Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aneksowanie

 • 22.11.2019Pobór opłat na drogach - w 2021 zmiana systemu?
  Korki na bramkach są dlatego, że w Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób posiadających samochody osobowe, czego konsekwencją jest nie tylko zwiększona mobilność, ale również zatory na drogach. Ale w pierwszym kwartale 2021 roku nastąpi wygaszenie obecnego systemu opłat i uruchomienie odrębnego oraz nowoczesnego (opartego na technologii GNSS) systemu poboru opłaty elektronicznej, charakteryzującego się wysoką użytecznością dla państwa i przewoźników drogowych oraz efektywnością kosztową - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację.
  • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
   Z odpowiedzi MF: „...Przekładając powyższe wyjaśnienia na grunt interpelacji Pana Posła należy wskazać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczącego opodatkowania VAT usług utrzymaniowych dróg doszedł do przekonania, iż jego pierwotne stanowisko jest nieprawidłowe i w związku z powyższym skorzystał z przysługującego mu prawa dokonując ich zmiany.”
   • 22.09.2016Dotacje na ochronę przyrody z wieloma nieprawidłowościami – raport NIK 
    Funkcjonujący w Polsce system przyznawania dotacji na działania dotyczące ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej jest nastawiony na uzyskiwanie i wydawanie środków unijnych i krajowych, ale nie zapewnia dbałości o jakość projektów – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Liczne nieprawidłowości dotyczą m.in. ewidencji finansowo-księgowej. 
    • 17.09.2015Procedura samofakturowania dla potrzeb VAT
     Pytanie podatnika: Czy możliwe jest wprowadzenie procedury samofakturowania w opisanym modelu (tj. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących oraz z akceptacją faktur korygujących dokonywaną poprzez brak sprzeciwu)?
     • 27.01.2011UOKiK karze deweloperów
      W 2010 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała 43 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając na nie 23 kary w łącznej wysokości 2 mln 464,7 tys. zł. Szesnastu przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaprzestania stosowania niedozwolonych praktyk. Podstawowym problemem było umieszczanie we wzorcach umów uregulowań tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 297 takich postanowień.  
      • 27.03.2009UOKiK pozwał BRE Bank
       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował część postanowień umów o kredyt zabezpieczony hipoteką, zawieranych z klientami przez BRE Bank. Jednym z nich są zbyt ogólne przesłanki pozwalające bankowi na zmianę w dowolny sposób wysokości oprocentowania. Urząd skierował w tej sprawie pozew do sądu.
       • 08.05.2008Przekształcenie trzeciej umowy okresowej w umowę zawartą na czas nieokreślony
        Pytanie: Czy zawsze trzecia umowa okresowa zawarta pomiędzy tymi samymi stronami przekształca się w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?
        • 07.11.2007Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych
         We wtorek minister transportu Jerzy Polaczek podpisał porozumienie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w sprawie realizacji zadań transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa dotyczy transeuropejskich drogowych i lotniczych sieci transportowych, transportu przyjaznego środowisku oraz bezpieczeństwa drogowego i krajowych sieci transportowych.