Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014 pit 11

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 16.07.2020NSA. Zbycie nieruchomoci za zwolnienie z dugu bez PIT
    Przeniesienie prawa wasnoci nieruchomoci w zamian za zwolnienie z dugu nie ma odpatnego charakteru, gdy przenoszcy to prawo nie uzyskuje przysporzenia majtkowego - nie powikszaj si jego aktywa majtkowe, a jedynie zmienia si ich struktura - a tym samym nie stanowi róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
     Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
     • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
      Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
      • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
       Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
       • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
        Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
        • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
         Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
         • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
          Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
          • 20.01.2020Rozliczenie roczne za 2019: nowe zasady odliczania straty
           W przypadku ,w którym podatnik w poprzednich latach podatkowych poniós strat ze róda przychodów (z wyjtkiem róde wskazanych w przepisach), moe uwzgldnic ten fakt w przyszoci, poprzez obnienie dochodu do opodatkowania. Od 1.01.2019 roku obowizuj w tym zakresie nowe, bardziej elastyczne zasady ni poprzednio. Ministerstwo Finansów przedstawio je w broszurze informacyjnej.
           • 19.01.2020Rozliczenie roczne za 2019: nowe zasady odliczania straty
            W przypadku ,w którym podatnik w poprzednich latach podatkowych poniós strat ze róda przychodów (z wyjtkiem róde wskazanych w przepisach), moe uwzgldnic ten fakt w przyszoci, poprzez obnienie dochodu do opodatkowania. Od 1.01.2019 roku obowizuj w tym zakresie nowe, bardziej elastyczne zasady ni poprzednio. Ministerstwo Finansów przedstawio je w broszurze informacyjnej.
            • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
             Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
             • 15.01.2020Sprzeda firmowego samochodu w procedurze VAT-mara
              Pytanie: Wnioskodawca od 2016 r. jest wacicielem pojazdu, który stanowi majtek firmy, wprowadzony do rodków trwaych. Samochód jest wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej. Auto zostao w caoci zamortyzowane. Pojazd zosta zakupiony na podstawie faktury VAT-mara. Przy uywaniu samochodu odliczono 50% podatku VAT (paliwo, czci itp.). Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do opodatkowania transakcji zbycia pojazdu wedug procedury VAT mara?
              • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
               • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                 Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                 • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
                  Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
                  • 29.10.2019Wspieranie nowych inwestycji - interpretacja ogólna MF
                   Skoro ustawodawca definiujc now inwestycj uwzgldni moliwo jej wspóistnienia z inwestycj istniejc, na tym samym terenie u przedsibiorcy – uzna tym samym, e dopuszczalne jest zwolnienie caoci dochodu wynikajcego zarówno z istniejcej inwestycji, jak i nowej, implikujc pozytywny wpyw na rozwój gospodarczo-spoeczny kraju i regionu wspóistnienia inwestycji istniejcej z inwestycj now (a w praktyce pozytywnego wpywu inwestycji nowej na inwestycj istniejc) - wyjani Minister Finansów.
                   • 17.10.2019Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                    Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                    • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
                     Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
                     • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
                      Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
                      • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
                       Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
                       • 30.08.2019Sprzeda przez Internet i VAT: dziaalno gospodarcza czy sprzeda prywatna?
                        Tam gdzie wystpuje obrót, pojawia si równie podatek VAT. Z zaoenia jest to jednak podatek, którego poborem zajmuj si podmioty zajmujce si profesjonalnym obrotem (podatnicy VAT). Konstrukcja podatku VAT jest bowiem taka, e - zasadniczo - paci go konsument ostateczny, a podatnicy VAT uczestniczcy w obrocie na jego poszczególnych etapach, pac go jedynie od wartoci dodanej (std nazwa podatku w jzyku angielskim - Value Added Tax).
                        • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
                         Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                          Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                          • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
                           Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
                           • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                            Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                            • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
                             Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                             • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                              Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
                              • 17.06.2019NSA. Zalege skadki ZUS to nie przychód pracownika
                               Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zasady uiszczania skadek na ubezpieczenie spoeczne nie przewiduj moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci patnika skadek na ubezpieczenie spoeczne za nienaleyte wywizywanie si z naoonych na tego patnika obowizków na osoby ubezpieczone. Skoro tak, to póniejsza wpata skadek przez spók nie moe by uznana za wiadczenie dokonane "za ubezpieczonych".
                               • 05.06.2019Kiedy dziakowiec zapaci podatek od odszkodowania?
                                Pytanie: Urzd Miasta przyzna i wypaci Wnioskodawcy odszkodowanie z tytuu naniesie budowlanych i rolinnych na dziace znajdujcej si na terenie Rodzinnego Ogrodu Dziakowego. Odszkodowanie zostao przyznane Wnioskodawcy w zwizku z likwidacj ROD. Czy kwota uzyskana z tytuu odszkodowania za naniesienia budowlane i rolinne, dokonane na dziace na terenie rodzinnego ogrodu dziakowego, stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                                 Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                                 • 06.05.2019NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
                                  Odsetki za opónienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypaceniu zadouczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okrelonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                                   Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
                                   • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                    Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                     Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik zdecyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego.
                                     • 01.02.2019Nie ma dobrego wyjcia z puapki ulgi meldunkowej
                                      Ze zgromadzonych przez Ministerstwo Finansów szacunkowych danych za lata 2008-2017 wynika, e ok. 18,6 tys. podatników, z uwagi na niezoenie w ustawowym terminie owiadczenia o spenieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania, nie mogo skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej - poinformowao Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                                      • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika naley uprawdopodobni
                                       Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, e skoro wysoko wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie moe to oznacza, e ich wysoko nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponoszca ten wydatek nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i opacenie tej usugi w okrelonej wysokoci, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
                                       • 16.01.2019PIT za 2018: Odliczenie straty z lat ubiegych
                                        Podatnik, który w roku podatkowym poniós strat, tj. u którego przychód z danego róda przychodów by niszy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma moliwo obnienia osignitego z tego róda dochodu w cigu najbliszych kolejno po sobie nastpujcych piciu latach podatkowych.
                                        • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie straty z lat ubiegych
                                         Podatnik, który w roku podatkowym poniós strat, tj. u którego przychód z danego róda przychodów by niszy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma moliwo obnienia osignitego z tego róda dochodu w cigu najbliszych kolejno po sobie nastpujcych piciu latach podatkowych.
                                         • 09.11.2018WSA: Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na kocieln osob prawn nie ma oznaczonej zawartoci
                                          Z uzasadnienia: Sytuacja prawna darczycy jest taka, e zostaje on obciony obowizkiem uzyskania dokumentu o nie znanej mu treci od osoby, od której, obiektywnie rzecz ujmujc, i tak nie jest w stanie go uzyska. Podatnik nie ma bowiem ani prawnej ani faktycznej moliwoci zobowizania kocielnej osoby prawnej do przedoenia sprawozdania o treci jakiej oczekuj organy podatkowe.
                                          • 16.10.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci po podziale majtku a PIT
                                           Z uzasadnienia: Skoro z uwagi na wspólno majtkow nie mona wyodrbni udziaów, które maonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomoci w maestwie i przyjmuje si, e maonkowie nabyli prawo majtkowe wspólnie w caoci, to nie mona liczy terminu nabycia, okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., od daty ustania ustawowej majtkowej wspólnoci maeskiej bd daty nastpujcego w nastpstwie ustania tej wspólnoci podziau majtku dorobkowego.
                                           • 02.10.2018NSA. Wspólnik paci PIT od poyczki od maonka
                                            Z uzasadnienia: Zastrzeenie zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT odnoszce si do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy, dotyczy sytuacji prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przez osoby fizyczne. Zastrzeenie to nie odnosi si natomiast do sytuacji prowadzenia takiej dziaalnoci przez spóki osobowe, w tym spók komandytow. Spóka komandytowa nie moe otrzyma nieodpatnego wiadczenia od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej. Bez znaczenia jest fakt, e rodki poyczone przez ma skarcej pochodz z ich majtku wspólnego w rozumieniu art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego.
                                            • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
                                             Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
                                             • 06.08.2018WSA. Zapata zalegych skadek ZUS przez patnika a przychód pracownika
                                              Z uzasadnienia: Patnik, dziaajc w zwoce, uiszczajc zalege skadki w ramach swoich publicznoprawnych obowizków, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego z tego tytuu pracownikom i byym pracownikom. Przyjcie za prawidowe stanowiska Dyrektora prowadzioby do zakócenia podstawowych zasad opodatkowania, równie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie zakazu podwójnego opodatkowywania.
                                              • 30.07.2018NSA. Rozszerzajca umowa maeska nie wpywa na PIT
                                               Z uzasadnienia: Umowy rozszerzajce wspólno majtkow maesk maj charakter umów organizacyjnych. Z chwil objcia nieruchomoci wspólnoci majtkow nie nastpuje wydzielenie jakiejkolwiek czci nieruchomoci, a adnemu z maonków nie przysuguje wasno fizycznie wydzielonej czci rzeczy. Z tego wzgldu nie mona twierdzi, e z chwil rozszerzenia wspólnoci majtkowej strona takiej umowy, która przekazaa nieruchomo do majtku wspólnego wyzbya si prawa do czci (udziau) w tej rzeczy, a drugi z maonków naby cz (udzia) w tej nieruchomoci.
                                               • 26.07.2018NSA: Skadajc owiadczenia w urzdzie skarbowym musisz zadba o potwierdzenie
                                                Warunkiem zastosowania zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) byo zoenie w ustawowym terminie owiadczenia o zameldowaniu w zbytym lokalu przez okres co najmniej 12 miesicy. Owiadczenie takie, zgodnie z obowizujc w postpowaniu podatkowym zasad pisemnoci, powinno by zoone w formie pisemnej (art. 126 O.p.) lub ustnej do protokou (art. 172 § 1 O.p.).
                                                • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
                                                 Roszczenie odsetkowe nie jest czci skadow roszczenia gównego, gdy opiera si na odrbnym stanie faktycznym oraz odrbnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opónienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest wic roszczeniem innym ni roszczenie deliktowe.
                                                 • 27.06.2018NSA. Odsetki od alimentów z PIT
                                                  Skoro - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego s alimenty, brak jest podstaw do przyjcia, e zwolnieniem tym s take objte odsetki od alimentów, jako e takiego zakresu zwolnienia przepis ten nie przewiduje - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                  • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                                   Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »