Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aprobata

 • 13.05.2019WSA. Zwrot wynagrodzenia za świadczenie usług uprawnia do korekty faktury
  Z uzasadnienia: W chwili zwrotu przez skarżącą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynności. Okoliczność tego rodzaju należy postrzegać jako obniżenie ceny po dokonaniu sprzedaży, co winno skutkować na mocy art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz obowiązkiem wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.
  • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
   Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na formę tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpłatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cechą papierów wartościowych, jakimi są akcje, jest to, iż generują dochód w przyszłości: w postaci dywidendy, czy też - w przypadku ich odpłatnego zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie zaś otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
   • 07.02.2019NSA: Koszty uzyskania przy odpłatnym zbyciu wierzytelności odsetkowej
    Z uzasadnienia: Zwrot "koszty poniesione" to realne obciążenie majątkowe podatnika, polegające na definitywnym zmniejszeniu jego istniejących aktywów, uprzednio opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania. Do kategorii takich aktywów nie mogą być natomiast zaliczone hipotetyczne przysporzenia, w tym wierzytelności, których podatnik nie identyfikował jako podatkowego przychodu, a ponadto które do dnia sprzedaży wierzytelności nie mogły stanowić takiego przychodu.
    • 01.03.2018NSA: Nie ujęte w przychodach wierzytelności odsetkowe a strata przy ich sprzedaży
     Z uzasadnienia: Sporne wierzytelności odsetkowe nie zostały zarachowane do przychodu, w związku z czym ich wartość pokryta ceną ze sprzedaży (podobnie jak strata z ich sprzedaży) nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.
     • 20.06.2017Konwersja wierzytelności wspólnika spółki. Skutki podatkowe
      Tezy: Konwersja wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej wobec tej spółki na jej udziały/akcje, prowadząca do powstania przychodu z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., może także przybrać formę spełnienia innego świadczenia w miejsce przyrzeczonego (datio in solutum). 
      • 14.12.2016Zobowiązania podatkowe nie podlegają sumowaniu
       Tezy: Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zabezpieczanie zobowiązań podatkowych, w szczególności art. 33 § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2, nie przewidują możliwości zabezpieczenia kilku zsumowanych zobowiązań publicznoprawnych. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33 Ordynacji podatkowej odnosi się bowiem do zobowiązań podatkowych wynikających z przepisów prawa materialnego. Żadne ze źródeł tych zobowiązań nie normuje podstawy prawnej do ich połączenia. Swego rodzaju wyjątek stanowi łączne zobowiązanie pieniężne, choć z mocy przepisów prawa materialnego, jest ono również samoistnym zobowiązaniem podatkowym. 
       • 14.11.2016NSA. Utrata zarządu nie powoduje wygaśnięcia prokury
        Art. 109.7 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje wprost pięć przypadków wygaśnięcia prokury oraz dwa stany faktyczne, gdy prokura nie wygasa. Jest to śmierć przedsiębiorcy i utrata przez niego zdolności do czynności prawnych. Tak więc, utrata przez spółkę zarządu nie powoduje wygaśnięcia prokury. Prokurent jest bowiem z mocy ustawy uprawniony do reprezentowania spółki w sprawach sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nieposiadanie w toku procesu zarządu przez spółkę z o.o., nie daje podstaw do stwierdzenia braku należytej reprezentacji i w konsekwencji uznania o nieważności postępowania, gdy spółka ma prokurenta. Interesy, które chroni art. 183 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi są w takim przypadku zabezpieczone przez działania prokurenta.
        • 18.02.2011Sprawdź, czy nadal jesteś członkiem zarządu!
         Czy to możliwe, by spółka nie miała zarządu od kilku lat? Okazuje się, że w praktyce zdarza się to bardzo często. Funkcjonującemu w spółce zarządowi wydaje się tylko, że jest zarządem, tymczasem sprawuje tą funkcję bezprawnie. Nawet wówczas, gdy jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
         • 20.12.2010Umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie na raty podatku od spadków i darowizn za zgodą zarządu jednostki samorządu terytorialnego
          Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jego przedmiotem jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, tytułem dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Stanowi on w całości dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (t.j. z 2010 r., nr 80, poz. 826).
          • 01.09.2009KPP o propozycjach zmian w zamówieniach publicznych
           Aprobata dla planów dopuszczenia do przetargów firm w trudnej sytuacji ekonomicznej i utrzymania finansowych zabezpieczeń ze strony wykonawcy oraz krytyka ustalenia wymagań dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych dla firm starających się o zamówienie publiczne – to najważniejsze punkty stanowiska Konfederacji Pracodawców Polskich w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych.
           • 09.03.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
            Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeciwko któremu wierzyciel spółki występuje z roszczeniem przewidzianym w art. 299 k.s.h., nie może bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko spółce.
            • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
             Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.