Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 22.09.2014PIT: Umorzenie pracownikowi poniesionych przez pracodawc kosztw szkolenia
  Pytanie podatnika: Pracownik uczestniczy w szkoleniach podnoszcych kwalifikacje zawodowe, ktrych koszty byy zwolnione z opodatkowania. Przed szkoleniem pracodawca zawar z pracownikiem umow szkoleniow, w ktrej pracownik zobowizany zosta do przepracowania 3 lat, liczc od dnia zakoczenia nauki. Przed upywem 3 lat pracownik rozwiza umow o prac za wypowiedzeniem. Kierownik zakadu zobowiza go do zwrotu kosztw szkole, proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu, a nastpnie na wniosek pracownika, koszty te umorzy w caoci. Czy umorzona kwota kosztw szkole jest przychodem pracownika skutkujcym obowizkiem podatkowym?
  • 18.09.2014Zawieszenie dziaalnoci a moliwo odliczenia skadek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postpuje prawidowo domagajc si od urzdu skarbowego, odliczenia caej skadki zdrowotnej (zgodnie z przepisami o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych), zapaconej w danym roku podatkowym, rwnie w okresie czasowego zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?
   • 17.09.2014Podatki 2015: Prezydent podpisa ustaw ws. opodatkowania CFC
    Z pocztkiem przyszego roku wejd w ycie przepisy dotyczce opodatkowania zagranicznych spek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Ustaw w tej sprawie podpisa we wtorek prezydent Bronisaw Komorowski.
    • 16.09.2014Zwrot skadek ZUS opaconych przez pracownikw a PIT-11 i PIT-40
     Pytanie podatnika: Czy warto zwrconych spce jako pracodawcy nienalenie uiszczonych skadek na ubezpieczenie spoeczne w czci finansowanej przez pracownikw oraz warto skadki na ubezpieczenie zdrowotne, ktra nie pomniejszaa zobowizania podatkowego pracownika, powinna zosta doliczona pracownikom do dochodu ze stosunku pracy, opodatkowana i wykazana na druku PIT-11 (PIT-40)? Czy zwrot skadki na ubezpieczenie zdrowotne, w czci w jakiej skadka ta pomniejszaa w latach wczeniejszych zobowizanie podatkowe pracownika, powinien teraz powikszy kwot biecego zobowizania podatkowego pracownika i wykazany na druku PIT-11 (PIT-40)?
     • 15.09.2014Odsetki za zwok jako przychd podatkowy?
      Pytanie podatnika: Czy zasdzone przez sd powszechny ustawowe odsetki za zwok w spenieniu przez zobowizanego wiadczenia, stanowicego odszkodowanie przyznane na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego, stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te nie?
      • 12.09.2014Podatki 2015: Wzrosn normy szacunkowe dochodu z dziaw specjalnych produkcji rolnej
       W 2015 r. podatek dochodowy od osb fizycznych osigajcych przychd z dziaw specjalnych produkcji rolnej bdzie o prawie 2,2% wyszy ni w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporzdzenia ministra finansw okrelajcego normy szacunkowe obowizujce w przyszym roku. Podwyka ominie m.in. osoby prowadzce wylgarnie drobiu, czy hodowcw biaych myszy i szczurw laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrglania.
       • 11.09.2014Odpowiedzialno czonka zarzdu a wniosek o upado
        Z uzasadnienia: Jeli przesanki, ktrymi kieruje si dany czonek zarzdu opniajc decyzj o zoeniu wniosku o upado, cho wtpliwe, s oparte na trudnych do zweryfikowania w danym momencie dowodach, moe on zosta uwolniony od odpowiedzialnoci karnej, bd stopie jego zawinienia moe ulec zmniejszeniu.
        • 10.09.2014Czciowy zwrot wkadw do spki komandytowej a rdo przychodu w PIT
         Art. 14 ustawy o PIT tylko w zakresie, o jakim mowa w ust. 3 pkt 10, pkt 11 i pkt 12 lit. b wskazuje przypadki, w ktrych przychd z tytuu udziau wsplnika w spce niebdcej osob prawn nie bdzie przychodem z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 5b ust. 2 w zwizku z art. 10 ust. 1 pkt 3. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy przychd wsplnika z udziau w spce niebdcej osob prawn prowadzcej pozarolnicz dziaalno gospodarcz z tytuu zwrotu wkadu bdcego konsekwencj obnienia wkadu, okrelony na podstawie art. 8 ust. 1, uzna naley za przychd ze rda przychodw, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 10.09.2014Nieodliczony VAT od wydatkw na samochd jako koszt podatkowy
          Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni postpuje prawidowo uznajc za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodw osobowych wykorzystywanych do celw prowadzonej dziaalnoci? Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy w zwizku z art. 86a ustawy o VAT, Wnioskodawczyni postpuje prawidowo uznajc za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek od towarw i usug?
          • 10.09.2014Podatki 2015: MF przedstawio projekt zmian ws. ulgi na dzieci
           Ulga prorodzinna na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie zwikszona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w penej wysokoci – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziaek przez Ministerstwo Finansw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2015 r.
           • 09.09.2014Podatki 2015: MF przedstawio projekt zmian ws. ulgi na dzieci
            Ulga prorodzinna na trzecie i kade kolejne dziecko zostanie zwikszona o 20 proc., a nowy mechanizm pozwoli rodzicom na wykorzystanie ulgi w penej wysokoci – wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, opublikowanego w poniedziaek przez Ministerstwo Finansw. Nowe przepisy maj wej w ycie z pocztkiem 2015 r.
            • 05.09.2014Podatki 2015: Rzd liczy na due wpywy z podatku VAT
             W przyszym roku dochody pastwa z tytuu podatkw wynie maj blisko 270 mld z. Najwiksz cz stanowi bd wpywy z podatku od towarw i usug (VAT), ktre wzrosn o 8,5 mld z rok do roku – wynika z zaoe budetowych na 2015 r., przyjtych w tym tygodniu przez Rad Ministrw. cznie wpywy podatkowe maj wzrosn o 4,6 proc. wzgldem 2014 r.
             • 05.09.2014Penomocnik w postpowaniu podatkowym
              Pod pojciem „penomocnictwa doczonego do akt” sprawy podatkowej, o ktrym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej naley rozumie jakikolwiek zwerbalizowany akt woli dziaania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli dziaania przez penomocnika w uprzednio wszcztym postpowaniu podatkowym. Udzielone penomocnictwo dla jego skutecznoci prawnej, nie musi stanowi zwerbalizowanego aktu woli w postaci jednego (odrbnego) dokumentu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 05.09.2014Opodatkowanie najmu. Prywatnie czy w ramach dziaalnoci?
               Jeeli rozmiar, powtarzalno, zarobkowy charakter oraz sposb zorganizowania wskazuj na znamiona dziaalnoci gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomoci spenia przesanki uznania go za dziaalno gospodarcz i w taki sposb powinien by opodatkowany.
               • 05.09.2014Podatki 2015: Wicej uprawnie dla organw podatkowych
                Ordynacja podatkowa zostanie uzupeniona o kolejne przepisy rozszerzajce moliwoci dziaania organw podatkowych – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Organy podatkowe bd mogy w wikszej iloci przypadkw wydawa decyzje okrelajce dochd/przychd.
                • 04.09.2014Opodatkowanie najmu. Prywatnie czy w ramach dziaalnoci?
                 Jeeli rozmiar, powtarzalno, zarobkowy charakter oraz sposb zorganizowania wskazuj na znamiona dziaalnoci gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomoci spenia przesanki uznania go za dziaalno gospodarcz i w taki sposb powinien by opodatkowany.
                 • 04.09.2014Spata kredytu a zwolnienie z PIT
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe uzna wydatkowanie przychodu na spat kredytu hipotecznego, kredytu gotwkowego i poyczki konsolidacyjnej, zacignitych na budow sprzedanego domu jako dochd wolny od podatku w zwizku z wydatkowaniem go na wasne cele mieszkaniowe? Jak kwot naley uzna za wydatek na wasne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu mieszkania na kredyt... Czy bdzie to cena wynikajca z aktu notarialnego czy te kwota faktycznie spaconego kredytu zacignitego na zakup mieszkania w okresie dwch lat?
                  • 04.09.2014Sprzeda ywnoci podczas imprez masowych a podatki
                   Interpelacja nr 26866 w sprawie opodatkowania sprzeday bezporedniej ywnoci podczas imprez masowych.
                   • 04.09.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
                    Ministerstwo Finansw opublikowao we wtorek projekt nowego rozporzdzenia ws. wzorw formularzy PIT. W projekcie okrelono m.in. nowe wzory PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40. Formularze zostan dostosowane do aktualnych przepisw i zmian wprowadzanych w zwizku z wdraaniem systemu e-Podatki.
                    • 04.09.2014Podatki 2015: Wicej uprawnie dla organw podatkowych
                     Ordynacja podatkowa zostanie uzupeniona o kolejne przepisy rozszerzajce moliwoci dziaania organw podatkowych – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Organy podatkowe bd mogy w wikszej iloci przypadkw wydawa decyzje okrelajce dochd/przychd.
                     • 03.09.2014Podatki 2015: Nowe wzory formularzy PIT
                      Ministerstwo Finansw opublikowao we wtorek projekt nowego rozporzdzenia ws. wzorw formularzy PIT. W projekcie okrelono m.in. nowe wzory PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40. Formularze zostan dostosowane do aktualnych przepisw i zmian wprowadzanych w zwizku z wdraaniem systemu e-Podatki.
                      • 02.09.2014Czasowe udostpnienie ubioru subowego a przychd pracownika
                       Pytanie podatnika: Spka planuje zobowiza pracownikw sklepw do noszenia odziey subowej w czasie pracy oraz ustalenie zasad korzystania z tych strojw oraz ich zwrotu. Ubrania bd udostpniane na okres wyposaenia w strj subowy trwajcy do 6 miesicy (czasu trwania sprzeday danej kolekcji), po upywie ktrego odzie bdzie zwracana do spki lub odsprzedawana pracownikom. Czy przekazanie strojw subowych stanowi bdzie przychd pracownikw opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                       • 22.08.2014Zamiana nieruchomoci. Rozliczenie kosztw podatkowych
                        Pytanie podatnika: Czy przy zbyciu nieruchomoci w drodze zamiany w 2014 r. od wartoci zbywanych nieruchomoci mona odliczy uiszczon przez Wnioskodawc i jego maonka w 2010 r. cen nabycia wskazanych nieruchomoci, ktra to uiszczona przez nich w 2010 r. cena stanowi bdzie koszty uzyskania przychodu wskazanych nieruchomoci?
                        • 21.08.2014Opodatkowanie czynszu dzierawnego
                         Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie uzyskiwane tytuem czynszu dzierawnego jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Jeeli wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu, to w ktrej pozycji rocznego zeznania podatkowego PIT naley wpisa dochd z tego tytuu?
                         • 20.08.2014Podatki 2015: Nowe przepisy ws. wymiany informacji podatkowych
                          Polska administracja podatkowa bdzie udostpnia innym pastwom czonkowskim Unii Europejskiej wicej informacji podatkowych – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przygotowanego przez resort finansw.
                          • 18.08.2014Zysk niepodzielony przy przeksztaceniu spki a podatek dochodowy
                           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisanym zdarzeniem przyszym przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych bdzie mia zastosowanie?
                           • 14.08.2014Zbycie udziaw w spce a PIT
                            Pytanie podatnika: Czy zbycie w drodze aportu udziaw spki kapitaowej majcej siedzib w Unii Europejskiej na rzecz sowackiej spki komandytowej - komanditna spolocnost skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegajcego opodatkowaniu PIT?
                            • 12.08.2014Podatki 2015: Zakres czynnoci sprawdzajcych bdzie szerszy
                             Do Ordynacji podatkowej trafi maj – zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji – nowe przepisy dotyczce czynnoci sprawdzajcych u podatnika. Zakres tego typu czynnoci zostanie rozszerzony m.in. o zaliczki na podatek. Nowelizacja powinna wej w ycie w przyszym roku.
                             • 12.08.2014Nowe umowy podatkowe z Kajmanami i ZEA
                              Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w poniedziaek ustawy umoliwiajce ratyfikacj dwch umw podatkowych, ktre Polska pod koniec 2013 r. zawara z Kajmanami oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA). Nowe porozumienie z ZEA rozszerzy zakres wsppracy ws. unikania podwjnego opodatkowania. Z Kajmanami natomiast Polska nie bya do tej pory zwizana adn umow podatkow.
                              • 12.08.2014Zwolnienie z czesnego za szko a przychd w PIT
                               Uczelnia w uzasadnionych przypadkach moe zwolni studenta z opat za studia. Czy tego rodzaju ulga bdzie stanowia przychd, od ktrego trzeba zapaci podatek? Czy bdzie to wiadczeniem nieodpatnym? Sprawdmy.
                               • 12.08.2014Najem nieruchomoci a podatek liniowy
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wynajmujc oba budynki (jeden na pewno, a drugi prawdopodobnie) bdzie mg w 2014 r. dochody uzyskane z tego tytuu opodatkowywa zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o PIT, wedug stawki podatku dochodowego od osb fizycznych 19%, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeeli wybierze ich opodatkowanie w tej formie?
                                • 07.08.2014Podatek dochodowy od nagrd. Obowizki patnika
                                 Pytanie podatnika: Czy od nagrd wypaconych zawodnikom za wybitne osignicia sportowe Wnioskodawca ma obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawienia tym osobom informacji PIT-8C?
                                 • 06.08.2014Sprzeda usugi po obnionej cenie. Skutki w PIT
                                  Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe sprzeday towarw za 1 z dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentw zlecajcym serwisowanie?
                                  • 04.08.2014Ryczat od najmu. Podstawa naliczenia i opodatkowania PIT
                                   Okrelona w umowie wysoko czynszu stanowi przysporzenie majtkowe i tym samym generuje u wynajmujcego przychd do opodatkowania zryczatowanym podatkiem dochodowym. Sprawdmy, czy opaty za media i inne koszty rwnie musz by zaliczone do przychodw.
                                   • 01.08.2014Podatki 2015: Wzrosn normy szacunkowe dochodu rolnikw i hodowcw
                                    W 2015 r. rolnicy i hodowcy zwierzt, ktrych dziaalno zaliczana jest do dziaw specjalnych produkcji rolnej, zapac w sumie o ok. 1 mln z wicej podatku. Resort finansw podniesie dotyczce ich dochodw normy szacunkowe o 2,2 proc.
                                    • 01.08.2014Podatki 2015: Wzrosn normy szacunkowe dochodu rolnikw i hodowcw
                                     W 2015 r. rolnicy i hodowcy zwierzt, ktrych dziaalno zaliczana jest do dziaw specjalnych produkcji rolnej, zapac w sumie o ok. 1 mln z wicej podatku. Resort finansw podniesie dotyczce ich dochodw normy szacunkowe o 2,2 proc.
                                     • 01.08.2014Opodatkowanie PIT renty doywotniej
                                      Pytanie: Na postawie aktu notarialnego mj m przenis wasno swojego mieszkania (po upywie 5 lat od jego nabycia) na nasz crk w zamian za ustanowienie na moj rzecz doywotniej renty wypacanej co miesic. Renta ta zostaa ustanowiona na czas mojego ycia, a w przypadku mojej mierci renta ta bdzie wypacana mojemu mowi na takich samych warunkach jakie zostay okrelone w akcie notarialnym. Czy otrzymywana przeze mnie doywotnia renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy rozliczenie z organem podatkowym powinno nastpowa raz w roku?
                                      • 31.07.2014Karta duej rodziny. Zniki powoduj przychd do opodatkowania?
                                       Pytanie podatnika: Czy rodziny objte programem „R. Karta Duej Rodziny” uzyskuj przychd w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy w zwizku z tym Wnioskodawca jest zobowizany wystawi tym rodzinom (osobom) PIT-8C?
                                       • 29.07.2014Odliczanie VAT od samochodw: Wano zawiadcze wydanych przed 1 stycznia 2014 r.
                                        Interpelacja nr 26347 do ministra finansw w sprawie problemw wynikajcych z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                        • 28.07.2014Przekazanie praw autorskich a koszty podatkowe
                                         Pytanie podatnika: Czy w przypadku umw zawieranych w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a dotyczcych napisania oprogramowania na zlecenie i przekazania praw autorskich do niego, przy zastosowaniu odrbnej wyceny tych 2 zdarze waciwe jest odrbne opodatkowanie wykonanej pracy (napisania programu bd czci programu) jako przychodu z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, za przekazania praw autorskich powstaych w trakcie prowadzenia tej dziaalnoci jako przychodw z praw autorskich zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
                                         • 23.07.2014Podatkowo-skadkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracownikw i ich rodzin
                                          Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey - rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                          • 23.07.2014Korekta kosztw podatkowych w PIT i CIT do zmiany?
                                           Naley znie obowizkow korekt kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy - wynika z propozycji zmian w prawie podatkowym, przygotowanych przez kancelari prezydenta Bronisawa Komorowskiego. Pomys uchylenia stosownych przepisw zawarto w prezydenckim projekcie postulatw zmian, ktry jest obecnie na etapie konsultacji spoecznych.
                                           • 23.07.2014Korekta kosztw podatkowych w PIT i CIT do zmiany?
                                            Naley znie obowizkow korekt kosztw podatkowych PIT i CIT nabywcy – wynika z propozycji zmian w prawie podatkowym, przygotowanych przez kancelari prezydenta Bronisawa Komorowskiego. Pomys uchylenia stosownych przepisw zawarto w prezydenckim projekcie postulatw zmian, ktry jest obecnie na etapie konsultacji spoecznych.
                                            • 23.07.2014Umorzenie udziaw w spce z o.o. bez wynagrodzenia
                                             Pytanie podatnika: Czy w zwizku z nieodpatnym umorzeniem udziaw nalecych do osoby fizycznej, spka zobowizana bdzie, jako patnik, do poboru podatku dochodowego od osb fizycznych od przychodw uzyskanych przez wsplnika zbywajcego udziay (osob fizyczna) lub wsplnika pozostajcego w spce (osoba fizyczna)? Czy w zwizku z nieodpatnym umorzeniem udziaw nalecych do osoby fizycznej spka zobowizana bdzie do wystawienia imiennych informacji, sporzdzonych wedug ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokoci dochodu osignitego przez wsplnika (osob fizyczn) zbywajcego udziay celem nieodpatnego umorzenia?
                                             • 22.07.2014Podatkowo-skadkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracownikw i ich rodzin
                                              Dofinansowanie do wypoczynku pracownikw oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodkw Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale rwnie z innego rda, np. ze rodkw obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – rne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                              • 22.07.2014Sportowiec jako przedsibiorca
                                               Interpelacja nr 26378 do ministra finansw w sprawie zwrotu podatku VAT przez ulowcw i kluby ulowe w zwizku z orzeczeniem Naczelnego Sdu Administracyjnego
                                               • 22.07.2014Odszkodowanie za wypadek w pracy a zwolnienie z PIT
                                                Pytanie podatnika: Czy wypacane lub finansowane przez Wnioskodawc na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byym pracownikom wiadczenia, korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 21.07.2014Odsetki od odszkodowania. Z PIT czy bez?
                                                 Pytanie podatnika: Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien zapaci podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                                 • 18.07.2014Skutki podatkowe zwrotu kosztw za wymian okien
                                                  Pytanie: Posiadam PIT-8C otrzymany ze spdzielni mieszkaniowej z tytuu zwrotu kosztw za wymian okien. Z treci pisma jakie otrzymaam ze spdzielni mieszkaniowej wynika, e waciciele mieszka posiadajcy tytu wasnoci - odrbn wasno lokalu mieszkalnego - otrzymujcy ze spdzielni dofinansowanie za wymian stolarki okiennej nie musz paci podatku dochodowego od osignitych przychodw. Czy z tytuu zwrotu kosztw za wymian stolarki okiennej jestem zobowizana do zapaty podatku?
                                                  • 16.07.2014Ulga prorodzinna: Jak obliczy limit dochodw dziecka
                                                   Z uzasadnienia: Poprzez nawizanie w treci art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT do unormowa art. 27 i art. 30b tej ustawy, prawodawca nakaza przy okrelaniu kwoty uprawniajcej do zastosowania ulgi z tytuu wychowania penoletniego dziecka uwzgldni kwot odpowiadajc podstawie obliczenia podatku, do ktrej odwouj si art. 27 i art. 30b. To od tej kwoty zaley bowiem bezporednio wysoko nalenego podatku dochodowego oraz to, czy dziecko bdzie w ogle zobowizane do jego uiszczenia. Przyjcie natomiast, e odliczenia od dochodu nie maj wpywu na wysoko kwoty, o ktrej mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, powodowaoby utrat przez podatnika ulgi z tytuu wychowania dziecka, mimo e z zeznania podatkowego dziecka wynikaby podatek w wysokoci 0 z.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] ... [ 21 ] nastpna strona »