Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpodstawne wzbogacenie

 • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za świadczenie usług uprawnia do korekty faktury
  Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarżącą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynności. Okoliczność tego rodzaju należy postrzegać jako obniżenie ceny po dokonaniu sprzedaży, co winno skutkować na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowiązkiem wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.
  • 02.01.2019NSA. Możliwość skorygowania sprzedaży paragonowej
   Z uzasadnienia: Podatnik ma możliwość dokonania korekty w sytuacji zawyżonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej – z tym, że powstały wskutek tego przychód opodatkowany będzie podatkiem dochodowym. Nie można bowiem odmówić stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.
   • 27.03.2018WSA. Konsekwencje błędnego zarejestrowania jako podatnika VAT
    Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje się, że organy podatkowe nie mogą stosować prawa w taki sposób, aby było ono swoistą pułapką dla podatnika, którzy występują bez pomocy prawnej i nie mają rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny ocenić czy skarżąca wystawiając faktury VAT działała w złej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyści podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, czy też zaistniała sytuacja jest w istocie efektem niewłaściwego zastosowania prawa co doprowadziło do błędnej rejestracji skarżącej dla celów podatku od towarów i usług.
    • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
     Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
     • 08.09.2017NSA: Zwrot korzyści uzyskanej w wyniku bezpodstawnego wzbogacenia nie stanowi przychodu z innych źródeł
      Z uzasadnienia: ...podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. W tym wypadku brak tego rodzaju przysporzenia, a jedynie zwrot korzyści na rzecz zubożonego przez bezpodstawnie wzbogaconego przesądza o tym, że do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu tego rodzaju zwrotu.
      • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujące. Korekta sprzedaży przy zawyżeniu stawki VAT
       Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bądź usługę uległa zmniejszeniu, nadpłacony przez nabywcę podatek powinien być mu zwrócony. Jeśli byłoby to możliwe, nie następowałaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie występuje. Spółka nie ma możliwości zwrotu nadpłaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem możliwości zidentyfikowania nabywców usług. W takiej sytuacji kwota nadpłaconego podatku od towarów i usług będzie powiększała przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
       • 13.05.2016Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie z błędną stawką VAT
        Pytanie podatnika: Czy Spółka może skorygować stawkę i kwotę podatku VAT z 23% na 8% dla sprzedaży biletów ewidencjonowanych przy użyciu drukarek fiskalnych, uprawniających klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesięczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta), poprzez który Spółka sprzedaje klientom bilety wstępu w porównaniu z ewidencją wynikającą z drukarek fiskalnych?
        • 22.06.2012Podatek od spadków i darowizn: Zniesienie współwłasności mieszkania z hipoteką
         Skoro art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece określa hipotekę jako ciężar nieruchomości to, o wartość tego ciężaru należy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn potrącić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych tak by ustalić podstawę opodatkowania jako wartość czystą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 20.04.2012Skutki niewykonania zobowiązań w prawie cywilnym
          Podstawową zasadą oceny skutków niewykonania zobowiązań jest wzajemna odpowiedzialność stron stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
          • 24.02.2012Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym
           Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia uregulowana jest w przepisach art. 405-414 Kodeksu cywilnego. Jest jednym ze źródeł powstania zobowiązania – niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z kontraktu czy też z czynu niedozwolonego.
           • 10.08.2011Skutki w VAT bezpodstawnego wzbogacenia
            Czynność polegającą na zwrocie równowartości (odpłatnie) wykonania przez podatnika prac budowlanych bez tytułu prawnego należało utożsamić z usługą. W konsekwencji zapłata wynagrodzenia za bezpodstawne wzbogacenie, czyli bezpodstawnie uzyskaną korzyść podlega opodatkowaniu VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 26.07.2010Bezpodstawne wzbogacenie a opodatkowanie VAT
             Fakt, że spółka uzyskała zapłatę za wykonanie robót budowlanych w wyniku zawarcia ugody sądowej, która została zawarta wskutek powództwa wniesionego na podstawie art. 405 k.c. (bezpodstawne wzbogacenie), nie ma znaczenia dla opodatkowania VAT tych robót. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają uznania określonych czynności podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu od sposobu uzyskania przez podatnika zapłaty za tę czynność. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wykonane także bezumownie, które odbiorca usługi przyjął – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
             • 05.05.2010Orzecznictwo: Zwrot bezpodstawnego wzbogacenia podlega VAT
              Z uzasadnienia: Mając na względzie okoliczność, że roboty budowlane zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej oraz, że kwota z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia spełniała funkcję zapłaty za wykonane przez Skarżącą Spółkę roboty budowlane niewymienione w umowie to roboty te w świetle przepisów ustawy o VAT należało potraktować tak samo jak roboty budowlane wykonywane na podstawie zawartych umów i kwoty uzyskiwane przez skarżącą spółkę z tytułu świadczenia robót niewymienionych w umowie potraktować tak samo jak kwoty uzyskane z tytułu robót objętych umowami.
              • 07.10.2009Nie będzie zmiany definicji nadpłaty podatku
               Interpelacja nr 11315 do ministra finansów w sprawie odebrania firmom prawa do zwrotu nadpłaconego podatku VAT i akcyzy
               • 14.07.2009NSA: Możliwy zwrot akcyzy za energię elektryczną
                Naczelny Sąd Administracyjny uznał w poniedziałek, że przepisy ordynacji podatkowej nie stanowią przeszkody dla zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za energię elektryczną, nawet gdy ciężar podatku poniósł jej nabywca. Sprawa dotyczyła wniosku Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin o zwrot akcyzy pobranej na podstawie przepisów niezgodnych z unijną dyrektywą energetyczną. Zdaniem Ministerstwa Finansów uchwała NSA nie przesądza o obowiązku zwrotu nadpłaconej akcyzy. Roszczenia zakładów energetycznych szacowane są na około 10 mld zł.
                • 07.11.2008Orzecznictwo: Bezpodstawne wzbogacenie się pracodawcy kosztem pracownika
                 Odpowiednie stosowanie art. 411 pkt 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. w stosunkach między pracownikiem spełniającym nienależne świadczenie a wzbogaconym pracodawcą, powinno uwzględniać, że pracownik dbający o dobro zakładu pracy i jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) może czuć się zobowiązany do spełnienia świadczenia, obawiając się o kondycję zakładu pracy, działając w poczuciu lojalności wobec pracodawcy i licząc na zwrot spełnionego świadczenia.
                 • 04.11.2008Osoby zobowiązane do wykonania zobowiązań podatkowych – odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (1)
                  Stosownie do art. 26 Ordynacji Podatkowej (dalej Ordynacji), podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, a więc jako dłużnik w zobowiązaniowym stosunku prawnym odpowiada za pokrycie długu podatkowego. Odpowiedzialność ta zbliżona jest do odpowiedzialności dłużnika w prawie cywilnym, przy czym należy podkreślić że w prawie cywilnym dług zwykle zależny jest od woli dłużnika, natomiast w zasadzie odpowiedzialność od tej woli nie zależy, podczas gdy w prawie podatkowym zarówno dług, jak i odpowiedzialność są w jednakowym stopniu niezależne od woli podatnika.
                  • 24.09.2008Orzecznictwo: Sprzedaż majątku nie uchroni dłużnika przed spłatą należności
                   Odpłatne zbycie przez osobę trzecią w toku procesu wytoczonego na podstawie art. 527 § 1 k.c. przedmiotów majątkowych, objętych zaskarżoną czynnością prawną dłużnika, może uzasadniać roszczenie wierzyciela na podstawie art. 405 i nast. k.c. o zwrot korzyści uzyskanych przez osobę trzecią w wyniku zbycia.
                   • 30.03.2006Postępowanie uproszczone.
                    Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego, aby przeciwdziałać przedłużającym się okresom załatwiania spraw. Chodzi tu o szybkie załatwienie spraw drobnych i prostych w postępowaniu maksymalnie odformalizowanym.