Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 08.03.2017Zwrot VAT za materiay budowlane nie dla wspówacicieli nieruchomoci?
  Pytanie podatnika: W 2014 r. Wnioskodawca kupi 1/2 cz nieruchomoci oraz budynku i Nadzór Budowlany zmieni pozwolenie na budow budynku na obecnych wspówacicieli. W dniu 21 lipca 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwoli Wnioskodawcy na rozpoczcie uytkowania ww. obiektu. Obecnie Wnioskodawca chciaby ju zamieszka w ww. domu, a tym samym zakoczy inwestowanie w niego. Czy Wnioskodawca moe uzyska zwrot niektórych wydatków zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2014 r.?
  • 02.03.2017Kto ma prawo do penego odliczenia VAT przy zakupie samochodu?
   Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
   • 02.03.2017Czy gmina jest podatnikiem VAT?
    Tezy: Aby uzna, e gmina jest opodatkowana VAT naley poczyni analiz, która skada si z dwóch etapów: 1/ naley stwierdzi czy dan czynno naley zakwalifikowa jako czynno wchodzc w zakres dziaalnoci gospodarczej i tym samym przypisa gminie status podatnika VAT; 2/ w sytuacji uznania gminy za podatnika VAT naley oceni, czy mamy wówczas do czynienia z dziaaniem gminy jako organu wadzy publicznej a jeeli tak, to czy pomimo to istniej argumenty w postaci znaczcego zakócenia konkurencji przemawiajce za koniecznoci opodatkowania gminy VAT. Co wicej owo zakócenie konkurencji musi mie charakter rzeczywisty.
    • 22.02.2017Elektroniczne potwierdzenie WDT dla potrzeb VAT
     Pytanie podatnika: Czy dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) gromadzone i przechowywane wycznie w formie elektronicznej (tj. jako skan stanowicy zacznik do wiadomoci e-mail otrzymanej od przewonika lub kontrahenta), bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, bd miay moc dowodow dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym bd uprawnia Spók do stosowania stawki 0% dla realizowanych przez ni transakcji WDT?
     • 20.02.2017Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uwaa
      Z uzasadnienia: W interesie stron transakcji ley zachowanie szczególnej ostronoci w doborze kontrahentów. Skarca natomiast nie podja adnych dziaa weryfikacyjnych wobec wystawcy faktur, chocia opisane powyej okolicznoci daway ku temu dostateczne podstawy. Takiego za sposobu realizacji poszczególnych transakcji, majcych wynika z zakwestionowanych faktur, nie mona byo uzna za speniajcy standardy bezpieczestwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym z dochowaniem naleytej starannoci kupieckiej, jakiej mona w sposób uzasadniony oczekiwa od skarcej spóki
      • 15.02.2017VAT. Jak rozliczy wynagrodzenie otrzymane po zakoczeniu dziaalnoci?
       Pytanie podatnika: W zwizku z tym, e Wnioskodawca nie wykonuje ju zawodu adwokata i nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej powsta problem – jaki dokument powinien wystawi, aby Sd Rejonowy (…) wypaci Wnioskodawcy wynagrodzenie i w jaki sposób powinno nastpi rozliczenie podatku VAT?
       • 14.02.2017Zbiorcze faktury korygujce a kurs waluty
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, w przypadku wystawiania zbiorczych faktur korygujcych moe przeliczy kurs walut obcych wedug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury korygujcej?
        • 13.02.2017Moment powstania obowizku podatkowego w dostawie krajowej i wdt
         Pytanie podatnika: Czy za moment dokonania dostawy kompleksu naley uzna moment dostarczenia ostatniego elementu skadajcego si na cao kompleksu i w rezultacie, czy:
         • 06.02.2017Rozliczenia VAT. Samofakturowanie w praktyce
          Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszym Umowa dotyczca „samofakturowania”, w zakresie procesu wystawiania i akceptacji faktur, spenia wymogi, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT? Czy Spóce przysuguje i bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spók w imieniu i na rzecz dostawcy, w sytuacji gdy zatwierdzenie faktury nastpi przez tego podatnika w sposób milczcy, tj. gdy w terminie okrelonym w Umowie nie zgosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spók?
          • 02.02.2017Odliczenie penego VAT przy zakupie samochodu
           Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 86a ust. 4 pkt 2 naley uzna, e konstrukcja pojazdu, który ma zamiar naby Wnioskodawca wyklucza jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz lub powoduje, e jego uycie do celów niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest nieistotne, przez co Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w zwizku z nabyciem pojazdu bez obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu?
           • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
            Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
            • 25.01.2017VAT. Przechowywanie dokumentów CMR w formie elektronicznej
             Pytanie podatnika: W zwizku z planowan zmian sposobu przechowywania dokumentów CMR, powstaje pytanie, czy Wnioskodawca przechowujc dokumenty CMR w formie elektronicznej na serwerze w Holandii, bdzie postpowa prawidowo w wietle obowizujcych przepisów, tj. art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
             • 18.01.2017NSA. Umowa komisu. Dostawa towarów czy wiadczenie usug w VAT?
              Z uzasadnienia: Skoro umowa komisu jest kwalifikowana jako dostawa to nieprawidowe jest odrbne kalkulowanie oraz dokumentowanie podstawy opodatkowania dla czynnoci wiadczenia usugi (w postaci prowizji komisanta). Umowa komisu na gruncie ustawy o VAT skonstruowana jest jako dostawa towarów a nie sprzeda komisowa i zwizana z ni usuga komisu. W przypadku komisu kade wydanie towaru midzy podmiotami podlega opodatkowaniu, a dokumentowanie winno wyglda analogicznie jak przy dostawie towarów.
              • 18.01.2017Obowizek podatkowy w VAT z tytuu otrzymanych zaliczek
               Pytanie podatnika: Czy z tytuu wpaty przez zleceniodawc w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieninej w celu umoliwienia biecego regulowania zobowiza z tytuu kosztów ponoszonych na realizacj projektów, po stronie spóki powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarów i usug, który powinien by udokumentowany faktur?
               • 16.01.2017Sprzeda zestawów promocyjnych a VAT
                Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzania promocji typu „kup 3 w cenie 2” dodanie kolejnej sztuki takiego samego produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniajcy cen jednostkow wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
                • 11.01.2017Zmiana przeznaczenia towarów a korekta VAT
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie zobowizany do korekty podatku naliczonego z tytuu zakupu lub wewntrzwspólnotowego nabycia czci i akcesoriów, które zostan nabyte jako towary handlowe w celu dalszej odsprzeday i wykorzystania przy wiadczeniu usug napraw serwisowych, jeeli spóka zmieni ich przeznaczenie i bdzie je wykorzystywa przy remontach lub naprawach pojazdów wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawcy, w odniesieniu do których Wnioskodawca nie bdzie w stanie zagwarantowa ich wykorzystania wycznie do dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawcy?
                 • 04.01.2017Odliczanie VAT od nieruchomoci zakupionej na maestwo
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia lokali mieszkalnych lub/i lokali uytkowych przez oboje maonków pozostajcych we wspólnoci majtkowej, gdy tylko Wnioskodawca bdzie czynnym podatnikiem VAT, a zakupione lokale bd wykorzystywane wycznie w dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawcy, Wnioskodawcy przysugiwa bdzie prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o ca kwot podatku naliczonego na fakturach dokumentujcych nabycie lokali, pomimo, e na fakturach, jak i w aktach notarialnych oprócz danych Wnioskodawcy znajd si równie dane maonka niebdcego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usug?
                  • 02.01.2017Opodatkowanie kosztów przesyki towarów z rónymi stawkami VAT
                   Pytanie podatnika: W jaki sposób na fakturze sprzeday wykazywa koszty transportu, gdy wyej wymieniony koszt dotyczy przesyki towarów i wyrobów z rónymi stawkami, czyli 8% i 23%? Czy koszt przesyki naley wykazywa w oddzielnej pozycji stosujc stawk 23% do caoci sprzedanego towaru/wyrobu, gdzie stosowane s wykazane róne stawki podatkowe? Czy koszt transportu doliczy proporcjonalnie do wartoci sprzeday stosujc stawk tak jak posiada dany wyrób, czy te towar? Czy ze wzgldów technicznych koszt transportu wyodrbni w dwóch pozycjach stosujc dwie róne stawki - 8% i 23%?
                   • 30.12.2016Podatki 2017: W ewidencji VAT nie trzeba prezentowa kadej pozycji faktury
                    Pytanie podatnika: Czy stosowany dotychczas przez Spók sposób prowadzenia ewidencji VAT bdzie waciwy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2017 r., czy koniecznym bdzie prezentowanie w ewidencji VAT (tak w rejestrze sprzeday jak i zakupów) kadej pozycji z faktury?
                    • 28.12.2016Skutki w VAT sprzeday trzech towarów w zestawie w cenie dwóch
                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzania promocji typu „kup 3 w cenie 2” dodanie kolejnej sztuki takiego samego produktu stanowi dla celów VAT rabat towarowy (tj. rabat naturalny) obniajcy cen jednostkow wszystkich towarów otrzymanych przez kontrahenta w promocji typu „kup 3 w cenie 2” i tym samym dodanie kolejnej sztuki nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
                     • 23.12.2016VAT. Nie kada otrzymana patno to zaliczka
                      Pytanie podatnika: Czy z tytuu wpaty przez zleceniodawc w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieninej w celu umoliwienia biecego regulowania zobowiza z tytuu kosztów ponoszonych na realizacj projektów, po stronie spóki powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarów i usug, który powinien by udokumentowany faktur?
                      • 22.12.2016Usugi doradcze wykluczaj zwolnienie podmiotowe w VAT
                       Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 113 ustawy o podatku od towarów i usug prowadzc biuro projektów, wiadczce dodatkowo usugi fotograficzne i graficzne w ramach wymienionych wyej kodów PKD (niewiadczce usug doradczych, wysawiane faktury jako potwierdzenie wykonanej usugi nie bd mie w tytule doradztwa ani nie bd go dotyczy), Wnioskodawca moe skorzysta ze zwolnienia od podatku VAT zakadajc, e przychody z dziaalnoci gospodarczej nie przekrocz 150.000 PLN, a w roku biecym wartoci proporcjonalnej do okresu prowadzenia dziaalnoci?
                       • 20.12.2016Nieodpatne przekazanie nieruchomoci wspólnikom stanowi dostaw towarów
                        Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawc w formie spóki jawnej nieruchomoci i przekazanie ich nieodpatnie wspólnikom teje Spóki, którzy wykorzystywa bd przedmiotowe nieruchomoci wycznie w celach zwizanych z dziaalnoci opodatkowan podatkiem VAT, tj. wspólnicy którzy je otrzymaj nadal bd wynajmowa nieruchomoci w ramach tzw. najmu prywatnego, bdzie stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 a co za tym idzie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                        • 15.12.2016Kartki witeczne dla kontrahentów. Ewidencja w PKPiR
                         Wydatki zwizane z wysyaniem witecznych kartek do kontrahentów mog by zaksigowane, jako podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pón. zm.) – dalej ustawa o PIT. Naley je traktowa, jako koszty poniesione w celu osignicia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów.  
                         • 12.12.2016Jaka stawka VAT na usugi montau drzwi wewntrznych?
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa wykonywane usugi stawk podatku VAT w wysokoci 8%, gdy usuga ta dotyczy bdzie budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym?
                          • 07.12.2016Sprzeda wierzytelnoci odpisanej uprzednio jako niecigalna a VAT
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia obowizek zwikszenia nalenego podatku VAT w zwizku ze sprzeda wierzytelnoci na rzecz osoby trzeciej (w zwizku z likwidacj masy upadoci), objtej uprzednio korekt podatku VAT na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT?
                           • 05.12.2016Zakup wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów. Dokumentowanie w PKPiR
                            Podstawowymi dokumentami bdcymi podstaw dokonania zapisów w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów s faktura i rachunek. Jeli zakup dokonywany jest od osoby fizycznej, dokumentem potwierdzajcym transakcj moe by np. umowa sprzeday. Jak w takim razie dokumentowa zakup wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów, gdy podatnik nie ma tych dokumentów? Czy wystarczy dowód wewntrzny?
                            • 02.12.2016Wydatki zwizane z leasingiem operacyjnym w kosztach
                             Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest zakwalifikowanie czynszu inicjalnego oraz opaty manipulacyjnej leasingu operacyjnego jako kosztów porednich, jak równie niezwizanych z caym okresem trwania umowy leasingu i ujmowanie ich w koszty podatkowe w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia faktur ich dotyczcych?
                             • 24.11.2016Moment powstania przychodu z tytuu udzielania licencji
                              Pytanie podatnika: Kiedy w Spóce powstaje przychód podatkowy z tytuu sprzeday licencji?
                              • 23.11.2016Okres rozliczeniowy a data powstania przychodu
                               Pytanie podatnika: Do nawizania wspópracy pomidzy spók a klientami dochodzi na podstawie umowy zawartej na pimie, w której okrelone s okresy rozliczeniowe. Okresy te s wielokrotnoci okresów miesicznych (np. 3 miesice, 5 miesicy, 12 miesicy, 24 miesice), w zalenoci od potrzeb klienta. Ponadto na wystawianych fakturach spóka wskazuje, za jaki okres nalene jest wynagrodzenie, którego dana faktura dotyczy. Czy spóka powinna rozpozna przychód na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. z chwil zakoczenia okresu rozliczeniowego (nie rzadziej ni raz w roku)?
                               • 21.11.2016Przemieszczanie towaru a VAT. Kiedy WNT, a kiedy eksport?
                                Teza: Przemieszczenie – z pominiciem terytorium Polski – towaru nabytego w jednym kraju unijnym przez krajowego podatnika, posugujcego si krajowym numerem VAT-UE, do firmy spedycyjnej zlokalizowanej na terytorium innego kraju unijnego, w celu jego przetransportowania poza obszar Unii Europejskiej, jako miejsce przeznaczenia:  nie spenia przesanek wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu art. 20 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. U. UE. L 2006.347.1.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, ze zm.) i uznania, e ma ono – na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 u.p.t.u. – miejsce opodatkowania w Polsce;  nie ma charakteru eksportu, w ujciu art. 2 pkt 8 u.p.t.u., gdy brak przesanki realizacji wysyki lub transportu towaru z terytorium kraju (Polski) poza terytorium Unii Europejskiej.
                                • 18.11.2016Rozwód a zwrot VAT za materiay budowlane. Brak podpisu maonka na wniosku VZM-1
                                 Pytanie: W 2009 r. kupiam mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. Wszystkie faktury VAT za materiay budowlane s wystawione na moje nazwisko panieskie i s przeze mnie opacone. W 2013 r. wyszam za m, a ju w 2015 r. wniosam do sdu pozew o rozwód. Niestety do dnia dzisiejszego sprawa rozwodowa nadal si toczy. Czy w zaistniaej sytuacji podpis ma na wniosku VZM-1 jest rzeczywicie wymagalny? Czy w takich przypadkach, jak sprawa rozwodowa nie ma odstpstw od tej reguy?
                                 • 18.11.2016NSA. Obowizek umieszczania numeru NIP kupujcego na paragonie
                                  Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
                                  • 16.11.2016Podstawa opodatkowania przychodu udokumentowanego faktur i potwierdzonego paragonem
                                   Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania podatkiem od sprzeday detalicznej wlicza si przychód: a) udokumentowany faktur fiskaln, b) zarejestrowany na kasie fiskalnej i potwierdzony paragonem fiskalnym, do którego nastpnie zostaa wystawiona faktura ze wskazanym w niej NIP-em? Jeli odpowied na pytanie jest pozytywna - to, czy spóka powinna dokona korekty sprzeday udokumentowanej faktur za okres rozliczeniowy, w którym miaa miejsce sprzeda, czy te moe pomniejszy podstaw opodatkowania za okres, w którym wystawiono faktur?
                                   • 15.11.2016Rozliczenie VAT od przekazania pracownikom kart Multisport
                                    Pytanie podatnika: Czy udostpnienie kart Multisport pracownikom i wspópracownikom stanowi czynno opodatkowan w rozumieniu przepisów o VAT, a jeli tak czy spóka powinna wykaza VAT naleny na fakturze wewntrznej (bd innym dokumencie) - w odniesieniu do czynnoci nieodpatnego udostpnienia kart Multisport pracownikom, natomiast ich odpatne udostpnienie osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz udokumentowa faktur VAT? Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia w caoci podatku naliczonego zwizanego z nabyciem kart Multisport?
                                    • 15.11.2016Zwolnienie z VAT odsetek z tytuu kredytu kupieckiego
                                     Pytanie podatnika: Czy wiadczona przez spók usuga finansowania, polegajca na rozoeniu w czasie patnoci wynagrodzenia za wywiadczone usugi (prace) w zamian za odsetki, bdzie podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT i tym samym obowizek podatkowy w zwizku ze wiadczeniem ww. usugi bdzie powstawa z chwil otrzymania przez spók caoci lub czci zapaty (odsetek)?
                                     • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                                      • 02.11.2016Prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane przy rozbudowie domu
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca wraz z on rozpoczli w 2014 r. rozbudow istniejcego budynku mieszkalnego. Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków poniesionych w zwizku z rozbudow pierwszego wasnego mieszkania? Czy w wietle art. 20 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy pastwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez modych ludzi Wnioskodawca jako limit 100 m2 przyjmuje powierzchni uytkow objt rozbudow czy te ca powierzchni uytkow budynku po rozbudowie?
                                       • 31.10.2016PKPiR. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu
                                        Z uzasadnienia: Nie ma bowiem znaczenia z punktu widzenia przywoanych uregulowa podatkowych to, czy podatnik w sposób zawiniony (na przykad na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposób zamierzony), czy te niezawiniony (ze wzgldu na brak dokumentów ródowych), dokonywa rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur nierzetelnych. Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji i nie mog stanowi dowodu w postpowaniu podatkowym.
                                        • 28.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
                                         Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                                         • 28.10.2016Wydatki na wspieranie dziaalnoci spoecznie uytecznej w kosztach podatkowych
                                          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez spók na nabycie towarów i usug pozostajcych w bezporednim zwizku z upowszechnianiem i wspieraniem przez spók dziaalnoci spoecznie uytecznej bd stanowiy koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                          • 27.10.2016Duplikat faktury. Skutki w podatku dochodowym i VAT
                                           Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z pón. zm.; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                                           • 26.10.2016WSA. Ulga na ze dugi w VAT: Zwolnienie z dugu to nie uregulowanie zobowiza
                                            Z uzasadnienia: Niezalenie od cywilnoprawnych form wygaszania zobowiza, na gruncie tego przepisu musi by ono wykadane zgodnie z systematyk i zasadami ustawy VAT, co prowadzi do skutku w postaci stwierdzenia, e do nieuregulowania zobowizania dochodzi wtedy, gdy jest ono niezapacone. Jeeli nie doszo do jego zapacenia to podatnik ma obowizek zoy korekt, o której mowa w tym przepisie. Zatem, spóka nie moga skorzysta z uregulowania wynikajcego z przepisu art. 89b ust. 4 ustawy VAT, bowiem zawarcia umowy o zwolnieniu z dugu nie mona uzna za uregulowanie nalenoci po dokonaniu korekty.
                                            • 26.10.2016Podatki 2016: Moment ujcia w kosztach bonusów
                                             Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów obowizujcych od 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca otrzymujc faktury korygujce z tytuu przyznanych mu bonusów powinien dokona zmniejszenia kosztów na bieco w 2016 r., tj. w okresie rozliczeniowym, w którym zostaa otrzymana faktura korygujca, czy te powinien dokona korekty kosztów roku 2015, tj. okresu, którego koszty dotycz?
                                             • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                              • 19.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                                               Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                                               • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
                                                Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
                                                • 17.10.2016Rozliczanie kosztów podatkowych. Przechowywanie dokumentów kosztowych
                                                 Kwestia przechowywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej analizowana jest zazwyczaj z punktu widzenia przepisów o VAT i moliwoci odliczenia podatku. Czy w taki sam sposób naley przechowywa dokumenty dla celów podatku dochodowego? Czy skan faktury jest podstaw do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.
                                                 • 14.10.2016Kasy rejestrujce przejte w ramach darowanego przedsibiorstwa
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w oparciu o przedsibiorstwo, które zostao przeniesione w drodze darowizny. W skad majtku przedsibiorstwa na moment darowizny wchodziy m.in. kasy rejestrujce. Czy Wnioskodawca moe ponownie ufiskalni te kasy rejestrujce i uywa do ewidencji sprzeday na rzecz osób nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po dacie wyganicia homologacji?
                                                  • 13.10.2016Szacowanie dochodu. Nierzetelno a wadliwo ksig
                                                   Z uzasadnienia: Nierzetelno ksigi podatkowej zawsze pozbawia j mocy dowodowej, natomiast wadliwo powoduje skutek jedynie wtedy, gdy wady maj istotne znacznie. Oszacowanie mona zastosowa dopiero wtedy, gdy nastpi uprzednie stwierdzenie nierzetelnoci ksig podatkowych. Jednake zgodnie z art. 23 § 2 o.p. organ podatkowy odstpi od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeeli dane wynikajce z ksig podatkowych, uzupenione dowodami uzyskanymi w toku postpowania, pozwalaj na okrelenie podstawy opodatkowania.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 22 ] nastpna strona »