Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuł kodeksu karnego

 • 26.03.2009Orzecznictwo: Nielegalny pobór energii i VAT
  Z uzasadnienia: "W ocenie organów podatkowych czynnościami wymienionymi art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT są również dostawy energii i paliw, których pobranie zostało dokonane m. in. bez umowy zawartej ze sprzedawcą, jak również niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, za które pobiera się opłaty stanowiące formę odpłatności za pobrane w w/w. sposób energie lub paliwo. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić."
  • 05.11.2008Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe
   Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.
   • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
    W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
    • 30.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wspólne rozliczenie małżonków
     Brak podpisów na zeznaniu, nie mógł doprowadzić do skutku w postaci odmowy łącznego opodatkowania małżonków. To jedynie brak formalny zeznania, podlegający uzupełnieniu w trybie art. 272 pkt 2 Ordynacji podatkowej i nie można go utożsamiać z niezłożeniem wniosku w ogóle.
     • 04.04.2008Uchylanie się od podatku (2) – Sprawca czynu
      Podmiotem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego przewidzianego w art. 54 § 1 K.k.s. jest podatnik. Przestępstwa określone w § 1 i 2, podobnie jak i wykroczenie opisane w § 3, mają charakter indywidualny. Ich sprawcą może być bowiem tylko podatnik. Zgodnie z klauzulą zawartą w art. 53 § 30 K.k.s., określenie podatnik ma znaczenie nadane mu w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, z tym że na gruncie Kodeksu karnego skarbowego określenie podatnik oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym.
      • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
       Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
       • 25.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Nielegalne korzystanie z mediów i podatek VAT
        Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
        • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
         Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
         • 23.03.2006Hipoteka przymusowa
          Hipoteka przymusowa w prawie cywilnym pełni rolę szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką (art. 109 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 01.124.1361). Ustanowienie takiej hipoteki przymusowej przysługuje wierzycielowi, tymczasem pod pojęciem hipoteki przymusowej występują także środki zabezpieczenia należności publicznoprawnych na wszystkich nieruchomościach osoby zobowiązanej.
          • 23.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.02.2006 r., syg. PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF
           Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz, ma prawo do składania deklaracji PIT-5, podpisywanych wyłącznie przez siebie?
           • 22.09.2005Lepiej nie wystawiać lewych faktur i nie korzystać z nich
            Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów lub zastrzeżeń urzędnicy będą sprawdzali zasadność i poprawność wniosku.
            • 13.09.2005Prawda nie musi być zdefiniowana
             Dość ciekawy spór zakończył Trybunał Konstytucyjny, orzekając 12.9.2005 r. o zgodności z Konstytucją RP artykułu 56 § 2 w związku z § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Podatniczka, której sprawa stała się przedmiotem obrad Trybunału w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględniła wydatki, które niesłusznie zdaniem organów skarbowych zaliczyła do kosztów uzyskania, zaniżając przez to podstawę opodatkowania.
             • 30.08.2005Lepiej nie wystawiać i nie korzystać z lewych faktur
              Długi czas na wydanie decyzji o zwrocie części VAT spowodowany jest zapewne chęcią przeprowadzenia przez organy skarbowe postępowania, zmierzającego do usunięcia mogących się pojawić wątpliwości. Należy przypuszczać, że szczególnie w przypadku większych zwrotów urzędnicy będą sprawdzali zasadność wniosku. Ustawa nakazuje w takim przypadku stosować art. 274 c Ordynacji podatkowej.

             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]