Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 05.10.2016W ktrym momencie zalicza w koszty wynagrodzenia?
  Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione przez spk w zwizku z tworzeniem we wasnym zakresie programu komputerowego powinny by potrcane w tym roku, w ktrym zostay poniesione, tj. w przypadku zakupu prac programistycznych od podmiotw zewntrznych - zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a w przypadku kosztw wynagrodze pracownikw spki zaangaowanych w prace nad tworzeniem programu komputerowego - zgodnie z art. 15 ust. 4g ww. ustawy?
  • 04.10.2016WSA. VAT przy refakturowaniu mediw zwizanych z usug najmu lokalu
   Z uzasadnienia: Postanowienia umowne maj znaczenie przy rozpatrywaniu kwestii zoonoci dostaw mediw i usugi najmu, jeeli podstaw tych uzgodnie byy wzgldy ekonomiczne (przykadowo zapisy umowne oparto na rzeczywistych kryteriach zuycia mediw). Dlatego te w przypadku usugi najmu, przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT naley tak interpretowa, e opaty wynikajce z eksploatacji lokali przez najemc, tj.: za energi ciepln, dostaw wody, odbir ciekw i wywz nieczystoci powinny by ujmowane do podstawy opodatkowania jako skadniki czynszu z tytuu usugi najmu, chyba e z umowy najmu zawartej pomidzy wynajmujcym a najemc wynika jednoznacznie, e opaty te (wszystkie lub niektre) s regulowane przez najemc na rzecz wynajmujcego w sposb odrbny.
   • 28.09.2016WSA. Nieodpatne porczenie kredytu jest przychodem
    Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika porcze majtkowych: wekslowych i innych, tytuem zabezpieczenia kredytw bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spce przychodu podatkowego z tytuu nieodpatnych wiadcze.
    • 28.09.2016Zwrot VAT za materiay budowlane na podstawie faktur wystawionych na firm
     Pytanie podatnika: Czy faktury wystawione na Firm Handlowo-Usugow W. P. za nabycie materiaów budowlanych zwizanych zarówno z czci mieszkaln oraz z czci przeznaczon na dziaalno gospodarcz (z których odliczony zosta zgodnie z proporcj VAT w ramach dziaalnoci gospodarczej) stanowi podstaw do zwrotu VAT za materiay budowlane (w proporcji odpowiadajcej czci mieszkalnej)?
     • 23.09.2016Wpaty na rzecz przyszych dostaw towarw a obowizek w VAT
      Pytanie podatnika: Czy naley opodatkowa podatkiem od towarw i usug zaliczk na poczet przyszych dostaw, w sytuacji gdy kontrahent w tytule przelewu pienidzy na rachunek wpisa „przedpata” lub „zaliczka na poczet dostawy kotw”, kontrahent do momentu przelania rodkw nie zoy zamwienia, a ramowa umowa handlowa nie precyzowaa towarw i ich iloci?
      • 21.09.2016Termin korekty VAT od wydatkw na inwestycje w obcym rodku trwaym
       Pytanie podatnika: Ile lat wynosi okres korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku poszczeglnych nakadw na cudz nieruchomo (lokal), stanowicych po stronie spki inwestycje w obcym rodku trwaym?
       • 14.09.2016Podatki 2016: Rzd przyj projekt zaostrzajcy kary za wyudzenia VAT 
        Rzd przyj w tym tygodniu projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektrych innych ustaw, ktry zakada zaostrzenie kar za wyudzanie podatku od towarw i usug (VAT). Surowsze sankcje dotyczy maj przykadowo tzw. fikcyjnych faktur. 
        • 14.09.2016Zapata wekslem a obowizek korekty VAT
         Pytanie podatnika: Czy zapata wekslem wasnym za zakupione aktywa stanowi uregulowanie nalenoci w myl przepisw ustawy VAT, a tym samym czy Wnioskodawca wystawiajc weksel bdcy zapat za zakupione aktywa nie bdzie zobowizany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikajcej z faktury lub faktur potwierdzajcych nabycie aktyww, o ktrej mowa w art. 89b ust. 1 ustawy VAT?
         • 12.09.2016VAT. Refakturowanie: Subowe telefony wykorzystywane do celw prywatnych
          Pytanie: Pracownicy spki korzystaj z telefonw subowych w celach subowych i prywatnych. Spka, po otrzymaniu faktury od operatorw telefonii, wystawia faktury na pracownikw za rozmowy prywatne i potrca kwot nalenoci z wynagrodzenia miesicznego, za zgod pracownikw. Czy spka prawidowo postpuje rozliczajc naleny podatek VAT z tytuu uywania przez pracownikw subowych telefonw do celw prywatnych w miesicu wystawienia faktury przez operatorw telefonii?
          • 09.09.2016VAT. Refakturowanie: Subowe telefony wykorzystywane do celw prywatnych
           Pytanie: Pracownicy spki korzystaj z telefonw subowych w celach subowych i prywatnych. Spka, po otrzymaniu faktury od operatorw telefonii, wystawia faktury na pracownikw za rozmowy prywatne i potrca kwot nalenoci z wynagrodzenia miesicznego, za zgod pracownikw. Czy spka prawidowo postpuje rozliczajc naleny podatek VAT z tytuu uywania przez pracownikw subowych telefonw do celw prywatnych w miesicu wystawienia faktury przez operatorw telefonii?
           • 09.09.2016Rabaty porednie udokumentowane not ksigow w kosztach podatkowych
            Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do wykazania kosztw uzyskania przychodw w podatku dochodowym od osb prawnych w dacie poniesienia, w wysokoci udzielonego rabatu poredniego w kwocie netto wskazanej w nocie ksigowej?
            • 05.09.2016Przesanki naruszenia zasad postpowania 
             Z uzasadnienia: Nie uchybiy zasadzie zaufania wynikajcej z art. 121 O.p., gdy w sprawie nie zaistniay istotne dla rozstrzygnicia niejasnoci czy wtpliwoci dotyczce stanu faktycznego, ktre zostay rozstrzygnite na niekorzy podatnika. Okoliczno, e skarcy nie zgodzi si z przyjtym w sprawie rozstrzygniciem, nie oznaczaa, e doszo do naruszenia powoanych wyej zasad oglnych postpowania podatkowego. 
             • 01.09.2016Sprzeda licencji a przychd w podatku dochodowym
              Pytanie podatnika: Czy momentem powstania przychodu z tytuu sprzeday licencji do gier komputerowych przez Spk (powstania obowizku podatkowego) w podatku dochodowym od osb prawnych jest data wystawienia faktury VAT? 
              • 31.08.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach faktur korygujcych dotyczcych bonusw
               Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusw powinien dokona zmniejszenia kosztw na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w ktrym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztw roku 2015, tj. okresu, ktrego koszty dotycz?
               • 24.08.2016Podatkowe rozliczenie usug gastronomicznych i cateringowych
                W zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz przedsibiorcy mog ponosi midzy innymi wydatki na zakup usug gastronomicznych i cateringowych. To, czy koszt ten moe by uznany za koszt uzyskania przychodu i czy moliwe jest odliczenie VAT z takiej faktury, uzalenione jest od tego, z ktrym rodzajem usugi mamy do czynienia, a take tego, czy spenione s warunki wskazane w przepisach podatkowych.
                • 23.08.2016Podatkowe rozliczenie usug gastronomicznych i cateringowych
                 W zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz przedsibiorcy mog ponosi midzy innymi wydatki na zakup usug gastronomicznych i cateringowych. To, czy koszt ten moe by uznany za koszt uzyskania przychodu i czy moliwe jest odliczenie VAT z takiej faktury, uzalenione jest od tego, z ktrym rodzajem usugi mamy do czynienia, a take tego, czy spenione s warunki wskazane w przepisach podatkowych.
                 • 22.08.2016Czy gmina odliczy VAT od usug doradczych?
                  Pytanie podatnika: Czy Gmina ma (bdzie miaa) pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawniczej?
                  • 16.08.2016PIT. Opodatkowanie przychodw z wynajmowanego budynku uytkowego
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn, ktra prowadzi indywidualn dziaalno gospodarcz w zakresie systemw zabezpiecze mienia i osb. Jednym z dodatkowych zakresw prowadzonej przez niego dziaalnoci, s usugi sklasyfikowane w PKD w grupowaniu 55.20 Z - tj. Obiekty noclegowe turystyczne miejsca krtkotrwaego zakwaterowania. Przychody z dziaalnoci rozliczane s przy zastosowania podatku liniowego. Wnioskodawca zawar umowy wynajmu jako osoba prywatna poza prowadzon dziaalnoci. Czy przychd z wynajmowanego budynku uytkowego opodatkowa ryczatem w wysokoci 8,5%?
                   • 29.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT w celu odliczenia podatku naliczonego. Jak liczy termin?
                    Zarwno w stanie prawnym obowizujcym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak i po tej dacie korekta deklaracji podatkowej, o ktrej mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug moe by zoona tylko za okres w ktrym podatnik otrzyma faktur potwierdzajc dokonanie czynnoci podlegajcej opodatkowaniu, nie pniej jednak ni w cigu 5 lat liczc od pocztku roku, w ktrym otrzyma t faktur - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 29.07.2016Odliczenie VAT: Dobra wiara ma znaczenie
                     Interpelacja nr 4490 do ministra finansw w sprawie pozbawiania przedsibiorcw prawa do odliczenia VAT przez aparat skarbowy
                     • 28.07.2016Przestpstwa karuzelowe. Ryzyko i konsekwencje podatkowe
                      Przestpstwa karuzelowe to jeden z powaniejszych problemw dla budetu pastwa. W oszustwie tym, majcym na celu wyudzenie VAT, wykorzystywany jest mechanizm wewntrzwsplnotowego nabycia towarw.
                      • 27.07.2016Przestpstwa karuzelowe. Ryzyko i konsekwencje podatkowe
                       Przestpstwa karuzelowe to jeden z powaniejszych problemw dla budetu pastwa. W oszustwie tym, majcym na celu wyudzenie VAT, wykorzystywany jest mechanizm wewntrzwsplnotowego nabycia towarw.
                       • 26.07.2016NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstaw zakwestionowania prawa do odliczenia VAT
                        Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, stanowic o zwizaniu sdu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazujcego co do popenienia przestpstwa, nie odnosi tego zwizania tylko do wyroku skazujcego podatnika, bdcego stron danego postpowania podatkowego, a nastpnie sdowoadministracyjnego. Oznacza to, e tego rodzaju wyrokiem sd administracyjny jest zwizany take co do ustale dotyczcych popenienia przestpstwa przez inne osoby. Zatem, przesdzenie wyrokiem karnym, e zakwestionowane faktury powiadczaj nieprawd co do zaistnienia operacji gospodarczych, wie organy i sd administracyjny.
                        • 25.07.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Dla kogo ulga mieszkaniowa?
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej na wasne cele mieszkaniowe kupujc dwie nieruchomoci jedn w Wielkiej Brytanii, drug w Polsce?
                         • 21.07.2016Opaty licencyjne w kosztach uzyskania przychodw
                          Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo postpia zaliczajc uiszczane opaty licencyjne za uywanie znakw towarowych do kosztw uzyskania przychodu w miesicu zaksigowania tego kosztu na podstawie otrzymanej faktury, traktujc opat z tytuu licencji, jako tzw. koszt poredni zaliczany w ciar kosztw uzyskania przychodw w dacie poniesienia?
                          • 20.07.2016Duplikaty faktur a rozliczenie podatkw
                           Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, ktra powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                           • 19.07.2016Rozliczanie transakcji wedug faktur czciowych
                            Pytanie podatnika: Czy Spka wystawiajc dla kontrahentw faktury czciowe, dokumentujce czciowe wykonanie czci usugi lub okrelony etap produkcji towarw, moe rozpozna przychd w dacie wystawienia danej faktury czciowej? Jeli tak, to czy bdzie przysugiwao jej prawo do rozpoznania kosztu w wysokoci odpowiadajcego jej przychodu w dacie wystawienia faktury czciowej?
                            • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
                             Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
                             • 13.07.2016WSA. Dokumentowanie faktur zaliczki na poczet czynszu
                              Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet wiadczenia usug najmu, o ktrych mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, nie rodzi powstania obowizku podatkowego. Z kolei w wietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie ma obowizku dokumentowania faktur otrzymania czci zapaty przed wykonaniem usugi najmu, czyli nie ma obowizku wystawiania faktury zaliczkowej.
                              • 04.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT a odpowiedzialno byego czonka zarzdu
                               Skoro przyczyn dokonania korekty deklaracji by brak zapaty nalenoci wynikajcych z faktur bdcych podstaw dokonania rozliczenia podatku VAT za miesice, w ktrych Skarcy peni funkcje czonka zarzdu, to naley przyj, e jest to okoliczno bdca podstaw odpowiedzialnoci czonkw zarzdu spki z ograniczon odpowiedzialnoci, o ktrej stanowi art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej, gdy dotyczy zalegoci w rozumieniu art. 52 Ordynacji podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 04.07.2016Samofakturowanie: Sposb zatwierdzania faktur przez sprzedawc a odliczanie VAT
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrze umowy upowaniajce Wnioskodawc do wystawiania faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujcych, duplikatw faktur i not korygujcych w imieniu i na rzecz niektrych dostawcw. W zalenoci od ustale okrelona w umowie procedura akceptacji moe przewidywa m.in. moliwo akceptacji faktur przez pracownika Wnioskodawcy na podstawie penomocnictwa, czy tzw. milczc akceptacj faktur. Czy faktury wystawione w imieniu i na rzecz dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden z ww. sposobw bd stanowi podstaw do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach?
                                • 01.07.2016Zwrot VAT za materiay budowlane przed zakoczeniem budowy
                                 Pytanie podatnika: Czy w myl ustawy z dnia 27 wrzenia 2013 r. o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi Wnioskodawca moe zoy wniosek oraz otrzyma zwrot VAT za wybrane materiay budowlane przed zakoczeniem budowy domu i przed przystpieniem do jego uytkowania?
                                 • 30.06.2016Opaty za odwoanie rezerwacji lub zniszczenia w hotelu a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy opaty za spnione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnacj z usugi zakwaterowania powinny by opodatkowane VAT? Czy opaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprztanie albo zgubione klucze powinny by opodatkowane VAT? Czy Spka postpuje prawidowo wystawiajc z tytuu pobrania powyszych opat noty ksigowe (obcieniowe)?
                                  • 30.06.2016Ksigi podatkowe musz by rzetelne i wiarygodne
                                   Z uzasadnienia: Nie ma bowiem znaczenia z punktu widzenia przywoanych uregulowa podatkowych to, czy podatnik w sposb zawiniony (na przykad na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposb zamierzony), czy te niezawiniony (ze wzgldu na brak dokumentw rdowych), dokonywa rozliczenia kosztw uzyskania przychodw na podstawie faktur nierzetelnych. Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji i nie mog stanowi dowodu w postpowaniu podatkowym. Naley doda, e niewystarczajce jest wskazanie, e podatnik mg gdziekolwiek naby towary i surowce niezbdne do prowadzonej dziaalnoci; za niewystarczajce w tym zakresie naley take uzna dowody osobowe. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w ktrej podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, wbrew przepisom ustaw podatkowych, mogyby w ten sposb zastpi obowizek naleytego prowadzenia dokumentacji podatkowej, a podstawa opodatkowania w istocie byaby ustalana na podstawie zezna.
                                   • 27.06.2016Opata za bezumowne korzystanie z nieruchomoci. Jakie skutki podatkowe?
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku niezwrcenia nieruchomoci zasadnym byo wystawianie faktury VAT w okresie od 1 wrzenia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. za bezumowne korzystanie z nieruchomoci, czy te naleao wystawi not ksigow na warto opaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci bez naliczania podatku VAT, czy zatem w zwizku z zaistniaym stanem faktycznym naley wystawi faktury korekty za okres od 1 wrzenia 2013 r do 31 grudnia 2015 r. i w ich miejsce wystawi noty ksigowe w wartoci netto (bez podatku VAT) za bezumowne korzystanie z nieruchomoci?
                                    • 24.06.2016Przedawnianie si zobowiza podatkowych - nowy raport NIK
                                     Dziaania Ministerstwa Finansw oraz urzdw skarbowych nie zapobiegay wzrostowi zalegoci podatkowych i kwot przedawnionych – wynika z nowego raportu Najwyszej Izby Kontroli. Jak wskazano w dokumencie, odzyskanie zalegych kwot podatku, w tym z tzw. pustych faktur, byo w zasadzie niemoliwe, a taka sytuacja skutkuje wzrostem przedawnie zobowiza podatkowych.
                                     • 24.06.2016Zwrot VAT za materiay budowlane: Co naley rozumie pod pojciem powierzchni uytkowej?
                                      Pytanie podatnika: Czy w ww. ustawie do powierzchni uytkowej, na podstawie której moliwe jest odliczenie podatku na materiay budowlane, wlicza si równie powierzchnia pomocnicza (schowki, gara, pralnia, suszarnia i kotownia). Jeeli tak, to czy w przypadku, gdy powierzchnia uytkowa budowanego domu przekracza 100 m2 moliwe jest obliczenie zwrotu podatku proporcjonalnie do powierzchni cakowitej? Jaka jest zasada obmiaru powierzchni uytkowej i kto wykonuje pomiary?
                                      • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                                       Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                                       • 21.06.2016Kiedy mona anulowa faktur VAT?
                                        Pytanie podatnika: W 2013 r. Wnioskodawca wystawi faktury za swoje usugi, ktre zostay wysane listem poleconym do kontrahenta. Podatek naleny z ww. faktur zosta ujty w deklaracji VAT-7 za luty 2013. Kontrahent nigdy nie zaakceptowa faktur, tzn. nie potwierdzi odbioru i nie uj w ksigach. Zgodnie z wyrokiem sdu faktury nigdy nie powinny zosta wystawione. Czy Spka moe anulowa ww. faktury i dokona korekty deklaracji VAT-7 za miesic luty 2013 r.?
                                        • 21.06.2016Warto pocztkowa rodka trwaego po leasingu
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca wykorzystuje w dziaalnoci samochd osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po ustalonym okresie pacenia rat leasingowych otrzyma faktur, ktrej zapacenie przeniesie prawo wasnoci do ww. samochodu. Zgodnie z umow, faktura od firmy leasingowej opiewa bdzie na kwot 612 z, stanowic cen nabycia pomniejszon o VAT. Czy prawidowe jest ustalenia wartoci pocztkowej samochodu osobowego, w sytuacji skorzystania z opcji nabycia przedmiotu leasingu wedug ceny rynkowej, na podstawie wartoci przyjtej do ubezpieczenia OC/AC w kwocie 56.650 z?
                                         • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                                          Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
                                          • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                                           Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                                           • 15.06.2016NSA. Stawka VAT dla dostawy pomieszcze gospodarczych
                                            „Lokalem uytkowym” w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarw i usug wyczonym z pojcia budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym w ujciu tego przepisu, s lokale niebdce samodzielnymi lokalami mieszkalnymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o wasnoci lokali, ktre funkcjonalnie nie s przeznaczone do bezporedniego zaspokajania „mieszkaniowych” potrzeb ludzi, w szczeglnoci: piwnica, strych, komrka, gara, gdy nie s przynalene do lokalu mieszkalnego, jako jego czci skadowe.
                                            • 13.06.2016Koszty uzyskania przychodw. Wane prawidowe dokumentowanie wydatkw
                                             Z uzasadnienia: Naley podkreli, e zgodnie z zasadami wynikajcymi z art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ust. 1 u.p.d.f., do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodw niezbdne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegajcego na zakupie towaru, u konkretnego sprzedawcy, za konkretn cen, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy wykazanie, e podatnik mg gdziekolwiek naby towar i zuy go w dziaalnoci gospodarczej, aby wydatek ten mc zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
                                             • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                                              Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                                              • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                                               Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                                               • 06.06.2016Czy bilet parkingowy mona traktowa jak paragon?
                                                Pytanie podatnika: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mie znamiona paragonu fiskalnego? Czy na bilecie parkingowym winna by informacja o naliczonym podatku VAT?
                                                • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
                                                 Zarobkowy, zorganizowany i cigy najem lokali dokonywany we wasnym imieniu, ktry mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnikw na klasyfikowanie przychodw z tego tytuu do rda przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 30.05.2016Rozliczanie faktur korygujcych w 2016 r.
                                                  Pytanie: Spka otrzymaa w styczniu 2016 r. faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w ostatnim dniu grudnia, tj. 31 grudnia 2015 r. (data wystawienia faktury korygujcej) oraz faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w styczniu 2016 r. (data wystawienia faktur korygujcych w tym przypadku to XX stycznia 2016 r.). Czy w pierwszym przypadku spka bdzie miaa obowizek zaliczenia do kosztw podatkowych faktury korygujce w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu 2015 r., a w drugim zaliczenia do kosztw faktury korygujce w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.?
                                                  • 27.05.2016Rozliczanie faktur korygujcych w 2016 r.
                                                   Pytanie: Spka otrzymaa w styczniu 2016 r. faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w ostatnim dniu grudnia, tj. 31 grudnia 2015 r. (data wystawienia faktury korygujcej) oraz faktury korygujce na plus lub na minus cen jednostkow towaru w styczniu 2016 r. (data wystawienia faktur korygujcych w tym przypadku to XX stycznia 2016 r.). Czy w pierwszym przypadku spka bdzie miaa obowizek zaliczenia do kosztw podatkowych faktury korygujce w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu 2015 r., a w drugim zaliczenia do kosztw faktury korygujce w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 21 ] nastpna strona »