Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 mieszkania

 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
  • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
    To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
    • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
     • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
      W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
      • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
       W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
       • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
        W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
        • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
         W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 10.02.2020Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsibiorcy jednoosobowego
          Analizujc kwesti wpywu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniaj do wyboru zwolnienia z podatku, naley przede wszystkim podkreli, e podmiot wiadczcy usugi najmu w wietle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
          • 05.02.2020Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsibiorcy jednoosobowego
           Analizujc kwesti wpywu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniaj do wyboru zwolnienia z podatku, naley przede wszystkim podkreli, e podmiot wiadczcy usugi najmu w wietle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
           • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
            Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
            • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
             Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
             • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
              Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
              • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
               Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
               • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                 Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                 • 28.05.2019PIT: Sprzeda mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej
                  Pytanie: Czy w sytuacji sprzeday lokalu mieszkalnego, wynajmowanego w ramach dziaalnoci gospodarczej i wprowadzonego do ewidencji rodków trwaych i wartoci materialnych i prawnych, nastpujcej po upywie piciu lat od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie nieruchomoci, przychód ze sprzeday bdzie uznany jako przychód ze zbycia majtku niepodlegajcy opodatkowaniu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 czy jako przychód z dziaalnoci gospodarczej podlegajcy opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
                  • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                   Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                    Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                    • 01.02.2019Nie ma dobrego wyjcia z puapki ulgi meldunkowej
                     Ze zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych za lata 2008-2017 wynika, e ok. 18,6 tys. podatników, z uwagi na niezoenie w ustawowym terminie owiadczenia o spenieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania, nie mogo skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej - poinformowao Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                     • 17.01.2019NSA: Jak kwalifikowa ródo przychodów
                      Jak naley zakwalifikowa przychód w przypadku istnienia rónych, konkurencyjnych róde przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Ten problem powraca co jaki czas. Ponisze orzeczenie zapado w sprawie niezbyt czsto wystpujcej w praktyce obrotu nieruchomociami, ale uzasadnienie NSA zawiera istotne argumenty i rozwaania, które mog pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie przedstawione na pocztku.
                      • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                       Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                       • 24.09.2018Podatek VAT: Sprzeda mieszkania wraz z wyposaeniem
                        Przy sprzeday mieszkania wraz z wyposaeniem pojawia si pewien problem zwizany z podatkiem VAT. Dotyczy tego, czy sprzeda lokalu z wyposaeniem podlega stawce jednolitej, czy te stawki VAT dla mieszkania i wyposaenia powinny zosta ustalone oddzielnie. Problem wynika z brzmienia art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym stawk 8% stosuje si m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich czci zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, czyli lokali mieszalnych o powierzchni nieprzekraczajcej 150 m kw. Wyposaenie natomiast w przewaajcej mierze opodatkowane jest stawk podstawow.
                        • 21.09.2018Podatek VAT: Sprzeda mieszkania wraz z wyposaeniem
                         Przy sprzeday mieszkania wraz z wyposaeniem pojawia si pewien problem zwizany z podatkiem VAT. Dotyczy tego, czy sprzeda lokalu z wyposaeniem podlega stawce jednolitej, czy te stawki VAT dla mieszkania i wyposaenia powinny zosta ustalone oddzielnie. Problem wynika z brzmienia art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zgodnie z którym stawk 8% stosuje si m.in. do dostawy obiektów budowlanych lub ich czci zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, czyli lokali mieszalnych o powierzchni nieprzekraczajcej 150 m kw. Wyposaenie natomiast w przewaajcej mierze opodatkowane jest stawk podstawow.
                         • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
                          Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
                          • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                           Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                           • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                            Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                            • 18.07.2018NSA. Wydatki na budow domu ma wykluczaj ulg w PIT
                             Z uzasadnienia: W przypadku maonków kady z nich jest odrbnym podatnikiem, a jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest poniesienie wydatków na budow wasnego budynku mieszkalnego, stanowicego wasno lub wspówasno podatnika. Tym samym niedopuszczalna jest taka wykadnia przepisu dotyczcego zwolnienia z opodatkowania, która pozwalaaby na uznanie, e z samego tylko faktu pozostawania w zwizku maeskim podatnik staje si wspówacicielem gruntu bdcego wasnoci drugiego z maonków, na którym wybudowany zosta budynek mieszkalny, nawet jeeli oboje bd w nim realizowa cele mieszkaniowe.
                             • 12.07.2018NSA: Wynajmujc i sprzedajc nieruchomoci moesz sta si niewiadomie podatnikiem VAT
                              Trybuna Sprawiedliwoci UE w sprawach poczonych C-180/11, C-181/11, EU:C:2011:589 wskaza przykadowe okolicznoci pozwalajce przypisa danej osobie przymiot podatnika VAT. Wród tych okolicznoci wymieni aktywne dziaania w zakresie obrotu nieruchomociami, angaujce rodki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usugodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 112.
                              • 06.07.2018NSA. Wynajcie mieszkania dla pracownika bez zwolnienia
                               Z uzasadnienia: Nie mona przyj, e objte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest take wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wycznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzcy dziaalnoci gospodarcz nieodpatnie udostpnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie suy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali.
                               • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                                Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                 Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                 • 16.05.2018NSA. Broszura MF nie jest ródem prawa
                                  Broszura Ministerstwa Finansów nie moe by ródem prawa i nie moe by podstaw do stosowania ulg czy zwolnie podatkowych - nawet jeeli jej tre budzi wtpliwoci co do zgodnoci z przepisami ustawy. W takim przypadku zasada zaufania do organów podatkowych nie moe przekrela zasady nakazujcej organom podatkowym dziaanie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 10.04.2018NSA: Usugi budowlane na karcie podatkowej
                                   Skoro podatniczka poza robotami budowlanych sprzedaje nieruchomoci na wasny rachunek, to dziaalno ta nie mieci si w zakresie dziaalnoci okrelonej w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym, a zatem podatniczce nie przysuguje uprawnienie do opodatkowania w formie karty podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                   • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                    Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                    • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                     Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                     • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wpacone do spódzielni powinny by zwaloryzowane
                                      Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spódzielni prawa wasnoci mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytuu sprzeday tego lokalu w wysokoci zwaloryzowanej przez spódzielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spódzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                                      • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                                       Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                                       • 27.12.2017NSA. Sprzeda nieruchomoci niewprowadzonej do ewidencji a ródo przychodu
                                        W przypadku sprzeday lokali mieszkalnych nie ujtych w ewidencji rodków trwaych, a wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej – przez ich wynajmowanie - uzyskany przychód nie moe by zaliczony do róda przychodów z dziaalnoci gospodarczej, lecz powinien zosta zaliczony do róda przychodów z odpatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 14.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                                         Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                                         • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                                          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                                          • 04.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                           Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                           • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                                            Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                                            • 17.10.2017NSA. Dochody z prostytucji naley udowodni
                                             Z uzasadnienia: Prawidowa wykadnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjcie jako róda pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytuu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoa si w toku postpowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociaby uprawdopodobnienie ich uzyskania.
                                             • 17.10.2017Faktury wystawione po 30 wrzenia 2018 r. a prawo do zwrotu VAT za materiay budowlane
                                              Pytanie: Wnioskodawczyni jest mod kobiet, która samodzielnie buduje dom. Wnioskodawczyni cz pienidzy otrzymaa w drodze darowizny od babki, na reszt wydatków musi zapracowa samodzielnie, niskie zarobki uniemoliwiaj zacignicie kredytu. Czy faktury za materiay budowlane wystawione w okresie od 30 wrzenia 2018 r. do 30 wrzenia 2019 r. bd uwzgldniane przy zwrocie czci podatku VAT za materiay budowlane?
                                              • 13.09.2017NSA. Czy wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
                                               Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
                                               • 25.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                                Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                                • 24.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
                                                 Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
                                                 • 21.08.2017Ulga mieszkaniowa wci wzbudza wtpliwoci
                                                  Wydatkowanie przychodu na wasne cele mieszkaniowe oznacza, e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad gow", denie, aby w tym nowym lokalu mieszka. Natomiast w przypadku gdy wycznym celem podatnika jest denie do osignicia zysku poprzez odsprzeda nieruchomoci lub uzyskiwanie przychodów z tytuu najmu nieruchomoci, podatnikowi nie przysuguje ulga mieszkaniowa - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                                  • 14.08.2017WSA. Podatek od domku letniskowego: Ewidencja to nie wszystko
                                                   Z uzasadnienia: Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W caym ust. 1 rónicuje si stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostaych budynków. W wietle art. 5 ust. 1 ustawy budynek moe by zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeeli jego parametry techniczne umoliwiaj zamieszkanie w nim przez cay rok. A zatem, podczas ustalania wysokoci zobowizania podatkowego istotne staj si parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »