Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury vat 2014

 • 08.02.2016Ponowne rozpatrzenie sprawy po odwoaniu od decyzji
  Teza: Art. 233 § 2 O.p. znajduje zastosowanie w sprawie dotyczcej okrelenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy take w sytuacji, gdy dla rozstrzygnicia tej sprawy niezbdne jest uwzgldnienie okrelonych ustale faktycznych dotyczcych okresu bezporednio go poprzedzajcego, co do ktrego orzeka organ podatkowy (albo organ kontroli skarbowej) w innym postpowaniu.
  • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
   Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
   • 29.01.2016Zaliczka na poczet kolejnego miesica a powstanie przychodu
    Jeeli strony ustal, e usuga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat powstania przychodu uznaje si ostatni dzie okresu rozliczeniowego okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
    • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwizanie umowy moe by opacalne
     Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w wietle treci art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mog by rwnie koszty zabezpieczajce rdo przychodw - to znaczy koszty poniesione na ochron istniejcego - podstawowego - rda przychodw, w taki sposb, aby to rdo funkcjonowao w bezpieczny sposb, tak aby doszo do ograniczenia strat finansowych przez rezygnacj z pewnych wydatkw (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztw (kara umowna lub tzw. "odstpne"), ktre wanie zabezpieczeniu rda przychodw maj suy.
     • 28.01.2016Zaliczka na poczet kolejnego miesica a powstanie przychodu
      Jeeli strony ustal, e usuga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za dat powstania przychodu uznaje si ostatni dzie okresu rozliczeniowego okrelonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej ni raz w roku.
      • 27.01.2016Prawo do odliczenia VAT z jednej zbiorczej faktury korygujcej
       Pytanie podatnika: Z uwagi na du ilo transakcji i ograniczenia systemowe (system wymaga manualnego wprowadzenia kadej pozycji korekty) Wnioskodawca planuje wystawi tylko jeden dokument korygujcy kilkaset dostaw dokonanych w sierpniu 2015 r. Czy przysugiwa bdzie odliczenie VAT naliczonego wynikajcego ze zbiorczej faktury korygujcej wystawionej w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
       • 27.01.2016VAT. Moment powstania obowizku podatkowego przy refakturowaniu usug budowlanych
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje przeniesienia (refakturowania) kosztw usug budowlanych lub budowlano-montaowych, zakupionych od podwykonawcw, na rzecz swoich klientw. W jakim momencie powstaje obowizek podatkowy z tytuu refakturowania usug budowlanych? Kiedy, na gruncie ustawy o podatku od towarw i usug, usuga budowlana wiadczona przez podwykonawc powinna zosta uznana za wykonan?
        • 26.01.2016VAT. Czy zawsze trzeba wystawia paragon?
         Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami wystawienie paragonu nie jest jednak konieczne. Zobaczmy kiedy.
         • 25.01.2016VAT. Czy zawsze trzeba wystawia paragon?
          Podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych s obowizani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Czasami wystawienie paragonu nie jest jednak konieczne. Zobaczmy kiedy.
          • 15.01.2016WSA. Odliczenie VAT: Rejestracja jako podatnik VAT to nie wszystko
           Z uzasadnienia: Skarcy w kwestionowanym zakresie nie posiada statusu podatnika VAT, a zatem nie spenia zasadniczego warunku uprawniajce do odliczenia podatku naliczonego. Okolicznoci bez znaczenia jest przy tym fakt zoenia przez Skarcego zgoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT. Rejestracja jest czynnoci o charakterze administracyjnym i nie przesdza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT.
           • 08.01.2016VAT. Dokumentowanie kosztw przesyki towarw
            Pytanie podatnika: Podatnik jest producentem suplementw diety - towary te w wikszoci przypadkw opodatkowane s wedug stawki VAT 8%. Towary s sprzedawane za porednictwem sklepu internetowego. Podatnik zawierajc umowy z klientami na dostaw okrelonych towarw zobowizuje si dostarczy je w okrelonym terminie, albo na koszt wasny, albo na koszt klienta. Czy koszt przesyki towarw moe by ujty jako osobna pozycja na fakturze, ktra jest opodatkowana wedug stawki obowizujcej dla gwnego wiadczenia, czyli towaru?
            • 08.01.2016Wykup samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne a VAT
             W przypadku umowy leasingu operacyjnego czsto istnieje moliwo wykupu samochodu po upywie okresu leasingu. Podatnik, decydujc si na zakup, moe tego dokona z przeznaczeniem samochodu na cele zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz lub na cele prywatne. Przedsibiorcy nierzadko zastanawiaj si, jakie skutki w podatku od towarw i usug wywoa wykup samochodu po zakoczeniu obowizywania umowy leasingu operacyjnego z przeznaczeniem go na cele prywatne.
             • 07.01.2016Wykup samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne a VAT
              W przypadku umowy leasingu operacyjnego czsto istnieje moliwo wykupu samochodu po upywie okresu leasingu. Podatnik, decydujc si na zakup, moe tego dokona z przeznaczeniem samochodu na cele zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz lub na cele prywatne. Przedsibiorcy nierzadko zastanawiaj si, jakie skutki w podatku od towarw i usug wywoa wykup samochodu po zakoczeniu obowizywania umowy leasingu operacyjnego z przeznaczeniem go na cele prywatne.
              • 04.01.2016Usugi cige a VAT
               Pytanie podatnika: Czy susznie uznano za moment powstania obowizku podatkowego VAT dat zakoczenia usugi to jest ostatni dzie miesica a nie dat wystawienia faktury?
               • 30.12.2015Prywatne korzystanie z samochodów subowych a kasa fiskalna u pracodawcy
                Pytanie podatnika: Czy Spóka wiadczy bdzie na rzecz pracowników nieodpatn usug polegajc na uyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usuga, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT? Czy Spóka zobowizana bdzie zaewidencjonowa wiadczenie usugi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrujcej?
                • 23.12.2015WSA. Podatek od spadkw i darowizn: Dziedziczenie po konkubencie
                 Z uzasadnienia: Zwizek pozamaeski sam przez si nie wywouje adnych skutkw o charakterze prawnomajtkowym midzy osobami, ktre w zwizku takim pozostaj. Jeli powstaj midzy nimi stosunki prawnomajtkowe, prawa i obowizki std wynikajce oceni naley na podstawie przepisw waciwych dla tych stosunkw. Jedynie wykazanie przez skarc nakadw poniesionych ze swojego majtku osobistego na rzecz majtku osobistego zmarego konkubenta mogoby prowadzi do ich uwzgldnienia, jako jej udziau we wspwasnoci wartoci majtkowych objtych mas spadkow.
                 • 23.12.2015Sprzeda w walucie obcej a rnice kursowe
                  Pytanie podatkowe: Czy w przypadku powstania podatkowych rnic kursowych powstaych od podatku VAT, w zwizku z zawarciem umw sprzeday w walucie obcej, bd one mogy zosta zaliczone do podatkowej kategorii przychodw albo kosztw?
                  • 22.12.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Nie wystarczy zmiana pozwolenia na budow
                   Pytanie: Posiadam pozwolenie na nadbudow budynku mieszkalnego z 2012 r., decyzja ta w 2014 r. zostaa cakowicie zmieniona (pozwolenie na budow i projekt budowlany). W zwizku z tym prace budowlane zostay rozpoczte w 2014 r. (zaraz po wydaniu zmienionej decyzji), potwierdzaj to take faktury VAT na materiay budowlane. Czy mog skorzysta z moliwoci ubiegania si o zwrot podatku VAT od materiaw budowlanych?
                   • 22.12.2015Korekta faktur wewntrznej a prawo do obnienia VAT nalenego
                    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wystawieniem faktur korygujcych do faktur wewntrznych zmniejszajcych kwot VAT nalenego, Spka bdzie uprawniona do obnienia kwoty podatku nalenego w deklaracji VAT-7 za okres, w ktrym wystawione zostay wewntrzne faktury korygujce?
                    • 15.12.2015NSA. Wadliwa faktura a prawo do odliczenia VAT
                     Faktura dotknita wad formaln, ktra z uwagi na wag uchybienia, moe zosta skorygowana not korygujc (np. dane nabywcy), umoliwia podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug realizacj prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w terminach przewidzianych w ustawie (art. 86 ust.10 pkt 1 ustawy; od 1 stycznia 2014 r. - art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy) niezalenie od tego, czy formalne wady faktury zostan skorygowane - jeeli nie zachodzi ryzyko oszustwa lub naduycia (czynnoci udokumentowane faktur zostay wykonane na rzecz podatnika i suyy jego dziaalnoci opodatkowanej).
                     • 14.12.2015VAT. Jak rozlicza usugi elektroniczne?
                      Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, i Spka wiadczca usugi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT wycznie poprzez Internet (drog elektroniczn), na rzecz kontrahentw majcych siedzib zarwno na terytorium UE, jak i poza nim, powinna zapaci podatek VAT od przeprowadzonych transakcji?
                      • 09.12.2015Odliczenie VAT od wydatkw na samochd. Kolizja drogowa w czasie chorobowego
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest wacicielem pojazdu samochodowego. Od 16 lutego 2015 roku Wnioskodawca przebywa do dnia dzisiejszego na zwolnieniu chorobowym ze wzgldu na ci. W czerwcu 2015 r. Wnioskodawca uczestniczy w kolizji drogowej, nie z jego winy. Samochd postanowiono naprawi bezgotwkowo w autoryzowanym serwisie. Naprawa bya opacana z OC sprawcy. Czy Wnioskodawcy naley si zwrot VAT od kosztw naprawy samochodu oraz od kosztw wypoyczenia samochodu zastpczego?
                       • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                        Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                        • 07.12.2015Dokumentowanie wydatkw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw
                         Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie przekazane przez Wnioskodawc kontrahentowi stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawc w sytuacji, gdy partner nie wystawia Wnioskodawcy rachunku, a rozliczenie kosztu nastpowa bdzie oparciu o dokument ksigowy Wnioskodawcy oraz przekaz na rachunek bankowy lub do portfela elektronicznego wskazany przez partnera, przy zaoeniu, e Wnioskodawca bdzie prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, a zdarzenia z t dziaalnoci zwizane bdzie ewidencjonowa w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw – jednake bez wskazania danych adresowych kontrahenta (partnera)?
                         • 04.12.2015Przekazanie samochodu na cele osobiste po wykupie z leasingu a VAT
                          Pytanie podatnika: Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste czynno podlega opodatkowaniu VAT i czy naley skorygowa podatek naliczony odliczony wczeniej od opat/czynszw leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                          • 02.12.2015Leasing w walucie obcej a rnice kursowe
                           Rnica pomidzy kwot podatku VAT wyraon w PLN a kwot wypacanej nalenoci na rzecz finansujcego, w czci dotyczcej VAT, uwzgldnion w ksigach rachunkowych, nie mieci si w definicji rnic kursowych dla celw podatku dochodowego od osb prawnych, a co za tym idzie - nie bdzie stanowia ani przychodw, ani kosztw podatkowych.
                           • 01.12.2015Dokumentowanie sprzeday zwolnionej z VAT. Faktura czy rachunek?
                            Czy podatnik zwolniony od podatku od towarw i usug wystawia faktury czy rachunki?
                            • 01.12.2015VAT. Podstawa opodatkowania przy przekazaniu lokalu na cele osobiste
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby nieruchomo stanowic dziak terenw mieszkaniowych. Na tej dziace Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej wybudowa budynek mieszkalny wolnostojcy jednorodzinny dwulokalowy. Wnioskodawca podj decyzj o przekazaniu jednego z lokali na cele prywatne. Jak prawidowo powinna by ustalona podstawa opodatkowania na fakturze wewntrznej?
                             • 30.11.2015PKPiR. Wydatki na najem mieszkania w kosztach podatkowych
                              Jeeli wystawiane dowody wewntrzne potwierdzajce zapat czynszu i opat z tytuu najmu speniaj wymagania okrelone przepisami rozporzdzenia MF ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw, to dopuszczalnym jest dokumentowanie wydatkw zwizanych z wynajmem mieszkania dowodami wewntrznymi. Dowd wewntrzny musi jednak zawiera dane wskazane w § 14 ust. 1 ww. rozporzdzenia, by moliwe byo ujcie takiego wydatku w kosztach prowadzonej dziaalnoci - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-541/15-2/MM.
                              • 30.11.2015Dokumentowanie sprzeday zwolnionej z VAT. Faktura czy rachunek?
                               Czy podatnik zwolniony od podatku od towarw i usug wystawia faktury czy rachunki?
                               • 27.11.2015PKPiR. Wydatki na najem mieszkania w kosztach podatkowych
                                Jeeli wystawiane dowody wewntrzne potwierdzajce zapat czynszu i opat z tytuu najmu speniaj wymagania okrelone przepisami rozporzdzenia MF ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw, to dopuszczalnym jest dokumentowanie wydatkw zwizanych z wynajmem mieszkania dowodami wewntrznymi. Dowd wewntrzny musi jednak zawiera dane wskazane w § 14 ust. 1 ww. rozporzdzenia, by moliwe byo ujcie takiego wydatku w kosztach prowadzonej dziaalnoci - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji indywidualnej z 12 listopada 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-541/15-2/MM.
                                • 27.11.2015WSA. Korekta i zwrot VAT a przychd w PIT
                                 Z uzasadnienia: Przez naleny podatek od towarw i usug, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT powinno si rozumie podatek wykazany przez podatnika w deklaracji, albo w wydanej przez organ decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego. Podatek ten powinien wynika rwnie z dokumentw sprzeday. Korekty tych dokumentw (faktur, deklaracji podatkowych) powodujce w konsekwencji zmniejszenie wysokoci podatku nalenego i zwrot nadpaty, nie mog by neutralne w odniesieniu do podatku dochodowego, gdy w takim przypadku przychd nie odzwierciedlaby rzeczywistej wartoci przychodu pomniejszonego o naleny podatek od towarw i usug.
                                 • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                                  • 26.11.2015Decyzja i postanowienie musz by dorczone
                                   Z uzasadnienia: Z momentem dorczenia powstaj skutki prawne dotyczce zarwno organu podatkowego, jak i strony postpowania. Brak skutecznego dorczenia decyzji lub postanowienia oznacza, i w obrocie prawnym ich nie ma.
                                   • 24.11.2015Sprzeda internetowa. Koszty transportu w podstawie opodatkowania i na fakturze
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi m.in. sprzeda za porednictwem swojego sklepu internetowego. Nabywca zostaje obciony kosztami wysyki. Wysyka zostaje opodatkowana stawk przewidzian dla towaru, czyli 8% VAT i wyszczeglniona jest na fakturze jako oddzielna pozycja. Czy wedug zasad, ktre obowizuj od 1 stycznia 2014 r. koszt wysyki towarw moe by ujty jako osobna pozycja na fakturze? Czy na fakturze mona wykaza usug transportow opodatkowan wedug stawki 8% - bo taka obowizuje dla wiadczenia gwnego?
                                    • 20.11.2015Zoony VAT-26 wymaga aktualizacji
                                     Aktualizacj druku VAT-26 skada si w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z uywania go wycznie do dziaalnoci gospodarczej na wykorzystywanie do celw mieszanych lub w ogle niesucych prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                     • 19.11.2015Zoony VAT-26 wymaga aktualizacji
                                      Aktualizacj druku VAT-26 skada si w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z uywania go wycznie do dziaalnoci gospodarczej na wykorzystywanie do celw mieszanych lub w ogle niesucych prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                      • 17.11.2015Kasa fiskalna przy wynajmie
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi „may biznes” polegajcy na wynajmie i zarzdzaniu nieruchomoci. Cakowity obrót firmy nieznacznie przekracza 20.000 z, ale cao sprzeday Wnioskodawca dokumentuje rachunkami. Czy Wnioskodawca moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 pkt 2 ww. rozporzdzenia w przypadku dokumentowania wiadczonych usug „rachunkiem bd uproszczon faktur VAT”?
                                       • 16.11.2015Korekta VAT przy niecigalnych wierzytelnociach
                                        Pytanie podatnika: Czy gdy Spka nie skorzystaa z prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w ktrym upyn termin 150 dni od dnia terminu patnoci wierzytelnoci, wwczas moe dokona stosownej korekty w terminie pniejszym? Czy warunki uprawniajce do dokonania korekty nie musz zosta spenione na dzie dokonania pniejszej korekty a jedynie na dzie upywu okresu, za ktry dokonywana jest korekta?
                                        • 16.11.2015Samochd na wynajem a odliczenie VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy w powyszym przypadku bdzie Wnioskodawca mg ubiega si przy zakupie ww. samochodu o zwrot podatku VAT?
                                         • 10.11.2015Dokumentowanie zakupw na aukcjach internetowych
                                          Pytanie podatnika: Czy dokonujc zakupu towarw od osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, za porednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, mona zaliczy w poczet kosztw uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody rdowe w postaci wydruku z systemu sprzeday serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usugi PayU albo potwierdzenia zapaty za przesyk pobraniow oraz Regulaminu?
                                          • 06.11.2015Moment powstania przychodu przy usugach cigych
                                           Pytanie podatnika: Przedmiotem dziaalnoci jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentw niestanowicych zasobu archiwalnego i przechowywanie ich przez okres wymagany dla poszczeglnych rodzajw dokumentw. Okres przechowywania dokumentacji jest zrnicowany i zaley od ich rodzaju. I tak, przechowywanie dokumentw ksigowych kat. B-5 bdzie rozliczane w okresach rozliczeniowych adekwatnych do okresw w jakich przechowawca jest zobowizany przechowywa poszczeglne rodzaje dokumentw, tj. kategorii B-5 przez 5 lat. Czy przychd uzyskany z wystawionej faktury jest prawidowo rozliczany przez lat 5, jeeli taki zapis wynika z umowy?
                                           • 05.11.2015VAT. Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej a ulga na ze dugi
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku zapaty przez Spk kaucji, okrelonej jako procent od wartoci netto lub brutto faktury, zgodnie z cytowanymi powyej postanowieniami, po upywie 150 dni od terminu patnoci zatrzymanej kwoty kaucji, Spka ma obowizek skorygowa odliczony VAT naliczony zgodnie z art. 89b ustawy o VAT
                                            • 04.11.2015Przeniesienie mandatu na leasingobiorc a VAT 
                                             Przedsibiorcy korzystajcy z samochodw na podstawie umw leasingu maj obowizek uiszczania opat leasingowych na rzecz leasingodawcw. Dodatkowo wiele umw okrela rwnie inne opaty za dodatkowe usugi wiadczone przez firmy leasingowe zwizane z obsug umowy, przedmiotem leasingu, itp. W niektrych sytuacjach problematyczne moe by jednak czy takie dodatkowe opaty powinny podlega opodatkowaniu VAT.
                                             • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
                                              Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spenia wymogi okrelone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2012 r. odnonie zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego?
                                              • 03.11.2015Przeniesienie mandatu na leasingobiorc a VAT 
                                               Przedsibiorcy korzystajcy z samochodw na podstawie umw leasingu maj obowizek uiszczania opat leasingowych na rzecz leasingodawcw. Dodatkowo wiele umw okrela rwnie inne opaty za dodatkowe usugi wiadczone przez firmy leasingowe zwizane z obsug umowy, przedmiotem leasingu, itp. W niektrych sytuacjach problematyczne moe by jednak czy takie dodatkowe opaty powinny podlega opodatkowaniu VAT.
                                               • 02.11.2015PIT: Refundacja okularw a przychd pracownika
                                                Pytanie podatnika: Czy koszty refundacji okularw korygujcych wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 30.10.2015rda przychodw w PIT. Umowa zlecenie a prowadzenie dziaalnoci gospodarczej
                                                 Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za usugi wiadczone przez Wnioskodawc na rzecz Spki na podstawie umw cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawc pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej bdzie stanowi dla Wnioskodawcy przychd z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?
                                                 • 30.10.2015VAT. Kiedy wierzyciel moe skorzysta z ulgi na ze dugi?
                                                  Pytanie podatnika: Faktury sprzeday zostay wystawione w miesicu marcu 2012 r. z terminem patnoci 04-09.2012 r. Do dnia dzisiejszego nie zostay uregulowane. 18 grudnia 2014 r. w deklaracji za m-c 11/2014 zostaa dokonana korekta podstawy opodatkowania i podatku nalenego z tytuu nieuregulowanej nalenoci wynikajcej z kilku faktur (VAT-7). Urzd Skarbowy zakwestionowa korekt i wycofa VAT-ZD. Czy podatnik (wierzyciel) ma prawo skorzysta z ulgi na ze dugi wycznie w rozliczeniu za okres, w ktrym upyn 150 dzie od terminu patnoci wierzytelnoci?
                                                  • 28.10.2015Ulga mieszkaniowa w PIT. Operat szacunkowy zamiast faktury
                                                   Z uzasadnienia: Organ podatkowy ma prawo dania od podatnika przedoenia dokumentw, wiadczcych o poniesieniu wydatkw na cele mieszkaniowe. Przedoony przez skarcego operat szacunkowy nie moe zastpi gwnych dowodw w sprawie takich jak faktury, rachunki czy umowy. Do skorzystania z ulgi konieczne jest ustalenie faktycznej kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe i oznaczenie dokadnego momentu poniesienia wydatkw.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 21 ] nastpna strona »