Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowelizacja vat 2014

 • 08.11.2019Na termin powstania obowiązku podatkowego w VAT mogą wpływać postanowienia umowne
  Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnięcia sprawy, w której zapadł wyrok TS UE, stanowiący odpowiedź na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, ponieważ dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT i powiązania go z postanowieniami konkretnej umowy, łączącej kontrahentów.
  • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadające badania zaliczamy w całości w koszty
   Ograniczenia dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu eksploatacji samochodów dotyczą wyłącznie samochodów osobowych, nie dotyczą natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegają rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile spełniają ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w działalności pojazd jest samochodem osobowym, czy też innym niż osobowy.
   • 18.01.2018NSA: Organ podatkowy nie może rozszerzająco interpretować przepisów sankcyjnych
    Z uzasadnienia: Zakres podmiotowy tego przepisu został jednoznacznie określony i z uwagi na sankcyjny (karny) charakter normy art. 262 § 1 O.p. nie może on być rozszerzany w drodze wykładni.
    • 23.08.2017NSA. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych
     Usługę budowlaną lub budowlano-montażową należy uznać za wykonaną w rozumieniu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, z momentem faktycznego zakończenia zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej robót budowlanych lub ich części (w przypadku usługi odbieranej częściowo), zgłoszonego przez wykonawcę ich odbiorcy, który to moment należy odróżnić od sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, mającego na celu udokumentowanie i potwierdzenie momentu faktycznego zakończenia prac lub ich części - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 19.06.2017Zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Ważny wyrok NSA
      Tezy: W stanie prawnym obowiązującym od 15 października 2013 r., aby doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) przed upływem terminu przedawnienia muszą łącznie zaistnieć następujące przesłanki:
      • 28.03.2017NSA. Korekta kosztów - na bieżąco, czy wstecz?
       Z uzasadnienia: Uwzględniając zasady praworządności, trudno zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałaby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa.
       • 24.11.2016Przedłużenie terminu zwrotu różnicy VAT można zaskarżyć?
        Tezy: Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).
        • 22.11.2016Opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w 2017 r. będzie miał prawo do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro i zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji PIT-6 w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r., jeżeli nie osiągnie limitu obrotów w 2016 r. w kwocie równowartej 1.200.000 euro, zaniecha prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdecyduje się na ustalanie dochodu w oparciu o normy szacunkowe?
         • 14.09.2016Podatki 2016: Rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wyłudzenia VAT 
          Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zaostrzenie kar za wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT). Surowsze sankcje dotyczyć mają przykładowo tzw. fikcyjnych faktur. 
          • 09.09.2016Podatki 2017: MF i eksperci liczą na skuteczniejszą walkę z szarą strefą
           Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, pakiet paliwowy czy nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) powinny przynieść w 2017 r. wzrost skuteczności walki z oszustwami podatkowymi – twierdzi Ministerstwo Finansów. Pozytywnie większość wprowadzanych zmian oceniają też m.in. eksperci firmy doradczej EY.
           • 01.08.2016Termin odliczenia VAT. Ważny wyrok NSA
            Tezy: Określony w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) termin do realizacji prawa do odliczenia VAT, poza przypadkami określonymi od 1 stycznia 2014 w art. 86 ust. 13a ww. ustawy dotyczącymi tzw. odwrotnego obciążania nabywcy, nie narusza zasad neutralności, równoważności, skuteczności i proporcjonalności, i sam w sobie nie jest w stanie praktycznie uniemożliwić lub nadmiernie utrudnić wykonania prawa do odliczenia podatnikowi należycie starannemu, stanowiąc jedynie dla niewystarczająco starannego podatnika, swoistą sankcję w postaci utraty prawa do odliczenia po jego upływie. Odstąpienie od zastosowania tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku, gdy podatnik należycie staranny nie mógł go zachować z przyczyn od siebie niezależnych.
            • 29.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT w celu odliczenia podatku naliczonego. Jak liczyć termin?
             Zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak i po tej dacie korekta deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług może być złożona tylko za okres w którym podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym otrzymał tę fakturę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 23.06.2016Podatki 2017: Niższy CIT przyniesie małym podatnikom po 57 zł miesięcznie
              Z niższego (15 zamiast 19 proc.) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) skorzysta w przyszłym roku jedynie ok. 8 proc. przedsiębiorstw – szacują eksperci Konfederacji Lewiatan. W skali miesiąca realna korzyść ma wynosić ok. 57 zł. Preferencyjna stawka CIT dla tzw. małych podatników ma obowiązywać już od początku 2017 r.
              • 20.01.2016MdM a budowa domu systemem gospodarczym
               Interpelacja nr 133 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie objęcia programem MdM budowy domu systemem gospodarczym
               • 19.10.2015Polski system podatkowy będzie prostszy?
                Interpelacja nr 34599 w sprawie uproszczenia systemu podatkowego.
                • 16.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT. Zmiana przepisów
                 Rozliczanie faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego, w taki sposób, jak ostatnio rozumiały to organy podatkowe i sądy, było dla podatników niezwykle uciążliwe.
                 • 15.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT. Zmiana przepisów
                  Rozliczanie faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego, w taki sposób, jak ostatnio rozumiały to organy podatkowe i sądy, było dla podatników niezwykle uciążliwe.
                  • 09.09.2015WSA. Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26
                   Z uzasadnienia: Przy sprzedaży występuje zaprzestanie wykorzystywania danego pojazdu, podatnik nie będzie miał prawa odliczać VAT od zakupów związanych z tym pojazdem, więc od dnia zbycia samochód nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z tym, w momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.
                   • 26.08.2015WSA. Protokół zdawczo-odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 
                    Z uzasadnienia: W przypadku, gdy faktura nie zostanie wystawiona, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie upływ terminu wystawienia faktury, określony w art. 106 i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, tj. upływ 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, który to dzień nie jest tożsamy z dniem wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego. Postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu usługi za wykonaną pozostają bez znaczenia dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcje pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.
                    • 08.05.2015MF: Biura rachunkowe mogą powrócić do zwolnienia z VAT
                     Interpelacja nr 32403 do ministra finansów w sprawie żądania od biur rachunkowych prowadzących księgi rachunkowe zapłaty "zaległego" podatku VAT wraz z odsetkami w związku z ustawą deregulacyjną
                     • 08.04.2015Rozliczanie VAT przy świadczeniu usług turystyki
                      Interpelacja nr 31625 do ministra finansów w sprawie szczególnych zasad opodatkowania podmiotów świadczących usługi turystyczne
                      • 10.02.2015Sobota i sobota to już nie to samo
                       Do tej pory, jeśli termin zapłaty podatku przypadał w sobotę, ulegał on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to już takie oczywiste.
                       • 09.02.2015Sobota i sobota to już nie to samo
                        Do tej pory, jeśli termin zapłaty podatku przypadał w sobotę, ulegał on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to już takie oczywiste.
                        • 16.01.2015WSA: Umowa stron ma wpływ na obowiązek podatkowy w VAT
                         Z uzasadnienia: Treść ust. 3 art. 19a ustawy o VAT nie pozostawia wątpliwości, że tzw. usługi ciągłe i okresowe należy uznać za wykonane z końcem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W zdaniu pierwszym tego przepisu określono moment wykonania "usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń". Rozstrzygająca jest tu wola kontrahentów, którzy umówili się na rozliczenie (opłacanie) świadczonych usług (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Zatem, z woli ustaleń stron kontraktu obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wyświadczenia usługi, lecz w momencie upływu danego okresu czasu.
                         • 19.11.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o VAT oraz PZP
                          Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych (PZP). Nowela wprowadzi dodatkowe instrumenty do walki z oszustwami podatkowymi. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r.
                          • 18.11.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o VAT oraz PZP
                           Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych (PZP). Nowela wprowadzi dodatkowe instrumenty do walki z oszustwami podatkowymi. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r.
                           • 07.11.2014VAT po 1 kwietnia przy leasingu finansowym samochodu osobowego a amortyzacja
                            Interpelacja nr 28864 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od rat leasingowych w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
                            • 04.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. wniosków o zwrot VAT
                             Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. wniosków o zwrot podatku VAT naliczonego w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zmiany mają związek z nowelizacją ustawy o VAT, która wprowadza nowe zasady dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.
                             • 03.11.2014Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. wniosków o zwrot VAT
                              Z początkiem przyszłego roku obowiązywać zacznie nowe rozporządzenie ws. wniosków o zwrot podatku VAT naliczonego w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej. Zmiany mają związek z nowelizacją ustawy o VAT, która wprowadza nowe zasady dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.
                              • 31.10.2014Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
                               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet której wpłacono tą zaliczkę dokonane są w tym samym miesiącu i do transakcji zostanie w ustawowym terminie wystawiona faktura rozliczeniowa, Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli faktura rozliczeniowa będzie zawierać również informacje o otrzymanej zaliczce (w zakresie otrzymanej kwoty zapłaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki)?
                               • 21.10.2014Prawo zamówień publicznych – weszła w życie ważna nowela
                                W ostatni piątek w życie weszła kolejna w tym roku nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Cena nabycia nie ma być już wyłącznym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. Nowela dotyczy też kwestii podatkowych – dopuszczalne będą negocjacje ws. zmiany wynagrodzenia w przypadku m.in. zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT).
                                • 29.09.2014Zmiany w VAT 2015: Kontrowersje wokół limitów i odwróconego obciążenia
                                 W styczniu w życie wejść ma nowelizacja ustawy o VAT, która przewiduje m.in. zmiany dotyczące funkcjonowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem. Szczególne kontrowersje wzbudziła propozycja przepisów ws. dziennego limitu sprzedaży towarów.
                                 • 26.09.2014Zmiany w VAT 2015: Kontrowersje wokół limitów i odwróconego obciążenia
                                  W styczniu w życie wejść ma nowelizacja ustawy o VAT, która przewiduje m.in. zmiany dotyczące funkcjonowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem. Szczególne kontrowersje wzbudziła propozycja przepisów ws. dziennego limitu sprzedaży towarów.
                                  • 25.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. doliczania podatku przy zamówieniach publicznych
                                   Norma zakładająca, że zamawiający w celu wybrania oferty powinien doliczyć do przedstawionej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie mieć charakter ogólny – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.
                                   • 24.09.2014Podatki 2015: Interpretacje indywidualne nie obejmą cen transferowych
                                    Do Ordynacji podatkowej trafią wyraźne przepisy, które doprecyzują, że podatkowa interpretacja indywidualna nie może dotyczyć sprawy metody ustalania cen transakcyjnych – wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                                    • 23.09.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. kaucji gwarancyjnej
                                     Przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, która „wyłącza” z solidarnej odpowiedzialności za VAT, zostaną zmodyfikowane – wynika z nowego projektu zmian w ustawie o VAT. Przewidziano m.in. wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji oraz zmiany dotyczące jej minimalnej i maksymalnej wysokości.
                                     • 23.09.2014Podatki 2015: Odpowiedzialność solidarna do zmiany
                                      Solidarna odpowiedzialność za rozliczenie podatku będzie stosowana również w odniesieniu do srebra i platyny w postaci surowca albo półproduktu - wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                                      • 22.09.2014Podatki 2015: Odpowiedzialność solidarna do zmiany
                                       Solidarna odpowiedzialność za rozliczenie podatku będzie stosowana również w odniesieniu do srebra i platyny w postaci surowca albo półproduktu – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                                       • 22.09.2014Podatki 2015: Część podatników będzie składać nowe informacje podsumowujące
                                        W przyszłym roku wejdą w życie nowe przepisy, które przewidują wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących – obowiązek dotyczyć będzie dostaw objętych systemem odwróconego obciążenia podatkiem. Ministerstwo Finansów liczy, że w efekcie walka z nadużyciami będzie skuteczniejsza.
                                        • 19.09.2014Podatki 2015: Część podatników będzie składać nowe informacje podsumowujące
                                         W przyszłym roku wejdą w życie nowe przepisy, które przewidują wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących – obowiązek dotyczyć będzie dostaw objętych systemem odwróconego obciążenia podatkiem. Ministerstwo Finansów liczy, że w efekcie walka z nadużyciami będzie skuteczniejsza.
                                         • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwróconego obciążenia podatkiem VAT
                                          Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT obejmie więcej rodzajów towarów, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatników czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym roku.
                                          • 18.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odwróconego obciążenia podatkiem VAT
                                           Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT obejmie więcej rodzajów towarów, a jego stosowanie zostanie ograniczone do podatników czynnych – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w przyszłym roku.
                                           • 17.09.2014Podatki 2015: Ulga na złe długi do zmiany
                                            Regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi będą bardziej korzystne dla podatników – wynika z przedstawionego w tym tygodniu przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Nowela wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.
                                            • 17.09.2014Podatki 2015: MF promuje samodzielną korektę błędów w deklaracjach
                                             Do Ordynacji podatkowej trafi nowy mechanizm promujący samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku.
                                             • 17.09.2014Podatki 2015: Nowy projekt zmian w ustawie o VAT
                                              Resort finansów opublikował nową wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Nowela ma m.in. dostosować polskie prawo do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) oraz rozszerzyć listę towarów objętych tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia.
                                              • 16.09.2014Podatki 2015: MF promuje samodzielną korektę błędów w deklaracjach
                                               Do Ordynacji podatkowej trafi nowy mechanizm promujący samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego – wynika ze zaktualizowanej wersji projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku.
                                               • 16.09.2014Podatki 2015: Nowy projekt zmian w ustawie o VAT
                                                Resort finansów opublikował nową wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Nowela ma m.in. dostosować polskie prawo do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) oraz rozszerzyć listę towarów objętych tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia.
                                                • 26.08.2014Podatki 2015: Kilkadziesiąt zmian w ustawie o akcyzie
                                                 Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano w sumie 36 zmian, w tym m.in. uproszczenie niektórych przepisów i ograniczenie lub zniesienie części obowiązków administracyjnych. Nowelizacja wejdzie w życie 30 czerwca 2015 r.
                                                 • 21.08.2014Eksport pośredni a stawka VAT
                                                  Pytanie podatnika: Czy opisana powyżej sprzedaż na rzecz nabywcy stanowi eksport pośredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium UE za pomocą komunikatów IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spółkę na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?
                                                  • 12.08.2014Podatki 2015: Zakres czynności sprawdzających będzie szerszy
                                                   Do Ordynacji podatkowej trafić mają – zgodnie z projektem tzw. dużej nowelizacji – nowe przepisy dotyczące czynności sprawdzających u podatnika. Zakres tego typu czynności zostanie rozszerzony m.in. o zaliczki na podatek. Nowelizacja powinna wejść w życie w przyszłym roku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »