Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 11.12.2013VAT od sprzeday gruntu z cudzym budynkiem
  Z uzasadnienia: W rozpoznawanej sprawie nie byo sporne, e wacicielem gruntu byli maonkowie i e wasno tego gruntu nie zostaa przeniesiona na spk. Spka ta wybudowaa jedynie na cudzym gruncie zesp 8 budynkw mieszkalnych i przysugiwao jej wobec waciciela roszczenie o zwrot wartoci poczynionych nakadw. Tym samym, dostawy gruntw wraz z posadowionymi na nich budynkami mogo dokona wycznie maestwo jako waciciele gruntw. Oznacza to, e na podstaw opodatkowania z tytuu dokonanej sprzeday skada si powinna warto gruntu oraz warto nakadw w postaci budynkw, ktre cznie powinny by uwidocznione na fakturze VAT.
  • 05.12.2013Podatki 2014: Nowe rozporzdzenie ws. wystawiania faktur
   Na stronie ministerstwa finansw zostao opublikowane nowe rozporzdzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporzdzenie z 3 grudnia 2013 r.  wejdzie w ycie 1 stycznia 2014 r., a okrela: przypadki, w ktrych faktury mog zawiera zakres danych wszy ni w ustawie o VAT (art. 106e) oraz zakres tych danych, inny ni okrelony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposb przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do okrelenia podstawy opodatkowania oraz pniejsze ni okrelone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.  
   • 03.12.20135 krokw: Jak gadko przej przez zmian ustawy VAT
    W sylwestrow noc wejdziemy w nowe realia podatkowe. Przedsibiorcw czekaj najpowaniejsze zmiany od wprowadzenia w Polsce VAT. Jak przez nie gadko przej i zminimalizowa ryzyko? Firma Sage opracowaa 5 wskazwek.
    • 03.12.2013Podatki 2014: Najwaniejsze zmiany w VAT i CIT
     W tegorocznym rankingu Banku wiatowego w obszarze podatkw Polska odnotowaa wyrany spadek, z 104. na 113. miejsce. – Przyszoroczne zmiany w VAT i CIT raczej tej niskiej pozycji niestety nie polepsz – twierdz eksperci Business Centre Club.
     • 02.12.2013Wystawianie zbiorczych faktur przy WDT
      Pytanie podatnika: Czy w obecnie obowizujcym stanie prawnym, Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania wszystkich (lub kilku odrbnych) dostaw towarw, zrealizowanych w trakcie danego miesica na rzecz jednego nabywcy z innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, poprzez wystawienie jednej faktury VAT w ostatnim dniu tego miesica (dokumentujcej sprzeda z caego miesica)?
      • 19.11.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od rat leasingowych samochodu
       Pytanie podatnika: Czy w okresie od 1 stycznia 2014 r. Spka bdzie miaa prawo do penego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymywanych faktur dokumentujcych czynsz najmu i serwis samochodw, oddawanych przez Spk do dalszego odpatnego uywania przez osoby trzecie, tj. bez uwzgldnienia ograniczenia wynikajcego z art. 86a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT?
       • 18.11.2013VAT 2014: Obowizek podatkowy w VAT przy sprzeday praw i udzielenia licencji
        Pytanie podatnika: Czy Spka postpuje prawidowo w stanie prawnym, ktry bdzie obowizywa od 2014 r. rozpoznajc obowizek podatkowy w podatku VAT z tytuu sprzeday praw i udzielenia licencji na zasadach oglnych, tj. z chwil wykonania usugi lub z chwil upywu terminu rozliczeniowego?
        • 14.11.2013Podatki 2014: Wystawianie zbiorczych faktur korygujcych dokumentujcych przyznane rabaty
         Pytanie podatnika: W jaki sposb wystawia faktury korygujce dokumentujce przyznane rabaty do koca 2013 roku i po 1 stycznia 2014 r.?
         • 08.11.2013Podatki 2014: Zmiany w VAT a moment powstania przychodu w podatku dochodowym
          W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, od 1 stycznia 2014 r. przychd podatkowy z tytuu obrotu towarami i wiadczenia usug naley rozpozna na podstawie wystawionej faktury przyjmujc, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzie miesica, w ktrym dokonano dostawy lub wykonano usugi, o ile nie bdzie to pniej ni w momencie wystawienia faktury lub uregulowania nalenoci zgodnie z treci art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
          • 31.10.2013Podatki 2014: Usugi serwisowe samochodw a odliczenie VAT
           Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie, od 1 stycznia 2014 r. Spce bdzie przysugiwao pene prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytuu nabywania usug serwisowych, czy te prawo do odliczenia podlega bdzie ograniczeniu przewidzianemu w art. 86a ust. 8 Ustawy o VAT, tj. do wysokoci 60%, nie wicej ni 6000 z liczonej cznie dla opat z tytuu najmu i serwisu?
           • 23.10.2013Uchwaa NSA: Wynagrodzenie prawnika z urzdu a rdo przychodu w PIT
            Wynagrodzenie z tytuu nieopaconej pomocy prawnej udzielonej przez penomocnika ustanowionego z urzdu, zalenie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swj zawd, naley kwalifikowa do rda przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - w przypadku gdy pomoc prawn z urzdu penomocnik wykonuje prowadzc dziaalno zawodow w formie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a ustawy, a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to naley kwalifikowa do rda przychodw z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
            • 08.10.2013Moment rozliczenia VAT w przypadku wiadczenia usug transportowych
             Zasada oglna obowizujca w aktualnym stanie prawnym uzalenia moment powstania obowizku podatkowego w VAT od daty wydania towaru lub wykonania usugi. Jednak w praktyce regua ta bardzo rzadko znajduje zastosowanie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest znaczna liczba wyjtkw przewidzianych w przepisach. W wikszoci przypadkw podatnicy s obowizani do rozliczenia VAT w dacie wystawienia faktury, jednak nie pniej ni w 7. dniu, liczc od daty wydania towaru lub wykonania usugi. Niemniej, wiadczenie usug transportowych wie si z koniecznoci rozliczenia VAT w jeszcze innym terminie.
             • 04.10.2013VAT 2014: Wystawianie faktur - projekt nowego rozporzdzenia
              26 wrzenia br. Ministerstwo Finansw skierowao do konsultacji spoecznych i uzgodnie midzyresortowych projekt rozporzdzenia z 25 wrzenia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Rozporzdzenie ma obowizywa od 1 stycznia 2014 r.
              • 01.10.2013Wystawianie faktur – nowe rozporzdzenie od 2014 roku
               Z pocztkiem nowego roku wejdzie w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw w sprawie wystawiania faktur. Jak przekonuje projektodawca, w wikszoci regulacje bd tylko powieleniem obecnych przepisw.
               • 25.09.2013Moment powstania obowizku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.
                Pytanie podatnika: W ktrym okresie rozliczeniowym dla potrzeb podatku od towarw usug Wnioskodawca powinien wykaza obowizek podatkowy? Czy w momencie dostawy towarw do kontrahenta, ktry czasami wystpuje w nastpnym okresie rozliczeniowym/miesicu przy dostawach na przeomie miesica, czy w momencie wystawienia faktury, ktry moe by wczeniejszy ni dostawa towarw do kontrahenta? Problem dotyczy wykazywania obowizku podatkowego na przeomie miesica, gdzie data wystawienia faktury - dokumentujca sprzeda rni si o 1 dzie od daty dokonania dostawy towarw wystpujcej w dniu nastpnym.
                • 24.09.2013Dzi w prezencie dla zarejestrowanych Czytelnikw biuletynu: E-book Zmiany w VAT 2014 r.
                 Ilo zmian w podatku VAT, wchodzcych w ycie od 1.01.2014 r. jest znaczca. Ale nie ilo jest najwaniejsza – istotne jest, e zmiany maj rewolucyjny charakter. Zmiany dotycz midzy innymi obowizkw zwizanych z fakturowaniem - nastpuje przeniesienie przepisw dotyczcych fakturowania z rozporzdzenia do ustawy, zmienia si moment wystawienia faktury, zmianie ulega krg podatnikw zobowizanych do wystawienia faktury itp. Bardzo due zmiany dotycz rwnie sposobu ustalenia momentu powstania obowizku podatkowego. Co istotne – moment powstania obowizku podatkowego bdzie wany nie tylko dla sprzedawcy, ale rwnie dla nabywcy.
                 • 16.09.2013Obowizek stosowania kas rejestrujcych
                  Pytanie podatnika: Czy w roku 2013 przedsibiorca ma obowizek ewidencjonowa obrót za pomoc kasy fiskalnej czy jest z tego obowizku zwolniony oraz czy wycznie wystawianie faktur za wiadczone usugi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowizku ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej?
                  • 13.09.2013Podatki 2014: Nowe reguy ws. prawa do odlicze VAT
                   Przyszy rok przyniesie wiele wanych zmian w ustawie o VAT. Jedn z gwnych bdzie modyfikacja przepisw dotyczcych prawa do odlicze podatku. Zdaniem ekspertw firmy doradczej Deloitte, szczeglnie uwani powinni by przedsibiorcy majcy do czynienia z wewntrzwsplnotowym nabyciem towarw. Zmianie ulegn rwnie m.in. zasady i terminy wystawiania faktur.
                   • 12.09.2013Podatki 2014: Zmiany w VAT najpowaniejsze w historii
                    Przyszoroczne zmiany w ustawie o VAT oznaczaj ma rewolucj. Tak znaczcych modyfikacji nie byo od 20 lat, czyli od wprowadzenia w Polsce tego podatku – twierdz eksperci firmy doradczej Deloitte. Szczeglnie trudny dla przedsibiorcw bdzie przeom grudnia i stycznia.
                    • 11.09.2013Zbiorcza uproszczona faktura korygujca
                     W praktyce obrotu gospodarczego czsto wystpuj zdarzenia skutkujce koniecznoci skorygowania faktury pierwotnej. Faktur korygujc wystawia si m.in. w przypadku stwierdzenia pomyki w uprzednio wystawionej fakturze, w razie zwrotu towarw czy te w zwizku z udzieleniem rabatu. Warto wic wiedzie, e obecnie obowizujce przepisy dotyczce wystawiania faktur przewiduj kilka rodzajw faktur korygujcych, ktre rni si midzy sob liczb i rodzajem elementw obowizkowych.
                     • 04.09.2013VAT od transportu i spedycji - interpretacja MF
                      Z uwagi na zakwestionowanie przez TSUE w wietle uregulowa unijnych poprawnoci przepisu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT do podatnika naley wybr momentu powstania obowizku podatkowego przy wiadczeniu usug transportowych i spedycyjnych - wyjani Minister Finansw w interpretacji oglnej.
                      • 29.08.2013Podatki 2014: Otrzymanie caoci bd czci zapaty a VAT
                       Podobnie jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym, tak i po 31 grudnia 2013 r. bd istniay szczeglne regulacje w zakresie momentu powstania obowizku podatkowego w odniesieniu do niektrych rodzajw sprzeday.
                       • 23.08.2013Wystawienie faktury a obowizek podatkowy w VAT. Zasady oglne
                        Wikszo zagadnie dotyczcych obowizku podatkowego jest omwiona w art. 19 ustawy o VAT. Regulacje szczeglne zawarte s w rozporzdzeniu wykonawczym z 4 kwietnia 2011 r. Pojcie „obowizku podatkowego” zamieszczono wprawdzie w Ordynacji podatkowej, ale nie jest to definicja prosta i pasujca do charakteru podatku od towaru i usug.
                        • 19.08.2013Przyspieszony zwrot VAT
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyki podatku VAT naliczonego zwizanego z nabyciem Dziaek w terminie 25 dni?
                         • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiay budowlane
                          Interpelacja nr 18192 do ministra finansw w sprawie planw zniesienia moliwoci uzyskania zwrotu podatku VAT na materiay budowlane
                          • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                           Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                           • 19.07.2013wiadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
                            Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów VAT i rozporzdzenia spóka powinna wykazywa jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnie z obowizku instalowania kas fiskalnych - wycznie cen odsprzeday pracownikom wskazanych wiadcze, bez uwzgldniania wartoci dofinansowywanej przez spók jako pracodawc?
                            • 12.07.2013Rejestracja na kasie zaliczki i sprzeday
                             Pytanie podatnika: W jakim momencie i w jakich kwotach naley zarejestrowa zaliczk i sprzeda na kasie fiskalnej, gdy zaliczka za usug od osoby fizycznej wpywa na konto Wnioskodawcy przelewem, a nastpnie nabywca w momencie wykonania usugi paci gotówk, zaznaczajc, e od momentu zaliczki do wykonania usugi moe upyn nawet kilka miesicy?
                             • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                              Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                              • 05.06.2013Koniec zwrotu VAT za materiay budowlane. Kto skorzysta na programie MdM
                               Interpelacja nr 16972 do ministra finansw w sprawie likwidacji ulgi w podatku VAT dla inwestorw indywidualnych
                               • 29.05.2013Wyrok ETS: Obowizek podatkowy w usugach transportowych
                                Po ponad 9 latach obowizywania ustawy o VAT oraz przy koczcym si terminie obowizywania przepisw dotyczcych momentu powstania obowizku podatkowego w odniesieniu do niektrych czynnoci Europejski Trybuna Sprawiedliwoci orzek o niezgodnoci z dyrektyw 112 polskiego przepisu regulujcego moment powstania obowizku podatkowego w przypadku wiadczenia usug transportowych.
                                • 28.05.2013Miejsce prowadzenia dziaalnoci w zgoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                                 Pytanie podatnika: Co uznaje si za miejsce prowadzenia dziaalnoci, ktre naley zgosi w zgoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji patnikw? Czy podatnik ma obowizek zgoszenia w zgoszeniu aktualizujcym magazynu, w ktrym przechowuje swoje towary i z ktrego przewozi je dalej do swoich kontrahentw w celu sprzeday? Czy podatnik ma obowizek zgoszenia w zgoszeniu aktualizujcym magazynu, ktry podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, ktry dostosowuje do potrzeb prowadzenia dziaalnoci czy te budynku wynajmowanego w caoci dla kontrahentw, nie prowadzc w nim w ogle wasnej dziaalnoci?
                                 • 22.05.2013Podatki 2014: Ustalanie podstawy opodatkowania dla celw VAT okrelonej w walucie obcej
                                  Pytanie: Fakturuj sprzeda usug na rzecz jednego kontrahenta faktur zbiorcz (zgodnie z § 9 ust. 3 rozporzdzenia fakturowego). Faktury wystawiane s w walucie obcej (euro), a stosowany kurs do przeliczenia wartoci faktury bior z dnia poprzedzajcego dzie wystawienia faktury (wiadcz usugi, co do ktrych obowizek podatkowy powstaje na zasadzie oglnej). Czy w zwizku ze zmian przepisw od 1 stycznia 2014 r. takie fakturowanie bdzie moliwe? Czy do przeliczenia wartoci tej faktury bd musia stosowa kilka kursw euro – w zalenoci od dnia wykonania usugi?
                                  • 02.05.2013Sprzeda przez internet a VAT
                                   Sprzeda za porednictwem internetu rodzi okrelone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usug, w szczególnoci w zakresie ustalenia momentu powstania obowizku podatkowego, dokumentowania sprzeday i stosowania kas rejestrujcych.
                                   • 23.04.2013Podatki 2014: Odliczenie VAT od firmowego samochodu
                                    Interpelacja nr 14319 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia zmian w odliczeniu podatku VAT przy zakupie samochodu przez firm
                                    • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                     Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w ycie zmiany zarwno przepisw ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i aktw wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
                                     • 02.04.2013Kasy rejestrujce: Sprzeda wysykowa towarów z wasnym transportem
                                      Pytanie podatnika: Spóka z o.o. prowadzi sklep internetowy, w którym s sprzedawane meble, a take akcesoria domowe i dekoratorskie. Czy w przypadku, gdy zakupiony w sklepie towar bdzie dostarczany za porednictwem transportu wasnego, bd firm transportowych, Wnioskodawcy bdzie w dalszym cigu przysugiwao zwolnienie z rejestrowania sprzeday za pomoc kas rejestrujcych? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy jest moliwa czciowa rejestracja za pomoc kasy rejestrujcej tylko t cz sprzeday, która nie podlega zwolnieniu?
                                      • 19.03.2013Odpowiedzialno karna za wadliwe wystawienie faktury
                                       Nieprawidowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistoci. W artykule zajmujemy si tylko wadliwym wystawieniem faktury.
                                       • 12.03.2013Samochd typu bankowz a VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy przysuguje prawo do odliczenia podatku od towarw i usug od zakupu na potrzeby Kancelarii samochodu typu bankowz (zakupionego od innego podatnika VAT, udokumentowanego prawidowo wystawion faktur VAT) oraz paliwa do tego pojazdu?
                                        • 05.03.2013Niewystawienie faktury a odpowiedzialno karna
                                         Regua oglna jest prosta i kategoryczna: „kto wbrew obowizkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie wiadczenia (...), podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Tak brzmi art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (ustawa z 10 wrzenia 1999 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 186; dalej: K.k.s). W niniejszym artykule zajmujemy si zasadami odpowiedzialnoci za ten czyn.
                                         • 19.02.2013Nieprawidowoci w zakresie fakturowania a odpowiedzialno karna
                                          Faktury naley wystawia w sposb rzetelny i niewadliwy, a nastpnie przechowywa je przez odpowiedni czas. Kto tego nie robi, naraa si na odpowiedzialno karn.
                                          • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
                                           • 24.01.2013Adres przedsibiorcy na fakturze VAT
                                            Interpelacja nr 12721 do ministra finansw w sprawie poprawnoci danych adresowych na fakturach VAT
                                            • 03.01.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT: Termin wystawiania faktur
                                             Dua cz zmian, ktre weszy w ycie 1 stycznia 2013 r., w podatku od towarw i usug dotyczy fakturowania. Oprcz zmian w zakresie treci faktury dokonano rwnie wyduenia terminu jej wystawienia w odniesieniu do niektrych czynnoci opodatkowanych. Wprowadzono take moliwo dokumentowania jedn faktur sprzeday dokonanej w trakcie miesica.
                                             • 18.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Metoda kasowa
                                              Znane s ju terminy wejcia w ycie nowych przepisw dotyczcych VAT. Ustawodawca zdecydowa, e bd to trzy nastpujce terminy: 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. Zmiany, ktre wejd w ycie na pocztku przyszego roku, odnosz si gwnie do dwch zagadnie. Pierwsza grupa zmian reguluje opodatkowanie maych podatnikw tzw. metod kasow, natomiast druga – modyfikuje zasady rozliczania tzw. ulgi na ze dugi.
                                              • 27.11.2012Zmiany w VAT czciowo przeoone na 2014 rok
                                               Cz przewidzianych w nowelizacji ustawy o VAT rozwiza, w tym m.in. regulacje uzaleniajce moment powstania obowizku podatkowego od dnia wykonania czynnoci – zamiast daty wystawienia faktury, wejdzie w ycie dopiero z pocztkiem 2014 r. Pierwotnie zmiany miay wej w ycie jeszcze w 2013 r.
                                               • 04.09.2012Eksport a VAT – obowizek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
                                                Pytanie podatnika: Czy Spka dokona eksportu towarw na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Poudniowej? Czy powstanie obowizek podatkowy z tytuu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawi faktur? Czy mona wystawi faktur zbiorcz?
                                                • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
                                                 Zgodnie z przygotowanym przez resort finansw projektem duej nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug, Ministerstwo zamierza utrzyma do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych oraz utrzyma zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do subowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarw i usug, a wic dziau IX ustawy, wi si z blokiem zmian modyfikujcych moment powstania obowizku podatkowego w podatku od towarw i usug.
                                                 • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
                                                  Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze zmian przeznaczenia infrastruktury wodocigowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczcia wykorzystywania jej do wiadczenia usug opodatkowanych VAT, podatnik bdzie mia prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 91 ustawy o VAT?
                                                  • 01.02.2011Wiekszo uatwie dla przedsibiorcw nadal w sferze planw
                                                   Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrw w sprawie realizacji obietnic zoonych przez premiera podczas expos w 2007 r., dotyczcych wspierania przedsibiorczoci i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracownikw i pracodawcw oraz uproszczenia procedur zakadania firm

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ]