Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odwołanie zamówienia publiczne

 • 14.01.2014Szwedzki stół jako przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracodawca nie posiada informacji o ilości osób uczestniczących w imprezie oraz gdy brak jest możliwości indywidualizacji świadczenia konkretnemu pracownikowi, poczęstunek w formie szwedzkiego stołu należy uznać jako przychód ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  • 02.05.2013Zamówienia publiczne: Przesłanki odrzucenia odwołania
   Przesłanki odrzucenia odwołania należy interpretować ściśle – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyniku rozpoznania skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.
   • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
    Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
    • 21.05.2012Odszkodowanie za niezrealizowanie umowy jako koszt podatkowy
     Niewykonanie zobowiązania jest tytułem do żądania odszkodowania, jednakże odrębnym od tytułów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jako że tytuły wymienione w tym przepisie związane są z nienależytym wykonaniem umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług. Jednocześnie, podatnik, który wypłaca kontrahentowi odszkodowanie za niezrealizowanie umowy nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 17.05.2011Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
      Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Dyscyplina finansów publicznych to zespół, określonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności.
      • 15.04.2011Zamówienia publiczne - co należy wiedzieć o SIWZ
       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej również specyfikacją lub SIWZ, to dokument występujący w większości trybów udzielania zamówień publicznych. Jest podstawowym dokumentem organizującym przebieg postępowania o udzielenie danego zamówienia, określa bowiem istotne elementy tego postępowania, takie jak tryb udzielenia zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą, wymagane wadium. Specyfikacja określa również warunki udziału w postępowaniu oraz zawiera opis przedmiotu zamówienia, a także istotne postanowienia umowy, na podstawie której ma być realizowane zamówienie.
       • 22.02.2011Odwołania od orzeczeń w sprawie przetargów zbyt kosztowne?
        Istotnego obniżenia wysokości opłat za wpis oraz za skargę do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od wyniku postępowania przetargowego domagają się Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, przyspieszenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co usprawniło rozstrzyganie przetargów, odbywa się kosztem ograniczania konkurencji i eliminowania części potencjalnych wykonawców.  
        • 02.02.2011Zamówienia publiczne: Przedsiębiorcy protestują przeciwko zatrzymywaniu wadium
         Praktyka zatrzymywania wadium wykonawców, którzy przegrali w postępowaniu przetargowym, jest wykorzystana przez zamawiających jako źródło dodatkowych dochodów – uważają przedsiębiorcy i domagają się zmiany przepisów prawa zamówień publicznych. Obecnie, aby odzyskać pieniądze, przegrany w przetargu wykonawca musi zaskarżyć wybór najkorzystniejszej oferty, a także wykluczenie z przetargu i zatrzymanie wadium.  
         • 09.11.2010Zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu nie stanowi przychodu pracownika
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zwrócić koszty poniesione przez pracowników związane z zaplanowanym wypoczynkiem. Sytuacja ta wynika z przesunięcia planu urlopów. Jest to następstwo niespodziewanego otrzymania przez Wnioskodawcę zwiększonej ilości zamówień. Czy w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę będzie stanowił przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
          • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
           Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
           • 10.12.2009Zamówienia publiczne: Inwestycyjne przyspieszenie dzięki zniesieniu protestów?
            Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która znosi możliwość składania protestów od decyzji komisji przetargowych, może doprowadzić sprawniejszej realizacji wielu inwestycji.
            • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

             Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
             • 22.07.2009Orzecznictwo: Uznanie za dowód nierzetelnej księgi
              Z uzasadnienia: Jeśli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami podważającymi treść zapisów księgi, to dane zawarte w tych dowodach mogą, wraz z zakwestionowanymi danymi z księgi, służyć ustaleniu podstawy opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1556/2000, niepubl.). Dyskwalifikacja wzmocnionej mocy dowodowej księgi podatkowej nie stanowi automatycznej przesłanki do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
              • 02.06.2009Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: Koniec z protestowaniem
               Prawo zamówień publicznych nieustannie się zmienia, czego dowodem może być kolejny projekt nowelizacji, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Nowelizacja ta wprowadza daleko idące zmiany, tj. całkowitą rezygnację z instytucji protestu czy trybu udzielenia zamówienia – zapytania o cenę.
               • 16.04.2009Zamówienia publiczne – Jak skutecznie protestować? (2)
                W przypadku gdy zamawiający narusza Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą bronić swoich interesów, korzystając ze środka ochrony prawnej, jakim jest protest. Aby protest odniósł skutek, musi spełniać określone przepisami wymagania formalne oraz być wniesiony w odpowiednim terminie. Kontynuujemy dzisiaj omawianie procedur związanych ze złożeniem protestu – pierwszą część analizy znajdziecie tutaj.