Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alokacja

 • 20.05.2020Wymiana części składowych maszyn. Jak zaliczyć wydatki w koszty?
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą przy użyciu specjalistycznych maszyn, które stanowią dla niej środki trwałe od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Czy wydatki poniesione w związku z wymianą części składowej maszyn, stanowiących środki trwałe, nie stanowią ulepszenia tych środków, podwyższającego ich wartość początkową i w związku tym wydatki te spółka może zaliczyć jednorazowo do pośrednich kosztów uzyskania przychodu?
  • 01.07.2019WSA. Odwrotne obciążenie VAT przy usłudze najmu
   Z uzasadnienia: Jakkolwiek gdyby uznać, że wspomniane prace budowlane stanowią odrębną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 Uptu, to jeśli dotyczą przedmiotu umowy najmu, mają charakter wyłącznie uboczny i pomocniczy względem zasadniczego świadczenia. Tym samym, otrzymane za te usługi wynagrodzenie stanowi element zapłaty z tytułu świadczonej usługi najmu, która w ramach świadczenia kompleksowego ma charakter dominujący (...) stwierdzenie, iż Skarżąca nie wykonuje na rzecz najemców usług budowlanych na zasadzie art. 8 ust. 2a Uptu wyklucza zatem możliwość uznania, że podmioty, od których te usługi nabywa działają w charakterze podwykonawców. Skoro tak, to mechanizm tzw. "odwrotnego obciążenia" nie znajdzie zastosowania w tej sprawie.
   • 16.04.2019Ulepszenie w księgach może być remontem w kosztach podatkowych
    Pytanie: Czy wydatki nietraktowane jako ulepszenia dla celów podatkowych (Koszty Remontów) a stanowiące ulepszenia dla celów rachunkowych mogą być jako koszty uzyskania przychodów potrącane jednorazowo, czyli w momencie poniesienia, to jest zaksięgowania (ujęcia kosztu w księgach rachunkowych)?
    • 27.03.2019CIT. Alokacja do źródła przychodów z tytułu udziału spółki z o.o. w spółce komandytowej
     Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa, w której komplementariuszem, a więc zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych - wspólnikiem odpowiadającym za jej zobowiązania bez ograniczeń, jest spółka z o.o., jest specyficzną formą prowadzenia działalności. Prowadzenie działalności w tej postaci, ze względu na wynikające z takiej formy prawnej ograniczenie odpowiedzialności wspólników, cieszy się dużą popularnością.
     • 14.02.2019Poznań: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych w 2019 roku
      Począwszy od 1.01.2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej ulegały nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo poważna zmiana miała miejsce 1.01.2019 r. Stad ważna jest aktualizacja wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie źródeł pobierania danych porównawczych, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.
      • 18.01.2018Koszty pakietów medycznych dla partnerów i członków rodzin pracowników
       Za „koszty pracownicze” można uznać wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin/partnerów życiowych pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin/partnerzy życiowi pracowników nie partycypowałyby w nabytych pakietach medycznych).
       • 03.11.2016Wydatki na składniki niskocenne w kosztach uzyskania przychodów
        Pytanie podatnika: W którym momencie Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ww. składników niskocennych, wskazanych poniżej w punktach a-c?
        • 26.09.2016Mobilny zarząd może wywołać spór z fiskusem
         Właśnie weszła w życie część wymogów dla firm zagranicznych dotycząca delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Podobne obowiązki mogą mieć firmy krajowe wysyłające swoich pracowników do krajów UE, co jest wynikiem dyrektywy unijnej.  
         • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
          Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
          • 10.02.2015Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
           Pytanie podatnika: Czy wyodrębniona ze spółki działalność dystrybucji bezpośredniej stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działalności dystrybucji bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do spółki nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
           • 10.02.2012Zasady wystawiania faktur zaliczkowych
            Pytanie podatnika: Czy Spółka musi wykazać VAT w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki w wartości brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w części wartości opodatkowanej i w pozostałej części zwolnionej, bez wyszczególnienia podatku jako czynności zwolnionej, czy też zastosować od całości transakcji zwolnienie podatkowe wynikające z faktu, że zaliczka dotyczy w przeważającej kwocie przyszłej transakcji czynności zwolnionej?
            • 27.10.2011Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi
             W polskim prawie podatkowym ogólną zasadą w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi jest założenie, że powinny one w rozliczeniach pomiędzy sobą ustalać ceny według cen rynkowych, czyli takich zasad, jakie przyjęłyby przedsiębiorstwa niezależne. Podmioty powiązane mogą wykorzystywać swoje związki do tzw. transferowania zysków. Może objawiać się to ustalaniem ceny niższej niż rynkowa albo wyższej niż rynkowa, dzięki czemu jeden z uczestników transakcji wykazuje sztuczną "stratę”, a drugi sztuczny „zysk”.
             • 30.09.2011Umowa cash poolingu a PCC
              Pytanie podatnika: Czy umowy, w ramach których dochodzi do opisanych w stanie faktycznym przepływów finansowych i konsolidacji sald podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) po stronie Spółki jako podatnika?
              • 06.07.2011BCC o projekcie budżetu UE na lata 2014-2020
               Projekt nowego budżetu UE na lata 2014-2020, przygotowanego przez Komisję Europejską, to propozycja rozsądna, odpowiedzialna i realistyczna – ocenia Business Centre Club. Wstępna wersja budżetu zakłada przyznanie Polsce 80 mld euro w ramach polityki spójności (o 12 mld więcej niż w aktualnej perspektywie finansowej) – Polska pozostanie zatem największym beneficjentem unijnej polityki spójności.
               • 14.06.2011Redukcje w administracji niezgodne z konstytucją
                Ustawa, na podstawie której 10 procent urzędników miało stracić pracę nie wejdzie w życie. We wtorek Trybunał uznał ją za niekonstytucyjną.
                • 04.04.2011Innowacyjna Gospodarka: Podział dodatkowych środków
                 Dodatkowe fundusze w wysokości ponad 400 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mają zostać przeznaczone na badania i rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne przedsięwzięcia i budowę elektronicznej administracji - poinformował resort rozwoju regionalnego. Do tej pory w ramach programu podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 26 mld zł, czyli prawie 70 proc. alokacji na lata 2007-2013.  
                 • 31.03.2011Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów rozwoju klastrów
                  Do 27 maja br. trwa nabór wniosków w ramach działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wykorzystania w pierwszym naborze wniosków w 2011 r. jest 80 mln zł – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  
                  • 19.01.2011Aby przekazać 1 proc. na OPP musisz rozliczyć się samodzielnie
                   Interpelacja nr 19600 do ministra finansów w sprawie przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
                   • 15.12.2010Banki chcą pośredniczyć w rozdzielaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020
                    „Banki w perspektywie programów 2020” - pod takim hasłem funkcjonuje stworzone przez Związek Banków Polskich specjalne środowiskowe forum konsultacyjne, którego celem jest przygotowanie polskich instytucji finansowych do udziału w realizacji strategii i programów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jak szacuje ZBP, 80 proc. unijnych środków będzie dystrybuowane poprzez pośredników finansowych.  
                    • 07.12.2010Regionalne Programy Operacyjne: Poziom wydatków bliski 1/4 alokacji
                     Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych od momentu ich uruchomienia do 30 listopada 2010 r. wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła w części dofinansowania UE 16 mld zł, co odpowiada 23,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. W tym samym okresie złożono 38,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 82,7 mld zł i podpisano z beneficjentami 17,8 tys. umów na kwotę dofinansowania w części UE 42,1 mld zł, co stanowi 62,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.  
                     • 25.10.2010Ponad 3,4 mld zł rozdysponowane na 500 umów w ramach małopolskiego RPO
                      35 ogłoszonych konkursów, 595 wybranych do realizacji projektów na łączną kwotę 5,87 mld zł, całkowita wartość dofinansowania z UE na kwotę 3,42 mld zł i 500 podpisanych umów – to dotychczasowe efekty realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Region już wcześniej przekroczył próg 20 proc. certyfikacji wydatków, co oznacza, że województwo będzie brane pod uwagę przy rozdziale dodatkowych środków w przyszłym roku.
                      • 07.05.2010PO Innowacyjna Gospodarka: KIG zaniepokojona propozycjami MRR
                       Krajowa Izba Gospodarcza z niepokojem przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Propozycja resortu ma na celu uruchomienie tylko jednego z powiązanych działań PO IG – 1.4 i 4.1 (wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac) w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana alokacja na jedno z nich.
                       • 06.11.20092 tys. projektów dofinansowanych z PO Innowacyjna Gospodarka
                        Gmina w województwie lubelskim jest beneficjentem dwutysięcznej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pomoc została przyznana w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 1 mln 236 tys. zł.
                        • 09.10.2009Deloitte: Trzeba zwiększyć dostęp dużych firm do wsparcia dla innowacji
                         Pomimo wysokiego tempa wzrostu indeksu innowacyjności w ostatnich latach Polska nadal nie osiągnęła średniej unijnej i znajduje się w najmniej innowacyjnej grupie krajów. Zdaniem firmy doradczej Deloitte Polska może odnieść większe sukcesy w nadrabianiu zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjnej gospodarki m.in. poprzez zwiększenie dostępu do grantów dużych firm generujących większość innowacji. Według Banku Pekao S.A. kolejnym działaniem przyspieszającym ten proces mogłoby być zwiększenie liczby programów unijnych, w których banki komercyjne są elementem systemu wdrażania.
                         • 04.08.2009Firmy ze wschodnich regionów wnioskują o blisko 400 mln zł na innowacje
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o dotychczasowych wynikach naboru wniosków o środki na wspieranie innowacji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Do końca lipca wartość pomocy, o jaką zwrócili się przedsiębiorcy z pięciu wschodnich regionów, przekroczyła 380 mln zł.
                          • 28.05.2009Polska przyspieszyła wydawanie środków z Funduszu Spójności
                           Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ciągu ostatniego półrocza Polsce udało się wydać ponad 1 miliard euro z Funduszu Spójności. Zgodnie z prognozą resortu, dzięki znacznemu przyspieszeniu do końca tego roku wartość wniosków o płatności kierowanych do Komisji Europejskiej powinna osiągnąć wartość blisko 75 proc. środków z tego funduszu.
                           • 07.05.2009Raje podatkowe – minimalne podatki, maksymalna poufność
                            Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części opodatkowanej aktywności do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej – tak zwanych rajów podatkowych. Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co, niestety, nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu / dokonania obrotu).
                            • 31.03.2009Co robić, gdy odsetki są za wysokie
                             Interpelacja nr 6805 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań przeciw rosnącej lichwie
                             • 23.01.2009Realizacja narodowego planu rozwoju 2004-2006
                              Jak informuje resort rozwoju regionalnego, w grudniu 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wypłacono kwotę ponad 953 mln zł, tj. o ponad 222,6 mln zł więcej niż w poprzednim miesiącu. Najwyższy poziom płatności z kont programowych miał miejsce w przypadku SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (312,8 mln zł) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (292 mln zł).
                              • 20.01.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: W lutym rusza pierwszy konkurs
                               Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w lutym rozpocznie się nabór wniosków do działania I.3 - „Wspieranie innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Beneficjenci z pięciu wschodnich województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) mogą zostać zasileni kwotą w wysokości blisko 112 mln euro.
                               • 04.12.2008Zakontraktowano trzy czwarte funduszy z EOG i Norwegii
                                Zdaniem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej Polska może mówić o dużym sukcesie w wykorzystaniu środków przyznanych na lata 2004-2009 przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Szefowa MRR podsumowała trzy nabory wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
                                • 10.12.2007Fundusze strukturalne wykorzystane w 60 proc.
                                 Do końca października polscy beneficjenci otrzymali 60,4 proc. funduszy strukturalnych przyznanych Polsce na lata 2004-2006 – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
                                 • 18.07.2007KPP: Czas dla biurokracji
                                  Rozstrzygnięte zostały przez Komisję Europejską problemy dotyczące polskich programów operacyjnych na lata 2007-2013. Ten fakt trzeba odnotować, bowiem Polska jest największym beneficjentem unijnej pomocy. W latach 2007-2015 trafi do nas 67,3 mld euro. Dla porównania, Hiszpania — drugi największy beneficjent — otrzyma 35,5 mld euro. Przypomnijmy, że Austria na realizację wszystkich programów otrzymała 1,4 mld euro, Dania — 613 mln euro, a Holandia — 1,9 mld euro. Alokacje dla tych państw są więc porównywalne z alokacjami dla polskich województw.
                                  • 13.07.2007MRR: Porozumienie z KE w kluczowych kwestiach zostało osiągnięte
                                   W ubiegłym tygodniu w trakcie roboczych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozstrzygnięte zostały wszystkie najważniejsze problemy negocjacyjne dotyczące programów operacyjnych na lata 2007-2013.
                                   • 10.12.2006Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31.10.2006 r.
                                    W październiku br. wydatkowano ponad 798 mln środków, w tym blisko 500 mln zł w ramach programu ZPORR, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota środków wypłaconych dotychczas z funduszy strukturalnych wzrosła do 8,4 mld zł, co wykorzystuje 24,75 proc. dostępnej alokacji. Proces naboru wniosków i podpisywania umów dobiega końca w większości działań, co oznacza, iż instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych będą mogły teraz skoncentrować się przede wszystkim na rozliczaniu płatności dokonywanych przez beneficjentów.
                                    • 06.12.2006Fundusze UE szansą na rozwój polskich regionów w Polsce
                                     - Ponad 21 mld euro z 67 mld euro, które Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2007 - 2013, będzie bezpośrednio alokowane na województwa – poinformowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji „Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach UE”. Spotkanie, zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, odbyło się 4 grudnia br.
                                     • 26.11.2006Poziom wdrażania funduszy strukturalnych – stan na 31.10.2006 r.
                                      W październiku br. wydatkowano ponad 798 mln środków, w tym blisko 500 mln zł w ramach programu ZPORR, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna kwota środków wypłaconych dotychczas z funduszy strukturalnych wzrosła do 8,4 mld zł, co wykorzystuje 24,75 proc. dostępnej alokacji. Proces naboru wniosków i podpisywania umów dobiega końca w większości działań, co oznacza, iż instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych będą mogły teraz skoncentrować się przede wszystkim na rozliczaniu płatności dokonywanych przez beneficjentów.
                                      • 03.07.2006Poziom wdrażania funduszy strukturalnych - stan na 30.04.2006 r.
                                       Po znacznym przyspieszeniu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty w marcu br., postęp odnotowany w kwietniu w ramach wszystkich analizowanych w trybie miesięcznym aspektów wdrażania, tzn. złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów i zrealizowanych płatności, był mniej zadowalający.