Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 24.08.2017Rozliczenie faktury korygujcej przy oczywistej omyce
  Pierwotna faktura bdnie dokumentowaa stan faktyczny, zatem korekta spowodowana jest „bdem rachunkowym lub inn oczywist omyk”, o których mowa w art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. W zwizku z tym, korekta powinna by przyporzdkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty poniesienia kosztu, wynikajcego z faktury pierwotnej, a dat rozpoznania kosztu bdzie w tym przypadku dzie, na który ujto ten koszt na podstawie przepisów ustawy o rachunkowoci.
  • 23.08.2017NSA. Moment powstania obowizku podatkowego w VAT dla usug budowlanych
   Usug budowlan lub budowlano-montaow naley uzna za wykonan w rozumieniu art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usug, z momentem faktycznego zakoczenia zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej robót budowlanych lub ich czci (w przypadku usugi odbieranej czciowo), zgoszonego przez wykonawc ich odbiorcy, który to moment naley odróni od sporzdzenia i podpisania protokou zdawczo-odbiorczego, majcego na celu udokumentowanie i potwierdzenie momentu faktycznego zakoczenia prac lub ich czci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 21.08.2017NSA. Kiedy rodek trway jest kompletny i zdatny do uytku?
    Z uzasadnienia: Warunki kompletnoci i zdatnoci do uytku rodka trwaego s spenione wówczas, gdy moe on by legalnie przyjty do uytkowania w dziaalnoci gospodarczej. Niespenienie okrelonych wymogów prawnych, od których uzaleniona jest moliwo legalnego wykorzystania "rodka trwaego" powoduje, e taki rodek nie moe by uznany za "zdatny do uytku".
    • 16.08.2017NSA. Usugi powtarzalne to take usugi cige
     Pod pojciem dostawy wiadczonej w sposób cigy, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zwizku z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley rozumie dostaw, która realizowana jest w sposób cigy, w drodze wiadcze czciowych, dla której ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 11.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
      Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
      • 10.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
       Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).
       • 09.08.2017Odliczenie VAT z faktur od niezarejestrowanego podatnika
        Sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczajc przesank do realizacji prawa do dokonania obnienia podatku nalenego. Skoro podatnik nie dooy w trakcie realizacji umowy naleytej starannoci, nie mona skutecznie powoywa si na okolicznoci, e nie wiedzia, e transakcje zawierane z kontrahentem stanowi naduycie podatkowe. W przypadku braku dooenia naleytej starannoci podatnika nie chroni zasady neutralnoci i proporcjonalnoci podatku VAT.
        • 07.08.2017NSA. Ulga na ze dugi: VAT niepobrany od konsumenta nie do odzyskania
         Z uzasadnienia: Krajowe regulacje, zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT, dotyczce ulgi za ze dugi, s w peni zgodne z prawem unijnym. Strona skarca kwestionuje warunki okrelone w art. 89a ust. 1a, ust. 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 ustawy, co skutkowaoby faktycznym brakiem warunków zastosowania ulgi na ze dugi. Wbrew twierdzeniom skargi kasacyjnej, wiksze rodki prawne istniej dla skutecznego skontrolowania przykadowo patnoci midzy zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi ni w relacjach z dunikami - osobami fizycznymi nieposiadajcymi takiego statusu.
         • 04.08.2017NSA: Elektroniczne potwierdzenie wywozu IE-599 jest wystarczajce dla zastosowania stawki 0%
          Teza: Otrzymanie przez dostawc towarów przeznaczonych do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej komunikatu elektronicznego IE-599, stanowicego urzdow form potwierdzenia wywozu tych towarów poza obszar Unii Europejskiej, w ramach dokonanego przez niego, jako eksportera, zgoszenia do wywozu, uprawnia go - na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) - do opodatkowania tej dostawy stawk 0%, chyba e zostanie wykazane, e wiedzia on lub powinien wiedzie, e dokument ten nie odzwierciedla rzeczywistoci.
          • 03.08.2017Sprzeda nieruchomoci: Dziecko ma prawo do ulgi mieszkaniowej
           W celu skorzystania przez maoletniego z ulgi mieszkaniowej, pozwolenie na budow domu oraz faktury zwizane z t budow mog by wystawione na jego matk jako jego przedstawiciela ustawowego. Istotne jest bowiem, e maoletni jest wspówacicielem gruntu, na którym budowany jest dom oraz e budowa finansowana bdzie równie z jego rodków - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
           • 02.08.2017Korekta tzw. pustej faktury
            Organy podatkowe dysponuj narzdziami, dziki którym s w stanie udowodni obrót pustymi fakturami. Ujawnienie tego procederu ma konsekwencje i dla sprzedawcy, i dla nabywcy. Mona je zniwelowa, jeeli strony transakcji podejm w odpowiednim czasie dziaania zmierzajce do wyeliminowania ryzyka uszczuplenia wpywów budetowych.
            • 31.07.2017Korekta tzw. pustej faktury
             Organy podatkowe dysponuj narzdziami, dziki którym s w stanie udowodni obrót pustymi fakturami. Ujawnienie tego procederu ma konsekwencje i dla sprzedawcy, i dla nabywcy. Mona je zniwelowa, jeeli strony transakcji podejm w odpowiednim czasie dziaania zmierzajce do wyeliminowania ryzyka uszczuplenia wpywów budetowych.
             • 24.07.2017Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
              Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
              • 12.07.2017Podatki 2017: Wykrelenie z rejestru VAT
               Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznoci zawiadamiania o tym podatnika, jeeli: podatnik nie istnieje, lub  mimo podjtych udokumentowanych prób nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem, lub  dane podane w zgoszeniu rejestracyjnym oka si niezgodne z prawd, lub  podatnik albo jego penomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urzdu skarbowego, naczelnika urzdu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
               • 12.07.2017NSA. Odliczanie VAT z faktur z kwotami niezgodnymi z rzeczywistoci
                Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowi podstawy do odliczenia podatku wystawione faktury, faktury korygujce lub dokumenty celne, które podaj kwoty niezgodne z rzeczywistoci - w czci dotyczcej tych pozycji, dla których podane zostay kwoty niezgodne z rzeczywistoci, naley interpretowa w ten sposób, e w przypadku gdy zebrany w sprawie materia dowodowy daje organowi podatkowemu moliwo okrelenia wartoci rzeczywistej transakcji wykazanej w kwocie zawyonej na fakturze, podatnikowi – z uwagi na zasad neutralnoci i proporcjonalnoci - przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 11.07.2017Podatki 2017: Wykrelenie z rejestru VAT
                 Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznoci zawiadamiania o tym podatnika, jeeli:  podatnik nie istnieje, lub  mimo podjtych udokumentowanych prób nie ma moliwoci skontaktowania si z podatnikiem albo jego penomocnikiem, lub  dane podane w zgoszeniu rejestracyjnym oka si niezgodne z prawd, lub  podatnik albo jego penomocnik nie stawia si na wezwania naczelnika urzdu skarbowego, naczelnika urzdu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
                 • 10.07.2017Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                  Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                  • 07.07.2017Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                   Pytanie: Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                   • 07.07.2017Parkowanie pod domem pracownika a 100% odliczenie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z garaowaniem samochodów w miejscu zamieszkania pracowników powstaje po stronie pracodawcy obowizek rozpoznania podatku VAT z tytuu wiadcze nieodpatnych w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug i czy ulega ograniczeniu uprawnienie podatnika do penego odliczenia podatku VAT w zwizku z uytkowaniem tych samochodów?
                    • 06.07.2017Ulga na ze dugi w VAT: Dwa lata na korekt
                     Pytanie podatnika: Czy podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju, zgodnie z art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w przypadku, gdy upyn dwuletni termin od daty wystawienia faktury dokumentujcej wierzytelno?
                     • 05.07.2017Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
                      Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221; dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
                      • 03.07.2017Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                       To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pón. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z pón. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                       • 29.06.2017Fakturowanie. Data sprzeday czy data dostawy?
                        Czy na fakturach mona stosowa sformuowanie „data sprzeday” do okrelenia daty dokonania dostawy lub zakoczenia dostawy towarów, lub wykonania usugi, czy naley zastpi je wyraeniem „data dostawy”?
                        • 29.06.2017Wydatki bez faktury w PKPiR
                         Pytanie podatnika: Czy pomimo braku faktur dokumentujcych zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporzdzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, wraz z doczonymi do nich paragonami winny zosta zaewidencjonowane w kolumnie 10 PKPiR oraz mog stanowi koszt  przez co prowadzona ksiga nie bdzie uznana za nierzeteln?
                         • 28.06.2017Fakturowanie. Data sprzeday czy data dostawy?
                          Czy na fakturach mona stosowa sformuowanie „data sprzeday” do okrelenia daty dokonania dostawy lub zakoczenia dostawy towarów, lub wykonania usugi, czy naley zastpi je wyraeniem „data dostawy”?
                          • 16.06.2017NSA. Czy mona odmówi wydania paragonu z NIP nabywcy?
                           Z uzasadnienia: Spóka ma obowizek wyda nabywcy paragon fiskalny zawierajcy jego NIP w kadej sytuacji, gdy nabywca tego zada, niezalenie od wartoci sprzeday. Konsument - nabywca moe da zarówno wystawienia faktury VAT penej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzyma faktur VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma za prawa odmówi ich wystawienia, ani wyda innego dokumentu, ni da nabywca.
                           • 08.06.2017Czy faktura pro forma moe by podstaw zapisu w ksigach?
                            Zgodnie z prawem bilansowym, do ksig rachunkowych okresu sprawozdawczego naley wprowadzi w postaci zapisu kade zdarzenie, które nastpio w danym okresie sprawozdawczym. Podstaw zapisów w ksigach rachunkowych s dowody ksigowe stwierdzajce dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej dowodami ródowymi. W myl art. 20 ust. 2 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z pón. zm., dalej: uor) rozpoznajemy trzy rodzaje dowodów ródowych, s to:
                            • 05.06.2017VAT. Zabezpieczenie kwoty do zapaty
                             Teza: Przybliona kwota zobowizania do zapaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pón. zm.) podlega zabezpieczeniu w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z pón. zm.).
                             • 02.06.2017NSA. Samo podpisanie protokou odbioru nie wpywa na moment wykonania usugi
                              Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, momentem wykonania robót budowlanych, bdzie zrealizowanie wszystkich warunków przewidzianych w umowach dotyczcych tych usug, ale w zakresie ich elementów rozumianych potocznie, w oparciu o obiektywne kryteria, na których opieraj si te pojcia. Niewtpliwie protokó, o jakim mowa w sprawie, obiektywnie nie jest elementem usugi budowlanej czy budowlano-montaowej, a jedynie potwierdza jej wykonanie.
                              • 01.06.2017Zwolnienie z dugu a rozliczenie VAT
                               Tezy: 1) Zwolnienie z dugu, o którym mowa w art. 508 K.c. - bdc nieefektywn form wyganicia wierzytelnoci, w nastpstwie której dunik nie ponosi ekonomicznego ciaru jej wyganicia, a wierzyciel nie uzyskuje ekonomicznego zadouczynienia swojemu wiadczeniu opodatkowanemu VAT - nie stanowi uregulowania nalenoci w rozumieniu art. 89b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
                               • 29.05.2017Decyzja le dorczona nie wywouje skutków prawnych
                                Tezy: 1. Decyzja, która wbrew art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) zostaa dorczona stronie, zamiast ustanowionemu penomocnikowi, jako nieistniejca w obrocie prawnym, nie wywouje adnych skutków prawnych, wobec czego jej zaskarenie jest niedopuszczalne (art. 228 § 1 pkt 1 O.p.).
                                • 26.05.2017Kasy rejestrujce: Ewidencjonowanie sprzeday przy wpacie po godzinach pracy
                                 Pytanie podatnika: Data wpywu zapaty, a rejestracja na kasie - czy jeli patno zostanie dokonana np. w dniu 28 listopada 2016 r., a z racji pracy w godzinach 8.30-16.30 odnotowana przez kasjera zostanie w dniu nastpnym 29 listopada 2016 r., to czy moemy taki fakt odnotowa dopiero w dniu odczytu patnoci w banku?
                                 • 26.05.2017Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracj dziaalnoci
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do dokonania obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajc z faktury VAT dokumentujcej nabycie samochodu osobowego w lutym 2017 roku, który zostanie zakupiony przez Wnioskodawc przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej oraz przed rejestracj jako czynny podatnik podatku od towarów i usug a nastpnie bdzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                                  • 12.05.2017Sposób dokumentowania wydatków poniesionych na wasne cele mieszkaniowe
                                   Pytanie podatnika: Jednym z wydatków, które zostay sfinansowane ze rodków uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci byy koszty prac budowlanych. Wnioskodawca wydatek ten udokumentowa umow z wykonawc oraz potwierdzeniem wpaty za wykonanie ww. prac, natomiast nie posiada faktur, których nie otrzyma pomimo, e wystpi do wykonawcy o ich przesanie. Czy do udokumentowania wydatków na wasne cele mieszkaniowe wystarczy umowa oraz potwierdzenia zapaty?
                                   • 11.05.2017Podatnik musi udowodni poniesione wydatki
                                    Z uzasadnienia: Nie ma bowiem znaczenia z punktu widzenia przywoanych uregulowa podatkowych to, czy podatnik w sposób zawiniony (na przykad na skutek braku dbaoci o wasne interesy gospodarcze, bd w sposób zamierzony), czy te niezawiniony (ze wzgldu na brak dokumentów ródowych), dokonywa rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur nierzetelnych. Istotny jest jedynie fakt, e faktury te nie odzwierciedlaj faktycznych transakcji i nie mog stanowi dowodu w postpowaniu podatkowym. Nie do zaakceptowania jest bowiem sytuacja, w której podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz, wbrew przepisom ustaw podatkowych, mogyby w ten sposób zastpi obowizek naleytego prowadzenia dokumentacji podatkowej, a podstawa opodatkowania w istocie byaby ustalana na podstawie zezna.
                                    • 21.04.2017NSA. Parkowanie pod domem a prawo do 100-proc. odliczenia VAT
                                     Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych, z uwzgldnieniem spenienia wymogów wynikajcych z art. 86a ust. 4 pkt 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                                      Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                                      • 13.04.2017Opodatkowanie VAT usug edukacyjnych
                                       Pytanie podatnika: Czy wiadczenie Usug edukacyjnych przez Wnioskodawc bdzie podlegao zwolnieniu od podatku od towarów i usug (dalej: „podatek VAT”)? Czy Wnioskodawca bdzie zwolniony z obowizku udokumentowania wykonania Usug edukacyjnych fakturami VAT?
                                       • 05.04.2017Bilety lotnicze od porednika a podatek u róda
                                        Pytanie podatnika: Spóka prowadzi dziaalno w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególnoci na loty na trasach midzynarodowych z uwagi na podróe subowe pracowników i wspópracowników. Czy spóka zobowizana bdzie do poboru i odprowadzenia zryczatowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapaty za bilet) wypacanego na rzecz poredników - biur podróy (agentów turystycznych) majcych siedzib na terytorium Polski w zwizku z zakupem biletów lotniczych?
                                        • 03.04.2017Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego przedmiotowo
                                         Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz jako agent ubezpieczeniowy. Zajmuje si tylko porednictwem ubezpieczeniowym na rzecz Towarzystwa ... Korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Faktury tworzone s w systemie internetowym Towarzystwa. Ostatnio ww. system tworzy dokument o nazwie faktura VAT metoda kasowa. Czy mog wystawia dokumenty o nazwie faktura VAT metoda kasowa bez negatywnych konsekwencji podatkowych?
                                         • 31.03.2017Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego przedmiotowo
                                          Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz jako agent ubezpieczeniowy. Zajmuje si tylko porednictwem ubezpieczeniowym na rzecz Towarzystwa ... Korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Faktury tworzone s w systemie internetowym Towarzystwa. Ostatnio ww. system tworzy dokument o nazwie faktura VAT metoda kasowa. Czy mog wystawia dokumenty o nazwie faktura VAT metoda kasowa bez negatywnych konsekwencji podatkowych?
                                          • 28.03.2017NSA. Korekta kosztów - na bieco, czy wstecz?
                                           Z uzasadnienia: Uwzgldniajc zasady praworzdnoci, trudno zgodzi si ze stanowiskiem organu podatkowego, e korekta winna dotyczy tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokoci do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji naleaoby dokona korekty wczeniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zalegoci i obowizkiem zapaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziaby do sytuacji, w której podatnik zostaaby obciony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo e jego dziaaniu nie mona by zarzuci naruszenia prawa.
                                           • 28.03.2017Korekta podstawy opodatkowania przy rabatach i zwrotach towarów w WNT
                                            Pytanie podatnika: Czy Spóka moe pomniejszy podstaw opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedaowego czy zwrotu towarów kontrahentowi, bez koniecznoci oczekiwania na faktur/not korygujc, jeeli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedaowego czy akceptacji zwrotu towarów?
                                            • 22.03.2017MF o odwróconym VAT przy usugach budowlanych
                                             Stosowanie mechanizmu odwróconego obcienia w transakcjach dotyczcych wiadczenia usug budowlanych - objanienia podatkowe1 MF z 17 marca 2017 r.
                                             • 21.03.2017MF o odwróconym VAT przy usugach budowlanych
                                              Stosowanie mechanizmu odwróconego obcienia w transakcjach dotyczcych wiadczenia usug budowlanych - objanienia podatkowe1 MF z 17 marca 2017 r.
                                              • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
                                               Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
                                               • 20.03.2017Samorzdowy zakad budetowy jako podatnik CIT
                                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca osiga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
                                                • 09.03.2017Dokumentowanie kosztów dla celów podatku dochodowego. Wany wyrok NSA
                                                 Tezy: Koszt udokumentowany dowodem ródowym, który dotyczy towaru lub usugi, które de facto nie byy w obrocie, nie moe stanowi podstawy zapisu w ksigach podatkowych, a po jego wyeliminowaniu na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), czyli nie uznaniu za dowód zapisu w ksigach podatkowych, w konsekwencji nie wspótworzy podstawy ustalenia dochodu na szczególnych zasadach wynikajcych z art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
                                                 • 08.03.2017Zaliczki na poczet przyszych niesprecyzowanych dostaw towarów
                                                  Pytanie podatnika: Czy z tytuu kwoty pieninej w celu zabezpieczenia przyszych nalenoci z tytuu dostaw towarów niesprecyzowanych w momencie wpaty, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarów i usug, który powinien by udokumentowany faktur?
                                                  • 08.03.2017Zwrot VAT za materiay budowlane nie dla wspówacicieli nieruchomoci?
                                                   Pytanie podatnika: W 2014 r. Wnioskodawca kupi 1/2 cz nieruchomoci oraz budynku i Nadzór Budowlany zmieni pozwolenie na budow budynku na obecnych wspówacicieli. W dniu 21 lipca 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwoli Wnioskodawcy na rozpoczcie uytkowania ww. obiektu. Obecnie Wnioskodawca chciaby ju zamieszka w ww. domu, a tym samym zakoczy inwestowanie w niego. Czy Wnioskodawca moe uzyska zwrot niektórych wydatków zwizanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2014 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 21 ] nastpna strona »