Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit

 • 19.03.2015Prezenty i kwiaty dla pracownikw. Skutki w PIT
  Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe otrzymania przez pracownikw kwiatw i upominku rzeczowego z okazji jubileuszu pracy zawodowej oraz w zwizku z przejciem na emerytur i rent?
  • 18.03.2015Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT bada i okularw
   Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik zwrci si z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie go na badania w wyniku pogorszenia si wzroku przed upywem wyznaczonego przez lekarza terminu kolejnych bada profilaktycznych, a lekarz w wyniku przeprowadzonych bada wskae potrzeb stosowania lub wymiany okularw, to czy dokonana pracownikowi przez pracodawc (na podstawie zarzdzenia wewntrznego) refundacja poniesionych i udokumentowanych przez pracownika kosztw zakupu okularw oraz poniesione przez pracodawc koszty za przeprowadzone badania okulistyczne, bd stanowiy przychd pracownika?
   • 16.03.2015Sprzeda przez Internet a dochd w rocznym PIT
    Pytanie podatnika: Czy wyprzeda dugoletniej kolekcji za porednictwem internetowego serwisu aukcyjnego powinna by wykazana w zeznaniu?
    • 16.03.2015Podatki 2015: Patnicy zoyli ponad 21 mln e-deklaracji
     Od pocztku roku do koca lutego system e-Deklaracje przyj 21,3 mln zoonych przez patnikw dokumentw - poinformowao Ministerstwo Finansw. Zdecydowanie najwiksz cz tej liczby stanowiy informacje PIT-11, ktrych zoono przeszo 19,6 mln.
     • 13.03.2015Podatki 2015: Patnicy zoyli ponad 21 mln e-deklaracji
      Od pocztku roku do koca lutego system e-Deklaracje przyj 21,3 mln zoonych przez patnikw dokumentw – poinformowao Ministerstwo Finansw. Zdecydowanie najwiksz cz tej liczby stanowiy informacje PIT-11, ktrych zoono przeszo 19,6 mln.
      • 10.03.2015Przedawnienie zobowizania podatkowego wynikajcego z zeznania podatkowego
       Przedawni si moe tylko zobowizanie istniejce, a wic takie ktre wynika z zeznania zoonego na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT albo z decyzji okrelajcej zobowizanie podatkowe wydanej na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Upyw terminu przedawnienia jest przesank stojc na przeszkodzie w skonkretyzowaniu na nowo indywidualnych praw i obowizkw, a wic nadaniu innego ksztatu stosunkowi podatkowemu powstaemu, zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, czyli z dniem zaistnienia zdarzenia, z ktrym ustawa podatkowa wie powstanie zobowizania podatkowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 10.03.2015Skutki w PIT czciowego zwrotu wkadu ze spki osobowej
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonywanego na rzecz Wnioskodawczyni czciowego zwrotu wkadu, wypacone z tego tytuu przez spk osobow rodki pienine do wysokoci kwoty odpowiadajcej wartoci wkadu do spki osobowej przypadajcej na Wnioskodawczyni a wynikajcej z umowy spki osobowej bd podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
        • 05.03.2015Kiedy ksigowy i doradca podatkowy musz mie kas fiskaln?
         Pytanie podatnika: Czy w wietle powyej przedstawionego stanu faktycznego, prawidowym bdzie korzystanie przez Wnioskodawc ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego w danym roku podatkowym nie duej ni do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
         • 05.03.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami w podatkach
          W Sejmie trwaj prace nad projektem, ktry przewiduje wczenie czonkw polskiej reprezentacji guchych do grona osb korzystajcych ze zwolnie z podatku PIT. Posowie pracuj rwnie nad projektem ustawy umoliwiajcej ratyfikacj nowej umowy podatkowej, podpisanej przez Polsk oraz Boni i Hercegowin w czerwcu 2014 r.
          • 04.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodw (dochodw) z kapitaw pieninych
           Podatek dochodowy od osb fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku uzyskania przychodw z kapitaw pieninych. Do przychodw z kapitaw pieninych zaliczamy w szczeglnoci przychody (dochody) z:
           • 04.03.2015Podatki 2015: Sejm pracuje nad kolejnymi zmianami w podatkach
            W Sejmie trwaj prace nad projektem, ktry przewiduje wczenie czonkw polskiej reprezentacji guchych do grona osb korzystajcych ze zwolnie z podatku PIT. Posowie pracuj rwnie nad projektem ustawy umoliwiajcej ratyfikacj nowej umowy podatkowej, podpisanej przez Polsk oraz Boni i Hercegowin w czerwcu 2014 r.
            • 03.03.2015PIT za 2014: Opodatkowanie przychodw (dochodw) z kapitaw pieninych
             Podatek dochodowy od osb fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku uzyskania przychodw z kapitaw pieninych. Do przychodw z kapitaw pieninych zaliczamy w szczeglnoci przychody (dochody) z:
             • 03.03.2015Podatki 2015: MF zaprezentowao usug PFR
              Ministerstwo Finansw przedstawio szczegowe informacje nt. nowej usugi PFR (pre-filled tax return), ktra sprowadza si do wstpnego wypenienia zeznania podatkowego. Usuga jest jednym z gwnych elementw programu e-Podatki.
              • 02.03.2015PIT. Jednostki uczestnictwa a przychd u pracownika
               Czy ewentualne przysporzenie majtkowe po stronie Uprawnionego z tytuu realizacji praw wynikajcych z jednostek uczestnictwa powinno, na gruncie podatku dochodowego od osb fizycznych, by kwalifikowane jako przychd z kapitaw pieninych, ktry powinien podlega opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji/wypaty?
               • 02.03.2015Podatki 2015: MF zaprezentowao usug PFR
                Ministerstwo Finansw przedstawio szczegowe informacje nt. nowej usugi PFR (pre-filled tax return), ktra sprowadza si do wstpnego wypenienia zeznania podatkowego. Usuga jest jednym z gwnych elementw programu e-Podatki.
                • 27.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytuu wpat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                 IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczdzania na emerytur w ramach III filaru, powizana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczdzania na IKZE ma kady, kto ukoczy 16 lat. Osoby maoletnie mog dokonywa wpat na IKZE tylko w latach, w ktrych uzyskiway dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prac.
                 • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                  Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                  • 26.02.2015PIT za 2014: Ulga z tytuu wpat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
                   IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczdzania na emerytur w ramach III filaru, powizana z ulgami podatkowymi. Prawo do oszczdzania na IKZE ma kady, kto ukoczy 16 lat. Osoby maoletnie mog dokonywa wpat na IKZE tylko w latach, w ktrych uzyskiway dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prac.
                   • 26.02.2015PIT: Wycofanie z dziaalnoci samochodu wykupionego z leasingu
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wykupia z leasingu samochd i obecnie znajduje si on w rodkach trwaych dziaalnoci. Obecnie Wnioskodawczyni chciaaby jednak wycofa z firmy na cele prywatne. Czy chcc wyczy ze rodkw trwaych prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wykupiony z leasingu samochd Wnioskodawczyni musi odprowadzi podatek i od jakiej kwoty bdzie on liczony?
                    • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybra?
                     Zgodnie z ustaw o PIT, po zakoczeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku nastpnego - podatnicy podatku dochodowego maj obowizek zoy w urzdzie skarbowym zeznanie o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowizuj tutaj nastpujce zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim wic formularzu naley rozliczy dochody?
                     • 25.02.2015Podatki 2015: Sprzeda skadnika majtku firmy nieujtego w ewidencji T
                      Pytanie podatnika: Czy nowe brzmienie przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT ma zastosowanie jedynie do rodkw trwaych nabytych i wykorzystywanych przez podatnika do dziaalnoci od 1 stycznia 2015 r. bez wzgldu na to czy podatnik wprowadzi je do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, czy te dotyczy wszystkich rodkw trwaych wykorzystywanych przez podatnika, przed 1 stycznia 2015 r. i pniej, a wic rwnie tych, ktre naby przed dat zmiany przepisu, ale podobnie jak Wnioskodawczyni - mimo ich wykorzystywania do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - nie wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych w okresie obowizywania wczeniejszego brzmienia ww. przepisu, tj. do 31 grudnia 2014 r.?
                      • 25.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. rde nieujawnionych
                       Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowelizacj dotyczc zasad uregulowania opodatkowania przychodw, ktre nie maj pokrycia w rodkach ujawnionych albo pochodz z tzw. rde nieujawnionych. Nadal obowizywa bdzie – dotyczca dochodw z nieujawnionego rda – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem 2016 r.
                       • 24.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. rde nieujawnionych
                        Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowelizacj dotyczc zasad uregulowania opodatkowania przychodw, ktre nie maj pokrycia w rodkach ujawnionych albo pochodz z tzw. rde nieujawnionych. Nadal obowizywa bdzie – dotyczca dochodw z nieujawnionego rda – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem 2016 r.
                        • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
                         Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
                         • 20.02.2015NSA ws. podatku od niepodzielonego zysku
                          Poprzez pojcie zysku niepodzielonego, o ktrym stanowi art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy o PIT naley rozumie wycznie zysk, ktry nie zosta podzielony pomidzy wsplnikw uchwa zgromadzenia wsplnikw spki kapitaowej i nie zosta zadysponowany w aden inny sposb na podstawie umowy spki. Niepodzielony zysk nie wystpi w przypadku, gdy wsplnicy spki kapitaowej, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwaami walnego zgromadzenia rozdysponuj, zgodnie z umow spki, cay zysk pozostawiajc go w spce - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 17.02.2015Podatki 2015: MF zmienia czarn list rajw podatkowych
                           Resort finansw przygotowa nowe rozporzdzenia z list tzw. rajw podatkowych, czyli pastw i terytoriw, ktre stosuj szkodliw konkurencj podatkow w zakresie podatkw dochodowych PIT i CIT. Z list usunitych zostanie sze pastw/terytoriw, w tym Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.
                           • 16.02.2015Podatki 2015: MF zmienia czarn list rajw podatkowych
                            Resort finansw przygotowa nowe rozporzdzenia z list tzw. rajw podatkowych, czyli pastw i terytoriw, ktre stosuj szkodliw konkurencj podatkow w zakresie podatkw dochodowych PIT i CIT. Z list usunitych zostanie sze pastw/terytoriw, w tym Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.
                            • 16.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
                             Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                             • 13.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodw z pracy za granic
                              Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                              • 12.02.2015Podatki 2015: Nowa konwencja podatkowa z Boni i Hercegowin
                               W Sejmie trwaj prace nad projektem ustawy o ratyfikacji nowej umowy podatkowej, ktr Polska podpisaa w poowie 2014 r. z Boni i Hercegowin. Konwencja zastpi obowizujc obecnie umow z 1985 r. Nowe porozumienie ws. unikania podwjnego opodatkowania oparto na aktualnych wytycznych OECD.
                               • 12.02.2015Bezpatne porady prawne a podatek dochodowy
                                Interpelacja nr 30553 w sprawie obcienia podatkiem dochodowym osb korzystajcych z bezpatnych porad prawnych
                                • 10.02.2015Sobota i sobota to ju nie to samo
                                 Do tej pory, jeli termin zapaty podatku przypada w sobot, ulega on przesuniciu na najbliszy dzie roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to ju takie oczywiste.
                                 • 10.02.2015Obowizki patnika wobec przedsibiorcw w zwizku z organizowan promocj
                                  Pytanie podatnika: Czy wiadczenia dokonywane w zwizku z promocj oferowan przez Wnioskodawc przekazane osobom fizycznym prowadzcym dziaalno gospodarcz naley zakwalifikowa do rda przychodw pozarolnicza dziaalno gospodarcza, czy te jako inne rda? Czy w przypadku zakwalifikowania ww. wiadcze do przychodw z dziaalnoci gospodarczej przychody te nie podlegaj opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT i na Wnioskodawcy nie bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego?
                                  • 09.02.2015Sobota i sobota to ju nie to samo
                                   Do tej pory, jeli termin zapaty podatku przypada w sobot, ulega on przesuniciu na najbliszy dzie roboczy. Od stycznia 2015 r. nie jest to ju takie oczywiste.
                                   • 09.02.2015Podatkowe skutki likwidacji spki jawnej
                                    Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawczyni pienidzy, wierzytelnoci oraz udziaw z tytuu rozwizania (likwidacji) spki, ktrej jest wsplnikiem skutkowa bdzie dla niej powstaniem przychodu podatkowego?
                                    • 06.02.2015Skutki w PIT dofinansowania kosztw podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika
                                     Pytanie podatnika: Niektrzy z pracownikw spki podnosz swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczc w rnego rodzaju formach ksztacenia (kursy, studia podyplomowe, itp.). W przypadku, gdy nowe kwalifikacje pracownika mog by przydatne w jego pracy i przyczyni si do rozwoju spki, przyznawane jest takiemu pracownikowi dofinansowanie. Czy wypacone dofinansowanie do ksztacenia jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT i w zwizku z tym spka, jako patnik, nie jest zobowizana do pobierania od tego wiadczenia zaliczki na podatek?
                                     • 05.02.2015Prawo do rozliczania PIT wedug stawki liniowej
                                      Pytanie podatnika: Czy podjcie wsppracy z przychodni w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, w przedstawionej wyej sytuacji pozbawi j moliwoci opodatkowywania dochodw z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
                                      • 04.02.2015PIT: Objcie udziaw w spce kapitaowej w zamian za wkad pieniny
                                       Z uzasadnienia: Nabycie udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci przez osob fizyczn w zamian za wkad pieniny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Skoro bowiem przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT stanowi, e za przychody z kapitaw pieninych uwaa si nominaln warto udziaw (akcji) w spce albo wkadw w spdzielni, objtych w zamian za wkad niepieniny, to a contrario przyj naley, e ustawodawca ze zdarzeniem w postaci objcia udziaw w spce z ograniczon odpowiedzialnoci w zamian za wkad pieniny nie wie skutkw podatkowych.
                                       • 04.02.2015Podzia majtku wsplnego a koszty poniesione w trakcie trwania maestwa
                                        Pytanie podatnika: W 2011 r. maonkowie ustanowili w formie aktu notarialnego rozdzielno majtkow i dokonali podziau majtku wsplnego w ten sposb, e Wnioskodawca otrzyma na wyczn wasno przedmioty z majtku wsplnego (m.in. lokal mieszkalny) bez spat na rzecz wspmaonka. Wnioskodawca w 2014 r. sprzeda mieszkanie. Czy w przypadku tej sprzeday kosztem nabycia bdzie caa kwota wynikajca z aktu notarialnego zakupu ww. lokalu?
                                        • 30.01.2015Podatki 2015. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                                         Pacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarwno od osb fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczeglnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, e przez cay rok podatkowy przekazuje si do urzdu skarbowego kwot zaliczki w jednakowej wysokoci. Kiedy warto z takiego rozwizania skorzysta?
                                         • 30.01.2015PIT za 2014: Odliczanie wydatkw na leki niezwizane z niepenosprawnoci
                                          Pytanie: Mj syn posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2012 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn przyjmuje na stae leki. Czy mog w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
                                          • 29.01.2015Podatki 2015. Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
                                           Pacenie zaliczek na podatek dochodowy, zarwno od osb fizycznych, jak i prawnych, w formie uproszczonej jest szczeglnym sposobem rozliczania podatku. Metoda ta polega na tym, e przez cay rok podatkowy przekazuje si do urzdu skarbowego kwot zaliczki w jednakowej wysokoci. Kiedy warto z takiego rozwizania skorzysta?
                                           • 29.01.2015Podwyszone koszty autorskie dla informatyka
                                            Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do pracownikw – informatykw, zatrudnionych w sposb i na warunkach okrelonych powyej, Spka jako patnik moe zastosowa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, poprzez okrelenie kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczcym wynagrodzenia z tytuu stworzonego w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego), bdcego przedmiotem prawa autorskiego?
                                            • 28.01.2015PIT. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
                                             Z uzasadnienia: Zasadnicze znaczenie dla prawidowego zakwalifikowania najmu jako rda przychodu, musi wic mie ustalenie, e przedmiot najmu jest niewtpliwie skadnikiem majtkowym zwizanym z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, a nie tylko, e jest przedmiotem wynajmowania. Przy braku takiego ustalenia, naley stosowa zasad, e najem stanowi odrbne rdo przychodu, podlegajcego opodatkowaniu wedug zasad dla niego przewidzianych.
                                             • 26.01.2015PIT za 2014: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                              Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodw, ktrego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                              • 26.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spkach z o.o.
                                               Problematyka dopuszczalnoci wypacania zaliczek na poczet dywidendy w spkach z ograniczon odpowiedzialnoci uregulowana jest w ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zalene od zaistnienia trzech przesanek, wynikajcych z art. 194 i 195 k.s.h.: moliwo wypat zaliczek na poczet dywidendy musi by przewidziana w umowie spki, spka musi posiada rodki wystarczajce na wypat, zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy musi wykazywa zysk (przy czym przepisy nie wskazuj, jaki ma by poziom tego zysku, co oznacza, e moe on by minimalny).
                                               • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
                                                Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjtkowo trudn sytuacj materialn studenta zwolnienie z opat za usugi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminow zapat nalenoci, o ktrych mowa w regulaminach pobierania opat i zarzdzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Uczelnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytuu?
                                                • 26.01.2015Sprzeda mieszkania a PIT. Warunki zwolnienia z opodatkowania
                                                 Pytanie podatnika: Czy przekazujc ca uzyskan kwot ze sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokoci 147.000,00 z na spat zacignitego wraz z maonkiem kredytu hipotecznego, Wnioskodawca moe skorzysta ze zwolnienia wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)?
                                                 • 23.01.2015Zaliczki na poczet dywidendy w spkach z o.o.
                                                  Problematyka dopuszczalnoci wypacania zaliczek na poczet dywidendy w spkach z ograniczon odpowiedzialnoci uregulowana jest w ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z pn. zm., dalej: k.s.h.). I tak, jest to zalene od zaistnienia trzech przesanek, wynikajcych z art. 194 i 195 k.s.h.:
                                                  • 23.01.2015Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. przekazywania ksig i dowodw
                                                   Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego rozporzdzenia, ktre dokadnie okreli sposb przesyania przez internet ksig podatkowych, ich czci oraz dowodw ksigowych. Rozporzdzenie jest zwizane z nowelizacj wprowadzajc nowe standardy w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 21 ] nastpna strona »