/lub rocznych?
                                    • 09.02.2009Zwrot kosztw wyywienia oraz przejazdw taxi a zwolnienie z PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy musi by pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyszych kosztw delegacji? Czy moliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentw, czy te naley rozliczy delegacje na podstawie limitw, a to co zostao zwrcone ponad limit opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                                      Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie dugu o okrelonej znanej wartoci (np. 100 jednostek pieninych) hipotek zwyk na dwch nieruchomociach oznacza konieczno zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych od kadej czynnoci ustanowienia hipoteki zwykej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu nalenoci gwnej wraz z odsetkami prawidowa jest zapata podatku od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelnoci o wysokoci nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu nalenoci gwnej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spk z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidowa jest zapata PCC w wysokoci jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelnoci o wysokoci nieustalonej?
                                      • 26.01.2009Zwrot pracownikowi kosztw Internetu w domu
                                       Pytanie podatnika: Czy refundacja pracownikowi czci kosztw zapewnienia cza internetowego w formie zryczatowanej stawki miesicznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ktry podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                       • 22.01.2009Zwrot wydatkw za nocleg nie jest przychodem pracownika
                                        Pytania podatnika: 1. Czy ponoszone przez pracodawc koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy te ryczaty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o prac i pracownikom zatrudnionym na umow zlecenia, stanowi dla nich przychd? 2. Czy bdzie to przychd stanowice podstaw wymiaru skadki na ubezpieczenie spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
                                        • 21.01.2009Grupowe ubezpieczenie na ycie pracownikw
                                         Pytanie podatnika: Czy w kontekcie zaprezentowanego zdarzenia przyszego powstanie u Wnioskodawcy obowizek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych, okrelony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z opacaniem przez Wnioskodawc na rzecz pracownikw oglnej i ryczatowej skadki ubezpieczeniowej?
                                         • 13.01.2009Koszty uzyskania przychodw ze sprzeday akcji nabytych w drodze spadku
                                          Pytania podatnika: 1. Czy koszty postpowania spadkowego (w sytuacji gdy w skad masy spadkowej wchodz tylko akcje) wykazane fakturami VAT i poniesione przez spadkobiercw, w tym koszty pomocy prawnej udzielonej przez kancelari (wykazane fakturami VAT), stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji? 2. Czy koszty obsugi prawnej (wykazane fakturami VAT) udzielonej przez kancelari polegajcej na prowadzeniu negocjacji z potencjalnym nabywc, a take z osob, ktra zgasza roszczenia do akcji oraz na sporzdzeniu projektu bilingwalnej umowy sprzeday akcji, w tym dokonaniu ustale statusu prawnego akcji stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbywanych akcji?
                                          • 30.12.2008Zwrot kosztw wymiany stolarki okiennej
                                           Pytanie podatnika: Czy otrzymujc zwrot kosztw za wymian stolarki okiennej czonkowie Spdzielni oraz osoby niebdce czonkami uzyskuj przychd z innych rde, a co za tym idzie Spdzielnia ma obowizek sporzdzi dla nich informacj PIT-8C?
                                           • 18.12.2008Opodatkowanie dochodu maonkw ze sprzeday wsplnej nieruchomoci
                                            Pytanie podatnika: Czy dochd uzyskany w wyniku sprzeday nieruchomoci przez maonkw nieposiadajcych rozdzielnoci majtkowej, bdcych we wsplnocie maeskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                            • 27.11.2008Warunki zachowania ulgi mieszkaniowej
                                             Pytanie podatnika: Czy sytuacja rodzinna Wnioskodawcy i ch przeniesienia siedliska z W. do K. lub okolic K., aby mieszka razem z on jest „uzasadnion koniecznoci zmiany warunkw mieszkaniowych” w rozumieniu art. 16 ustp 7 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadkw i darowizn wedug stanu prawnego obowizujcego w 2006 roku?
                                             • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
                                              Pytania podatnika: 1) Czy w zwizku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni bdzie moga w skadanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokona podziau swojego wynagrodzenia na dwie czci: — wynagrodzenie za zwyke obowizki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spk autorskich praw majtkowych do wykonanych przez Wnioskodawczyni utworw na podstawie otrzymanych od Spki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokoci przychodw? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni bdzie moga zastosowa 50% koszty uzyskania przychodw w odniesieniu do czci wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majtkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spka wykazuje koszty uzyskania przychodw obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 12.11.2008Opodatkowanie przychodu ze zbycia udziau w spce z o.o.
                                               Pytanie podatnika: Czy przychd Wnioskodawczyni ze zbycia udziau w Spce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawiera jedynie kwot X czy sum kwot X, Y, Z?
                                               • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze rodkw pomocy spoecznej i z ZFS
                                                Kwoty otrzymane ze rodkw pomocy spoecznej i z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, mimo i nie pochodz bezporednio z dziaalnoci zarobkowej, podlegaj regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pn. zm.; dalej: updof) jako dochd uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegaj bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, ktre zostay zwolnione od podatku, oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczeglny charakter wiadcze z tych dwch rde zadecydowa jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawc obejmujcych je zwolnie podatkowych.
                                                • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstpnej
                                                 Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji bdzie przysugiwao Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeli tak, to czy musi speni jakie dodatkowe warunki oprcz zgoszenia w cigu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzysta? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) moe wpyn na kwesti opodatkowania?
                                                 • 05.11.2008Dowz do/z pracy stanowi dla pracownikw przychd
                                                  Pytanie podatnika: Czy warto dowozu pracownikw z punktu zbiorczego w do miejsca pracy w R (i z powrotem) stanowi dla pracownikw przychd do opodatkowania w sytuacji, gdy pracodawca – ponoszcy koszty dowozu – rozlicza si z przewonikiem w sposb ryczatowy, niezalenie od iloci przewoonych osb?
                                                  • 24.10.2008Umorzenie dunikowi kredytu i odsetek oznacza powstanie przychodu z innych rde
                                                   Pytania podatnika: 1. Czy umorzona naleno gwna, umorzone odsetki (karne i ustawowe) oraz dodatkowe koszty bd stanowiy dla podatnika przychd z innych rde podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych a w zwizku z tym na Banku bdzie ciy obowizek sporzdzenia informacji PIT-8C? 2. Czy w przypadku nalenoci kredytowej, ktra ulega przedawnieniu, gdy z dunikiem zostaa zawarta ugoda dotyczca spaty kapitau oraz odsetek nalenych a Bank umorzy odsetki karne oraz dodatkowe koszty naley stosowa analogiczne zasady jak w przypadku umarzania odsetek karnych dotyczcych nalenoci nie przedawnionej?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »