Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zadania przedstawiciela

 • 18.05.2021Polski Ład: Pakiet przygotowany przez MRPiT w obszarze gospodarki i biznesu
  Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w ramach Polskiego Ładu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • 24.11.2020Zakład zagraniczny a spółka zależna
  Prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej może prowadzić do powstania zakładu. Regulacje dotyczące zakładów zawarte są w krajowych porządkach prawnych, jak i w umowach bilateralnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki zależnej, jednak muszą liczyć się wtedy z określonymi konsekwencjami.
 • 28.05.2020Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracujących w czasie epidemii COVID-19
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19". Materiał, oprócz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, zawiera praktyczną listę kontrolną, ułatwiającą wprowadzenie rozwiązań pozwalających szybciej reagować na zagrożenia, zarówno w trakcie epidemii, jak również po jej zakończeniu.
 • 08.11.2019Cyfrowy dowód osobisty nie zawsze jest wystarczający
  Usługa mTożsamość może być wykorzystywana przez obywateli do potwierdzania ich tożsamości we wszystkich sytuacjach tego wymagających, z wyjątkiem tych przypadków, w których z przepisów prawa jednoznacznie wynika konieczność takiego potwierdzenia na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
 • 15.07.2019Przedsiębiorca i urząd skarbowy: Doręczenie pisma w postępowaniu podatkowym
  Zagadnienia związane z doręczeniami są bardzo istotne. Często wykazanie, że organ podatkowy nie doręczył pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstawą do wzruszenia decyzji, wznowienia postępowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
 • 11.07.2019Przedsiębiorca i urząd skarbowy: Doręczenie pisma w postępowaniu podatkowym
  Zagadnienia związane z doręczeniami są bardzo istotne. Często wykazanie, że organ podatkowy nie doręczył pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstawą do wzruszenia decyzji, wznowienia postępowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego.
 • 06.06.2019Podatki 2020: Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika trafiła do Sejmu
  Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika (RPP). Jak przekonuje rząd, utworzenie tej instytucji powinno zwiększyć gwarancje ochrony podatników. Projektodawcy liczą również m.in. na to, że RPP przyczyni się do poprawy standardów funkcjonowania administracji skarbowej. Ustawa wejdzie w życie z początkiem 2020 r.
 • 19.03.2019Festyn zakładowy a przychód pracownika
  Pytanie: Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Czy w związku: a) z udziałem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?
 • 11.12.2018Wydatki na zakup odzieży służbowej w kosztach firmy
  Wydatki na zakup ubiorów pracowniczych z wszytym na trwałe widocznym na zewnątrz oznaczeniem wskazującym na spółkę spełniają warunki umożliwiające zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Mają one bowiem związek z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. W przypadku wydatków na zakup strojów z wszytym na trwałe lecz niewidocznym na zewnątrz oznaczeniem spółki stwierdzić należy, że nie spełniają warunków uznania ich za koszty uzyskania przychodów - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
 • 24.09.2018WSA o należytej staranności w VAT: Świadomy udział trzeba udowodnić
  Teza, że podatnicy mogą łatwiej niż organ podatkowy odkryć oszustów nie jest poparta żadnymi dowodami i stanowi jedynie próbę przerzucenia odpowiedzialności za cudze zobowiązania na uczciwych podatników. Jednocześnie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojęcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarem jak właściciel, to znaczy gdy jest on w jakiś sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczność tą winny wykazać organy podatkowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 11.05.2018Uchwała NSA: Uiszczanie to nie uiszczenie, ale decydujące jest uznanie rachunku
  W przypadku, w którym opłata sądowa uiszczana jest za pośrednictwem pośrednika płatniczego innego niż bank, w którym prowadzony jest rachunek właściwego sądu, moment uiszczania opłaty sądowej (tj. dokonywania zapłaty przez stronę) nie pokrywa się z momentem jej uiszczenia (czyli uznaniem rachunku bankowego). Jednak przy płatności gotówkowej na rachunek bankowy sądu za moment uiszczenia opłaty sądowej na użytek oceny dochowania terminu na wykonanie takiej czynności procesowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi można przyjąć datę wcześniejszą, niż faktyczna data uznania tego rachunku kwotą należnej opłaty, pod warunkiem uznania rachunku bankowego sądu należną kwotą - stwierdził NSA, rozstrzygając zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
 • 12.12.2017Wydatki na usługi cateringowe w kosztach działalności
  Pytanie: Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dostarczanych przez firmę cateringową do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy?
 • 30.06.2016Odpowiedzialność solidarna w VAT będzie zmieniona?
  Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT importera przez agentów celnych i spedytorów.
 • 09.05.2016Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?
  Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych.
 • 28.08.2015Zatrudnienie przedstawiciela na rynek zagraniczny a PIT
  Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) uwzględniając założenie obejmujące zatrudnienie w ramach stosunku pracy – umowy o pracę, przedstawiciela handlowego, nierezydenta (obywatela państwa faktycznego miejsca świadczenia tego rodzaju usług i mającego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w tym państwie) należy wskazać że wynagrodzenie wypłacane takim przedstawicielom nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.
 • 25.05.2015Szybszy zwrot podatku dla rodzin wielodzietnych?
  Interpelacja nr 32384 do ministra finansów w sprawie szybszego zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodzin wielodzietnych.
 • 26.03.2015Rozliczenie diety i podróży służbowej przedstawiciela handlowego
  Pytanie podatnika: Czy diety i inne należności za czas podróży służbowych pracownika (przedstawiciela handlowego) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej?
 • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
  Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
 • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
  W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 21.02.2014Sprawy o wykroczenia skarbowe obciążają sądy?
  Interpelacja nr 23215 do ministra finansów w sprawie karania w postępowaniach sądowych sprawców wykroczeń skarbowych
 • 23.08.2013Nadchodzi koniec ,,ery etatu"?
  W najbliższej przyszłości czeka nas zmierzch „ery etatu”. Zastąpi ją „era talentu” – wynika z międzynarodowego badania pn. „Trendy HR 2013 – elastyczność i zmiana horyzontów”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz większe znaczenie odgrywać ma elastyczność i to nie tylko ze strony pracowników, ale również pracodawców.
 • 22.07.2013Skierowanie pracowników na szkolenie a skutki w PIT
  Pytanie podatnika: Czy Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w związku z poniesieniem kosztów skierowania pracowników na szkolenia mające charakter zajęć pozaszkolnych, poza miejsce stałego świadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spółki?
 • 10.07.2013Podróż służbowa prezesa a PIT
  Pytanie podatnika: Prezes spółki często wyjeżdża w teren na spotkania z kontrahentami, przedstawicielami handlowymi, gdzie stara się o pozyskanie nowych kontrahentów oraz nowe kontakty. Prezes nie prowadzi własnej działalności w związku z tym nie prowadzi tego w ramach działalności gospodarczej. Czy spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej mu delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu?
 • 13.06.2013Podwyżka kilometrówki? Tak, ale...
  Interpelacja nr 16442 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie podwyższenia stawki tzw. kilometrówki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
 • 21.09.2012Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby poczęstunku w trakcie prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów?
 • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
  Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • 16.08.2011Wydatki na rzecz rady nadzorczej a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 • 20.05.2011MG: Polska prezydencja będzie rozwijać wewnętrzny rynek
  Rozwój rynku wewnętrznego Unii Europejskiej to jeden z kluczowych priorytetów Ministerstwa Gospodarki na czas polskiej Prezydencji w Radzie UE - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rynku Wewnętrznego i Konsumentów (IMCO).
 • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
  W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
 • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
  Zapewne nie każdemu z nas udało się zapoznać z obowiązującym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wciąż brak jest odpowiedzi na szereg wątpliwości interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje się jednak nie do końca tym przejmować, bo właśnie uchwalono kolejną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.
 • 08.07.2010Część subwencji ogólnej finansują samorządy
  Interpelacja nr 16124 do ministra finansów w sprawie skutków stosowania systemu ustalania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
  Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
 • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
  Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
 • 14.07.2008Bilans 4 lat członkostwa w UE
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłosił raport „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych”. Konferencję poświęconą omówieniu dokumentu współorganizowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • 07.07.2008Nadzór nad rewidentami – KIG chce niezależnej komisji
  Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie oceniła propozycję utworzenia systemu publicznego nadzoru nad zawodem biegłego rewidenta w kształcie przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem KIG projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym nie zapewnia pełnej niezależności nadzoru.
 • 19.02.2008Zmiany w Kodeksie pracy
  Równego tratowania wszystkich pracowników bez względu na płeć i pochodzenie rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
 • 12.12.2007Szczegółowe ewidencjonowanie osób wyjeżdżających do pracy niemożliwe
  Interpelacja nr 8267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia archiwizacji danych o Polakach udających się do pracy poza granicami Polski
 • 24.09.2007Postulat PIIT: Łączność i informatyzacja w jednym dziale
  Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji proponuje połączyć w jeden dział administracji rządowej obecnie oddzielnie działające działy łączności i informatyzacji. Dzięki temu mógłby zostać przyspieszony rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
  Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
 • 20.04.2007MG: Teraz musimy stawiać na innowacyjność i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą wpłynąć na rozwój innowacyjności w Polsce pod warunkiem, że będą to inwestycje oparte na wiedzy – to główny wniosek raportu Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 26.02.2007Komunikat MG w sprawie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  W związku z licznymi pytaniami o przebieg prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki pragnie wyjaśnić, że przekazany ponownie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23 stycznia br. projekt nowelizacji realizuje zamierzone cele i spełnia warunki legislacyjne.
 • 13.12.2006MF: Podsumowanie dwudniowej Konferencji NAS 2006
  Zasadniczym celem Konferencji „Administracja Skarbowa: Nowoczesna-Efektywna-Przyjazna”, która odbyła się 12-13 grudnia 2006 r. w Warszawie, było nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji podatkowej i celnej, a przedstawicielami nauki i gospodarki, a w szczególności: - określenie aktualnego stanu administracji podatkowej i celnej, - zdefiniowanie potrzeb generowanych ze strony gospodarki i społeczeństwa na nowoczesny system administracji spełniający wymagania europejskie i światowe, - dyskusja nad możliwymi kierunkami rozwoju administracji podatkowej i celnej w warunkach państwa prawa i gospodarki rynkowej, - określenie możliwości wprowadzenia nowoczesnych narzędzi informatycznych w administracji.
 • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
  Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).