Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arbitraż

 • 15.12.2020Kryteria opodatkowania VAT tzw. zespołów świadczeń i czynności
  Podejmujący rynkowe działania przedsiębiorcy niejednokrotnie zderzają się w obrocie gospodarczym z problemem, jak traktować, a w związku z tym, jak opodatkować te działania, jeśli składa się na nie kilka świadczeń lub czynności. Ma to doniosłe znaczenie, bowiem od rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorca ma do czynienia z jednym świadczeniem złożonym albo z niesamodzielnym świadczeniem o charakterze pomocniczym, czy z kilkoma świadczeniami, które należy rozpatrywać niezależnie, może zależeć prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT tudzież z niższego opodatkowania tym podatkiem. W tej problematycznej kwestii wypowiedział się 22 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • 15.12.2020Najważniejsze reguły nowych zamówień publicznych
   W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym.
   • 22.10.2020ZUS od każdej umowy zlecenia: To jeszcze nic pewnego
    W dniu 22 września 2020 r. odbyło się spotkanie w ramach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Zespołu partnerzy społeczni mają przekazać wnioski, dotyczące dyskusji na temat objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo przygotuje stosowne przepisy na podstawie materiałów i propozycji, które otrzyma od partnerów społecznych.
    • 27.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniżają koszty naprawy samochodu
     Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, aż 73,9% zgłoszeń otrzymanych przez KNF dotyczyło ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi się do podejmowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postępowań w celu nałożenia kar pieniężnych czy zwłoce w podejmowaniu działań nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi się również do działań Ministerstwa Finansów, które nie podjęło propozycji ustanowienia niezależnego rzeczoznawcy i uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
     • 25.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniżają koszty naprawy samochodu
      Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, aż 73,9% zgłoszeń otrzymanych przez KNF dotyczyło ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi się do podejmowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postępowań w celu nałożenia kar pieniężnych czy zwłoce w podejmowaniu działań nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi się również do działań Ministerstwa Finansów, które nie podjęło propozycji ustanowienia niezależnego rzeczoznawcy i uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
      • 10.01.2020Programiści i ulga IP BOX
       Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Podatnicy, opodatkowujący dochody z kwalifikowanych IP stawką 5%, mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów, ale przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.
       • 20.05.2019MF już testuje przedsiębiorców?
        Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt aktualizacji programu konwergencji i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W ramach aktualizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu określanego mianem „testu przedsiębiorcy”. Jak czytamy w interpelacji poselskiej, z informacji pojawiających się publicznie wynika, że MF przeprowadziło już nawet wstępne rozeznanie dotyczące tego ilu przedsiębiorców nie przeszłoby pomyślnie „testu” w wyniku czego okazało się, że około 80 tysięcy przedsiębiorców może zostać uznanych za osoby prowadzące działalność gospodarczą w sposób fikcyjny.
        • 29.01.2019Umowa podatkowa według projektu nowej Ordynacji podatkowej
         Umowa podatkowa proponowana przez autorów projektu nowej Ordynacji podatkowej jest zupełnie nową instytucją w polskim prawie podatkowym. Jej szczegóły określa rozdział 10 dokumentu. Można znaleźć w nim nie tylko przyzwolenie na zawarcie takiej umowy, ale również szczegółowe informacje, w jaki sposób może zostać ona zawarta pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Jednak bez względu na to, jaki charakter będą miały jej zapisy, zawarte w niej postanowienia muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa. Ewentualne ustępstwa nie mogą dotyczyć wysokości wymiaru podatku.
         • 30.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. podmiotów powiązanych wymagają poprawek?
          W przyszłym roku w życie wejdą nowe rozporządzenia resortu finansów ws. sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Nowe regulacje będą dotyczyć ok. 23,5 tys. podatników. Jak twierdzą eksperci Business Centre Club, projekty wymagają jeszcze pewnych poprawek.
          • 29.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. podmiotów powiązanych wymagają poprawek?
           W przyszłym roku w życie wejdą nowe rozporządzenia resortu finansów ws. sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Nowe regulacje będą dotyczyć ok. 23,5 tys. podatników. Jak twierdzą eksperci Business Centre Club, projekty wymagają jeszcze pewnych poprawek.
           • 17.10.2018NSA. Odstępne za przedterminowe rozwiązanie umowy może być kosztem
            Z uzasadnienia: Nie można podzielić stanowiska organu, że działanie Spółki prowadziło do przerzucenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Skarb Państwa. Spółka wskazała, że w wyniku uiszczenia przez nią odstępnego ponoszone koszty uzyskania przychodów będą mniejsze niż w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa była nadal realizowania to skarżąca generowałaby koszty uzyskania przychodu i mogłaby osiągnąć nie tylko stratę ekonomiczną, ale i stratę podatkową, a w konsekwencji straciłby na tym także Skarb Państwa z uwagi na brak wpływów podatkowych (...) należało zatem uznać, że wydatki na odstępne mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
            • 07.08.2018Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę
             Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultację ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
             • 25.06.2018Członkowie zarządu z powołania - składki ZUS i podatek dochodowy
              Członkowie zarządów spółek z o.o. mogą wykonywać swoje zadania na podstawie różnych stosunków prawnych. Mogą np. być pracownikami spółki, mieć ze spółką zawarty kontrakt menedżerski albo zostać powołani uchwałą zgromadzenia wspólników. Każdy z tych sposobów nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem zarządu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki związane z obowiązkami opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
              • 15.06.2018Członkowie zarządu z powołania - składki ZUS i podatek dochodowy
               Członkowie zarządów spółek z o.o. mogą wykonywać swoje zadania na podstawie różnych stosunków prawnych. Mogą np. być pracownikami spółki, mieć ze spółką zawarty kontrakt menedżerski albo zostać powołani uchwałą zgromadzenia wspólników. Każdy z tych sposobów nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem zarządu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki związane z obowiązkami opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
               • 20.04.2018Firmy z siedzibą z zagranicą też płacą podatki w Polsce - ale mogłyby więcej
                Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.
                • 23.03.2018Kontrakt menedżerski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarządu
                 Z uzasadnienia: Jest oczywistym, że możliwość swobodnego zorganizowania (wybór współpracowników, struktury niezbędne do wykonywania zadań, godziny pracy), jak też brak zintegrowania w przedsiębiorstwie czy w administracji stanowią elementy typowe dla działalności wykonywanej w sposób samodzielny. Jednakże poddanie się niektórym dyrektywom jak też pewnej kontroli czy władzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy również w stosunku pracy nie wykluczają charakteru samodzielnego działalności.
                 • 08.03.2018Kwalifikacja usług zarządzania w spółce samorządowej
                  Z uzasadnienia: Mając na uwadze fakt, że w zasadzie każdy stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, określa wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynności, należy uznać, że „odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
                  • 30.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyższym limitem, ale nie dla wszystkich
                   Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyższony zostanie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Jednocześnie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniają eksperci, będzie skutkować nowymi sporami interpretacyjnymi między fiskusem a podatnikami.
                   • 29.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wyższym limitem, ale nie dla wszystkich
                    Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwyższony zostanie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Jednocześnie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniają eksperci, będzie skutkować nowymi sporami interpretacyjnymi między fiskusem a podatnikami.
                    • 13.11.2017Składki ZUS – likwidacja limitu 30-krotności zaszkodzi gospodarce?
                     Zaplanowana przez rząd likwidacja tzw. limitu 30-krotności, który odnosi się do składek na ubezpieczenie społeczne, w praktyce oznaczać będzie drenaż 5 mld zł z portfeli pracodawców – wskazują eksperci Pracodawców RP. Organizacja proponuje wprowadzenie limitu 45-krotności, co miałoby być alternatywnym rozwiązaniem.
                     • 11.10.2017Podwójne opodatkowanie – KE zapowiada nowe regulacje
                      Poszczególne kraje Unii Europejskiej zaakceptowały plany podatkowe Komisji Europejskiej. Planowane zmiany mają rozwiązać problemy dotyczące sporów odnoszących się do interpretacji umów podatkowych. Celem jest także ułatwienie postępowania ze sporami ws. podwójnego opodatkowania.
                      • 11.10.2017NSA. Odliczenie VAT od wydatku będącego kosztem podatkowym nie zawsze możliwe
                       Nie można utożsamiać poniesienia wydatku na nabycie towarów i usług „w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, z wykorzystywaniem tych towarów i usług „do wykonywania czynności opodatkowanych” w ujęciu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Wykorzystywanie nabytych towarów i usług „do wykonywania czynności opodatkowanych” wymaga co do zasady istnienia bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy nabytymi towarami lub usługami, a czynnościami opodatkowanymi podatnika, a co najmniej wykazania - przy pośrednim charakterze takiego związku - że wydatki na ich nabycie stanowiły elementy cenotwórcze dla opodatkowanych produktów (usług) podatnika.
                       • 19.09.2017Zmiany 2017: Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności
                        W czerwcu 2017 roku wprowadzone zostały zmiany ułatwiające dochodzenie wierzytelności oraz zabezpieczające terminowe regulowanie zobowiązań. Zmiany przepisów obejmują wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od liczby zatrudnianych osób czy też branży, w której prowadzą działalność gospodarczą. Głównym celem jest wzmocnienie praw i gwarancji wierzycieli, zwłaszcza spośród małych i średnich przedsiębiorców. 
                        • 19.07.2017Sądowe spory z ZUS. Koniec prawniczego eldorado?
                         Interpelacja nr 13240 do ministra sprawiedliwości w sprawie nadmiernych kosztów sądowych odwołań od orzeczeń i decyzji ZUS
                         • 29.08.2016Opodatkowanie VAT kontraktu menadżerskiego
                          Pytanie podatnika: Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menadżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                          • 26.08.2016Wysokość minimalnego wynagrodzenia a koszty sądowe w sprawach pracowniczych
                           Interpelacja nr 5010 do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                           • 30.06.2016Odpowiedzialność solidarna w VAT będzie zmieniona?
                            Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT importera przez agentów celnych i spedytorów.
                            • 22.07.2015Podwójne opodatkowanie – KE planuje zmiany ws. rozwiązywania sporów
                             Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej na kolejne miesiące. Bruksela zamierza opracować bardziej jednolite i skoordynowane metody rozwiązywania ewentualnych sporów.
                             • 09.06.2015Co zmieni powołanie rzecznika finansowego?
                              Reklamacje dotyczące podmiotów rynku finansowego będą rozpatrywane według nowego trybu – wynika z poselskiego, zgłoszonego przez Platformę Obywatelską, projektu nowej ustawy. Dodatkowo wprowadzona ma zostać instytucja rzecznika finansowego. Propozycje zmian krytycznie ocenia część ekspertów.
                              • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
                               Pytanie podatnika: Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
                               • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
                                Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
                                • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                                 Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                 • 29.04.2013Rozstrzyganie sporów gospodarczych może być tańsze
                                  Rozwiązywanie konfliktów gospodarczych między przedsiębiorstwami za pomocą mediacji czy negocjacji jest krótsze, tańsze i prostsze – wynika z projektu badawczego pn. „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych”, zrealizowanego przez resort gospodarki.
                                  • 28.03.2013Wznowienie postępowania podatkowego: Nowe okoliczności i dowody
                                   Wznowienie postępowania podatkowego jest instytucją procesową stwarzającą możliwość prawną ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła, było dotknięte kwalifikowaną wadliwością wyliczoną wyczerpująco w przepisach prawa procesowego.
                                   • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                    Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                    • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                     Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                     • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                                      Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                                      • 10.07.2012Konflikty na linii UE-Chiny szkodzą polskim firmom
                                       Pogarszające się od pewnego czasu stosunki między Unią Europejską a Chinami mogą zaszkodzić polskim firmom – ostrzegają Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca przeszło 7 tys. polskich przedsiębiorstw. Ostatni konflikt dotyczy wydobycia metali ziem rzadkich.
                                       • 30.04.2012Pracodawcy nie radzą sobie ze sporami zbiorowymi
                                        Przepisy prawne dotyczące sporów zbiorowych są niedostosowane do realiów rynkowych, a związki zawodowe posiadają zbyt wielkie uprawnienia – twierdzą pracodawcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan. Organizacja apeluje o zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
                                        • 16.03.2012URE zatwierdził nowe taryfy – gaz zdrożeje o 7-15%
                                         Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marian Woszczyk, zatwierdził dzisiaj nową taryfę gazową dla PGNiG. Odbiorcy przemysłowi muszą liczyć się z ze wzrostem cen o ok. 15%, natomiast gospodarstwa domowe o 7-10%. Wyższe stawki mogą obowiązywać już od 1 kwietnia – ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do PGNiG.
                                         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                          FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                          • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                           Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                           • 06.12.2011Jest porozumienie w sprawie europejskiego patentu
                                            Wypracowane porozumienie może aż o 80 proc. zmniejszyć koszty uzyskania ochrony patentowej w Unii. To dobra wiadomość dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw – mówił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas posiedzenia Rady UE ds. Konkurencyjności (COMPET). Z pakietu patentowego do uzgodnienia pozostaje jedynie siedziba oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego (JSP).
                                            • 07.06.2011Polski ekspert w grupie doradców ds. cen transferowych w UE
                                             Komisja Europejska ogłosiła wczoraj skład EU Joint TP Forum (JTPF), czyli zespołu doradczego, którego głównym zadaniem jest ujednolicenie stosowania cen transferowych na poziomie UE. Jednym z 16 powołanych ekspertów reprezentujących sektor prywatny i tym samym jedynym przedstawicielem Europy Środkowej jest Polka – Iwona Georgijew, specjalistka ds. cen transferowych w Deloitte Polska.
                                             • 16.05.2011Rośnie popularność arbitrażu budowlanego
                                              Przedsiębiorstwa z branży budowlanej coraz częściej korzystają (w przypadku zaistnienia sporów) z tzw. arbitrażu budowlanego – w 2010 r. liczba spraw rozpatrywanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wzrosła, w porównaniu do 2008 r., o niemal 50%. Rozwiązywanie spornych kwestii przy pomocy arbitrażu pozwala firmom na w miarę szybkie oraz odformalizowane przezwyciężenie problemów.
                                              • 21.03.2011Sądy polubowne – przedsiębiorcy przeciw domniemanej zgodzie
                                               Pracodawcy RP sprzeciwiają się wprowadzeniu zasady domniemanej zgody firm na udział w postępowaniu polubownym w sporze z konsumentem. Nad zmianą przepisów w tej sprawie pracuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy nie mogą być zmuszani do rozstrzygania sporów przed sądami polubownymi – podkreślają.  
                                               • 25.02.2011Banki: 1,2 tys. skarg do arbitrażu
                                                W 2010 roku do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) wpłynęło 1165 skarg od klientów banków. Średnia wartość przedmiotu sporu w ubiegłym roku wyniosła blisko 3,7 tys. zł, natomiast średni czas rozpatrywania wniosku przez arbitra to ponad pięć tygodni. Największy odsetek spraw stanowiły spory dotyczące kredytów, przede wszystkim hipotecznych.