Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-book Zmiany VAT 2014

 • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
  Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
  • 27.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
   Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
   • 26.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
    Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
    • 13.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
     Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
     • 12.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
      Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
      • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 23.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
        Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
        • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
         Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
         • 22.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
          Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
          • 03.07.2020NSA. Zawyenie stawki VAT w obrocie konsumenckim
           Podatek VAT zostaje przeniesiony na nabywców, gdy jego ide jest cakowita neutralno dla przedsibiorcy (system naliczenie/odliczenie). Jeeli jednak w realiach ycia spoeczno-gospodarczego strony w ramach przeprowadzanej transakcji umawiaj si na okrelony obrót, to generalnie bez dostatecznej ku temu podstawy i ich odmiennej woli nie moe on zosta zmieniony oraz specjalnie dostosowany do stawki podatkowej, pozwalajc na zachowanie ceny brutto na tosamym poziomie - uzna Naczelny Sd Administracyjny. 
           • 17.06.2020VAT. Zwrot zaliczki bez korekty faktury
            Skoro podatnik dokona odliczenia podatku naliczonego, jest obowizany do dokonania jego korekty w przypadku odstpienia od umowy kontrahenta. Brak faktury korygujcej, w zaistniaej sytuacji, nie warunkuje dokonania korekty podatku naliczonego. Jeli po zerwaniu umowy nie zostaa wystawiona faktura korygujca skorygowanie odliczenia kwoty podatku naliczonego winno by dokonane w rozliczeniu za okres, w którym nastpio zerwanie umowy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
            • 04.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
             Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
             • 03.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
              Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
              • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?
               Kompleksowy katalog dziaa wspierajcych przedsibiorców majcych na celu przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysuguje m.in. wiadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opacania skadek na 3 miesice. W ramach Tarczy dla przedsibiorców zostay równie wprowadzone inne ulgi pomagajce w utrzymaniu dziaalnoci: odroczenie terminu patnoci albo rozoenie na raty nalenoci dotyczce wszystkich patników skadek, odstpienie od pobierania odsetek za zwok - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
               • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                • 21.02.2020Dotacja na dziaania termomodernizacyjne prowadzone przez gmin - czasami z podatkiem, czasami nie
                 Dotacja podlega opodatkowaniu, jeeli ma bezporedni zwizek z cen dostarczonego towaru czy usugi wiadczonej przez otrzymujcego dotacj. W takiej sytuacji stanowi wynagrodzenie (bd jego cz) patne od osoby trzeciej w zamian za dostarczony towar lub usug wiadczon przez otrzymujcego dofinansowanie. Problemy bior si std, e nie zawsze samorzdy waciwie rozpoznaj sytuacj i nie opodatkowuj wiadczonej usugi.
                 • 18.02.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
                  Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
                  • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                   Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                   • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                    Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                    • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                     • 12.12.2019NSA: Symboliczna odpatno nie wiadczy o prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej przez gmin
                      wiadczenie usug jest odpatne i podlega opodatkowaniu wycznie wtedy, gdy pomidzy usugodawc a usugobiorc istnieje stosunek prawny, w trakcie którego dochodzi do wymiany wiadcze wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymane przez usugodawc stanowi rzeczywist równowarto usugi wiadczonej na rzecz usugobiorcy. Porównanie okolicznoci, w jakich zainteresowany wiadczy dane usugi i tych okolicznoci, w jakich tego rodzaju wiadczenie jest zwykle realizowane moe stanowi jedn z metod umoliwiajcych zbadanie, czy dana dziaalno jest dziaalnoci gospodarcz.
                      • 25.11.2019Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
                       Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
                       • 22.11.2019WSA: wiadczenie zoone (usuga zoona) w kontekcie zwolnienia z podatku VAT
                        Z uzasadnienia: Sam fakt, e jaki istotny element jest niezbdny do zakoczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, e usuga, któr dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku.
                        • 18.11.2019Obowizek korekty VAT w zwizku z wydatkami na ulepszenie nieruchomoci
                         Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie wskazuje na czym ono polega. Wyjanienie tego pojcia zaczerpn mona z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie rodka trwaego ma miejsce gdy:
                         • 14.11.2019NSA: Zuyta energia nie wchodzi w skad wyprodukowanego wyrobu
                          Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych moe zosta obniona o akcyz zapacon od zuytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszy w skad wyprodukowanego wyrobu.
                          • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
                           Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
                           • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                            Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                            • 07.11.2019Podatek od wartoci dodanej jest synonimem podatku od towarów i usug
                             Nieprawidowy jest pogld organów podatkowych, jakoby podatek od wartoci dodanej by czym odmiennym od podatku od towarów i usug. Przyjcie powyszego pogldu prowadzioby do zaakceptowania sytuacji, w której podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od podatku. Dlatego z przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych naley wyczy warto podatku od wartoci dodanej, zapaconego np. w Szwecji.
                             • 07.11.2019Zaliczki w turystyce a VAT mara
                              Dla celów obliczenia mary od cakowitej ceny podróy naley odj szacowane faktyczne koszty cakowite, a podstawa opodatkowania VAT podlegajcego zapacie w zwizku z wpat zaliczki jest obliczana poprzez pomnoenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi okrelona w ten sposób przewidywalna mara zysku w cakowitej cenie podróy.
                              • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy moliwy?
                               Z uzasadnienia: Zwrot rónicy podatku nastpuje na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast moliwoci otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib poza terytorium kraju.
                               • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                                • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
                                 Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
                                 • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                                  Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                                  • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w postpowaniu podatkowym
                                   Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierajce interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wice dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sdu administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w postpowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak kady dowód powinna by poddana ocenie organu, nastpnie Sdu, a te oceny powinny znale swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
                                   • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                                    Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                                    • 26.09.2019Kolejne nowe podatki w przygotowaniu
                                     W ocenie Ministerstwa Zdrowia e-papierosy s tak samo grone jak papierosy tradycyjne. Nie ma i nie bdzie „zdrowszych” wyrobów tytoniowych czy te wyrobów powizanych - twierdzi MZ. Majc to na uwadze nie naley promowa w jakiejkolwiek formie adnych rodzajów zarówno wyrobów tytoniowych jak i wyrobów powizanych (którymi s e-papierosy i pyny do nich). To tylko jeden z powodów, dla których rzd nie widzi powodu, aby rónicowa opodatkowanie e-palenia i palenia tradycyjnego.
                                     • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
                                      Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
                                      • 11.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                                       Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
                                       • 10.09.2019Dopuszczalno wystawienia zbiorczej faktury korygujcej
                                        Niejednokrotnie zdarza si, i podatnik, czy to dokonujc dostaw towaru czy wiadczenia usugi, zmuszony zostanie do dokonania poprawek na dokumencie potwierdzajcym takie zdarzenia (fakturze). U podstaw obowizku dokonania korekty lee mog m.in. zwroty towarów, reklamacje, pomyki. Moe take zaistnie konieczno skorygowania wielu faktur. Wystawianie korekty do kadej faktury pierwotnej jest pracochonne i racjonalnym postpowaniem przedsibiorcy byoby wystawienie jednej faktury korygujcej do wielu faktur.
                                        • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
                                         Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
                                         • 04.09.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                                          Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostao ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) rozszerzony zosta katalog podatników, do których nie stosuje si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejmuj dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                                          • 03.09.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                                           Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostao ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) rozszerzony zosta katalog podatników, do których nie stosuje si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejmuj dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                                           • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                                            Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                                            • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
                                             Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                             • 01.08.2019Podatki 2019: Mniej przedsibiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT
                                              Od 1 wrzenia br. tzw. zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usug zostanie ograniczone. Zgodnie bowiem z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która zostaa przedwczoraj podpisana przez Prezydenta, rozszerzony zostanie katalog podatników, do których nie bdzie stosowao si zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (do 200 tys. z rocznego obrotu). Zmiany te obejm dostawców czci do samochodów i motocykli, realizujcych dostawy na odlego (np. sprzeda internetowa lub telefoniczna) niektórych towarów, a take wiadczcych usugi cigania dugów, w tym faktoringu.
                                              • 29.07.2019NSA. Odsprzeda mediów a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
                                               Z uzasadnienia: Przedmiotem transakcji dotyczcej energii, dotyczcej gazu, czy odbioru nieczystoci, nie jest nieruchomo, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, poniewa takim podstawowym elementem wiadczenia s media. Z tych wzgldów tego rodzaju odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a w konsekwencji jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                               • 26.07.2019Same zeznania to jeszcze nie dowody - konieczna jest ocena wiarygodnoci
                                                Z uzasadnienia: „Nowe okolicznoci (...) nie mog by równowane znaczeniowo temu, co tkwi w zoonych zeznaniach (i wyjanieniach) okrelonych osób. (...) okolicznoci nie jest bezporednio to, o czym osoby przesuchiwane zeznaj, czyli twierdzenia (treci) zawarte w owych zeznaniach. Dopiero bowiem na podstawie procesu oceny wiarygodnoci zoonych zezna mona poczyni ustalenia o wystpieniu lub braku okrelonych zdarze, sytuacji, stanów, co do których wypowiadaj si wiadkowie.
                                                • 10.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                                 Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                                 • 09.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                                  Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                                  • 05.07.2019Wprowadzenie nowej matrycy VAT moe by bolesne
                                                   Efektem przyjtych zaoe przy budowie nowego systemu stawek VAT (oraz przy wiadomoci cakowicie odmiennej budowy i systematyki stosowanej obecnie do celów podatku VAT klasyfikacji PKWiU 2008 oraz CN) jest zmiana stawek na niektóre towary – przyjcie zasady stosowania jednej stawki dla caych dziaów CN oznacza moe podwyszenie stawki dla danego towaru lub obnienie dla innego towaru. Zmiana zatem stawek dla pojedynczych towarów, w przypadku zmiany sposobu identyfikowania towarów i zastosowanie do tego celu nowej klasyfikacji, jest nieunikniona.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 17 ] nastpna strona »