Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuł kodeksu karnego

 • 25.08.2020Konfiskata mega rozszerzona, czyli jak prokuratorzy przejmują pieniądze firm
  Aby skonfiskować należące do firmy środki pieniężne, prokuratorzy muszą uzyskać wyrok sądu stwierdzający użycie jej do popełnienia przestępstwa. Oczywiście wymaga to od organów ścigania również udowodnienia przedsiębiorcy czy innemu podmiotowi posługującemu się firmą zawinienie w popełnieniu przestępstwa z użyciem przedsiębiorstwa. Od wielu lat prokuratorzy stosują jednak pewien wybieg, który pozwala im obejść te wymogi i zajmować pieniądze firmy zgromadzone na rachunku bankowym bez wyroku sądu czy postawienia komukolwiek zarzutów – wskazują je jako dowód rzeczowy w toczącej się sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając 22 lipca 2020 r. na korzyść przedsiębiorcy, uznał takie działania prokuratora za praktyki nieakceptowalne, godzące w prawa i wolności obywatelskie.
  • 19.06.2020Uniknij kary nawet do 1 mln zł. Zgłoś beneficjentów rzeczywistych spółki do CRBR
   Do 13.07.20 musisz zgłosić Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), albo zapłacisz karę nakładaną przez Ministerstwo Finansów do 1 mln zł. Lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.
   • 30.04.2020Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (4)
    Prowadzący działalność nierejestrową teoretycznie nie powinien martwić się o kwestie związane z VAT. Jednak gdyby zupełnie zaniedbać zagadnienia związane z tym podatkiem, wkrótce mogłyby pojawić się spore kłopoty. Dzieje się tak dlatego, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera wiele wyłączeń, wykluczeń i wyjątków - które mogą dotyczyć również działalności nierejestrowej. Również obowiązek rejestrowania przychodów w kasie rejestrującej (kasie fiskalnej) może w specyficznych sytuacjach objąć prowadzącego działalność w tej formie, mimo, iż nie zostają przekroczone żadne limity.
    • 08.04.2019Wysokość stawki dziennej w 2019 r.
     Pytanie: Przepisy karne skarbowe określając wysokości grzywien odnoszą się do stawki dziennej. Gdzie można znaleźć wysokość tej stawki? Czy stawka dzienna jest w jakiś sposób indeksowana?
     • 05.04.2019Wysokość stawki dziennej w 2019 r.
      Pytanie: Przepisy karne skarbowe określając wysokości grzywien odnoszą się do stawki dziennej. Gdzie można znaleźć wysokość tej stawki? Czy stawka dzienna jest w jakiś sposób indeksowana?
      • 25.05.2018Menedżerowie i przedsiębiorcy pod lupą skarbówki – liczba postępowań rośnie
       W obecnym roku liczba postępowań karnych skarbowych, które wszczęto wobec menedżerów firm, może wynieść w sumie nawet 100 tys. – szacują eksperci firmy doradczej PwC. Oznaczałoby to wzrost o ok. 50 proc. w skali roku. Sprawy dotyczą najczęściej głównych artykułów Kodeksu karnego skarbowego.
       • 24.05.2018Menedżerowie i przedsiębiorcy pod lupą skarbówki – liczba postępowań rośnie
        W obecnym roku liczba postępowań karnych skarbowych, które wszczęto wobec menedżerów firm, może wynieść w sumie nawet 100 tys. – szacują eksperci firmy doradczej PwC. Oznaczałoby to wzrost o ok. 50 proc. w skali roku. Sprawy dotyczą najczęściej głównych artykułów Kodeksu karnego skarbowego.
        • 10.05.2018Działalność nierejestrowa - poradnik praktyczny dla początkujących (4)
         Prowadzący działalność nierejestrową teoretycznie nie powinien martwić się o kwestie związane z VAT. Jednak gdyby zupełnie zaniedbać zagadnienia związane z tym podatkiem, wkrótce mogłyby pojawić się spore kłopoty. Dzieje się tak dlatego, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera wiele wyłączeń, wykluczeń i wyjątków - które mogą dotyczyć również działalności nierejestrowej. Również obowiązek rejestrowania przychodów w kasie rejestrującej (kasie fiskalnej) może w specyficznych sytuacjach objąć prowadzącego działalność w tej formie, mimo, iż nie zostają przekroczone żadne limity.
         • 03.11.2017Doręczenie zastępcze także zawiesza bieg przedawnienia
          Z uzasadnienia: Wszystkie zastępcze formy doręczenia pism rodzą domniemanie prawne, że pismo zostało doręczone adresatowi. Wobec czego, bez względu na to, czy pismo rzeczywiście w ten sposób doszło do rąk adresata, przyjmuje się prawdziwość twierdzenia o jego doręczeniu.
          • 31.08.2017NSA. Bezprawne wykorzystanie danych: VAT płaci wystawca faktury
           Nie jest wystawcą faktury zobowiązanym do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podmiot, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury, a zatem podmiot, pod który bezprawnie „podszył się” inny podmiot. Dotyczy to również sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystano dane podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 05.06.2017VAT. Zabezpieczenie kwoty do zapłaty
            Teza: Przybliżona kwota zobowiązania do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podlega zabezpieczeniu w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
            • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytułu najmu prywatnego
             Pytanie podatnika: Jaką stawkę odpisu amortyzacyjnego zastosować w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmują: opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową oraz taksę notarialną; opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego w związku z umową najmu (oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty pośrednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja pośrednika), udokumentowane fakturą; koszty sprzątania lokalu (zgodnie z umową najmu dwa razy w miesiącu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
             • 24.01.2017NSA. Przedawnienie zobowiązania nie może być instytucją pozorną
              Z uzasadnienia: Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego w sprawie przez właściwe organy oraz WSA w Lublinie kłóciłoby się z celami instytucji zawieszenia biegu przedawnienia, uregulowanej w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, otwierałoby bowiem organom administracji skarbowej drogę do instrumentalnego wykorzystywania przepisu art. 70 § 6 pkt 1) tej ustawy, co byłoby nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawnym. Przy takiej wykładni każde wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego), nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
              • 17.11.2016Nadal naciągają na "wpis do CEIDG": MR ostrzega, Prokuratura milczy
               Interpelacja nr 6715 do ministra rozwoju w sprawie rozpowszechniania ofert handlowych, które działają na niekorzyść konsumenta
               • 23.08.2016Zmiany w kodeksie karnym. Konfiskata majątku nieuczciwych przedsiębiorców
                Interpelacja nr 4729 do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny i niektórych innych ustaw
                • 08.08.2016Za podatki do więzienia
                 Wszystko wskazuje na to, że za nieprawidłowości w rozliczeniach podatków będzie można trafić do więzienia i to nawet na 25 lat. Takiej karze mają podlegać przede wszystkim wyłudzający znaczne kwoty z budżetu państwa. Oszustów oczywiście karać należy, ale czy tego rodzaju kara jest słuszna?
                 • 26.07.2016NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstawą zakwestionowania prawa do odliczenia VAT
                  Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc o związaniu sądu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa, nie odnosi tego związania tylko do wyroku skazującego podatnika, będącego stroną danego postępowania podatkowego, a następnie sądowoadministracyjnego. Oznacza to, że tego rodzaju wyrokiem sąd administracyjny jest związany także co do ustaleń dotyczących popełnienia przestępstwa przez inne osoby. Zatem, przesądzenie wyrokiem karnym, że zakwestionowane faktury poświadczają nieprawdę co do zaistnienia operacji gospodarczych, wiąże organy i sąd administracyjny.
                  • 08.10.2015Ile tak naprawdę jest umów cywilnoprawnych?
                   Interpelacja nr 34470 w sprawie skali zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych.
                   • 08.06.2015Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Ważny wyrok WSA
                    Z uzasadnienia: Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu, nie powoduje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
                    • 27.04.2015Wątpliwości wokół wyroku TK ws. nakazu zapłaty zobowiązania podatkowego
                     We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakaz zapłaty zobowiązania podatkowego nie narusza zakazu karania dwa razy w tej samej sprawie. Wyrok wzbudził pewne kontrowersje dotyczące zgodności z innym wyrokiem, w którym za niezgodne z ustawą zasadniczą uznano stosowanie dwóch sankcji za ten sam czyn.
                     • 24.04.2015Wątpliwości wokół wyroku TK ws. nakazu zapłaty zobowiązania podatkowego
                      We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakaz zapłaty zobowiązania podatkowego nie narusza zakazu karania dwa razy w tej samej sprawie. Wyrok wzbudził pewne kontrowersje dotyczące zgodności z innym wyrokiem, w którym za niezgodne z ustawą zasadniczą uznano stosowanie dwóch sankcji za ten sam czyn.
                      • 31.03.2015Usługi psychologa a opodatkowanie VAT
                       Pytanie podatnika: Czy usługi opisane we wniosku o interpretację korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też są opodatkowane stawką podstawową?
                       • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
                        W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 28.04.2014Samochody i VAT - odpowiedzialność karna skarbowa po zmianach z 1.04.2014 r.
                         W dniu 1 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa z 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do Kodeksu karnego skarbowego nowe czyny zabronione opisane w art. 56a tego kodeksu. Wprowadzone regulacje określają sankcje z tytułu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez podatnika z obowiązków związanych z wykorzystywaniem w prowadzanej działalności gospodarczej pojazdów samochodowych.
                         • 28.04.2014Samochody i VAT - odpowiedzialność karna skarbowa po zmianach z 1.04.2014 r.
                          W dniu 1 kwietnia 2014r. weszła w życie ustawa z 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do Kodeksu karnego skarbowego nowe czyny zabronione opisane w art. 56a tego kodeksu. Wprowadzone regulacje określają sankcje z tytułu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez podatnika z obowiązków związanych z wykorzystywaniem w prowadzanej działalności gospodarczej pojazdów samochodowych.
                          • 24.04.2014Rejestracja firmy w wirtualnym biurze. Wyjaśnienie MF
                           Interpelacja nr 24698 w sprawie przypadków odmawiania przez organy podatkowe nadania NIP podmiotom rejestrującym działalność pod adresem tzw. biur wirtualnych.
                           • 17.01.2014Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości
                            Z reguły podatnik musi sam rozliczać należny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczyć go, wpłacić do organu podatkowego i złożyć deklarację. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie spełnić. Jednak podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych pobierany jest w sposób odmienny. Zobowiązanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), którą organ doręcza podatnikowi.
                            • 20.09.2013Grzywna za utrudnianie kontroli podatkowej
                             Nikt nie kryje tego, że relacje między państwem a prywatnymi adresatami prawa nie mają charakteru równorzędnego. Najczęściej doświadczamy tego jako podatnicy, poddani regulacjom mającym na celu skuteczne ściąganie podatków. Niniejszy artykuł dotyczy wycinka relacji między podatnikiem a organem państwa zachodzących, gdy organ przeprowadza szeroko rozumiane czynności kontrolne wobec podatnika. Przedstawiamy możliwą odpowiedzialność karną kontrolowanego nie za efekt kontroli (np. za wykryte oszustwa podatkowe), ale za zachowania mające miejsce w trakcie kontroli. Innymi słowy, zapoznamy z przepisem karnym zabezpieczającym prawidłowość samego toku czynności kontrolnych.
                             • 10.06.2013Przedawnienie karalności w prawie karnym skarbowym
                              We wszystkich działach prawa funkcjonuje założenie, że po upływie określonego czasu wyciąganie konsekwencji prawnych mija się z celem. W prawie cywilnym wierzyciel nie może więc dochodzić roszczeń, w prawie podatkowym fiskus nie odzyska juz należności podatkowej, a w prawie karnym sprawca czynu zabronionego nie poniesie kary.
                              • 30.04.2013Odpowiedzialność karna płatnika
                               Płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika, a następnie – do wpłacenia go organowi podatkowemu. Oprócz tego powinien składać odpowiednie deklaracje podatkowe i informacje. Jeśli tych obowiązków nie wykonuje albo wykonuje je nieprawidłowo, ponosi odpowiedzialność nie tylko podatkową (w postaci odsetek), lecz także karną skarbową.
                               • 15.04.2013Prawo karne skarbowe: Kasy fiskalne jako księgi podatkowe
                                Na gruncie prawa karnego skarbowego zapisy kasy rejestrującej, nazywanej powszechnie kasą fiskalną, traktowane są jak księga podatkowa, wobec czego przepisy karne dotyczące ksiąg stosuje się również do kas fiskalnych. Ponadto są dwa typy czynów zabronionych dotyczących wyłącznie tych kas.
                                • 05.04.2013Odpowiedzialność karna za nieprzechowywanie ksiąg podatkowych i dowodów źródłowych
                                 Ordynacja podatkowa zobowiązuje każdego podatnika prowadzącego księgi podatkowe do przechowywania tych ksiąg oraz dokumentów z nimi związanych do upływu okresu przedawnienia. Kodeks karny skarbowy przewiduje grzywnę za niespełnienie tego obowiązku. Przyjrzyjmy się szczegółom.
                                 • 25.03.2013Posługiwanie się nierzetelną fakturą jako przestępstwo
                                  Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje odpowiedzialność za szereg czynów związanych z obiegiem faktur. Kara grozi nie tylko wystawcy faktury, lecz także jej odbiorcy. Jednym z takich przypadków jest posługiwanie się nierzetelną fakturą, traktowane jako przestępstwo określone w art. 62 § 2 K.k.s. O nim będzie mowa w artykule.
                                  • 19.03.2013Odpowiedzialność karna za wadliwe wystawienie faktury
                                   Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu, oraz wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością. W artykule zajmujemy się tylko wadliwym wystawieniem faktury.
                                   • 12.03.2013Odpowiedzialność karna za nierzetelne wystawienie faktury
                                    Nieprawidłowe wystawienie faktury jest w prawie karnym skarbowym dzielone na dwie sytuacje: wystawienie nierzetelne, czyli niezgodne z rzeczywistością, oraz wystawienie wadliwe, czyli niezgodne z przepisami o fakturowaniu. W artykule zajmujemy się tylko nierzetelnym wystawieniem faktury.
                                    • 26.02.2013Obywatelska inicjatywa ustawodawcza - rząd zaostrzy przepisy
                                     Organizatorzy inicjatyw obywatelskich (np. komitety obywatelskie) będą musieli liczyć się z nowymi sankcjami karnymi – wynika z projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odpowiedzialność karna grozić ma za składanie fałszywych oświadczeń.
                                     • 08.02.2013Wadliwe lub nierzetelne prowadzenie księgi jako przestępstwo skarbowe
                                      W przypadku nieprawidłowego prowadzenia ksiąg podatkowych podatnikowi grożą nie tylko konsekwencje w zakresie rozliczeń podatkowych, lecz także grzywna karna.
                                      • 11.12.2012Firmanctwo jako przestępstwo skarbowe
                                       Firmanctwo jest przestępstwem skarbowym zarówno po stronie firmanta (prowadzącego działalność pod cudzą nazwą), jak i po stronie firmującego (użyczającego swojej nazwy).
                                       • 09.11.2012Łapownictwo w biznesie. Odpowiedzialność za łapówki
                                        Już od prawie dziesięciu lat za wzięcie łapówki odpowiadać może nie tylko urzędnik, lecz także biznesmen.
                                        • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
                                         Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja ta wydaje się być najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sądowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelności) bezpośrednio z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę.
                                         • 08.03.2012Obrót energią elektryczną w podatku akcyzowym
                                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego bez względu na to, do jakich celów wykorzystuje on zakupioną energię elektryczną? Czy jeżeli podmiot posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz nabywa tę energię nie dokonując sprzedaży, jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym z dnia 9 grudnia 2009 r., a w związku z tym czy sprzedawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego?
                                          • 19.12.2011Obywatelska inicjatywa ustawodawcza - rząd zaostrzy przepisy
                                           Organizatorzy inicjatyw obywatelskich (np. komitety obywatelskie) będą musieli liczyć się z nowymi sankcjami karnymi – wynika z projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odpowiedzialność karna grozić ma za składanie fałszywych oświadczeń.
                                           • 07.11.2011Sankcje za niezłożenie deklaracji w podatku od nieruchomości
                                            Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W tym samym terminie należy złożyć informację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
                                            • 28.07.2011Pismo z ZUS jako dokument potwierdzający opłacenie składek
                                             Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych. Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 18.05.2011Wymiar sprawiedliwości przyjazny przedsiębiorcom?
                                              Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić szereg zmian mających usprawnić i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. – Jest ogromne pole do współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości a przedsiębiorcami. Przykład działania e-sądów, do których wpłynęło ponad 1,16 mln spraw, a 1,02 mln jest już zakończonych, dowodzi że warto podejmować działania i wprowadzać nowoczesne rozwiązania – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski podczas debaty z członkami Business Centre Club pn. „Wymiar sprawiedliwości przyjazny przedsiębiorcom?”, która odbyła się we wtorek, 17 maja br.
                                              • 03.09.2010NSA: Po przedawnieniu nie można wydać decyzji o wysokości podatku
                                               W sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług wygasło w skutek zapłaty (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), nie można po upływie terminu przedawnienia określonego w art. 70 § 1 Ordynacji, wbrew interesowi prawnemu podatnika, orzekać o wysokości tego zobowiązania podatkowego.
                                               • 18.08.2010Obowiązek przystawienia pieczątki przy podpisie w deklaracji VAT-7
                                                Pytanie podatnika: Czy przy wypełnianiu części H deklaracji VAT-7 (11), podatnik obligatoryjnie ma obowiązek w pozycji 75 przystawić pieczątkę przy swoim podpisie?
                                                • 28.06.2010Odpowiedzialność przedsiębiorcy - Kiedy ochrona majątku staje się przestępstwem?
                                                 Chociaż w Polsce nie można pójść za długi do więzienia, to niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli stanowić mogą przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m. in. przestępstwa z art. 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (dalej: k.k.), które na potrzeby niniejszego artykułu zostaną bliżej omówione. W pierwszej kolejności przytoczone zostaną kluczowe przepisy, a w następnych śródtytułach – poddamy je skrótowej analizie.