Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odsetki ustawowe

 • 06.08.2020NSA. Przy zwrocie VAT po terminie przysuguj odsetki
  Odsetki od zwracanej, po terminie do dokonania zwrotu, kwoty podatku od towarów i usug, w wysokoci odpowiadajcej opacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia patnoci podatku lub jego rozoenia na raty na podstawie art. 87 ust 2 zd. trzecie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, s nalene bez wzgldu na to czy kwota podatku do zwrotu jest tosama z deklarowan przez podatnika, czy te okrelona zostaa przez organ decyzj w niszej wysokoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
   Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 08.07.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 8,1% czy 10,1%?
     Wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na fakt, e stopa referencyjna na dzie 1 lipca 2020 r. wynosia 0,1%, to odpowiednio:  8,1% (tj. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym;  10,1% (tj. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem nie jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym.  Co potwierdza obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2020 r. poz. 610).
     • 07.07.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 8,1% czy 10,1%?
      Wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z uwagi na fakt, e stopa referencyjna na dzie 1 lipca 2020 r. wynosia 0,1%, to odpowiednio:  8,1% (tj. 0,1% + 8 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym;  10,1% (tj. 0,1% + 10 punktów procentowych) w stosunku rocznym - w przypadku transakcji handlowych, w których dunikiem nie jest podmiot publiczny bdcy podmiotem leczniczym.  Co potwierdza obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2020 r. poz. 610).
      • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
       Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
       • 01.06.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 9,5% czy 11,5%?
        Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 29 maja 2020 r. Od tego dnia zmieniaj si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opónienie okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych do 30 czerwca br. pozostaj bez zmian. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
         [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
         • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
          [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
          • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
           Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
           • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
            Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
            • 15.04.2020Tarcza antykryzysowa: Zaniechanie poboru odsetek od zalegoci podatkowych
             Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy ws. COVID-19 minister finansów moe, w drodze rozporzdzenia, zaniecha w caoci lub w czci poboru odsetek za zwok od zalegoci podatkowych okrelajc w szczególnoci rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym nastpuje zaniechanie, i grupy obowizanych, których dotyczy zaniechanie. Aktualnie trwaj prace legislacyjne nad projektem rozporzdzenia, które ma zosta wydane na podstawie wyej przywoanego upowanienia ustawowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
             • 09.04.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 4%, 6%, 9,5% czy 11,5%?
              Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 9 kwietnia 2020 r. Od tego dnia zmieniaj si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opónienie okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych do 30 czerwca br. pozostaj bez zmian. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
              • 23.03.2020NSA. Odsetki od zasdzonego odszkodowania s opodatkowane PIT
               Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. Dlatego jeli ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania jako podlegajcych zwolnieniu, to przyjcie odmiennego pogldu byoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykadni rozszerzajcej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 20.03.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 4,5%, 6,5%, 9% czy 11%?
                Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 18 marca 2020 r. Od tego dnia zmieniy si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego, a take odsetek za opónienie, a okrelonych w ustawy o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                • 17.01.2020Wykaz rachunków bankowych urzdów skarbowych, odsetki ustawowe - przegld Dz. Ustaw, Monitora Polskiego i Dz. Urzdowych
                 Przegld opublikowanych w ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dziennikach Urzdowych aktów prawnych. Dzisiejszy przegld obejmuje okres do 16.01.2020 r. Linki prowadz do dokumentów w formacie pdf.
                 • 09.01.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 5%, 7%, 9,5% czy 11,5%?
                  Od 2016 roku, zgodnie z ustaw z 9 padziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdroya dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opónie w patnociach w transakcjach handlowych, wysoko odsetek ustawowych zaley od tego, z jakiego tytuu s one naliczane. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                  • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                   Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                   • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                    Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                    • 23.12.2019Zatory patnicze - od stycznia 2020 firmy atwiej odzyskaj dug
                     1 stycznia 2020 r., razem z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych  zmienione i doprecyzowane zostan najwaniejsze przepisy dotyczce postpowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostan dostp do nowych regu i rozwiza, które pomog odzyskiwa przeterminowane patnoci.
                     • 05.12.2019Arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel, OpenOffice Calc i arkusze Google) w biurze i ksigowoci
                      Prezentujemy e-kurs, pozwalajcy na zdobycie praktycznych umiejtnoci i pene wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze. Ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was.
                      • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                       Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                       • 24.10.2019Europejski nakaz zapaty
                        Postpowanie w sprawie europejskiego nakazu zapaty ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, których przedmiotem jest bezsporne roszczenie pienine, wymagalne w chwili wniesienia pozwu. Celem, który ma realizowa procedura, jest uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postpowania sdowego w sprawach transgranicznych.
                        • 23.10.2019Zgoda przedsibiorców na wyduenie terminu zapaty musi by uzasadniona
                         Ani cywilnoprawna zasada swobody umów, ani ustawa o terminach zapaty w transakcjach handlowych nie sprzeciwiaj si wspólnemu uzgodnieniu przez kontrahentów duszego terminu zapaty, jeli tylko nie bdzie to raco nieuczciwe wobec wierzyciela. W wyroku z 26 sierpnia 2019 r. ódzki sd okrgowy obali takie ustalenia dokonane zgodnie przez przedsibiorców, bo jak stwierdzi: „(…) nie wystpiy adne szczególne okolicznoci uzasadniajce przeduenie terminu zapaty zgodn wol stron do 150 dni, ani sd nie dopatrzy si obiektywnych przesanek wynikajcych z waciwoci tej umowy uzasadniajcych takie przeduenie” (sygn. akt XIII Ga 334/19).
                         • 22.10.2019Zgoda przedsibiorców na wyduenie terminu zapaty musi by uzasadniona
                          Ani cywilnoprawna zasada swobody umów, ani ustawa o terminach zapaty w transakcjach handlowych nie sprzeciwiaj si wspólnemu uzgodnieniu przez kontrahentów duszego terminu zapaty, jeli tylko nie bdzie to raco nieuczciwe wobec wierzyciela. W wyroku z 26 sierpnia 2019 r. ódzki sd okrgowy obali takie ustalenia dokonane zgodnie przez przedsibiorców, bo jak stwierdzi: „(…) nie wystpiy adne szczególne okolicznoci uzasadniajce przeduenie terminu zapaty zgodn wol stron do 150 dni, ani sd nie dopatrzy si obiektywnych przesanek wynikajcych z waciwoci tej umowy uzasadniajcych takie przeduenie” (sygn. akt XIII Ga 334/19).
                          • 07.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                           Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT.
                           • 04.10.2019MF: Objanienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgoszenia i zawiadomienia
                            Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczce zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszcze dla podatników podatku oraz podatku CIT.
                            • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
                             Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
                             • 29.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                              Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                              • 26.07.2019Projekt nowych objanie podatkowych (PIT i CIT)
                               Ministerstwo Finansów zaprosio do konsultacji projektu objanie podatkowych w zakresie: wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z dziaalnoci gospodarczej, opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrujcej, wyboru sposobu ustalania rónic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowoci, wyboru sposobu wpacania zaliczek/ryczatu, wyboru prowadzenia ksig rachunkowych (podatek PIT), wyboru roku podatkowego innego ni rok kalendarzowy (podatek CIT).
                               • 21.05.2019NSA. Odsetki od kwot wypaconych odszkodowa z PIT
                                Z uzasadnienia: Nieuprawnione jest zatem stanowisko prezentowane przez skarc, i kwoty otrzymane z tytuu ubezpiecze majtkowych i osobowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuj równie odsetki za nieterminow wypat tych wiadcze. W przepisie tym nie mówi si o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych i pozostajcych w zwizku z nimi (zwizanych z nimi) innych kwotach, lecz wycznie o kwotach otrzymanych z tytuu ubezpiecze majtkowych.
                                • 06.05.2019NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
                                 Odsetki za opónienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypaceniu zadouczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okrelonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 06.05.2019Przedsibiorcy naduywaj rekompensaty za opónienie w patnoci
                                  Krajowy ustawodawca jest zwizany prawem unijnym – nie jest moliwe na gruncie prawa polskiego uzalenienie prawa do rekompensaty 40 euro tytuem kosztów odzyskiwania nalenoci od czasu opónienia. Na podstawie analizy obecnego funkcjonowanie tej instytucji, MPiT dostrzego natomiast nastpujce zagadnienia wymagajce interwencji ustawodawcy: moliwo kumulowania rekompensat, brak zrónicowania rekompensaty w zalenoci od wysokoci dochodzonego wiadczenia pieninego, dochodzenie przez podmioty publiczne rekompensaty, w sytuacji gdy jej kwota (równowarto 40 euro) jest równa albo nawet wiksza od nalenoci gównej.
                                  • 18.01.2019MPiT ogosio wysoko odsetek za opónienie w transakcjach handlowych
                                   W Monitorze Polskim opublikowano nowe obwieszczenie ws. wysokoci odsetek ustawowych za opónienie w transakcjach handlowych. W pierwszym póroczu 2019 r. stawka ta bdzie wynosi 9,5 proc. w skali roku.
                                   • 09.01.2019Odsetki ustawowe w 2019 r. – 5%, 7% czy 9,5%?
                                    Od 2016 roku, zgodnie z ustaw z 9 padziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdroya dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opónie w patnociach w transakcjach handlowych, wysoko odsetek ustawowych zaley od tego, z jakiego tytuu s one naliczane. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                                    • 04.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                     Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                     • 03.12.2018NSA. Odsetki od kredytu na wypat dywidendy jako koszt podatkowy
                                      Z uzasadnienia: Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów konkretnych wydatków nie jest wystarczajcy jakikolwiek zwizek tych wydatków z przychodami podatnika, ale musi to by zwizek konkretny, dostrzegalny. Tego warunku nie speniaj kwoty odsetek od kredytów i poyczek na sfinansowanie wypaty dywidendy akcjonariuszom spóki, bo rodki na wypat dywidendy s w sposób widoczny zwizane z realizacj przez spók tj. podatnika jej obowizku wynikajcego wobec akcjonariuszy ze stosunku czonkostwa, a nie s w sposób widoczny zwizane z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz, która jest dla spóki ródem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.
                                      • 03.12.2018Dziaalno w mieszkaniu: Wydatki na lokal w kosztach - fiskus zmienia zdanie
                                       Przepisy ustawy PIT nie uzaleniaj moliwoci zaliczenia wydatków zwizanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (tj. na czynsz, energi elektryczn, wod, ogrzewanie) do kosztów uzyskania przychodów od wyodrbnienia – w dosownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest dziaalno gospodarcza. Podatnik powinien okreli, jaka cz nieruchomoci faktycznie suy prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, i wówczas moe w odpowiedniej proporcji zaliczy poniesione wydatki do kosztów podatkowych - wyjani Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
                                       • 28.11.2018Arkusze kalkulacyjne w biurze i ksigowoci - jutro pierwsza lekcja e-kursu
                                        Praktyczne umiejtnoci wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze s bardzo wane. W naszym nowatorskim e-kursie ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was. Co wane - wszystkie operacje (poczwszy od pierwszego uruchomienia programu) opisujemy równolegle - nie ma wic znaczenia, jakie oprogramowanie wykorzystujecie na co dzie. E-kurs kierujemy do pocztkujcych i rednio zaawansowanych uytkowników arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc i Google). Zwrócimy uwag na szereg przydatnych funkcji, jakie znajduj si w tych aplikacjach. Pokaemy jak mona zautomatyzowa wiele mudnych przelicze, które nastrczaj wiele problemów i s ródem czstych pomyek. Kurs zawiera praktyczne przykady oraz opatrzony jest licznymi ilustracjami. Kada z lekcji dostarczy wiedz, któr bdzie mona od razu zastosowa w pracy. Dziki wiedzy, któr zdobdziesz moliwe stanie si szybkie tworzenie dokumentów i wzorów, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy.
                                        • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pene prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku wtpliwoci
                                         Z uasadnienia: Nie zawsze zakoczenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero cay szereg ustale odnonie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okolicznoci jakie towarzyszyy transakcjom, umoliwiajc ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje cisa zaleno pomidzy planowanym terminem zakoczenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwyki podatku.
                                         • 30.10.2018NSA. Odsetki od odszkodowania nie korzystaj ze zwolnienia z PIT
                                          Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zwolnienia podatkowe powinny by interpretowane cile i nie naley ich interpretowa rozszerzajco. Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. W orzecznictwie wskazuje si, e jeli ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania, jako podlegajcych zwolnieniu to przyjcie odmiennego pogldu, byoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykadni rozszerzajcej. (...) przyznane skarcemu odsetki powinny by zaliczone do przychodów z innych róde.
                                          • 10.09.2018WSA. Odszkodowanie za dyskryminacj w zatrudnieniu bez PIT
                                           Z uzasadnienia: Regulacje prawne: art. 18.3d Kodeksu pracy oraz odpowiednich, wydanych na podstawie ustawy, rozporzdze w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, okrelaj wysoko odszkodowania, w sposób wymagany przez art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a wic w zakresie tej wysokoci rozwaane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                           • 16.08.2018Odsetki ustawowe w 2018 r. – 5%, 7% czy 9,5%?
                                            Od 2016 roku, zgodnie z ustaw z 9 padziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdroya dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opónie w patnociach w transakcjach handlowych, wysoko odsetek ustawowych zaley od tego, z jakiego tytuu s one naliczane. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                                            • 16.08.2018Wana uchwaa siedmiu sdziów NSA w sprawie skutków uchylenia decyzji
                                             Z uzasadnienia: Nie do pogodzenia z zasad pastwa prawa, wyraon w art. 2 Konstytucji RP, jest sytuacja, gdy naruszenie prawa przez organy pastwa (tylko bowiem w takim przypadku decyzja moe by uchylona) powodowaoby konsekwencje korzystne dla pastwa (w postaci duszego okresu do dochodzenia wykonania obowizku), a niekorzystne dla podatnika.
                                             • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
                                              Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
                                              • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
                                               Roszczenie odsetkowe nie jest czci skadow roszczenia gównego, gdy opiera si na odrbnym stanie faktycznym oraz odrbnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opónienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest wic roszczeniem innym ni roszczenie deliktowe.
                                               • 26.06.2018Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych
                                                Na gruncie obecnie obowizujcej ustawy o terminach zapaty moliwo domagania si od dunika rekompensaty za koszty odzyskiwania nalenoci nie jest obwarowana adnymi dodatkowymi przesankami. Rekompensata w równowartoci kwoty 40 euro stanowi sta, zryczatowan kwot urednionych kosztów dochodzenia nalenoci i jest niezalena od czynników takich jak wina dunika czy czas opónienia - wyjanio Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
                                                • 18.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
                                                 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
                                                 • 13.06.201825 dni, czyli przyspieszony termin zwrotu VAT
                                                  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 87 ust. 2 okrela podstawowy termin zwrotu rónicy podatku na 60 dni od dnia zoenia przez podatnika deklaracji; przepis art. 87 ust. 5a teje ustawy przewiduje w okrelonych przypadkach 180-dniowy (póroczny) termin zwrotu. Podatnicy mog jednak w niektórych sytuacjach otrzyma zwrot równie w terminie przyspieszonym.
                                                  • 25.05.2018NSA: Szkody górnicze - opodatkowanie odsetek za zwok przy wypacie odszkodowania
                                                   Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca podatkowy wyranie wskazuje przypadki, kiedy zwolnieniem podatkowym objte s odsetki od nalenoci gównej, ze wzgldu na wyjtkowy charakter zwolnie podatkowych nie mone ich rozciga na przypadki, w których zwolnieniem jest objta tylko naleno gówna, a odsetki od niej jako zwolnione od opodatkowania wymienione ju nie s.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »