Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek VAT 2014 roku

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
    W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
    • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
     W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
     • 18.06.2020Sprzeda towarów po cenie promocyjnej 1 z a prawo do odliczenia VAT
      Jeeli zakupy dotyczce materiaów do produkcji produktów objtych akcj promocyjn s wykorzystywane do czynnoci opodatkowanych podatkiem VAT to przedsibiorca bdzie mie prawo do odliczenia w caoci kwoty podatku VAT z faktur dokumentujcych nabycie próbników przeznaczonych nastpnie do sprzeday promocyjnej po cenie odbiegajcej od ceny rynkowej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
      • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
       Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
       • 12.05.20204,5 roku czekania na zwrot, bo zdaniem fiskusa spóka nie nabya nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa
        Przedsibiorca 4,5 roku toczy spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usug. Pomimo i przy nabyciu nieruchomoci zrezygnowa z moliwoci skorzystania ze zwolnienia, zgosi transakcj do opodatkowania VAT i podatek uici, fiskus odmówi mu prawa do póniejszego jego odliczenia. Stwierdzi bowiem, e przedsibiorca nie naby nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa. W obronie spóki stan sd, pouczajc fiskusa, e: „Sam fakt wykorzystywania nieruchomoci w dziaalnoci gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrbnienia w ramach prowadzonego przedsibiorstwa – nie daje podstaw do przyjcia, e nieruchomoci te samodzielnie tworzyy zorganizowan cz przedsibiorstwa” (wyrok WSA we Wrocawiu, sygn. I SA/Wr 676/17).
        • 04.05.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
         Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
         • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
          Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
          • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
           W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
           • 14.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
            W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
            • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
             Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
             • 10.02.2020Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsibiorcy jednoosobowego
              Analizujc kwesti wpywu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniaj do wyboru zwolnienia z podatku, naley przede wszystkim podkreli, e podmiot wiadczcy usugi najmu w wietle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
              • 05.02.2020Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsibiorcy jednoosobowego
               Analizujc kwesti wpywu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniaj do wyboru zwolnienia z podatku, naley przede wszystkim podkreli, e podmiot wiadczcy usugi najmu w wietle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
               • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                 Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                 • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                  Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                  • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
                   wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
                   • 05.12.2019PIT: Sprzeda nieruchomoci wykorzystywanej w dziaalnoci gospodarczej - jaka stawka podatku?
                    rodki uzyskane ze sprzeday skadników majtku wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej, pozostaych na dzie likwidacji dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej, chyba e od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym nastpia likwidacja dziaalnoci gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpatnego zbycia upyno sze lat i odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej.
                    • 18.11.2019Obowizek korekty VAT w zwizku z wydatkami na ulepszenie nieruchomoci
                     Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie wskazuje na czym ono polega. Wyjanienie tego pojcia zaczerpn mona z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie rodka trwaego ma miejsce gdy:
                     • 07.11.2019Podatek od wartoci dodanej jest synonimem podatku od towarów i usug
                      Nieprawidowy jest pogld organów podatkowych, jakoby podatek od wartoci dodanej by czym odmiennym od podatku od towarów i usug. Przyjcie powyszego pogldu prowadzioby do zaakceptowania sytuacji, w której podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od podatku. Dlatego z przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych naley wyczy warto podatku od wartoci dodanej, zapaconego np. w Szwecji.
                      • 29.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                       Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                       • 28.10.2019Ulga na ze dugi po stronie wierzyciela
                        Nie zawsze w yciu gospodarczym wszystko przebiega bezproblemowo. Bywa, e kontrahenci spóniaj si z patnoci. Mimo to sprzedawca musi odprowadzi z niezapaconej faktury naliczony w niej podatek, nie otrzymawszy od opieszaego nabywcy rodków na jego pokrycie. Co prawda do zapaty moe by jedynie jego cz jeeli sprzedawca mia moliwo dokona stosownych odlicze. Niemniej jednak obowizek zapaty VAT z nieuregulowanych faktur, a wic z wasnych rodków sprzedawcy jest cakowicie sprzeczny z zasad neutralnoci VAT. Sprzedawca ponosi bowiem jego ekonomiczny ciar.
                        • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
                         Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
                         • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                          Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                          • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                           Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                           • 25.09.2019Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                            Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                            • 30.08.2019Podatki 2019: Wpywy z podatków dochodowych wyranie w gór
                             W pierwszych siedmiu miesicach 2019 r. wpywy z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosy odpowiednio o 13,1 oraz 19,9 proc. rok do roku – podao Ministerstwo Finansów. W mniejszym, bo o 6,8 proc., stopniu wzrosy wpywy z podatku VAT, a dochody z akcyzy pozostay bez wikszych zmian.
                             • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                              Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                              • 16.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                               Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                               • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
                                Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                • 14.08.2019Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                                 Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                                 • 13.08.2019Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                  W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                  • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
                                   Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
                                   • 26.07.2019Same zeznania to jeszcze nie dowody - konieczna jest ocena wiarygodnoci
                                    Z uzasadnienia: „Nowe okolicznoci (...) nie mog by równowane znaczeniowo temu, co tkwi w zoonych zeznaniach (i wyjanieniach) okrelonych osób. (...) okolicznoci nie jest bezporednio to, o czym osoby przesuchiwane zeznaj, czyli twierdzenia (treci) zawarte w owych zeznaniach. Dopiero bowiem na podstawie procesu oceny wiarygodnoci zoonych zezna mona poczyni ustalenia o wystpieniu lub braku okrelonych zdarze, sytuacji, stanów, co do których wypowiadaj si wiadkowie.
                                    • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                     Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                     • 02.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
                                      Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
                                      • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                       Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                       • 01.07.2019Transakcje pomidzy maonkami a VAT
                                        Omawianie tego zagadnienia mona podzieli na dwa okresy: do 3 kwietnia 2018 r. i póniejszy. W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - art. 15 ust. 1 definiujcego pojcie dziaalnoci gospodarczej oraz art. 15 ust. 2 zawierajcego wyjanienie terminu dziaalno gospodarcza – maonkowie s uznawani za odrbne podmioty gospodarcze, czyli odrbnych podatników. Takiego zdania by np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lutego 2012 r., sygn. IBPP1/443-1676/11/AZb. Maonkowie mog prowadzi dziaalno gospodarcz wspólnie, lecz nie maj takiego obowizku.
                                        • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                                         Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                                         • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
                                          Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
                                          • 30.05.2019Podatek VAT: Moment uznania wpaconego wadium za zaliczk
                                           Jeeli wadium pienine nabywcy, którego oferta zostaa przyjta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany nabywca, poprzez przystpienie do przetargu, wyraa zgod, to w tym momencie nastpuje zapata czci ceny za dostaw towaru lub wiadczenie usugi bdcych przedmiotem przetargu.
                                           • 29.05.2019NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT po wyroku TS UE
                                            Z uzasadnienia: Wskazane przepisy teje dyrektywy naley interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwiaj si one, aby takie przepisy krajowe uzaleniay owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejcego budynku poniesione wydatki nie mog przekroczy 30% pocztkowej wartoci tego budynku, o ile rzeczone pojcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, e odnony budynek powinien by przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczcej zmiany warunków jego zasiedlenia.
                                            • 21.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                             Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                                             • 20.05.2019Mali podatnicy: Czciowe uregulowanie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                              Ustawodawca dla maych podatników VAT przewidzia moliwo rozliczenia si metod kasow. Jej specyfika polega m.in. na tym, i VAT z faktur zakupowych odliczaj oni wedug daty dokonania zapaty, nie za jak na zasadach ogólnych kierujc si dat jej wystawienia, bez wzgldu na fakt czy miaa miejsce na jej podstawie patno. Zatem, w przypadku gdy nabywca nie uici zapaty za faktur rozliczenie metod kasow nie pozwala na dokonanie odliczenia naliczonego w niej podatku. Podatnik musi wic pilnie monitorowa terminy dokonywanych patnoci. Pewnego rodzaju trudno praktyczna moe w takim przypadku zaistnie w sytuacji gdy podatnik korzysta w swych rozliczeniach z usug biura rachunkowego. Wówczas musi je informowa na bieco, które z otrzymanych faktur kosztowych ju opaci, co moe by w pewnym stopniu kopotliwe w przypadku patnoci czciowych bd ratalnych.
                                              • 30.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                               Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                               • 29.04.2019Ulga na ze dugi: Uprawnienie czy obowizek?
                                                Tak zwana ulga na ze dugi polega na tym, e wierzyciel, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona. Z przepisu tego wynika, e ulga jest moliwa wycznie w stosunku do transakcji zrealizowanych na terytorium kraju, a wierzyciel nie musi udowadnia niecigalnoci wierzytelnoci, wystarczy jej uprawdopodobnienie.
                                                • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                                                 Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                                                 • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
                                                  Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
                                                  • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                                                   Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nastpna strona »