Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aukcje koszty

 • 08.05.2019WSA. Wydatki na branow imprez nie mog by kosztem podatkowym
  Z uzasadnienia: Wydatki - zwizane z udziaem w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si bd, np. wspólne zwiedzanie okrelonego obiektu, czy miejscowoci, zajcia sportowe, wspólne posiki, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie bd mogy stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dziaania Wnioskodawcy skierowane bd do wskiego, wyspecjalizowanego grona osób ze rodowiska prawniczego i bd miay na celu tworzenie okrelonego wizerunku Wnioskodawcy na zewntrz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
  • 11.10.2018VAT mara: Sprzeda uywanych czci kupionych od osób fizycznych
   Art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, i w przypadku podatnika dokonujcego dostawy towarów uywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej dziaalnoci, w celu odprzeday, podstaw opodatkowania podatkiem jest mara stanowica rónic midzy kwot sprzeday a kwot nabycia, pomniejszona o kwot podatku.
   • 26.04.2018Dropshipping czyli porednictwo - kiedy powstaje przychód i jak go dokumentowa
    Za dat powstania przychodu z tytuu wiadczenia usug porednictwa handlowego w oparciu o model dropshippingu naley uzna dzie wpywu rodków pieninych na rachunek bankowy porednika (dzie uregulowania nalenoci), a nie dzie przekazania tych rodków (po wczeniejszym potrceniu prowizji) na konto dostawcy, poniewa zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usugi.
    • 25.08.2017Podstawa opodatkowania VAT: Porednictwo z przeniesieniem procesu wysyki na dostawc (dropshipping)
     W przypadku porednictwa, w którym porednik uzyskuje wycznie prowizj, stanowic rónic pomidzy kwot otrzyman przelewem bankowym od klienta (nabywcy), a kwot przekazan do dostawcy, podstaw opodatkowania bdzie kwota pomniejszona o kwot podatku od towarów i usug.
     • 13.06.2016Koszty przesyki a limit VAT
      Pytanie podatnika: Czy kwoty, ktre Wnioskodawca otrzymuje od nabywcw na rachunek bankowy, a ktre su opaceniu w imieniu nabywcw kosztw przesyek, stanowi sprzeda, ktra ma wpyw na przekroczenie limitu, o ktrym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug? Innymi sowy czy taka sprzeda stanowi w przypadku Wnioskodawcy wycznie sprzeda towarw, czy sprzeda towarw wraz z opatami za usug przesyki, jakie opacaj nabywcy na rzecz dostawcw na rachunek bankowy Wnioskodawcy?
      • 02.05.2016Prowizja z tytuu porednictwa handlowego. Skutki w PIT
       Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego poprzez aukcje internetowe lub sklep internetowy w oparciu o model logistyczny, zwany dropshippingiem?
       • 01.04.2016Sprzeda wysykowa w VAT: Koszty przesyki a limit zwolnienia podmiotowego
          Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opacenie w imieniu kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niego podstaw opodatkowania i podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, a tym samym rodz obowizek podatkowy i powinny by uwzgldnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug?
        • 03.12.2015Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
         Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest ustalenie dla budynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikajcej z zastosowania skrconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszcej 33,33%?
         • 27.11.2015Ryczat. Koszty przesyki to przychd z dziaalnoci?
          Pytanie podatnika: Czy rodki pienine, ktre wpywaj na rachunek bankowy Wnioskodawczyni na opacenie w imieniu Kupujcego kosztw przesyki nabytego towaru, stanowi dla Niej przychd z dziaalnoci gospodarczej opodatkowany ryczatem od przychodw ewidencjonowanych?
          • 21.09.2015Podatkowe skutki otrzymania prowizji z tytuu porednictwa handlowego
           Pytanie podatnika: Co bdzie stanowi podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych przy prowadzeniu porednictwa handlowego przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem?
           • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
            Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
            • 11.08.2015Sprzeda prywatnej kolekcji moe by dziaalnoci gospodarcz
             Z uzasadnienia: Prawidowe jest zdaniem Sdu stanowisko prezentowane przez organ odwoawczy, e charakter, zakres i skala dokonywanych transakcji wyklucza uznanie dziaa skarcej jako sucych wyprzeday wasnej kolekcji biuterii w ramach gospodarowania mieniem prywatnym.
             • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
              Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
              • 08.01.2015Opodatkowanie otrzymanych prowizji
               Pytanie podatnika: Co stanowi przychd Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych przy wiadczeniu usug porednictwa handlowego w oparciu o model sprzeday przez Internet poprzez aukcje internetowe?
               • 19.01.2011Aukcje internetowe: Zakupy na aukcji krajowej i podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC)
                Kupujcy na aukcjach internetowych mog, czsto bez swojej wiedzy, sta si zobowizani do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych (PCC). Podatek PCC ma bowiem obowizek zapaci kupujcy – w przypadkach przewidzianych ustaw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                • 22.11.2010WSA: Sprzeda rzeczy uywanych na aukcjach internetowych
                 Z uzasadnienia: Uywanie towarw w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarw i usug naley rozumie jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o uywanie przez bezporedniego zbywc przez wymagany okres 6-ciu miesicy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w zwizku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, e ustawodawca monety ze zota, srebra lub innego metalu uzna za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazao si, e towary sprzedawane nie maj jednak charakteru kolekcjonerskiego to naleaoby uzna je za towary uywane. Bowiem przez towary uywane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojcie „uywane” naley rozumie w dosownym tego sowa znaczeniu, a wic wycznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich uywa ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary uywane nie mogy by wic by uznane towary nowe.
                 • 14.11.2008Rewizja dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu Emisjami – stanowisko biznesu
                  Rewizja Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) nie powinna wprowadza zych sygnaw inwestycyjnych dla europejskich przedsibiorcw i pogarsza ich przyszej pozycji konkurencyjnej w przypadku gdy nie zostanie zawarte midzynarodowe porozumienie klimatyczne – ogosia Konfederacja Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE, do ktrej naley Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
                  • 06.02.2007Okazyjne zakupy na aukcjach internetowych i podstawa opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych
                   Podstaw opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych stanowi przy umowie sprzeday warto rynkowa rzeczy lub prawa majtkowego. Jak susznie zauway jeden z komentujcych poprzedni artyku (Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynnoci cywilnoprawnych), cech charakterystyczn aukcji internetowych jest moliwo nabycia przedmiotw po cenie znacznie odbiegajcej od rynkowej. Std zreszt bierze si ich rosnce powodzenie. Osoby, ktre chc pozby si niechcianego prezentu, niepotrzebnego przedmiotu, czy po prostu znajduj si w trudnej sytuacji finansowej i chc szybko co sprzeda wybieraj witryny aukcyjne ze wzgldu na szybko transakcji i zewntrzn anonimowo. Myliby si jednak ten, kto sdziby pochopnie, e warto rynkowa w rozumieniu ustawy pcc jest tym samym, co warto rynkowa w rozumieniu potocznym.
                   • 12.07.2006Zakup i sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osob nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej
                    Na wstpie naley zaznaczy, i istnieje jeden przypadek, gdy sprzeda, obojtnie jakich przedmiotw, nie rodzi adnych konsekwencji podatkowych. Jest ni sprzeda przedmiotw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz, sprzedawanych po upywie penych szeciu miesicy kalendarzowych za cen nisz ni 1000z. W kadym innym przypadku sprzeda bdzie rodzia jakie konsekwencje podatkowe – bd wynikajce z Ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, bd z Ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                    • 06.06.2006Aukcje internetowe i dziaalno gospodarcza
                     Jakie s powody, dla ktrych urzd skarbowy moe uzna, e prowadzc handel na aukcjach internetowych prowadz dziaalno gospodarcz, mimo, e jej nie zarejestrowaem? Ilo transakcji zawieranych na serwisach umoliwiajcych aukcje internetowe lawinowo ronie. Ronie rwnie liczba liczcych si serwisw aukcyjnych, chocia wyrana przewaga jednego z serwisw nieustannie si utrzymuje. Obiecujce wyniki sprzeday i dowiadczenia dotychczasowych uczestnikw internetowych aukcji wpywaj na nieustanny wzrost liczby osb zainteresowanych– i to zarwno sprzedajcych jak i kupujcych.
                     • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
                      Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.
                      • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                       Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.
                       • 01.12.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                        Sprzedaj czasami rne przedmioty na aukcjach internetowych. S to rzeczy najczciej uywane i niepotrzebne, bdce moj wasnoci. Czy w zwizku z tym powinnam paci jaki podatek? Co powinnam zrobi, gdybym chciaa kupowa takie rzeczy od kogo (np. od znajomych) i sprzedawa na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba zaoy dziaalno gospodarcz?
                        • 08.06.2005Sprzeda przedmiotw na aukcjach internetowych
                         Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Naley sdzi, e bdzie si rozwija - operatorzy serwisw aukcyjnych wprowadzaj bowiem cay czas nowe mechanizmy, ktrych moliwoci pozwalaj ju na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Naley jednak pamita e aukcje takie mog suy zasadniczo do dwojakich celw: a) do sprzeday rzeczy uywanych, bdcych uprzednio nasz wasnoci, ktre nam s ju niepotrzebne, albo ktre sprzedajemy, poniewa akurat potrzebujemy gotwki; si rzeczy s to sprzedae sporadyczne i nieczstotliwe, chocia czasami mog przybra do spore natenie - np. przy przeprowadzce; naley tu rozrni sprzeda rzeczy uywanych do 6 miesicy i duej ni 6 miesicy b) do sprzeday rzeczy, ktre sprzedajemy z myl o uzyskaniu mary (rnicy pomidzy cen zakupu a sprzeday rzeczy); rzeczy takie kupujemy ju z zamiarem sprzeday, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzeday osigniemy zysk czy nie