Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki aukcje internetowe

 • 10.04.2019Klauzula naduycia prawa w ustawie o VAT
  Zgodnie z definicj okrelon w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug przez naduycie prawa rozumie si dokonanie czynnoci podlegajcych opodatkowaniu VAT, w ramach transakcji, która pomimo speniania warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miaa zasadniczo na celu osignicie korzyci podatkowych, których przyznanie byoby sprzeczne z celem, którym su te przepisy. Jest to tzw. maa klauzula obejcia prawa podatkowego. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmujca wszelkie pozostae podatki zawarta zostaa w Ordynacji podatkowej.
  • 11.10.2018VAT mara: Sprzeda uywanych czci kupionych od osób fizycznych
   Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, i w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odprzeday, podstaw opodatkowania podatkiem jest mara stanowica rónic midzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot podatku.
   • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
    Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
    • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
     W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
     • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
      Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
      • 15.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
       Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
       • 14.12.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
        Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
        • 27.11.2015Ryczat. Koszty przesyki to przychd z dziaalnoci?
         Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opacenie w imieniu Kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niej przychd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowany ryczatem od przychodw ewidencjonowanych?
         • 21.09.2015Podatkowe skutki otrzymania prowizji z tytuu porednictwa handlowego
          Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przy prowadzeniu porednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
          • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
           Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
           • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
            Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
            • 31.03.2015Transakcje internetowe a opodatkowanie PCC
             Coraz wicej przedsibiorcw sprzedaje swoje towary przez internet. Nabywcy powinni jednak pamita, e w pewnych sytuacjach bd zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
             • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
              Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
              • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
               Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
               • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                • 19.09.2012Wystawianie faktur przez porednika
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie rozmw z przedstawicielem duej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmujcej si porednictwem w sprzeday towaru (aukcjoner). Sprzeda odbywa si poprzez aukcje internetowe. Wsppraca z aukcjonerem odbywa si na podstawie podpisanego zlecenia dotyczcego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (bdcego jego wasnoci) w imieniu Wnioskodawcy oraz porednictwie w transakcji sprzeday. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o porednictwo moe wystawi w imieniu Wnioskodawcy faktury? Czy na fakturze sprzeday mog wystpowa 3 podmioty (sprzedawca towaru, kupujcy (odbiorca) towaru, wystawca dokumentu (aukcjoner))? Czy faktury mog by wystawiane w obcym jzyku?
                 • 19.01.2011Aukcje internetowe: Zakupy na aukcji krajowej i podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC)
                  Kupujcy na aukcjach internetowych mog, czsto bez swojej wiedzy, sta si zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC). Podatek PCC ma bowiem obowizek zapaci kupujcy – w przypadkach przewidzianych ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                  • 18.01.2011Aukcje internetowe: Sprzeda rzeczy z majtku osobistego i podatek dochodowy PIT
                   Wrd pyta, ktre otrzymujemy najczciej, pojawiaj si pytania o sposb opodatkowania podatkiem dochodowym PIT sprzeday rzeczy pochodzcych z majtku osobistego – zarwno za porednictwem ogosze prasowych, jak i – ostatnio prawie wycznie - na aukcjach internetowych Allegro. Wtpliwoci pytajcych zwizane s z coraz czciej pojawiajcymi si informacjami o nasileniu dziaa kontrolnych prowadzonych wrd aktywnych uczestnikw aukcji na Allegro – najbardziej popularnym w Polsce serwisie aukcyjnym.
                   • 03.09.2006Aukcje internetowe, sprzeda programw i podatek PCC
                    Pytanie: Sprzedaj od czasu do czasu na aukcjach internetowych programy komputerowe (nie bdce mojego autorstwa). Warto pojedynczej transakcji wynosi poniej 1000 z. Czy to prawda, e sprzeday oprogramowania nie obejmuje zwolnienie od podatku od czynnoci cywilnoprawnych ze wzgldu na warto poniej 1000 z?
                    • 12.07.2006Zakup i sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osob nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej
                     Na wstpie naley zaznaczy, i istnieje jeden przypadek, gdy sprzeda, obojtnie jakich przedmiotw, nie rodzi adnych konsekwencji podatkowych. Jest ni sprzeda przedmiotw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, sprzedawanych po upywie penych szeciu miesicy kalendarzowych za cen nisz ni 1000z. W kadym innym przypadku sprzeda bdzie rodzia jakie konsekwencje podatkowe – bd wynikajce z Ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, bd z Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                     • 12.06.2006Moment rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej
                      Czsto zdarza si, i osoby fizyczne wykonujce dane czynnoci maj problem z okreleniem kiedy tak naprawd rozpoczynaj dziaalno gospodarcz i na jakiej podstawie precyzyjnie okreli moment jej rozpoczcia. Jak wiadomo precyzyjne okrelenie momentu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej jest trudne, zwaywszy, i na ten moment skada si wiele czynnoci. Sytuacj t komplikuj nie do koca spjne i zharmonizowane ze sob przepisy ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i ustawy o podatku od towarw i usug) czy uregulowania dla celw ZUS a dotyczce momentu rozpoczcia dziaalnoci. Ustawy te czsto kreuj definicj dziaalnoci gospodarczej na wasne potrzeby.
                      • 06.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza
                       Jakie s powody, dla ktrych urzd skarbowy moe uzna, e prowadzc handel na aukcjach internetowych prowadz dziaalno gospodarcz, mimo, e jej nie zarejestrowaem? Ilo transakcji zawieranych na serwisach umoliwiajcych aukcje internetowe lawinowo ronie. Ronie rwnie liczba liczcych si serwisw aukcyjnych, chocia wyrana przewaga jednego z serwisw nieustannie si utrzymuje. Obiecujce wyniki sprzeday i dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw internetowych aukcji wpywaj na nieustanny wzrost liczby osb zainteresowanych– i to zarwno sprzedajcych jak i kupujcych.
                       • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                        Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.
                        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.
                         • 01.12.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                          Sprzedaj czasami rne przedmioty na aukcjach internetowych. S to rzeczy najczciej uywane i niepotrzebne, bdce moj wasnoci. Czy w zwizku z tym powinnam paci jaki podatek? Co powinnam zrobi, gdybym chciaa kupowa takie rzeczy od kogo (np. od znajomych) i sprzedawa na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba zaoy dziaalno gospodarcz?
                          • 08.06.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                           Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Naley sdzi, e bdzie si rozwija - operatorzy serwisw aukcyjnych wprowadzaj bowiem cay czas nowe mechanizmy, ktrych moliwoci pozwalaj ju na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Naley jednak pamita e aukcje takie mog suy zasadniczo do dwojakich celw: a) do sprzeday rzeczy uywanych, bdcych uprzednio nasz wasnoci, ktre nam s ju niepotrzebne, albo ktre sprzedajemy, poniewa akurat potrzebujemy gotwki; si rzeczy s to sprzedae sporadyczne i nieczstotliwe, chocia czasami mog przybra do spore natenie - np. przy przeprowadzce; naley tu rozrni sprzeda rzeczy uywanych do 6 miesicy i duej ni 6 miesicy b) do sprzeday rzeczy, ktre sprzedajemy z myl o uzyskaniu mary (rnicy pomidzy cen zakupu a sprzeday rzeczy); rzeczy takie kupujemy ju z zamiarem sprzeday, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzeday osigniemy zysk czy nie