Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

eksport

 • 22.10.2020Moliwo korekty faktury po zaprzestaniu dziaalnoci
  Skoro podatnik zaprzesta wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem, utraci status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujcych, tym samym nie jest zobowizany i uprawniony do wystawienia faktury korygujcej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 15.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
   Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
   • 15.10.2020NSA. Sprzeda wysykowa bez wpywu na zwolnienie podmiotowe z VAT
    Przepis art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug nie stanowi, e do wartoci sprzeday nie wlicza si sprzeday wysykowej z terytorium kraju w sytuacji, gdy opodatkowanie sprzeday ma miejsce na terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Nie rónicuje wic sprzeday wysykowej, w której sprzeda z terytorium kraju jest opodatkowana w kraju od sprzeday, w której sprzeda jest opodatkowana w innym kraju UE - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
    • 14.10.2020SLIM VAT - kolejna nowo
     Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe z 14 sierpnia 2020 r., wprowadzonych zostanie szereg zmian do ustawy o VAT. Wskaza mona trzy obszary, w których zostan one dokonane:  w zakresie uproszczenia rozliczania VAT przez tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local and Modern Tax). Polsk specyfik (do której odwouj si twórcy zmian) jest oparcie dochodów z VAT na funkcjonowaniu maych i rednich organizmów gospodarczych,  w zakresie rozwiza o charakterze doprecyzowujcym i uzupeniajcym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT,  w zakresie zmian systemu zwrotów VAT podrónym.
     • 13.10.2020Transakcje zagraniczne a limit zwolnienia z VAT
      Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego naley bra pod uwag wycznie warto opodatkowanej sprzeday towarów i usug na terytorium kraju. Nie uwzgldnia si wartoci dostaw towarów i wiadczenia usug, których miejsce opodatkowania znajduje si poza terytorium Polski. W przypadku wiadczenia usug, dla prawidowego rozliczenia podatku od towarów i usug, istotnym jest ustalenie miejsca ich wiadczenia, bowiem od okrelenia miejsca wiadczenia zalee bdzie miejsce ich opodatkowania.
      • 13.10.2020WSA. Kiedy mona naoy dodatkow sankcj VAT?
       Art. 112b ust. 3 pkt 3 w zwizku z art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usug dotyczcy ponoszenia przez osob fizyczn odpowiedzialnoci za wykroczenie skarbowe albo za przestpstwo skarbowe odnosi si do samego zagroenia odpowiedzialnoci karno skarbow, abstrakcyjnego podlegania tej odpowiedzialnoci, a nie tylko do uprzedniego nie poniesienia tej odpowiedzialnoci w sposób konkretny.
       • 02.10.2020MF: Nowy JPK_VAT z deklaracj dla wszystkich przedsibiorców - podatników VAT
        Od 1 padziernika 2020 r. wszyscy podatnicy VAT bd skada jeden plik JPK_VAT z deklaracj.  Rozwizanie dotyczy wszystkich firm, bez wzgldu na ich wielko.  Nowy JPK_VAT to mniej skadanych dokumentów i kontroli podatkowych. 
        • 01.10.2020MF: Nowy JPK_VAT z deklaracj dla wszystkich przedsibiorców - podatników VAT
         Od 1 padziernika 2020 r. wszyscy podatnicy VAT bd skada jeden plik JPK_VAT z deklaracj.  Rozwizanie dotyczy wszystkich firm, bez wzgldu na ich wielko.  Nowy JPK_VAT to mniej skadanych dokumentów i kontroli podatkowych. 
         • 30.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
          Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
          • 23.09.2020Elektroniczne potwierdzenie otrzymania e-faktury korygujcej
           Czy automatyczna informacja z serwera o wysaniu wiadomoci jest potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i w zwizku z czym za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich e-faktur przez kontrahenta moe by uznana chwila, w której spóka otrzyma na swoj skrzynk pocztow zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomoci e-mail z zacznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzcej kontrahenta?
           • 21.09.2020Nowe rozwizania podatkowe MF – obniki, uatwienia i uszczelnianie
            Ministerstwo Finansów przygotowao rozwizania uszczelniajce system podatkowy, a tym samym zapewniajce moliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wród najwaniejszych zmian jest przeniesienie obowizku podatkowego na spók komandytow, obowizek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej. Dla wielu firm pakiet oznacza bdzie zmniejszenie wysokoci opodatkowania oraz otwarcie moliwoci korzystania z uproszczonego, ryczatowego rozliczenia podatku. Wicej firm skorzysta z obnionej stawki 9% CIT oraz z ryczatu od przychodów ewidencjonowanych.
            • 18.09.2020Nowe rozwizania podatkowe MF – obniki, uatwienia i uszczelnianie
             Ministerstwo Finansów przygotowao rozwizania uszczelniajce system podatkowy, a tym samym zapewniajce moliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. Wród najwaniejszych zmian jest przeniesienie obowizku podatkowego na spók komandytow, obowizek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej. Dla wielu firm pakiet oznacza bdzie zmniejszenie wysokoci opodatkowania oraz otwarcie moliwoci korzystania z uproszczonego, ryczatowego rozliczenia podatku. Wicej firm skorzysta z obnionej stawki 9% CIT oraz z ryczatu od przychodów ewidencjonowanych.
             • 18.09.2020Niedotrzymanie terminu a prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej
              Przedsibiorca prowadzi dziaalno gospodarcz - mechanika pojazdowa. Od 1 stycznia 2020 r. by zobowizany rejestrowa sprzeda z wykorzystaniem kasy fiskalnej online. W grudniu mia problem zakupi tak kas, a  w styczniu zachorowa i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Mimo trwajcej choroby 13 stycznia br. kupi i ufiskalni kas online. Pierwsza sprzeda dokonana i zarejestrowana na kasie jest w dniu 30 stycznia. Czy przedsibiorcy naley si zwrot ulgi na zakup kasy w kwocie 700 z?
              • 15.09.2020Ulga na robotyzacj – nowe uatwienie od 1 stycznia 2021 roku
               Wicej robotów w produkcji przemysowej, zwikszenie wydajnoci produkcji i obnienie jej kosztów, a take utrzymanie wiatowych trendów w polskiej gospodarce - takie m.in. maj by efekty ulgi na robotyzacj, któr przygotowuj Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Przedsibiorcy bd mogli dodatkowo odliczy 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzacj, niezalenie od wielkoci i rodzaju brany. Odliczenie dotyczy bdzie take leasingu oraz szkole dla pracowników obsugujcych roboty. Projekt ustawy w tej sprawie ju jesieni trafi do Sejmu i powinien wej w ycie 1 stycznia 2021 r. 
               • 01.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
                Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypenia si dla caego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w kadym z pól odpowiadajcych ww. symbolom, w przypadku wystpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wystpia, pole pozostawia si puste. 
                • 31.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                 JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                 • 31.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
                  Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypenia si dla caego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w kadym z pól odpowiadajcych ww. symbolom, w przypadku wystpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wystpia, pole pozostawia si puste. 
                  • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                   Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                   • 28.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                    JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                    • 28.08.2020WSA. Albo odpowiedzialno karno skarbowa albo sankcja w VAT
                     Art. 112b ust. 3 pkt 3 w zwizku z art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od towarów i usug dotyczcy ponoszenia przez osob fizyczn odpowiedzialnoci za wykroczenie skarbowe albo za przestpstwo skarbowe odnosi si do samego zagroenia odpowiedzialnoci karno skarbow, abstrakcyjnego podlegania tej odpowiedzialnoci, a nie tylko do uprzedniego nie poniesienia tej odpowiedzialnoci w sposób konkretny.
                     • 27.08.2020Podatki 2021: MF szykuje uatwienie ws. zaliczek na poczet eksportu towarów
                      Termin na wywóz towarów, pozwalajcy na zachowanie stawki 0 proc. VAT przy opodatkowaniu zaliczek z tytuu eksportu towarów, zostanie wyduony z 2 do 6 miesicy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowy przepis ma obowizywa od pocztku 2021 r.
                      • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                       Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                       • 26.08.2020Podatki 2021: MF szykuje uatwienie ws. zaliczek na poczet eksportu towarów
                        Termin na wywóz towarów, pozwalajcy na zachowanie stawki 0 proc. VAT przy opodatkowaniu zaliczek z tytuu eksportu towarów, zostanie wyduony z 2 do 6 miesicy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowy przepis ma obowizywa od pocztku 2021 r.
                        • 21.08.2020SLIM VAT oraz rozwizania doprecyzowujce niektóre konstrukcje VAT w konsultacjach publicznych
                         Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo bankowe trafi do konsultacji publicznych. Projekt ustawy skada si z dwóch czci: pakietu SLIM VAT oraz rozwiza doprecyzowujcych niektóre konstrukcje VAT. SLIM VAT (Simple Local And Modern) zawierajcy pakiet uproszcze dla podatnika wejdzie w ycie 1 stycznia 2021 roku.
                         • 20.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
                          Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsugi jaka mu bya zapewniona. W szczególnoci jest to rzecz normalna w brany gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element nalenoci za usug, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzcy lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto okrelony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczciej cakowicie dobrowolny. Skoro tak, w aden sposób napiwek nie moe by okrelony jako skadnik nalenoci za usug, jest zaleny wycznie od woli klienta, bo ten nie jest w aden sposób zobowizany do jego zapaty.
                          • 20.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio szczegóy dotyczce Slim VAT
                           Resort finansów przedstawi projekt nowelizacji, w którym przewidziano wprowadzenie pakietu uproszcze w rozliczaniu podatku VAT. Lista planowanych w ramach tzw. Slim VAT zmian obejmuje np. wyduenie z 2 do 6 miesicy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytuu eksportu towarów. Wikszo nowych przepisów ma wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                           • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
                            Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
                            • 19.08.2020Podatki 2021: MF przedstawio szczegóy dotyczce Slim VAT
                             Resort finansów przedstawi projekt nowelizacji, w którym przewidziano wprowadzenie pakietu uproszcze w rozliczaniu podatku VAT. Lista planowanych w ramach tzw. Slim VAT zmian obejmuje np. wyduenie z 2 do 6 miesicy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytuu eksportu towarów. Wikszo nowych przepisów ma wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                             • 19.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
                              Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsugi jaka mu bya zapewniona. W szczególnoci jest to rzecz normalna w brany gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element nalenoci za usug, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzcy lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto okrelony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczciej cakowicie dobrowolny. Skoro tak, w aden sposób napiwek nie moe by okrelony jako skadnik nalenoci za usug, jest zaleny wycznie od woli klienta, bo ten nie jest w aden sposób zobowizany do jego zapaty.
                              • 17.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                               Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                               • 14.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                                Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                                • 11.08.2020Jak rozliczy faktur korygujc sprzeda
                                 W przypadku gdy faktura zawiera pomyki nabywajcy na jej podstawie skorygowa j moe przy zastosowaniu faktury korygujcej. Te za dziel si na takie, które powoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty nalenego VAT oraz podwyszajce te wartoci.
                                 • 29.07.2020Zaoenia budetu na 2021 r. Rzd liczy na wzrost wpywów podatkowych
                                  W przyszym roku wzrost PKB Polski ma wynie 4 proc., a inflacja uksztatowa si na poziomie 1,8 proc. – wynika z zaoe do projektu budetu pastwa na 2021 r., który przyj we wtorek rzd. Dochody budetowe bd zalee gównie od spodziewanego oywienia gospodarczego po tegorocznej recesji zwizanej z pandemi koronawirusa. Zakada si take wzrost cigalnoci podatków.
                                  • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                   Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                   • 20.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
                                    Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
                                    • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                     Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                     • 17.07.2020Podatki 2021: Bd zmiany dotyczce kursów walut i podatków
                                      Podatnik bdzie móg wybra do podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut analogiczne do zasad przeliczenia przychodu w podatku dochodowym – zapowiedziao Ministerstwo Finansów. W efekcie zmniejszony bdzie czas na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji. Zmiany maj zosta wprowadzone w ycie w pierwszych miesicach 2021 r.
                                      • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
                                       Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.
                                       • 03.07.2020Sprzeda wysykowa podatnika zwolnionego z VAT
                                        Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wyróniaj dwa rodzaje sprzeday wysykowej:  sprzeda wysykow z terytorium kraju - art. 2 pkt 23 ww. ustawy, czyli dostaw towarów wysyanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pastwem przeznaczenia dla wysyanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartoci dodanej lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem tego podatku, którzy nie maj obowizku rozliczania wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, lub  innego ni wymieniony w lit. a podmiotu niebdcego podatnikiem podatku od wartoci dodanej;
                                        • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                                         Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                                         • 01.07.2020Usugi za granic bez wpywu na limit zwolnienia podmiotowego z VAT
                                          Przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego naley bra pod uwag wycznie warto opodatkowanej sprzeday towarów i usug na terytorium kraju. Nie uwzgldnia si wartoci dostaw towarów i wiadczenia usug, których miejsce opodatkowania znajduje si poza terytorium Polski. W przypadku wiadczenia usug, dla prawidowego rozliczenia podatku od towarów i usug, istotnym jest ustalenie miejsca ich wiadczenia, bowiem od okrelenia miejsca wiadczenia zalee bdzie miejsce ich opodatkowania.
                                          • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                                           Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                                           • 22.06.2020Opodatkowanie dostawy towarów, w której transport organizowany jest przez porednika na warunkach CPT
                                            Transakcje acuchowe stanowi specyficzny rodzaj dostaw, w których uczestnicz co najmniej trzy podmioty, lecz towary s transportowane bezporednio midzy pierwszym a ostatnim podmiotem w acuchu. Niejednokrotnie transakcje acuchowe mog powodowa wtpliwoci jeli chodzi o sposób ich opodatkowania. Niniejszy artyku przybliy kwesti jak powinna zosta opodatkowana dostawa acuchowa, w której polska spóka sprzedaje towar do spóki niemieckiej, przy czym towar wysyany jest bezporednio z terytorium Polski do Rosji, do klienta spóki niemieckiej. Transport organizowany jest przez spók niemieck, czyli podmiot 2 w acuchu. Strony uzgodniy, e dostawa midzy spók niemieck a spók rosyjsk odbdzie si na warunkach CPT Incoterms 2010, natomiast dostawa pomidzy spók polsk a spók niemieck odbdzie si na warunkach FCA.
                                            • 18.06.2020Bdzie ustawa o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych
                                             W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt nowej ustawy o wsparciu dla rynku ubezpiecze nalenoci handlowych w zwizku z przeciwdziaaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Projektodawcy proponuj umoliwienie zakadom ubezpiecze scedowania (reasekurowania) czci ryzyka na Skarb Pastwa w zamian za przekazanie czci skadki ubezpieczeniowej.
                                             • 04.05.2020Rynek pracy – w jakich zawodach jest najatwiej o zatrudnienie?
                                              Pandemia koronawirusa w coraz wikszym stopniu wpywa na polski rynek pracy. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, wiele bran przeywa kopoty, ale jednoczenie biznes wci szuka osób do pracy w okrelonych zawodach i usugach. Wród poszukiwanych obecnie zawodów znajduj si m.in. kurierzy, pracownicy produkcyjni w niektórych branach, budowlacy i opiekunowie osób starszych.
                                              • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
                                               Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                                               • 30.04.2020Rynek pracy – w jakich zawodach jest najatwiej o zatrudnienie?
                                                Pandemia koronawirusa w coraz wikszym stopniu wpywa na polski rynek pracy. Jak tumacz eksperci Business Centre Club, wiele bran przeywa kopoty, ale jednoczenie biznes wci szuka osób do pracy w okrelonych zawodach i usugach. Wród poszukiwanych obecnie zawodów znajduj si m.in. kurierzy, pracownicy produkcyjni w niektórych branach, budowlacy i opiekunowie osób starszych.
                                                • 14.04.2020Rozoenie na raty nalenoci podatkowych
                                                 Nie jeste w stanie zapaci jednorazowo caego podatku, zalegoci podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Zó wniosek o rozoenie tych nalenoci na raty i sprawd czy urzd przyzna ci tak pomoc. Zobacz, jak to zrobi.
                                                 • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                                                  Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                                                  • 06.04.2020Jak opodatkowa zyski z handlu walutami?
                                                   Dua zmienno na rynkach walutowych powoduje, e wielu z nas ponosi realne zyski lub straty zwizane z handlem walutami. Najczciej zyski dotycz eksporterów, którzy rozliczajc si w walucie obcej niespodziewanie otrzymuj zdecydowanie wiksz zapat. Natomiast straty dotycz przewanie importerów. Mówimy tutaj oczywicie o przedsibiorcach, którzy nie korzystaj z moliwoci zabezpieczenia kursów walutowych w banku. S te jednak osoby, które kupuj i sprzedaj walut w celach zarobkowych jako inwestycje.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 31 ] nastpna strona »