Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

eksport

 • 29.07.2020Zaoenia budetu na 2021 r. Rzd liczy na wzrost wpywów podatkowych
  W przyszym roku wzrost PKB Polski ma wynie 4 proc., a inflacja uksztatowa si na poziomie 1,8 proc. – wynika z zaoe do projektu budetu pastwa na 2021 r., który przyj we wtorek rzd. Dochody budetowe bd zalee gównie od spodziewanego oywienia gospodarczego po tegorocznej recesji zwizanej z pandemi koronawirusa. Zakada si take wzrost cigalnoci podatków.
  • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
   Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
   • 20.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
    Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
    • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
     Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
     • 17.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
      Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
      • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
       Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
       • 03.07.2020Sprzeda wysykowa podatnika zwolnionego z VAT
        Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wyróniaj dwa rodzaje sprzeday wysykowej:  sprzeda wysykow z terytorium kraju - art. 2 pkt 23 ww. ustawy, czyli dostaw towarów wysyanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pastwem przeznaczenia dla wysyanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartoci dodanej lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem tego podatku, którzy nie maj obowizku rozliczania wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, lub  innego ni wymieniony w lit. a podmiotu niebdcego podatnikiem podatku od wartoci dodanej;
        • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
         Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
         • 01.07.2020Usugi za granic bez wpywu na limit zwolnienia podmiotowego z VAT
          Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego naley bra pod uwag wycznie warto opodatkowanej sprzeday towarów i usug na terytorium kraju. Nie uwzgldnia si wartoci dostaw towarów i wiadczenia usug, których miejsce opodatkowania znajduje si poza terytorium Polski. W przypadku wiadczenia usug, dla prawidowego rozliczenia podatku od towarów i usug, istotnym jest ustalenie miejsca ich wiadczenia, bowiem od okrelenia miejsca wiadczenia zalee bdzie miejsce ich opodatkowania.
          • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
           Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
           • 22.06.2020Opodatkowanie dostawy towarów, w której transport organizowany jest przez porednika na warunkach CPT
            Transakcje acuchowe stanowi specyficzny rodzaj dostaw, w których uczestnicz co najmniej trzy podmioty, lecz towary s transportowane bezporednio midzy pierwszym a ostatnim podmiotem w acuchu. Niejednokrotnie transakcje acuchowe mog powodowa wtpliwoci jeli chodzi o sposób ich opodatkowania. Niniejszy artyku przybliy kwesti jak powinna zosta opodatkowana dostawa acuchowa, w której polska spóka sprzedaje towar do spóki niemieckiej, przy czym towar wysyany jest bezporednio z terytorium Polski do Rosji, do klienta spóki niemieckiej. Transport organizowany jest przez spók niemieck, czyli podmiot 2 w acuchu. Strony uzgodniy, e dostawa midzy spók niemieck a spók rosyjsk odbdzie si na warunkach CPT Incoterms 2010, natomiast dostawa pomidzy spók polsk a spók niemieck odbdzie si na warunkach FCA.
            • 18.06.2020Bdzie ustawa o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych
             W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt nowej ustawy o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych w zwizku z przeciwdziaaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Projektodawcy proponuj umoliwienie zakadom ubezpiecze scedowania (reasekurowania) czci ryzyka na Skarb Pastwa w zamian za przekazanie czci skadki ubezpieczeniowej.
             • 04.05.2020Rynek pracy – w jakich zawodach jest najatwiej o zatrudnienie?
              Pandemia koronawirusa w coraz wikszym stopniu wpywa na polski rynek pracy. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, wiele bran przeywa kopoty, ale jednoczenie biznes wci szuka osób do pracy w okrelonych zawodach i usugach. Wród poszukiwanych obecnie zawodów znajduj si m.in. kurierzy, pracownicy produkcyjni w niektórych branach, budowlacy i opiekunowie osób starszych.
              • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
               Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
               • 30.04.2020Rynek pracy – w jakich zawodach jest najatwiej o zatrudnienie?
                Pandemia koronawirusa w coraz wikszym stopniu wpywa na polski rynek pracy. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, wiele bran przeywa kopoty, ale jednoczenie biznes wci szuka osób do pracy w okrelonych zawodach i usugach. Wród poszukiwanych obecnie zawodów znajduj si m.in. kurierzy, pracownicy produkcyjni w niektórych branach, budowlacy i opiekunowie osób starszych.
                • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                 Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                 • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                  Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                  • 06.04.2020Jak opodatkowa zyski z handlu walutami?
                   Dua zmienno na rynkach walutowych powoduje, e wielu z nas ponosi realne zyski lub straty zwizane z handlem walutami. Najczciej zyski dotycz eksporterów, którzy rozliczajc si w walucie obcej niespodziewanie otrzymuj zdecydowanie wiksz zapat. Natomiast straty dotycz przewanie importerów. Mówimy tutaj oczywicie o przedsibiorcach, którzy nie korzystaj z moliwoci zabezpieczenia kursów walutowych w banku. S te jednak osoby, które kupuj i sprzedaj walut w celach zarobkowych jako inwestycje.
                   • 01.04.2020Zawyanie cen? Rzd i UOKiK szykuj kontrdziaania
                    W ramach tarczy antykryzysowej wprowadzone zostan m.in. przepisy uderzajce w nieuczciwych przedsibiorców, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaczco zawyaj ceny. W przypadku towarów i usug o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia i kosztów utrzymania gospodarstw domowych moliwe stanie si wprowadzenie cen i mar maksymalnych.
                    • 31.03.2020Zawyanie cen? Rzd i UOKiK szykuj kontrdziaania
                     W ramach tarczy antykryzysowej wprowadzone zostan m.in. przepisy uderzajce w nieuczciwych przedsibiorców, którzy w czasie pandemii koronawirusa znaczco zawyaj ceny. W przypadku towarów i usug o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia i kosztów utrzymania gospodarstw domowych moliwe stanie si wprowadzenie cen i mar maksymalnych.
                     • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                      Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                      • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                       W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                       • 06.02.2020Rozszerzenie dziaalnoci a prawo do ulgi na zakup kasy
                        8 lipca 2019 r. podatnik rozpocz dziaalno gospodarcz - gabinet podologiczny. Nie posiada kasy fiskalnej, poniewa uzyskany obrót z tytuu sprzeday usug podologicznych nie uprawnia go do zakupu kasy fiskalnej, nie przekroczy limitu obrotów. Natomiast 4 wrzeniu 2019 r. przedsibiorca rozszerzy dziaalno o m.in. usugi: fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne oraz dziaalno usugow zwizan z popraw kondycji fizycznej. Czy w tej sytuacji przysuguje ulga na zakup kasy fiskalnej?
                        • 04.02.2020Polski przemys wci zwalnia. Zamówienia spadaj, a popyt sabnie
                         W styczniu 2020 r. wyprzedzajcy wskanik koniunktury (PMI) wyniós dla polskiego przemysu 47,4 pkt. Wskanik utrzymuje si poniej poziomu 50 pkt ju od 15 miesicy. Jak tumacz eksperci, widoczny jest obecnie stosunkowo szybki spadek zamówie. Sabsze s równie produkcja i popyt.
                         • 31.01.2020Brexit: Od 1.02.2020 r. rozpoczcie okresu przejciowego
                          1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuszcza Uni Europejsk na podstawie umowy wyjcia. Tego dnia wchodzi w ycie okres przejciowy, który bdzie trwa do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie warunki handlu UE z Wielk Brytani nie zmieni si. Rozpoczn si natomiast negocjacje ws. relacji, które bd obowizywa po zakoczeniu okresu przejciowego.
                          • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
                           Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
                           • 24.01.2020Zgoszenie celne wywozowe - dokumenty, forma zgoszenia, rejestracja i aktualizacja danych
                            Zgodnie z art. 163 UKC dokumenty zaczane do zgoszenia wymagane do zastosowania przepisów regulujcych procedur celn, do której zgaszane s towary, znajduj si w posiadaniu zgaszajcego i do dyspozycji organów celnych w chwili skadania zgoszenia celnego. Dokumenty zaczane do zgoszenia udostpnia si organom celnym, gdy wymagaj tego przepisy unijne lub gdy jest to konieczne do kontroli celnych.
                            • 23.01.2020Zgoszenie celne wywozowe - podstawowe informacje
                             Eksport (wywóz) towarów do pastwa trzeciego, czyli pastwa niebdcego czonkiem Unii Europejskiej, wie si z obowizkiem dokonania zgoszenia celnego oraz objciem towarów – najczciej – procedur wywozu, która pozwala na wyprowadzenie towarów unijnych poza obszar celny Unii.
                             • 23.01.2020MF informuje - do koca 2020 r. bez zmian w relacjach handlowych z Wielk Brytani
                              W brytyjskim parlamencie trwaj prace nad ustaw, która wprowadza w ycie Umow o wystpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Projektem ustawy, który 9 stycznia br. przyja Izba Gmin, zajmuje si teraz Izba Lordów. Jeli nie zgosi do niej poprawek, ustawa trafi ponownie do Izby Gmin. Ostatecznie projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królow, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii.
                              • 23.01.2020Podatki 2020: Podatek cukrowy odbije si na brany napojów sodzonych?
                               Rzd szykuje now danin – tzw. podatek cukrowy, który ma dotyczy napojów sodzonych. Szacuje si, e w efekcie ceny takich napojów mog wzrosn nawet o jedn trzeci. Eksperci Konfederacji Lewiatan przewiduj, e wdroenie nowego podatku odczuj zarówno konsumenci, jak i przedsibiorcy, rolnicy i sam budet pastwa.
                               • 22.01.2020Podatki 2020: Podatek cukrowy odbije si na brany napojów sodzonych?
                                Rzd szykuje now danin – tzw. podatek cukrowy, który ma dotyczy napojów sodzonych. Szacuje si, e w efekcie ceny takich napojów mog wzrosn nawet o jedn trzeci. Eksperci Konfederacji Lewiatan przewiduj, e wdroenie nowego podatku odczuj zarówno konsumenci, jak i przedsibiorcy, rolnicy i sam budet pastwa.
                                • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
                                 Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
                                 • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                                  Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                                  • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
                                   Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
                                   • 07.01.2020Niezbyt dobre nastroje w przemyle. Firmy zmagaj si ze wzrostem kosztów
                                    W grudniu 2019 r. wyprzedzajcy wskanik PMI wyniós dla polskiego przemysu 48 pkt. Pogarszanie si warunków w przemyle jest ju obserwowane nieprzerwanie od 14 miesicy. Jak wskazuj eksperci, z perspektywy przedsibiorców niezbyt ciekawie wyglda kwestia wzrostu kosztów, któremu towarzyszy obnianie cen produktów.
                                    • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
                                     Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
                                     • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                      Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                      • 13.12.2019Czy koszty funkcjonowania ZUS  mona ograniczy?
                                       W 2018 r. redni dzienny (dzie roboczy) koszt wysyki korespondencji wyniós 393 tys. z. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagajcych w latach 2011-2019 (wedug stanu na 19 wrzenia 2019 r.) kosztowa ok. 754,6 mln z. To ok. 0,05% cznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na du dynamik zmian legislacyjnych i konieczno zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowizany jest dostosowa funkcjonalno aplikacji do poziomu umoliwiajcego niezakócone i bezpieczne wykonanie zada.
                                       • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
                                        Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                        • 05.12.2019Stopy procentowe bez zmian przez nastpny miesic
                                         Stopy procentowe na razie pozostan na dotychczasowym poziomie – postanowia na zakoczonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieninej (RPP). Stopa referencyjna wynosi zatem nadal 1,50 proc. Rada wci podtrzymuje opini, e obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na tzw. ciece zrównowaonego rozwoju.
                                         • 02.12.2019Wzrost gospodarczy zwalnia, a inflacja przyspiesza
                                          W III kwartale 2019 r. wyrównany sezonowo PKB Polski wzrós o 4,1 proc. rok do roku, podczas gdy rok wczeniej dynamika wzrostu przekraczaa 5 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie w listopadzie br. zanotowano inflacj na poziomie 2,6 proc. r/r, a ceny maj rosn jeszcze szybciej w biecym miesicu.
                                          • 29.11.2019Chiskie firmy stosuj nieuczciw konkurencj?
                                           Nieuczciwa konkurencja, któr stosuj chiskie firmy na rynkach pastw trzecich, to wielkie wyzwanie dla przedsibiorstw europejskich – twierdz Konfederacja Lewiatan oraz BusinessEurope. Organizacje zrzeszajce polski i europejski biznes apeluj do Komisji Europejskiej i rzdów krajów czonkowskich Unii Europejskiej o podjcie adekwatnych dziaa.
                                           • 28.11.2019Firmy nadal ze stosunkowo wysok rentownoci
                                            Wikszo polskich przedsibiorstw (tych wikszych) moe pochwali si rosncymi zyskami – wynika z najnowszych danych Gównego Urzdu Statystycznego, które dotycz firm niefinansowych, zatrudniajcych co najmniej 50 osób. Po pierwszych trzech kwartaach 2019 r. ich zysk netto wzrós o 2,9 proc. w skali roku.
                                            • 20.11.2019Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzajce produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujce odpadami)
                                             Jeste przedsibiorc i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A moe gospodarujesz odpadami? Sprawd poniej, czy nie musisz ubiega si o wpis do Rejestru BDO i dowiedz si jak uzyska wpis.
                                             • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
                                              Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami, wystawiajc faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymujc od Klienta oryginaów paragonów ale posiadajc inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego majcy posta elektroniczn pozostajcych u Wnioskodawcy) potwierdzajce dokonane wczeniej transakcje?
                                              • 18.11.2019Polska znów z nadwyk handlow
                                               W trakcie pierwszych dziewiciu miesicy 2019 r. polski eksport towarów osign poziom 173,6 mld euro (wzrost o 5 proc. rok do roku), a import wyniós w tym czasie 172,8 mld euro (wzrost o 2,7 proc. r/r). Jak podkrela Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii, zeszoroczny deficyt przeksztaci si w nadwyk handlow, która wyniosa po trzech kwartaach br. 826 mln euro.
                                               • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
                                                W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
                                                • 06.11.2019Stawka VAT dla zestawu produktów
                                                 Pytanie: Wnioskodawca zamierza sprzedawa pakiety produktów spoywczych dla pracowników biurowych - zestawy przeksek, które w formie specjalnego zestawu w systemie subskrypcji (np. co tydzie) dostarczane bd do biur klientów. Wnioskodawca zamierza sprzedawa gotowe, zapakowane produkty, np. batony, chrupki, cukierki. Wszystko zapakowane przez producentów. Dziaalno nie bdzie miaa charakteru gastronomicznego. Czy pakiet/zestaw produktów o rónych stawkach VAT mona obj jedn wspóln stawk VAT w wysokoci 23%?
                                                 • 05.11.2019Nastroje w polskim przemyle najgorsze od 10 lat
                                                  Wyprzedzajcy wskanik koniunktury (PMI) wyniós w padzierniku br. dla polskiego przemysu 45,6 pkt, podczas gdy jeszcze miesic wczeniej byo to 47,8 pkt. Tak sabego wyniku nie notowano od poowy 2009 r. Jak tumacz eksperci, sabsze odczyty notuje si obecnie we wszystkich badanych obszarach, które dotycz m.in. nowych zamówie, produkcji, czasu dostaw i zapasów.
                                                  • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                                                   Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 31 ] nastpna strona »